Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0400/2017

Indgivne tekster :

B8-0400/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 258kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen til DRC om menneskerettighedssituationen i landet,

–  der henviser til de politiske aftaler, der blev indgået i DRC den 31. december 2016,

–  der henviser til erklæringen af 1. januar 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om, at det ikke lykkedes at nå frem til en aftale i DRC,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om DRC,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om DRC, navnlig resolution 2348 (2017) om situationen i DRC,

–  der henviser til rapporten af 10. marts 2017 fra FN's generalsekretær om FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser 24. februar 2017 om situationen i DRC,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission til DRC,

–  der henviser til erklæringen af 4. januar 2017 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til den 11. Europæiske Udviklingsfonds nationale vejledende program (2014-2020), der prioriterer styrkelse af demokrati, god regeringsførelse og retsstaten,

–  der henviser til de beslutninger, der blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 18. maj 2011 om fremtidige udfordringer for demokratiet og overholdelse af den forfatningsmæssige orden i AVS- og EU-lande, og den 27. november 2013 om overholdelse af retsstatsprincippet og et upartisk og uafhængigt retsvæsens rolle,

–  der henviser til den congolesiske forfatning,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions erklæring fra 2002 om principperne for demokratiske valg i Afrika,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettighederne,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at DRC har lidt under en vedvarende cyklus af konflikter, vold mellem befolkningsgrupper og sammenstød mellem rivaliserende militser, herunder angreb på fredelige civile, religiøse institutioner, medlemmer af civilsamfundet og FN's fredsbevarende styrker;

B.  der henviser til, at præsident Joseph Kabila har undladt at gennemføre den omfattende og inkluderende politiske aftale, som blev indgået i Kinshasa den 31. december 2016, ifølge hvilken han havde forpligtet sig til at afholde frie valg og gennemføre et gnidningsløst magtskifte inden udgangen af 2017;

C.  der henviser til, at landets katolske biskopper, der fungerede som mæglere for aftalen fra december 2016, har trukket sig fra yderligere forhandlinger ved at henvise til den manglende politiske vilje til at prioritere nationens interesser og sikkerhed;

D.  der henviser til, at præsident Kabila hævder, at hans regering ikke selv har råd til at betale udgifterne på 1,6 mio. EUR til valget og har anvendt dette som begrundelse for ikke at have afholdt det;

E.  der henviser til, at 42 massegrave er fundet i Kasai-regionen, hvor der i mindst 30 af dem findes børn, der menes at være blevet dræbt af soldater;

F.  der henviser til, at mindst 500 mennesker er blevet dræbt i Kasai-regionen i 2017, heraf 85 politibetjente, 39 soldater og 390 oprørere;

G.  der henviser til, at mere end 2,2 millioner mennesker er flygtet fra deres hjem siden 2013, hvoraf halvdelen af dem alene er flygtet sidste år;

H.  der henviser til, at mere end 400 000 børn er på randen af hungersnød, og der henviser til, at UNICEF og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har behov for flere midler til at afhjælpe problemerne i DRC;

I.  der henviser til, at DRC står over for alvorlige kolera- og ebolaepidemier; der henviser til, at der alene i år er blevet registreret 10 982 tilfælde af kolera og 349 dødsfald som følge af sygdommen i DRC, og at omkring 400 personer behandles for ebola;

J.  der henviser til, at præsident Kabila er blevet anklaget for at være involveret i mistænkelige bankoverførsler og tvivlsomme salg af udvindingsrettigheder til en værdi af ca. 85 mio. EUR, der kan føre til muligheder for hvidvaskning af penge;

K.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har forlænget MONUSCO's mandat på 1 mia. EUR med endnu et år trods den eskalerende vold i hele landet, selv om det er fuldt ud klar over, at MONUSCO er den største og dyreste FN-mission med ca. 22 400 soldater og politifolk;

L.  der henviser til, at to højtstående FN-efterforskere blev bortført og myrdet i Kasais centrale provins i marts 2017;

1.  minder regeringen i DRC om, at det er statens primære ansvar at beskytte civilbefolkningen på dens territorium mod alle voldshandlinger, herunder krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over grusomhederne, menneskerettighedskrænkelser, rekruttering af børnesoldater, hindring af den humanitære bistand og FN's fredsbevarende styrkers arbejde og udnyttelse af naturressourcer til finansiering af personer, der er involveret i ulovlige og umenneskelige aktiviteter;

3.  opfordrer regeringen i DRC til straks at gennemføre den omfattende og inkluderende politiske aftale, som blev indgået i Kinshasa den 31. december 2016, og opfordrer den til at organisere fredelige og lovlige valg, samtidig med at der sikres et gnidningsløst magtskifte i overensstemmelse med den congolesiske forfatning og inden udgangen af 2017;

4.  anerkender, at vælgerregistrering udgør en betydelig udfordring i DRC, men glæder sig over de første indberetninger om gode fremskridt med registreringen med bistand fra MONUSCO; insisterer derfor på, at spørgsmålet om registrering ikke må anvendes af præsidenten eller hans regering som en grund til at forsinke valget;

5.  understreger betydningen af frie, retfærdige og velorganiserede valg og opfordrer DRC's regering og dens regionale partnere til at sikre, at disse afholdes på en gennemsigtig og troværdig måde;

6.  er bekymret over, at det kommende valg bliver brugt til at skabe yderligere ustabilitet i den østlige del af DRC, hvilket delvis skyldes eksterne aktører, der fremmer fortsat ulovlig udvinding af mineraler;

7.  glæder sig over Rådets afgørelser af 12. december 2016 og 29. maj 2017 om at indføre restriktive foranstaltninger over for 16 statslige embedsmænd i DRC, som har været direkte eller indirekte involveret i at bringe freden og sikkerheden i fare eller i at underminere den demokratiske udvikling i landet;

8.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje at træffe yderligere sådanne foranstaltninger mod enkeltpersoner og/eller organisationer, der medvirker til eller ansporer til udnyttelse af naturressourcerne i DRC eller i planlægningen og/eller gennemførelsen af hvidvaskning af penge med henblik på at støtte Kabilas regering;

9.  opfordrer Den Afrikanske Union, FN og andre regionale og internationale organisationer til at have drøftelser om en "exitstrategi" for præsident Kabila;

10.  fordømmer alle krænkelser af den humanitære folkeret begået af de væbnede styrker i DRC (FARDC), den republikanske garde, det congolesiske nationale politi og den nationale efterretningstjeneste (ANR) mod oppositionsgrupper, civile og civilsamfundsorganisationer, og opfordrer indtrængende alle parter til at afholde sig fra provokationer og vold;

11.  kræver en øjeblikkelig løsladelse af alle dem, der tilbageholdes ulovligt, herunder journalister, medlemmer af oppositionen og repræsentanter for civilsamfundet;

12.  kræver en øjeblikkelig og uafhængig undersøgelse af opdagelsen af 42 massegrave i Kasairegionen og opfordrer til retsforfølgelse af de ansvarlige for dødsfaldene i overensstemmelse med national og international ret;

13.  fordømmer bortførelsen af og mordet på to højtstående FN-efterforskere i Kasai i marts 2017;

14.  glæder sig over forlængelsen af MONUSCO's mandat og understreger dens afgørende betydning for at beskytte civile mod vold begået af regerings- og militsstyrker;

15.  minder regeringen i DRC om, at den er part i Romstatutten, og at nogle af de handlinger, som fortsat finder sted i landet, kan udgøre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i hhv. Den Demokratiske Republik Congo og Gabon, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik