Menetlus : 2017/2703(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0401/2017

Esitatud tekstid :

B8-0401/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0264

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 165kWORD 45k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis  (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis  (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 23. juuni 2016. aasta(1), 1. detsembri 2016. aasta(2) ja 2. veebruari 2017. aasta(3) resolutsiooni Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ELi nõukogu 12. detsembri 2016. aasta ja 29. mai 2017. aasta deklaratsiooni Kongo DVs vägivalla ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest vastutavate isikute suhtes kohaldatavate sanktsioonide vastuvõtmise kohta,

–  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou partnerluslepingut,

–  võttes arvesse 1981. aasta juuni inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatliku Vabariigi põhiseadust, mis võeti vastu 18. veebruaril 2006. aastal,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. märtsil 2017. aastal toimunud 7910. kohtumisel vastu võetud resolutsiooni 2348 (2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et riigi põhiseaduse eiramisest tingitud poliitiline kriis on Kongo Demokraatliku Vabariigi keerulist humanitaar- ja julgeolekuolukorda veelgi halvendanud;

B.  arvestades, et 2016. aasta augustis puhkesid Kesk-Kasai provintsis Kongo sõjaväe ja kohalike relvarühmituste vahel relvakonfliktid, mis levisid naabruses asuvatesse Ida-Kasai, Lomami ja Sankuru provintsidesse ning põhjustasid humanitaarkriisi koos tagajärgedega, milleks on rohkem kui 42 massihauda ning kodude, koolide ja meditsiinirajatiste hävitamine ning rohkem kui 1,3 miljonit tsiviilisikust riigisisest põgenikku;

C.  arvestades, et ÜRO ekspertide tapmise ilmsikstulekuga 2017. aasta märtsis on kaasnenud rahvusvahelise uurimise korraldamise nõudmine;

D.  arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) esitas 2017. aasta aprillis palve 64,5 miljoni USA dollari eraldamiseks kiireloomuliseks humanitaarabi andmiseks Kasai piirkonnas; arvestades, et vägivalla tagajärjel on Suur-Kasai piirkonnas akuutse alatoitluse ohus peaaegu 400 000 last;

E.  arvestades, et Kasai kriis on tekkinud raamistikus, mis on seotud poliitilise üleminekuprotsessiga Kongo DVs pärast president Kabila põhiseadusliku mandaadi lõppu ja Kongo ametivõimude võetud kohustust järgida ja rakendada 31. detsembri 2016. aasta poliitilist kokkulepet Kongo katoliku piiskoppide rahvuskonverentsi (CENCO) egiidi all;

F.  arvestades, et kodanikuühiskonnalt, sealhulgas inimõiguste organisatsioonidelt on saadud üha rohkem teateid, milles väljendatakse tõsist muret riigis valitseva olukorra halvenemise pärast seoses inimõiguste ning väljendus-, kogunemis- ja meeleavaldusvabadusega riigis, ülemäärase jõu kasutamise pärast rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike ja poliitilise opositsiooni vastu ning soolise vägivalla pärast, mille toimepanijateks on eelkõige sõjavägi ja relvarühmitused;

G.  arvestades, et tuhanded inimesed on põgenenud Makala vanglast ning paljud teised Kasangulu ja Kalemie vanglatest;

H.  arvestades, et riigis valitsev olukord mõjutab kogu piirkonda; arvestades, et järgmiste presidendi- ja parlamendivalimiste rahumeelne, läbipaistev, sujuv ja õigeaegne elluviimine on Ida-Aafrika järvede piirkonna julgeoleku seisukohast väga oluline;

I.  arvestades, et ÜRO Kongo Demokraatliku Vabariigi stabiliseerimise missioon (MONUSCO) peaks oma 2017. aasta aprillis uuendatud mandaadi alusel aitama kaasa tsiviilisikute kaitsele ja toetama 31. detsembri 2016. aasta poliitilise kokkuleppe rakendamist;

J.  arvestades, et EL võttis vastu piiravad meetmed 12. detsembril 2016. aastal seitsme isiku suhtes vastusena valimisprotsessi takistamisele ja inimõiguste rikkumistele ning 29. mail 2017. aastal veel üheksa isiku suhtes, kes on vastutavatel ametikohtadel Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) administratsioonis või julgeolekujõudude käsuliinis;

1.  on sügavalt mures poliitilise, julgeoleku- ja humanitaarolukorra halvenemise pärast Kongo DVs; mõistab karmilt hukka kõik vägivallaaktid, kes iganes neid toime panevad, ning palub Kongo DV ametivõimudel tagada elanikkonna julgeoleku inimõigusi ja põhivabadusi täielikult austades;

2.  tuletab meelde, et vastutus tsiviilisikute kaitsmise eest oma territooriumil ja jurisdiktsioonis lasub eelkõige Kongo DV valitsusel ning see hõlmab ka kaitset inimsusvastaste ja sõjakuritegude eest;

3.  tuletab meelde Kongo DV poolt Cotonou lepingu raames võetud kohustusi austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi, sealhulgas väljendus- ja meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel;

4.  toetab rahvusvahelise uurimiskomisjoni loomist, et heita valgust Kasai piirkonnas kasutatavale vägivallale ning tagada, et kõnealuste massimõrvade toimepanijad võetakse oma tegude eest vastutusele;

5.  peab valimiste edasilükkamist ülimalt kahetsusväärseks; nõuab taas läbipaistvate, vabade ja õiglaste presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamist enne 2017. aasta lõppu vastavalt 31. detsembri 2016. aasta kokkuleppele; nõuab kokkuleppes sisalduvate kohustuste varajast täitmist, pidades eelkõige silmas Kongo parlamendis vajalike õigusaktide muutmist ja vastuvõtmist enne parlamendi ametiaja lõppu;

6.  märgib sõltumatu riikliku valimiskomisjoni (CENI) korraldatud valijate registreerimise algatustest tulenevaid seniseid kõrgeid osalusmäärasid; tuletab meelde, et CENI peab olema erapooletu ja kaasav institutsioon; nõuab, et kooskõlas 2016. aasta poliitilise kokkuleppega loodaks viivitamata kokkuleppe ja valimisprotsessi järelevalve riiklik nõukogu;

7.  nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus mobiliseeriks rohkem vahendeid Kasai provintsi humanitaarkriisi lahendamiseks; nõuab kindlalt, et Kongo ametivõimud tagaksid, et humanitaarabiorganisatsioonide poolt elanikkonnale abi andmine toimuks sujuvalt ja õigeaegselt;

8.  märgib murelikult piirkondliku destabiliseerumise ohtu; tuletab eelkõige meelde Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni ja Aafrika Liidu rolli vahendustegevuses, mille eesmärk on stabiilsuse taastamine riigis;

9.  tuletab meelde, kui tähtis on isikute vastutusele võtmine inimõiguste rikkumiste eest ja muude tegude eest, mis õõnestavad üksmeelse ja rahumeelse lahenduse leidmist Kongo DVs; toetab ELi-poolsete sihipäraste sanktsioonide kasutamist inimõiguste tõsiste rikkumiste eest vastutavate isikute suhtes; ergutab kõrget esindajat pidama partnerluses ÜRO, Aafrika Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooniga dialoogi, mille eesmärk on lahendada praegune kriis; tuletab ühtlasi meelde vägivalla jätkumise korral piiravate meetmete rakendamise pikendamise võimalikkust, nagu on ette nähtud Cotonou lepingus;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, AKV-ELi ministrite nõukogule, ÜRO peasekretärile ning Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0290.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0479.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0017.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika