Πρόταση ψηφίσματος - B8-0402/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0402/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

7.6.2017 - (2017/2703(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017

Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0402/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0402/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0402/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

(2017/2703(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), και ειδικότερα εκείνα της 10ης Μαρτίου 2016[1], της 23ης Ιουνίου 2016[2], της 28ης Νοεμβρίου 2016 και της 25ης Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπρέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της 29ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη δολοφονία εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στην ΛΔΚ·

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (CFSP) 2017/905 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017, με θέμα την εφαρμογή της απόφασης 2010/788/CFSP σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της ΛΔΚ[3],

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της Αφρικανικής Ένωσης, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας της 28ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην επαρχία του Kasaï στην ΛΔΚ, και έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ανωτέρω της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ΛΔΚ,  

–  έχοντας υπόψη τις από 10 Μαρτίου 2017 εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την αποστολή σταθεροποίησης στην ΛΔΚ και σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για την ΛΔΚ και την περιοχή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 και της 6ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (UNSC) σχετικά με τις ανησυχίες του για τα προβλήματα στην εφαρμογή της συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και για τη σημασία της διερεύνησης των πρόσφατων περιστατικών βίας στο Kasai,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 1ης Ιανουαρίου 2017 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας κυρίας Federica Mogherini και του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κυρίου Neven Mimica σχετικά με τη σύναψη μιας πολιτικής συμφωνίας στην ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ΛΔΚ, και ειδικότερα τις αποφάσεις 2348 (2017), που ανανεώνει την εντολή της αποστολής σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην ΛΔΚ (MONUSCO), και 2293 (2016), που ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και την εντολή της ομάδας εμπειρογνωμόνων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που χαιρετίζει την υπογραφή, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, μιας συνολικής και ολοκληρωμένης πολιτικής συμφωνίας για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στην ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της 28ης Δεκεμβρίου 2016 της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι του Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για την ΛΔΚ και την περιοχή, που υπεγράφη στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο 2013,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Κονγκό της 18ης Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και η κρίση ανασφάλειας στη ΛΔΚ εκτιμάται ότι έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο 5 εκατομμυρίων ανθρώπων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου οι ξένες και εγχώριες ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FARDC), εξακολουθούν να διαπράττουν σποραδικές σφαγές αμάχων, συχνά για εθνοτικούς λόγους και σε συνθήκες πλήρους ατιμωρησίας, καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, όπως π.χ. στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων, εκτεταμένα περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας, συστηματική στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών για στρατιωτικούς σκοπούς, και εξωδικαστικές εκτελέσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επαρχία του Kasai σημειώθηκε σημαντική αύξηση της βίας από τον Αύγουστο του 2016 ανάμεσα σε κυβερνητικές και παραστρατιωτικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ατόμων και ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις του ΟΗΕ έχουν καταγράψει μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σφαγές αμάχων και την ύπαρξη 40 ομαδικών τάφων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδράνεια και σιωπή του Προέδρου Kabila απέναντι σε αυτές τις φρικαλεότητες που λέγεται ότι διαπράττονται τόσο από ένοπλες ομάδες ανταρτών όσο και από κρατικές στρατιωτικές δυνάμεις, είναι εξαιρετικά ανησυχητική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η σεξουαλική και έμφυλη βία, που συχνά χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19η Δεκεμβρίου 2016 έληξε η συνταγματική εντολή του Προέδρου Kabila· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Kabila έχει καθυστερήσει τις εκλογές και παραμένει στην εξουσία, επιδεινώνοντας έτσι την πολιτική ένταση, την αναταραχή και τη βία σε ολόκληρη τη χώρα, και προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στέλνουν διαρκείς αναφορές για την επιδείνωση της κατάστασης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη χώρα, καθώς και για τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και για την αύξηση των δικών πολιτικού χαρακτήρα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, υπό την αιγίδα της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων (CENCO), επιτεύχθηκε συνολική συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο που επιτρέπει να παραμείνει ο Πρόεδρος Kabila στην εξουσία, υπό τον όρο να διεξαχθούν οι εκλογές έως το τέλος του 2017 και ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης να ορίσει έναν Πρωθυπουργό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας και η κυβέρνηση πρότεινε να μη γίνουν εκλογές εφέτος λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει κυρώσεις κατά της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο 2017 η ΕΕ επέκτεινε τις δικές της κυρώσεις σε εννέα αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης για συμμετοχή σε πράξεις που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς εκτιμούν ότι 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων τα 4,4 εκατομμύρια είναι παιδιά, χρειάζονται αυτή τη στιγμή βοήθεια και στερούνται πρόσβασης σε πόσιμο νερό, αποχέτευση, ιατρικές υπηρεσίες και εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 5,9 εκατομμύρια άτομα αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές εκτοπίσεις πληθυσμών με περίπου 2,3 εκατομμύρια εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας ενώ 450 000 άτομα έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι ανησυχητικοί αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν και η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω με τη συνέχιση της σύγκρουσης, δεδομένης ιδίως της περιορισμένης πρόσβασης στους πληττόμενους πληθυσμούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανέφερε αύξηση των απαγωγών και επιθέσεων κατά εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας και κατά εφοδιοπομπών, περιστατικά που ανάγκασαν τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να καθυστερήσουν την παράδοση της βοήθειας και να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τελείως πρόσφατα δυο ερευνητές του ΟΗΕ απήχθησαν και δολοφονήθηκαν στην επαρχία του Kasai·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς τη ΛΔΚ μέχρι στιγμής το 2017 ανέρχεται σε 22,7 εκατομμύρια ευρώ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη ΛΔΚ, με χρηματοδότηση ύψους 620 εκατομμυρίων ευρώ από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, όπου περιλαμβάνονται και μεταρρυθμίσεις σε δικαιοσύνη, αστυνομία και στρατό·

1.  εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για την τρέχουσα κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ως προς την πολιτική, την ασφάλεια και τα ανθρωπιστικά, κατάσταση που συνεχίζει να επιδεινώνεται· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος αμάχων, όπως είναι οι απαγωγές, οι δολοφονίες, τα βασανιστήρια, οι βιασμοί και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την ευθύνη της να εγγυηθεί τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την προστασία του άμαχου πληθυσμού·

2.  ζητεί πλήρη, ενδελεχή και διαφανή έρευνα σχετικά με τις μαζικές και ευρείες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που σημειώνονται σε ολόκληρη τη χώρα και ιδίως στην επαρχία του Kasai, προκειμένου να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επιτυχή και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών, σε πλήρη συμφωνία με το Σύνταγμα της ΛΔΚ και τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, και επιμένει ως προς την ευθύνη της κυβέρνησης του Κονγκό να εγγυηθεί ένα περιβάλλον κατάλληλο για διαφανείς, αδιάβλητες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές έως το τέλος του τρέχοντος έτους·

4.  χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία του Δεκεμβρίου 2016 και εξαίρει τις μεσολαβητικές προσπάθειες της CENCO· εκφράζει, ωστόσο, τις ανησυχίες του για την έλλειψη προόδου στην εφαρμογή της, ιδίως από την πλευρά του Προέδρου και της κυβέρνησης· καλεί ως εκ τούτου όλους τους πολιτικούς παράγοντες να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της μεταβατικής περιόδου και να επιταχύνουν την προετοιμασία των εκλογών·

5.  τονίζει την υποχρέωση της κυβέρνησης να σέβεται, να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών της· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι αποτελεί τη βάση για έναν δυναμικό πολιτικό και δημοκρατικό βίο και ότι οποιαδήποτε χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλώσεων θα πρέπει να απαγορεύεται·

6.  χαιρετίζει την υιοθέτηση από την ΕΕ στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων της ταξιδιωτικής απαγόρευσης και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενάντια σε όσους ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την υπονόμευση της δημοκρατικής διεργασίας στη ΛΔΚ, και ζητεί την επέκτασή τους εάν χρειαστεί·

7.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στη ΛΔΚ και να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για να στηρίξει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κινήματα που είναι υπέρ της δημοκρατίας·

8.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια είναι προαπαιτούμενα για μια επιτυχή εκλογική διαδικασία και για ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον· χαιρετίζει ως προς αυτό την ανανέωση της εντολής της MONUSCO και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εκλογικό πλαίσιο·

9.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στο έργο του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και σε εκείνο της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη ΛΔΚ·

10.  τονίζει ότι η κατάσταση στη ΛΔΚ συνιστά σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής στο σύνολό της· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) ως παράγοντα διευκόλυνσης του πολιτικού διαλόγου στην ΛΔΚ· τονίζει τον ζωτικό ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης στην πρόληψη μιας πολιτικής κρίσης στην περιοχή και της ζητεί να υλοποιήσει θερμότερα τη δέσμευσή της ότι θα επιδιώξει την πλήρη συμμόρφωση με το Σύνταγμα της ΛΔΚ· ζητεί από την Αφρικανική Ένωση και την ΕΕ να διασφαλίσουν ένα μόνιμο πολιτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, ώστε να προληφθεί τυχόν περαιτέρω αποσταθεροποίηση·

11.  θεωρεί λυπηρή την πολύ μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και καλεί όλα τα μέρη να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες σταθεροποίησης· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περαιτέρω στη δημοκρατία και την οικοδόμηση του κράτους, καθώς και στην εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας και στους δημόσιους θεσμούς·

12.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για την ιδιαίτερα ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν τη βοήθειά τους προς τον λαό της ΛΔΚ, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της εκτόπισης, της επισιτιστικής ανασφάλειας, των επιδημιών και των φυσικών καταστροφών·

13.  καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού και των εγκαταστάσεων·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.