Procedura : 2017/2703(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0401/2017

Teksty złożone :

B8-0401/2017

Debaty :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0264

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 244kWORD 51k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga  (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga  (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DRK) z dni 23 czerwca 2016 r.(1), 1 grudnia 2016 r.(2) i 2 lutego 2017 r.(3),

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini i jej rzecznika dotyczące sytuacji w DR Konga,

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji przedwyborczej i stanu bezpieczeństwa w DR Konga,

–  uwzględniając deklaracje Rady UE z dni 12 grudnia 2016 r. i 29 maja 2017 r. przyjmujące sankcje wobec osób odpowiedzialnych za przemoc i poważne łamanie praw człowieka w DR Konga,

–  uwzględniając zmienioną umowę o partnerstwie z Kotonu,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając konstytucję Demokratycznej Republiki Konga przyjętą w dniu 18 lutego 2006 r.,

–  uwzględniając rezolucję 2348 (2017) przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na jej 7910. posiedzeniu w dniu 31 marca 2017 r.;

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że trudna sytuacja humanitarna i stan bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga pogorszyły się dodatkowo w wyniku kryzysu politycznego spowodowanego przez brak zgodności z konstytucją krajową;

B.  mając na uwadze, że w sierpniu 2016 r. w prowincji Kasai Środkowe między kongijską armią a lokalnymi bojówkami doszło do starć zbrojnych, które rozprzestrzeniły się następnie na prowincje Kasai Wschodnie, Lomami i Sankuru, skutkując kryzysem humanitarnym, powstaniem ponad 42 grobów masowych, niszczeniem domów, szkół i placówek służby zdrowia oraz przesiedleniem wewnętrznym ponad 1,3 mln cywilów;

C.  mając na uwadze, że odkrycie w marcu 2017 r. zabójstw ekspertów ONZ doprowadziło do apeli o wszczęcie międzynarodowego śledztwa;

D.  mając na uwadze, że w kwietniu 2016 r. Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych (OCHA) wystosowało apel o środki w wysokości 64,5 mln USD w z związku z pilną koniecznością pomocy humanitarnej w rejonie Kasai; mając na uwadze, że w wyniku przemocy prawie 400 tys. dzieci w całym regionie Kasai grozi poważne niedożywienie;

E.  mając na uwadze, że kryzys w Kasai odbywa się w kontekście przemian politycznych w DK Konga po upływie konstytucyjnego mandatu prezydenta Kabili oraz zobowiązania się władz kongijskich do przestrzegania i wdrażania porozumienia politycznego z dnia 31 grudnia 2016 r. pod auspicjami Krajowej Konferencji Episkopatu Konga (CENCO);

F.  mając na uwadze, że od społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji praw człowieka, napływa coraz więcej doniesień zawierających poważne obawy dotyczące pogarszania się sytuacji w kraju jeśli chodzi o prawa człowieka i wolność słowa, zgromadzeń i demonstracji, nadmierne użycie siły wobec uczestników demonstracji pokojowych, dziennikarzy i przedstawicieli opozycji, oraz przemoc na tle płciowym, w szczególności stosowaną przez armię i bojówki;

G.  mając na uwadze, że tysiące osób uciekły z więzienia Makala, a wielu innych uciekło z więzień Kasangulu i Kalemie;

H.  mając na uwadze, że sytuacja w kraju odbija się negatywnie na całym regionie; mając na uwadze, że pokojowy, przejrzysty, sprawny i terminowy przebieg następnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie Wielkich Jezior;

I.  mając na uwadze, że w ramach swojego mandatu, który został odnowiony w kwietniu 2017 r., MONUSCO powinna wnieść wkład w ochronę cywilów i powinna wspierać wdrażanie porozumienia politycznego z dnia 31 grudnia 2016 r.;

J.  mając na uwadze, że przyjęte przez UE w dniu 12 grudnia 2016 r. środki ograniczające wobec siedmiu osób w odpowiedzi na utrudnianie procesu wyborczego i przypadki naruszania praw człowieka, oraz w dniu 29 maja 2017 r. wobec kolejnych dziewięciu osób, które zajmują wysokie stanowiska w administracji państwowej oraz w strukturach dowodzenia sił bezpieczeństwa DR Konga;

1.  jest poważnie zaniepokojony pogorszeniem się sytuacji politycznej, stanu bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej w DR Konga; zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy popełnione przez wszystkich sprawców, a także wzywa władze DR Konga do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, z pełnym poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności;

2.  przypomina, że rząd DR Konga ponosi główną odpowiedzialność za ochronę ludności cywilnej na jego terytorium i podlegającej jego jurysdykcji, w tym ochronę przed zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami wojennymi;

3.  przypomina, że na mocy umowy z Kotonu DR Konga zobowiązała się do poszanowania demokracji, praworządności i praw człowieka, co obejmuje wolność słowa i mediów, dobre rządzenie i przejrzystość w sprawowaniu funkcji politycznych;

4.  popiera utworzenie międzynarodowej komisji śledczej w celu wyjaśnienia aktów przemocy w regionie Kasai oraz dopilnowania, by sprawcy tych masakr zostali pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny;

5.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu odroczenia wyborów; ponownie apeluje o przeprowadzenie przejrzystych, wolnych i sprawiedliwych wyborów parlamentarnych przed końcem roku 2017 r. zgodnie z porozumieniem z 31 grudnia 2016 r.; apeluje o wczesne przyjęcie zobowiązań zawartych w porozumieniu, w szczególności wprowadzenie zmian i przyjęcie niezbędnych ustaw przez kongijski parlament przed końcem jego kadencji;

6.  zwraca uwagę na dotychczasowe wysokie wskaźniki udziału w inicjatywach rejestracji wyborców podejmowanych przez Niezależną Państwową Komisję Wyborczą (CENI); przypomina, że Niezależna Krajowa Komisja Wyborcza (CENI) musi być instytucją bezstronną i pluralistyczną; wzywa do natychmiastowego utworzenia krajowej rady ds. monitorowania wdrażania porozumienia i procesu wyborczego, zgodnie z zawartym w 2016 r. porozumieniem politycznym;

7.  wzywa wspólnotę międzynarodową do mobilizacji większych zasobów, aby zaradzić kryzysowi humanitarnemu w prowincji Kasai; apeluje do władz kongijskich o dopilnowanie sprawnego i terminowego dostarczania ludności pomocy przez organizacje humanitarne;

8.  z niepokojem odnotowuje ryzyko destabilizacji w regionie; przypomina w szczególności o roli, jaką odgrywa Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Organizacja Frankofonii i Unia Afrykańska w mediacjach na rzecz przywrócenia stabilności w kraju;

9.  przypomina o znaczeniu pociągania do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka oraz inne akty, które zagrażają kompromisowemu i pokojowemu rozwiązaniu konfliktu w DR Konga; popiera stosowanie przez UE ukierunkowanych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka; zachęca wysoką przedstawiciel, by we współpracy z ONZ, UA i Międzynarodową Organizacją Frankofonii zaangażowała się w dialog na rzecz rozwiązania obecnego kryzysu; przypomina również o przewidzianej w umowie z Kotonu możliwości rozszerzenia środków ograniczających w przypadku dalszego stosowania przemocy;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, Radzie Ministrów AKP-UE, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz prezydentowi, premierowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Konga.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0290.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0479.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności