Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0401/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0401/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 168kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta  (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta  (2017/2703(RSP))  
B8‑0401/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti Kongon demokraattisesta tasavallasta 23. kesäkuuta 2016(1), 1. joulukuuta 2016(2) ja 2. helmikuuta 2017(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja hänen tiedottajansa lausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2016 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2016 ja 29. toukokuuta 2017 annetut EU:n neuvoston julkilausumat, joissa hyväksytään Kongon demokraattisessa tasavallassa esiintyneistä väkivaltaisuuksista ja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa oleviin kohdistuvia pakotteita;

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 annetun Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 31. maaliskuuta 2017 pidetyssä 7 910. kokouksessa hyväksytyn päätöslauselman 2348 (2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan vaikea humanitaarinen ja turvallisuustilanne on entisestään huonontunut maan perustuslain rikkomisen aiheuttaman poliittisen kriisin seurauksena;

B.  ottaa huomioon, että elokuussa 2016 Kongon armeijan ja paikallisten puolisotilaallisten ryhmittymien välillä puhkesi aseellisia yhteenottoja Keski-Kasain maakunnassa ja ne levisivät viereisiin Itä-Kasain, Lomamin ja Sankurun maakuntiin, mikä on aiheuttanut humanitaarisen kriisin, ja toteaa, että tuloksena on yli 42 joukkohautaa, tuhoutuneita koteja, kouluja ja sairaalarakennuksia sekä yli 1,3 miljoonaa maan sisäistä pakolaista;

C.  toteaa, että maaliskuussa 2017 ilmi tullut YK:n asiantuntijoiden salamurha on johtanut vaatimuksiin kansainvälisen tutkimuksen tekemisestä;

D.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto (OCHA) esitti huhtikuussa 2017 64,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituspyynnön kiireellisen humanitaarisen avun toimittamiseksi Kasain alueelle; toteaa, että lähes 400 000 lasta on väkivaltaisuuksien vuoksi vakavan aliravitsemuksen vaarassa Kasain suuralueella;

E.  toteaa, että Kasain kriisi liittyy Kongon demokraattisen tasavallan poliittiseen siirtymävaiheeseen, joka seurasi presidentti Kabilan perustuslainmukaisen toimikauden päättyessä ja Kongon viranomaisten sitoutuessa noudattamaan 31. joulukuuta 2016 tehtyä poliittista sopimusta ja panemaan sen täytäntöön Kongon kansallisen episkopaalisen konferenssin (CENCO) alaisuudessa;

F.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan toimijat, mukaan lukien ihmisoikeusjärjestöt, ovat raporteissaan yhä useammin ilmaisseet vakavan huolensa maan ihmisoikeustilanteen huononemisesta ja myös sanan- ja kokoontumisvapauden sekä mielenosoitusoikeuden heikkenemisestä maassa, liiallisen voiman käytöstä rauhallisia mielenosoittajia, toimittajia ja poliittista oppositiota vastaan sekä sukupuoliperusteisesta väkivallasta, johon syyllistyvät erityisesti armeija ja puolisotilaalliset ryhmittymät;

G.  ottaa huomioon, että tuhannet ihmiset ovat paenneet Makalan vankilasta ja monet muut Kasangulun ja Kalemien vankiloista;

H.  toteaa, että maan tilanne vaikuttaa koko alueeseen; katsoo, että seuraavien presidentin- ja parlamenttivaalien rauhallinen, avoin, sujuva ja oikea-aikainen toimittaminen on elintärkeää Suurten järvien alueen turvallisuudelle;

I.  katsoo, että YK:n vakauttamisoperaation (MONUSCO) olisi huhtikuussa 2017 uudistetun toimeksiantonsa mukaisesti osaltaan edistettävä siviilien suojelua ja tuettava 31. joulukuuta 2016 tehdyn poliittisen sopimuksen täytäntöönpanoa;

J.  toteaa, että EU hyväksyi 12. joulukuuta 2016 seitsemää henkilöä koskevia rajoittavia toimenpiteitä vaaliprosessin estämisen ja ihmisoikeusrikkomusten johdosta ja 29. toukokuuta 2017 rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat yhdeksää muuta henkilöä, jotka ovat vastuutehtävissä valtionhallinnossa ja Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusjoukkojen komentoketjussa;

1.  on vakavasti huolestunut Kongon demokraattisen tasavallan huononevasta poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta; tuomitsee ankarasti kaikki väkivaltaisuudet riippumatta siitä, ketkä niihin ovat syyllistyneet, ja kehottaa maan viranomaisia takaamaan väestön turvallisuuden kunnioittaen täysin ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

2.  muistuttaa, että Kongon demokraattisella tasavallalla on ensisijainen vastuu suojella sen alueella olevia ja sen lainkäyttövaltaan kuuluvia siviilejä, myös sotarikoksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan;

3.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksen mukaisesti antamista sitoumuksista kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa;

4.  kannattaa kansainvälisen tutkintakomission perustamista selvittämään Kasain alueen väkivaltaisuuksia ja varmistamaan, että näihin verilöylyihin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan;

5.  pitää erittäin valitettavana vaalien lykkäämistä; muistuttaa aiemmasta kehotuksestaan järjestää avoimet, vapaat ja rehelliset presidentin- ja parlamenttivaalit ennen vuoden 2017 loppua 31. joulukuuta 2016 tehdyn sopimuksen mukaisesti; kehottaa panemaan pikaisesti täytäntöön sopimukseen sisältyvät sitoumukset ja erityisesti hyväksymään vaadittavat lainmuutokset ja uudet lait Kongon parlamentissa ennen parlamentin vaalikauden loppua;

6.  panee merkille, että osallistuminen on tähän mennessä ollut runsasta riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan (CENI) toteuttamien äänestäjien rekisteröintihankkeiden perusteella; muistuttaa, että CENIn on oltava puolueeton ja kaikki eri osapuolet huomioiva elin; kehottaa luomaan vuoden 2016 poliittisen sopimuksen mukaisesti viipymättä kansallisen neuvoston sopimuksen ja vaaliprosessin seurantaa varten;

7.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä antamaan käyttöön lisää varoja, jotta voidaan vastata Kasain maakunnan humanitaariseen kriisiin; vaatii Kongon viranomaisia varmistamaan, että humanitaariset järjestöt voivat toimittaa apua ihmisille sujuvasti ja nopeasti;

8.  panee huolestuneena merkille, että alueellinen vakaus on vaarassa; muistuttaa erityisesti YK:n, ranskankielisten maiden järjestön (OIF) ja Afrikan unionin (AU) välittäjänroolista vakauden palauttamiseksi maahan;

9.  toteaa, että on tärkeää saattaa vastuuseen kaikki ne, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin ja muihin tekoihin, jotka vaikeuttavat pääsyä yhteisymmärrykseen perustuvaan rauhanomaiseen ratkaisuun Kongon demokraattisessa tasavallassa; kannattaa EU:n kohdennettujen pakotteiden käyttöä niitä vastaan, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista; kannustaa korkeaa edustajaa yhdessä YK:n, AU:n ja OIF:n kanssa osallistumaan vuoropuheluun, jonka tarkoituksena on nykyisen kriisin ratkaiseminen; muistuttaa mahdollisuudesta laajentaa rajoittavia toimenpiteitä, jos väkivaltaisuudet jatkuvat, kuten Cotonoun sopimuksessa määrätään;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, AKT–EU-ministerineuvostolle, YK:n pääsihteerille sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0290.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0479.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0017.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö