Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0401/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0401/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 403kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2016. gada 23. jūnija(1), 2016. gada 1. decembra(2) un 2017. gada 2. februāra rezolūciju(3) par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federica Mogherini un viņas runaspersonas paziņojumus par stāvokli KDR,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR,

–  ņemot vērā ES Padomes 2016. gada 12. decembra un 2017. gada 29. maija deklarāciju par sankciju pieņemšanu pret personām, kas atbildīgas par vardarbību un nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KDR,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūciju, ko pieņēma 2006. gada 18. februārī,

–  ņemot vērā rezolūciju 2348 (2017), ko ANO Drošības padome pieņēma savā 7910. sanāksmē 2017. gada 31. martā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā sarežģīto humanitāro un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā vēl vairāk ir pasliktinājusi politiskā krīze, ko izraisīja valsts konstitūcijas neievērošana;

B.  tā kā 2016. gada augustā Centrālajā Kasai provincē izcēlās bruņotas sadursmes starp Kongo armiju un bruņotiem grupējumiem, kas vēlāk aptvēra arī blakus esošās Austrumu Kasai, Lomami un Sankuru provinces, izraisot humanitāru krīzi, kuras rezultātā tika izveidoti vairāk nekā 42 masu kapi, iznīcinātas mājas, skolas un veselības aprūpes iestādes un iekšēji pārvietoti vairāk nekā 1,3 miljoni civiliedzīvotāju;

C.  tā kā 2017. gada martā kļuva zināms par ANO ekspertu nogalināšanu, kā rezultātā tika pausti aicinājumi veikt starptautisku izmeklēšanu;

D.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) 2017. gada aprīlī izplatīja aicinājumu piešķirt USD 64,5 miljonus neatliekamai humānai palīdzībai Kasai reģionā; tā kā vardarbības rezultātā Lielajā Kasai reģionā gandrīz 400 000 bērnu draud akūta uztura nepietiekamība;

E.  tā kā krīze Kasai notiek saistībā ar politisko pāreju KDR pēc prezidenta Joseph Kabila konstitucionālo pilnvaru izbeigšanās un ar Kongo iestāžu apņemšanos ievērot un īstenot politisko nolīgumu, kas tika noslēgts 2016. gada 31. decembrī Kongo Valsts Bīskapu konferences (CENCO) aizgādnībā;

F.  tā kā arvien biežāk tiek saņemti ziņojumi no pilsoniskās sabiedrības, tostarp cilvēktiesību organizācijām, kuros ir paustas nopietnas bažas par situācijas pasliktināšanos valstī saistībā ar cilvēktiesībām un vārda brīvību, biedrošanās brīvību un brīvību piedalīties demonstrācijās šajā valstī, pārmērīgu spēka izmantošanu pret miermīlīgiem demonstrantiem, žurnālistiem un politisko opozīciju un ar dzimumu saistītu vardarbību, ko jo īpaši piekopj armija un bruņotie grupējumi;

G.  tā kā tūkstošiem cilvēku ir aizbēguši no Makala cietuma un daudzi citi ir izbēguši no Kasangulu un Kalemie cietuma;

H.  tā kā stāvoklis šajā valstī ietekmē stāvokli visā reģionā; tā kā drošības uzlabošanai Lielo ezeru reģionā īpaši svarīgas ir tas, lai nākamās prezidenta un parlamenta vēlēšanas būtu miermīlīgas, pārredzamas, netraucētas un laikus īstenotas;

I.  tā kā saskaņā ar savu mandātu, kas tika atjaunots 2017. gada aprīlī, MONUSCO būtu jāpalīdz aizsargāt civiliedzīvotājus un īstenot 2016. gada 31. decembra politisko nolīgumu;

J.  tā kā 2016. gada 12. decembrī ES pieņēma ierobežojošus pasākumus pret septiņām personām, reaģējot uz vēlēšanu procesa kavēšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem, un 2017. gada 29. maijā vēl pret deviņām personām, kas ieņem atbildīgus amatus valsts pārvaldē un KDR drošības spēku vadībā,

1.  pauž nopietnas bažas par politiskās, drošības un humānās situācijas straujo pasliktināšanos KDR; stingri nosoda visu pušu veiktos vardarbības aktus, un aicina KDR iestādes garantēt iedzīvotāju drošību, pilnībā ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības;

2.  atgādina, ka KDR valdība ir galvenā atbildīgā par civiliedzīvotāju aizsardzību valsts teritorijā un tās jurisdikcijā, tostarp aizsardzību pret noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem;

3.  atgādina par saistībām, kuras KDR ir apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, tostarp vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību;

4.  atbalsta starptautiskas izmeklēšanas komisijas izveidošanu, lai gūtu skaidrību par Kasai reģionā notikušajiem vardarbības aktiem un lai nodrošinātu, ka šo masveida slepkavību īstenotāji tiek saukti pie atbildības par savu rīcību;

5.  pauž dziļu nožēlu par vēlēšanu atlikšanu; atkārtoti aicina līdz 2017. gada beigām sarīkot pārredzamas, brīvas un godīgas prezidenta un parlamenta vēlēšanas saskaņā ar 2016. gada 31. decembra nolīgumu; prasa iespējami drīz īstenot nolīgumā ietvertās saistības, jo īpaši pirms šā Kongo parlamenta sasaukuma beigām grozīt un pieņemt nepieciešamos tiesību aktus;

6.  norāda uz augsto līdzdalības līmeni Neatkarīgās valsts vēlēšanu komisijas (CENI) organizētajās vēlētāju reģistrācijas iniciatīvās; atgādina, ka CENI jābūt objektīvai un iekļaujošai institūcijai; aicina nekavējoties izveidot valsts padomi nolīguma īstenošanas un vēlēšanu procesa uzraudzībai saskaņā ar 2016. gada politisko nolīgumu;

7.  mudina starptautisko sabiedrību mobilizēt lielākus resursus, lai risinātu humanitāro krīzi Kasai provincē; uzstāj, lai Kongo iestādes nodrošinātu, ka humanitārās organizācijas var netraucēti un savlaicīgi sniegt humāno palīdzību iedzīvotājiem;

8.  ar bažām norāda uz reģionālas destabilizācijas risku; jo īpaši atgādina Apvienoto Nāciju organizācijas, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (OIF) un Āfrikas Savienības lomu, darbojoties kā starpniekiem, lai atjaunotu stabilitāti valstī;

9.  atgādina, cik svarīgi ir saukt pie atbildības personas, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un citām darbībām, kas apdraud vienprātīgu un miermīlīgu risinājumu KDR; atbalsta mērķtiecīgas ES sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem; mudina Augsto pārstāvi, sadarbojoties ar ANO, ĀS un OIF, iesaistīties dialogā, kura mērķis ir atrisināt pašreizējo krīzi; atgādina arī par iespēju paplašināt ierobežojošus pasākumus, ja vardarbība turpināsies, kā tas paredzēts Kotonū nolīgumā;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Ministru padomei, ANO ģenerālsekretāram, kā arī Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290. P8_TA(2016)0290.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0479.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0017.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika