Postup : 2017/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0400/2017

Předložené texty :

B8-0400/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH USNESENÍ
PDF 267kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na politické dohody dosažené v Demokratické republice Kongo ze dne 31. prosince 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 1. ledna 2017 o tom, že se v Demokratické republice Kongo nepodařilo dosáhnout dohody,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2016 o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN zejména na rezoluci č. 2348 (2017) o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o stabilizační misi OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) ze dne 10. března 2017,

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 24. února 2017 o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. ledna 2017,

–  s ohledem na národní orientační program na období 2014–2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, který jako prioritu stanovuje upevnění demokracie a posílení veřejné správy a právního státu,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 18. května 2011 o výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a EU a ze dne 27. listopadu 2013 o dodržování právního státu a úloze nestranného a nezávislého soudnictví,

–  s ohledem na konžskou ústavu,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Deklaraci Africké unie o zásadách, jimiž se řídí demokratické volby v Africe z roku 2002,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Demokratická republika Kongo trpí soustavně se opakujícími konflikty, násilím mezi komunitami a střety mezi soupeřícími milicemi, včetně útoků na pokojné civilisty, náboženské instituce, příslušníky občanské společnosti a mírové sbory OSN;

B.  vzhledem k tomu, že prezidentu Josephu Kabilovi se nepodařilo provést „komplexní a inkluzivní politickou dohodu“ uzavřenou v Kinshase dne 31. prosince 2016, v níž se zavázal k uspořádání svobodných voleb a hladkému předání moci do konce roku 2017;

C.  vzhledem k tomu, že konžští katoličtí biskupové, kteří zprostředkovávali dosažení dohody z prosince 2016, se z dalších jednání stáhli kvůli absenci politické vůle upřednostnit zájmy a bezpečnost národa;

D.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila tvrdí, že jeho vláda si nemůže dovolit uhradit náklady na volby ve výši 1,6 milionu EUR, a tímto tvrzením odůvodňuje, proč se volby nekonají;

E.  vzhledem k tomu, že v regionu Kasai bylo nalezeno 42 masových hrobů, přičemž nejméně 30 z nich obsahovalo těla dětí pravděpodobně zavražděných vojáky;

F.  vzhledem k tomu, že v regionu Kasai bylo od začátku roku 2017 zabito 500 lidí, z toho 85 policistů, 39 vojáků a 390 povstalců;

G.  vzhledem k tomu, že od roku 2013 opustilo své domovy 2,2 milionu lidí, z toho jen polovina uprchla v posledním roce;

H.  vzhledem k tomu, že více než 400 000 dětí je na pokraji vyhladovění a že UNICEF a Světová zdravotnická organizace (WHO) potřebují více finančních prostředků na řešení problémů v Demokratické republice Kongo;

I.  vzhledem k tomu, že Demokratická republika Kongo čelí vážné epidemii cholery a eboly; vzhledem k tomu, že jen v tomto roce bylo v Demokratické republice Kongo zaznamenáno 10 982 případů cholery a 349 úmrtí způsobených tímto onemocněním a přibližně 400 osob bylo léčeno na ebolu;

J.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila byl obviněn z podílu na podezřelých bankovních převodech a pochybném prodeji práv k těžbě v hodnotě přibližně 85 milionů EUR, jež mohly představovat příležitost pro praní peněz;

K.  vzhledem k tomu, že v situaci rostoucího násilí po celé zemi obnovila Rada bezpečnosti OSN mandát stabilizační mise MONUSCO na další rok, i když si je vědoma skutečnosti, že stabilizační mise MONUSCO je nejdražší a nejnákladnější mise OSN, které se účastní 22 400 vojáků a policistů;

L.  vzhledem k tomu, že března 2017 byli v provincii Kasai-Central usneseni a zavražděni dva vyšetřovatelé OSN na vysoké úrovni;

1.  připomíná vládě Demokratické republiky Kongo, že hlavní odpovědností státu je chránit civilní obyvatelstvo na vlastním území před všemi akty násilí, včetně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti;

2.  vyjadřuje své nejhlubší obavy nad zvěrstvy, porušováním lidských práv, verbováním dětských vojáků, bránění dodávkám humanitární pomoci a činnosti mírových jednotek OSN či nad těžbou nerostných surovin za účelem financování jednotlivců podílejících se na protiprávní činnosti a nelidském jednání;

3.  vyzývá vládu Demokratické republiky Kongo, aby bezodkladně provedla „komplexní a inkluzivní politickou dohodu“ uzavřenou v Kinshase dne 31. prosince 2016 a aby byly do konce roku 2017 uspořádány pokojné a legitimní volby a zajištěno hladké předání moci v souladu s konžskou ústavou;

4.  uznává, že registrace voličů představuje v Demokratické republice Kongo významný problém, a vítá přitom předběžné zprávy o pokroku registrací za pomoci stabilizační mise MONUSCO; trvá proto na tom, že problém registrace by neměl být ze strany prezidenta nebo vlády používán jako důvod k odkládání voleb;

5.  zdůrazňuje význam svobodných, spravedlivých a dobře organizovaných voleb a vyzývá vládu Demokratické republiky Kongo a její regionální partnery, aby zajistili, že volby budou probíhat transparentně a důvěryhodně;

6.  obává se, že nadcházející volby jsou prostředkem k vytváření další nestability na východě Demokratické republiky Kongo, kterou zčásti podporují vnější subjekty a která je příčinou pokračující nezákonné těžby nerostných surovin;

7.  vítá rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2016 a ze dne 29. května 2017, kterými se ukládají omezující opatření 16 státním úředníkům Demokratické republiky Kongo, kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na ohrožení míru a bezpečnosti nebo oslabení demokratických procesů v zemi;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby zvážily přijetí dalších opatření tohoto druhu proti jednotlivcům a/nebo organizacím podílejícím se na sjednávání nebo podněcování k těžbě přírodních zdrojů v Demokratické republice Kongo, nebo na plánování nebo realizaci mechanismů praní peněz s cílem udržení vlády prezidenta Kabily;

9.  vyzývá Africkou unii, OSN a další regionální a mezinárodní organizace, aby jednaly o strategii odchodu prezidenta Kabily;

10.  odsuzuje všechny případy porušení mezinárodního humanitárního práva páchané ozbrojenými silami Demokratické republiky Kongo (FARDC), Republikánskou gardou, Konžskou národní policií a Národní zpravodajskou agenturou (ANR) vůči opozičním skupinám, civilistům a organizacím občanské společnosti a vyzývá všechny strany, aby upustily od provokací a násilí;

11.  požaduje okamžité propuštění všech nezákonně zatčených osob, včetně novinářů, příslušníků opozice a zástupců občanské společnosti;

12.  požaduje okamžité a nezávislé vyšetřování objevu 42 masových hrobů v regionu Kasai a vyzývá k stíhání osob odpovědných za tat úmrtí podle konžského i mezinárodního práva;

13.  odsuzuje únos a vraždu dvou vyšetřovatelů OSN na vysoké úrovni, k nimž došlo v regionu Kasai v březnu 2017;

14.  vítá prodloužení mandátu stabilizační mise MONSUCO a podtrhuje její nesmírný význam při ochraně civilních obyvatel před násilím páchaným vládou a milicemi;

15.  připomíná vládě Demokratické republiky Kongo, že je smluvní stranou Římského statutu a že některé z činů, k nimž i nadále v zemi dochází, mohou naplňovat skutkovou podstatu válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinu genocidy;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, ministerskému předsedovi a parlamentu Demokratické republiky Kongo a Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

Právní upozornění - Ochrana soukromí