Postup : 2017/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0401/2017

Předložené texty :

B8-0401/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH USNESENÍ
PDF 175kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK) ze dne 23. června 2016(1), 1. prosince 2016(2) a 2. února 2017(3),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové a její mluvčí o situaci v DRK,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení Rady EU ze dne 12. prosince 2016 a ze dne 29. května 2017, kterými se přijímají sankce vůči osobám, které jsou odpovědné za násilí a závažné porušování lidských práv v DRK,

–  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo přijatou dne 18. února 2006,

–  s ohledem na rezoluci 2348 (2017), kterou přijala Rada bezpečnosti OSN na svém 7910. zasedání dne 31. března 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že složitá humanitární a bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo (DRK) se nadále zhoršuje v důsledku politické krize, kterou vyvolalo nedodržování ústavy země;

B.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2016 vypukly v provincii Střední Kasai ozbrojené střety mezi konžskou armádou a místními milicemi, které se rozšířily do sousedních provincií Východní Kasai, Lomami a Sankuru a způsobily humanitární krizi a jejichž výsledkem je 42 masových hrobů, zničení domů, škol a zdravotnických zařízení a vnitřní vysídlení více než 1,3 milionu civilních obyvatel;

C.  vzhledem k tomu, že poté, co bylo v březnu 2017 zjištěno, že byli zavražděni odborníků OSN, byl vznesen požadavek na mezinárodní vyšetření tohoto případu;

D.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) vydal v dubnu 2017 výzvu v hodnotě 64,5 milionu USD na naléhavou humanitární pomoc v regionu Kasai; vzhledem k tomu, že v důsledku násilí je v regionu Velký Kasai 400 000 dětí ohroženo akutní podvýživou;

E.  vzhledem k tomu, že krize v oblasti Kasai vznikla v souvislosti s politickým přechodem v Demokratické republice Kongo vyplývajícím z konce ústavního mandátu prezidenta Kabily a ze závazku konžských orgánů, že budou dodržovat a naplňovat politickou dohodu ze dne 31. prosince 2016, která byla uzavřena pod záštitou Národní konžské biskupské konference (CENCO);

F.  vzhledem k tomu, že sílí zprávy z řad občanské společnosti, mj. od organizací zabývajících se lidskými právy, které vyjadřují závažné znepokojení nad zhoršující se situací v zemi, pokud jde o lidská práva a svobodu projevu, shromažďování a práva na demonstrace v zemi, nepřiměřené použití síly vůči pokojným demonstrantům, novinářům a politické opozici a genderově motivované násilí, přičemž těchto porušení a skutků se dopouštějí především armáda a milice;

G.  vzhledem k tomu, že z vězení v Makale uprchly tisíce osob a mnohé další prchly z vězení ve městech Kasnagulu a Kalemie;

H.  vzhledem k tomu, že situace v zemi má dopad na celý region; vzhledem k tomu, že pokojné, transparentní, hladké a včasné konání příštích prezidentských voleb a parlamentních voleb má zásadní význam pro bezpečnost v oblasti Velkých jezer;

I.  vzhledem k tomu, že na základě mandátu, který byl obnoven v dubnu 2017, by Stabilizační mise OSN v této zemi (MONUSCO) měla přispívat k ochraně civilních obyvatel a podpořit plnění politické dohody ze dne 31. prosince 2016;

J.  vzhledem k tomu, že EU přijala dne 12. prosince 2016 restriktivní opatření proti sedmi osobám v reakci na maření volebního procesu a porušování lidských práv a dne 29. května 2017 opatření proti dalším devíti osobám, které zastávaly odpovědné funkce ve státní správě a ve velení bezpečnostních složek DRK;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršující se politickou, bezpečnostní a humanitární situací v DRK; důrazně odsuzuje veškeré násilí bez ohledu na to, kdo je pachatelem, a vyzývá orgány DRK, aby zajistily bezpečnost obyvatel a plně dodržovaly lidská práva a základní svobody;

2.  připomíná, že vláda DRK nese hlavní odpovědnost za ochranu civilistů na svém území a ve své jurisdikci, a to i za ochranu před zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny;

3.  připomíná závazky přijaté DRK v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků, řádné správy věcí veřejných a transparentnosti v politických funkcích;

4.  podporuje zřízení mezinárodní vyšetřovací komise, která by měla objasnit násilí v regionu Kasai a zajistit, aby byli pachatelé těchto masakrů za své činy potrestáni;

5.  vyjadřuje velké politování nad odložením voleb; opakuje svůj požadavek, aby v souladu s dohodou ze dne 31. prosince 2016 proběhly do konce roku 2017 transparentní, svobodné a spravedlivé prezidentské a parlamentní volby; vyzývá k brzkému splnění závazků obsažených v této dohodě, především pokud jde o změnu a přijetí nezbytných právních předpisů v konžském parlamentu do konce volebního období;

6.  všímá si vysoké míry účasti, která byla doposud zaznamenána v rámci iniciativ týkajících se registrace voličů, které realizovala nezávislá národní volební komise (CENI); připomíná, že CENI musí být nestrannou a inkluzivní institucí; vyzývá, aby byla v souladu s politickou dohodou z roku 2016 okamžitě vytvořena národní rada pro monitorování dohody a volebního procesu;

7.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo ještě větší zdroje k řešení humanitární krize v provincii Kasai; trvá na tom, že konžské orgány musí zajistit, aby humanitární organizace mohly obyvatelům země bez problémů a včas poskytnout humanitární pomoc;

8.  se znepokojením si všímá, že hrozí destabilizace regionu; připomíná především zprostředkovatelskou úlohu Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace Frankofonie a Africké unie při obnovení stability v této zemi;

9.  připomíná, jak je důležité, aby jednotlivé osoby nesly odpovědnost za porušování lidských práv a za další činy, které narušují konsenzuální a mírové řešení situace v DRK; podporuje použití cílených sankcí EU, které jsou namířeny proti jednotlivcům odpovědným za závažná porušení lidských práv; vyzývá vysokou představitelku, aby ve spolupráci s OSN, AU a Mezinárodní organizací Frankofonie zahájila dialog zaměřený na řešení stávající krize; připomíná také, že v případě dalšího násilí je možné zvážit rozšíření restriktivních opatření v souladu s Dohodou z Cotonou;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT–EU, generálnímu tajemníkovi OSN a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0479.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí