Menetlus : 2017/2703(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0400/2017

Esitatud tekstid :

B8-0400/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0264

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 257kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))  
B8-0400/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse Kongo DVsse nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis,

–  võttes arvesse Kongo DVs 31. detsembril 2016 saavutatud poliitilisi kokkuleppeid,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 1. jaanuari 2017. aasta avaldust suutmatuse kohta saavutada Kongo DVs kokkulepe,

–  võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eelkõige resolutsiooni 2348 (2017) olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 10. märtsi 2017. aasta aruannet ÜRO stabiliseerimismissiooni kohta Kongo DVs (MONUSCO),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. veebruari 2017. aasta pressiteateid olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse Kongo DVsse lähetatud ELi valimisvaatlusmissiooni lõpparuannet,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 4. jaanuari 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse 11. Euroopa Arengufondi riiklikku soovituskava (2014–2020), milles peetakse esmatähtsaks demokraatia, valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 18. mai 2011. aasta resolutsiooni demokraatia tuleviku osas esinevate probleemide ning AKV riikide ja ELi liikmesriikide põhiseadusliku korra austamise kohta ning 27. novembri 2013. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtete järgimise ja erapooletu ja sõltumatu kohtusüsteemi tähtsuse kohta,

–  võttes arvesse Kongo põhiseadust,

–  võttes arvesse 1981. aasta juuni inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 2002. aasta deklaratsiooni demokraatlike valimiste korraldamise põhimõtete kohta Aafrikas,

–  võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist inimõiguste hartat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kongo DV on kannatanud pidevalt korduvate konfliktide, kogukondadevahelise vägivalla ja rivaalitsevate sõjaliste rühmituste kokkupõrgete tõttu ning muu hulgas on rünnatud rahumeelseid tsiviilisikuid, usuorganisatsioone, kodanikuühiskonna esindajaid ja ÜRO rahuvalvajaid;

B.  arvestades, et president Joseph Kabilal ei ole õnnestunud ellu viia 31. detsembril 2016 Kinshasas saavutatud laiaulatuslikku ja kaasavat poliitilist kokkulepet, mille kohaselt ta lubas korraldada vabad valimised ja tagada võimu sujuva ülemineku 2017. aasta lõpuks;

C.  arvestades, et 2016. aasta detsembris sõlmitud kokkulepet vahendanud Kongo katoliku kiriku piiskopid on edasistest läbirääkimistest loobunud, viidates sellele, et puudub poliitiline tahe seada esikohale riigi huvid ja turvalisus;

D.  arvestades, et president Kabila väitel ei saa tema valitsus lubada endale 1,6 miljoni euro kulutamist valimistele ning ta on kasutanud seda ettekäändena valimiste korraldamisest keeldumiseks;

E.  arvestades, et Kasai piirkonnas on leitud 42 massihauda, kuhu on maetud vähemalt 30 arvatavalt sõdurite poolt tapetud last;

F.  arvestades, et 2017. aastal tapeti Kasai piirkonnas vähemalt 500 inimest, kelle seas oli 85 politseiametnikku, 39 sõdurit ja 390 mässulist;

G.  arvestades, et alates 2013. aastast on oma kodudest põgenenud üle 2,2 miljoni inimese, kusjuures ainuüksi eelmisel aastal põgenesid neist pooled;

H.  arvestades, et üle 400 000 lapse on nälja äärel, ning arvestades, et UNICEF ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) vajavad Kongo DV probleemide lahendamiseks rohkem vahendeid;

I.  arvestades, et Kongo DV seisab silmitsi tõsise koolera- ja ebolaepideemiaga; arvestades, et ainuüksi sel aastal on Kongo DVs registreeritud 10 982 koolera juhtumit, millest 349 on lõppenud surmaga, ning umbes 400 inimest saavad ebolavastast ravi;

J.  arvestades, et president Kabilat on süüdistatud seotuses kahtlaste pangaülekannetega ja kaevandamisõiguste küsitava müügiga ligikaudu 85 miljoni euro väärtuses, mis võib pakkuda võimalusi rahapesuks;

K.  arvestades, et kogu riigis maad võtva vägivalla taustal pikendas ÜRO Julgeolekunõukogu miljard eurot maksva MONUSCO volitusi veel üheks aastaks, olles täiesti teadlik sellest, et MONUSCO on kõige suurem ja kallim ÜRO missioon, kuhu on kaasatud ligikaudu 22 400 sõdurit ja politseinikku;

L.  arvestades, et 2017. aasta märtsis rööviti ja tapeti Kasai provintsi keskosas kaks kõrgetasemelist ÜRO uurijat;

1.  tuletab Kongo DV valitsusele meelde, et riigi peamine kohus on kaitsta tsiviilelanikke oma territooriumil igasuguse vägivalla, sealhulgas sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest;

2.  väljendab sügavat muret jõhkrate kuritegude, inimõiguste rikkumiste, lapssõdurite värbamise, humanitaarabi ja ÜRO rahuvalvajate tegevuse takistamise ning loodusvarade kasutamise pärast ebaseadusliku ja ebainimliku tegevusega seotud isikute rahastamiseks;

3.  kutsub Kongo DV valitsust üles rakendama viivitamata 31. detsembril 2016 Kinshasas saavutatud laiaulatuslikku ja kaasavat poliitilist kokkulepet ning palub valitsusel korraldada enne 2017. aasta lõppu rahumeelsed ja seaduslikud valimised, tagades võimu sujuva ülemineku kooskõlas Kongo põhiseadusega;

4.  tunnistab, et valijate registreerimine on Kongo DV jaoks suur väljakutse, ning tunneb samas heameelt esialgsete teadete kohta MONUSCO kaasabil toimuva registreerimise heast edenemisest; rõhutab seetõttu, et president ega tema valitsus ei või kasutada registreerimise küsimust ettekäändena valimiste edasilükkamiseks;

5.  rõhutab vabade, õiglaste ja hästi korraldatud valimiste tähtsust ning kutsub Kongo DV valitsust ja selle piirkondlikke partnereid üles tagama, et need viidaks läbi läbipaistvalt ja usaldusväärselt;

6.  on mures, et eelseisvaid valimisi võidakse osaliselt väliste osalejate mõjul kasutada veelgi suurema ebastabiilsuse tekitamiseks Kongo DV idaosas ning et need võivad õhutada jätkuvat ebaseaduslikku mineraalide kaevandamist;

7.  väljendab heameelt nõukogu 12. detsembri 2016. aasta ja 29. mai 2017. aasta otsuste üle kehtestada piiravad meetmed Kongo DV kuueteistkümnele riigiametnikule, kes on otseselt või kaudselt seotud rahu ja julgeoleku ohustamise või riigi demokraatlike protsesside õõnestamisega;

8.  kutsub ELi ja selle liikmesriike üles kaaluma edasiste samalaadsete meetmete võtmist üksikisikute ja/või organisatsioonide vastu, kes aitavad kaasa loodusvarade ekspluateerimisele Kongo DVs või õhutavad sellist tegevust või on seotud rahapesu mehhanismide kavandamise ja/või elluviimisega Kabila valitsuse toetamise eesmärgil;

9.  kutsub Aafrika Liitu, ÜROd ja teisi piirkondlikke ja rahvusvahelisi organisatsioone üles pidama läbirääkimisi president Kabila ametist lahkumise strateegia üle;

10.  mõistab hukka kõik rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mille on opositsioonirühmituste, tsiviilelanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu toime pannud Kongo DV relvajõud (FARDC), vabariiklik kaardivägi, Kongo riiklik politsei (PNC) ja riiklik luureteenistus (ANR), ning kutsub kõiki osapooli üles hoiduma provokatsioonidest ja vägivallast;

11.  nõuab kõigi ebaseaduslikult kinni peetud isikute, sealhulgas ajakirjanike, opositsiooniliikmete ja kodanikuühiskonna esindajate viivitamatut vabastamist;

12.  nõuab, et viivitamata algatataks Kasai piirkonnas avastatud 42 massihaua sõltumatu uurimine ning nende mõrvade toimepanijad võetaks vastutusele kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õigusega;

13.  mõistab hukka kahe kõrgetasemelise ÜRO uurija röövimise ja mõrva Kasais 2017. aasta märtsis;

14.  tunneb heameelt MONUSCO volituste pikendamise üle ja rõhutab selle ülimat tähtsust tsiviilelanike kaitsmisel valitsuse ja relvastatud rühmituste vägivalla eest;

15.  tuletab Kongo DV valitsusele meelde, et Kongo on Rooma statuudi osaline ning et mõned riigis jätkuvalt toime pandavad teod võivad endast kujutada sõjakuritegusid, inimsusvastaseid kuritegusid ja genotsiidi;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV ja Gaboni presidentidele, peaministritele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika