Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0401/2017

Indgivne tekster :

B8-0401/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 170kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo  (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo  (2017/2703(RSP))  
B8‑0401/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningerne om Den Demokratiske Republik Congo (DRC) af 23. juni 2016(1), 1. december 2016(2) og 2. februar 2017(3),

–  der henviser til redegørelserne fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for Kommissionen Federica Mogherini og hendes talsmand om situationen i DRC,

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i DRC,

–  der henviser til Rådets erklæringer af 12. december 2016 og 29. maj 2017 om vedtagelse af sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for vold og alvorlige menneskerettighedskrænkelser i DRC,

–  der henviser til den reviderede Cotonou-partnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Den Demokratiske Republik Congos forfatning, der blev vedtaget den 18. februar 2006,

–  der henviser til resolution 2348 (2017) vedtaget af FN's Sikkerhedsråd på dets 7910. møde den 31. marts 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den vanskelige humanitære og sikkerhedsmæssige situation i Den Demokratiske Republik Congo er blevet yderligere forværret som følge af den politiske krise forårsaget af manglende overholdelse af den nationale forfatning;

B.  der henviser til, at der i august 2016 udbrød væbnede sammenstød mellem den congolesiske hær og lokale militser i provinsen det centrale Kasai, som spredte sig til naboprovinserne det østlige Kasai, Lomami og Sankuru og førte til en humanitær krise og over 42 massegrave, ødelæggelse af huse, skoler og sundhedsfaciliteter og intern fordrivelse af over 1,3 millioner civile;

C.  der henviser til, at opdagelsen af mordet på FN-eksperter i marts 2017 har ført til krav om en international undersøgelse;

D.  henviser til, at FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) i april 2017 fremsatte en appel om 64,5 mio. USD til akut humanitær bistand i Kasai-regionen; der henviser til, at næsten 400 000 børn risikerer akut underernæring i storregionen Kasai som følge af volden;

E.  der henviser til, at krisen i Kasai finder sted i en politisk overgangsperiode i DRC efter udløbet af præsident Kabilas forfatningsmæssige mandat og tilsagnet fra de congolesiske myndigheder om at respektere og gennemføre den politiske aftale af 31. december 2016 under ledelse af CENCO (den nationale konference af katolske biskopper);

F.  der henviser til, at der har været et stigende antal rapporter fra civilsamfundet, herunder menneskerettighedsorganisationer, hvori der gives udtryk for alvorlig bekymring over forværringen af situationen i landet med hensyn til menneskerettigheder og ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfrihed i landet, overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, journalister og politiske modstandere og kønsbaseret vold, navnlig begået af hæren og militser;

G.  der henviser til, at tusindvis af mennesker er flygtet fra Makala-fængslet, og at mange andre er flygtet fra fængslerne i Kasangulu og Kalemie;

H.  der henviser til, at situationen i landet har konsekvenser for regionen; der henviser til, at en fredelig, gennemsigtig, smidig og rettidig gennemførelse af de næste præsident- og parlamentsvalg er af afgørende betydning for sikkerheden i De Store Søers Område;

I.  der henviser til, at MONUSCO under sit mandat, som blev fornyet i april 2017, bør bidrage til beskyttelsen af civile og støtte gennemførelsen af den politiske aftale af 31. december 2016;

J.  der henviser til, at EU vedtog restriktive foranstaltninger den 12. december 2016 over for syv personer som reaktion på hindringer af valgprocessen og menneskerettighedskrænkelser og den 29. maj 2017 over for yderligere ni personer, der beklæder ansvarsfulde stillinger i centraladministrationen og i DRC's sikkerhedsstyrkers kommandostruktur;

1.  er dybt bekymret over forværringen af den politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i DRC; fordømmer på det kraftigste alle voldshandlinger begået af alle gerningsmænd og opfordrer de congolesiske myndigheder til at garantere befolkningens sikkerhed med fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

2.  minder om, at DRC's regering har det primære ansvar for at beskytte civile på landets område og under dets jurisdiktion, herunder beskyttelse mod forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser;

3.  minder om de tilsagn, som DRC har afgivet under Cotonouaftalen om at respektere demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder ytringsfrihed, mediefrihed, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster;

4.  støtter oprettelsen af en international undersøgelseskommission med henblik på at kaste lys over volden i Kasai-regionen og sikre, at gerningsmændene til disse massakrer bliver draget til ansvar for deres handlinger;

5.  beklager udsættelsen af valget på det kraftigste; gentager sine opfordringer til, at der afholdes gennemsigtige, frie og retfærdige præsident- og parlamentsvalg inden udgangen af 2017 i overensstemmelse med aftalen af 31. december 2016; opfordrer til en hurtig gennemførelse af de tilsagn, der er indeholdt i aftalen, navnlig om ændring og vedtagelse af de nødvendige love i det congolesiske parlament inden udløbet af parlamentssamlingen;

6.  noterer sig de høje deltagelsesniveauer hidtil som følge af vælgerregistreringsinitiativerne fra den uafhængige nationale valgkommission (CENI); minder om, at CENI skal være en upartisk og inklusiv institution; opfordrer til, at der omgående oprettes et nationalt råd for overvågning af aftalen og valgprocessen i overensstemmelse med den politiske aftale fra 2016;

7.  opfordrer indtrængende det internationale samfund til at mobilisere flere ressourcer til at løse den humanitære krise i Kasai-provinsen; insisterer på, at de congolesiske myndigheder sikrer, at de humanitære organisationer gnidningsløst og rettidigt kan levere bistand til befolkningen;

8.  noterer sig med bekymring risikoen for regional destabilisering; minder navnlig om den rolle, som FN, Den Internationale Organisation af Frankofone Lande og Den Afrikanske Union spiller som mæglere i bestræbelserne på at genoprette stabiliteten i landet;

9.  minder om betydningen af at stille enkeltpersoner til ansvar for menneskerettighedskrænkelser og andre handlinger, der underminerer en konsensuspræget og fredelig løsning i DRC; støtter anvendelsen af målrettede sanktioner fra EU's side mod personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer den højtstående repræsentant til i samarbejde med FN, AU og OIF at indgå i en dialog med henblik på at finde en løsning på den aktuelle krise; minder også om muligheden for at udvide de restriktive foranstaltninger i tilfælde af yderligere voldshandlinger, som der er hjemmel til i Cotonouaftalen;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og præsidenten, premierministeren og parlamentet i DRC.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0479.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik