Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0402/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0402/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 272kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v02-00
 
B8-0402/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))  
B8‑0402/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 10. maaliskuuta 2016(1), 23. kesäkuuta 2016(2), 28. marraskuuta 2016 ja 25. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 29. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman YK:n asiantuntijoiden murhista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 2017 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2017/905(3) Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2017 annetun Afrikan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja ranskankielisten maiden järjestön yhteisen julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan Kasain maakuntien tilanteesta sekä 16. helmikuuta 2017 annetun edellä mainittujen elinten yhteisen julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallasta,  

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 10. maaliskuuta 2017 antamat raportit Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevien puitteiden täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 ja 6. maaliskuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston lehdistötiedotteet, joissa se esittää huolensa 31. joulukuuta 2016 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä haasteista ja korostaa Kasain alueella viime aikoina esiintyneiden väkivaltaisuuksien tutkimisen tärkeyttä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaavan komission jäsenen Neven Mimican 1. tammikuuta 2017 antaman julkilausuman poliittisen sopimuksen tekemisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2348 (2017), jolla jatkettiin YK:n vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO), sekä päätöslauselman 2293 (2016), jolla jatkettiin Kongon demokraattiselle tasavallalle määrättyä pakotejärjestelyä ja asiantuntijaryhmän toimeksiantoa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan julkilausuman, jossa suhtauduttiin myönteisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa järjestettävien vaalien aikataulua koskevan kattavan ja osallistavan poliittisen sopimuksen allekirjoittamiseen 31. joulukuuta 2016,

–  ottaa huomioon 28. joulukuuta 2016 annetun Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n asiantuntijaryhmän väliraportin,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan kehyksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan vuodelta 1981,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 vahvistetun Kongon perustuslain,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sitkeät humanitaariset ja turvallisuuskriisit Kongon demokraattisessa tasavallassa ovat vaatineet jo arviolta 5 miljoonan ihmisen hengen;

B.  toteaa, että tilanne pahenee jatkuvasti erityisesti maan itäosassa, jossa ulkomaiset ja kotimaiset aseistetut ryhmät, kuten Kongon demokraattisen tasavallan asevoimat (FARDC), panevat edelleen toimeen satunnaisia siviilien joukkomurhia, joilla on usein etniset vaikuttimet ja jotka jäävät täysin rankaisematta, ja rikkovat ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta esimerkiksi kohdistamalla hyökkäyksiä siviilejä vastaan, harjoittamalla yleisesti seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, rekrytoimalla ja käyttämällä järjestelmällisesti lapsisotilaita ja panemalla toimeen laittomia teloituksia;

C.  toteaa, että väkivalta on lisääntynyt Kasain maakunnassa merkittävästi elokuusta 2016 hallituksen joukkojen ja puolisotilaallisten joukkojen välisissä yhteenotoissa; ottaa huomioon, että tämä on jo aiheuttanut satojen ihmisten kuoleman ja pakottanut miljoona ihmistä pakenemaan kodeistaan; ottaa huomioon, että YK:n raporteissa on tehty selkoa erittäin laajoista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten siviilien joukkomurhista, ja kerrottu 40 joukkohaudan löytämisestä;

D.  toteaa, että presidentti Kabilan toimimattomuus ja vaikeneminen näiden hirmutekojen, joihin sekä aseistettujen kapinallisryhmien että valtion asevoimien väitetään syyllistyneen, edessä on äärimmäisen huolestuttavaa;

E.  toteaa, että naiset ja lapset joutuvat ensimmäisinä konfliktin uhreiksi; ottaa huomioon, että seksuaalista väkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa esiintyy laajalti ja että niitä käytetään usein sodan taktiikkana;

F.  toteaa, että presidentti Kabilan perustuslain mukainen toimikausi päättyi 19. joulukuuta 2016; ottaa huomioon, että hän on viivyttänyt vaalien järjestämistä ja pysynyt vallassa, mikä on lisännyt poliittista jännitettä, levottomuutta ja väkivaltaa kaikkialla maassa ja aiheuttanut kymmenien ihmisten kuoleman;

G.  toteaa, että ihmisoikeusryhmät raportoivat jatkuvasti ihmisoikeuksia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta koskevan tilanteen huonontumisesta maassa, mikä ilmenee myös kohtuuttomana voimankäyttönä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja poliittisin perustein aloitettujen oikeudenkäyntien lisääntymisenä;

H.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan katolisten piispojen kokouksen (CENCO) tuella päästiin 31. joulukuuta 2016 osallistavaan sopimukseen vallansiirrosta, joka mahdollisti presidentti Kabilan vallassa pysymisen sillä ehdolla, että maassa järjestetään vaalit vuoden 2017 loppuun mennessä ja pääministeriksi nimitetään opposition edustaja; toteaa, että toistaiseksi sopimuksen täytäntöönpanossa ei ole edistytty ja että hallitus on ehdottanut vaalien lykkäämistä tämän vuoden jälkeiseen aikaan maassa vallitsevan taloudellisen ahdingon johdosta;

I.  ottaa huomioon, että niin EU kuin Yhdysvallatkin on asettanut pakotteita Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan; ottaa huomioon, että EU ulotti toukokuussa 2017 pakotteensa koskemaan myös yhdeksää hallituksen virkamiestä ja jäsentä, jotka olivat osallistuneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa;

J.  ottaa huomioon, että humanitaaristen toimijoiden arvioiden mukaan 7,3 miljoonaa ihmistä, joista 4,4 miljoonaa on lapsia, on tällä hetkellä avun tarpeessa ja vailla perustason mahdollisuutta saada juomavettä ja käyttää puhtaanapito-, terveydenhoito- ja koulutuspalveluja, ottaa huomioon, että 5,9 miljoonan ihmisen ruokaturva on vaarantunut; toteaa, että konfliktin ja sotilaallisten toimien jatkuminen on aiheuttanut merkittäviä pakkosiirtoja ja noin 2,3 miljoonaa ihmistä on joutunut sisäiseen maanpakoon ja 450 000 ihmistä on paennut naapurimaihin;

K.  ottaa huomioon, että näiden huolestuttavien määrien odotetaan kasvavan ja että tilanne pahenee entisestään konfliktin jatkuessa, erityisesti kun otetaan huomioon rajalliset mahdollisuudet tavoittaa uhriksi joutuneita henkilöitä;

L.  toteaa, että humanitaarisen avun koordinointitoimisto OCHA on raportoinut avustustyöntekijöihin ja -kuljetuksiin kohdistuvista lisääntyneistä sieppauksista ja hyökkäyksistä, jotka ovat pakottaneet humanitaariset järjestöt viivästyttämään avun toimittamista ja keskeyttämään toimintansa; toteaa, että viimeksi Kasain maakunnassa siepattiin ja tapettiin kaksi YK:n tutkijaa;

M.  ottaa huomioon, että tähän mennessä EU on myöntänyt Kongon demokraattiselle tasavallalle vuonna 2017 humanitaarista apua 22,7 miljoonan euron edestä;

N.  ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 Kongon demokraattisen tasavallan maaohjelmassa, jota rahoitetaan 620 miljoonalla eurolla 11:nnestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR), on asetettu painopisteiksi hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteen vahvistaminen, mihin kuuluu oikeuslaitoksen, poliisivoimien ja armeijan uudistaminen;

1.  on edelleen vakavasti huolestunut Kongon demokraattisen tasavallan nykyisestä poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta, joka heikkenee jatkuvasti; tuomitsee ehdottomasti kaikki siviileihin kohdistetut ihmisoikeusrikkomukset ja ‑loukkaukset, kuten ne, joissa on kyse sieppauksesta, tappamisesta, kidutuksesta, raiskauksesta ja muusta seksuaalisesta väkivallasta; muistuttaa hallitusta sen velvollisuudesta taata ihmisoikeudet ja suojella siviiliväestöä;

2.  vaatii, että eri puolilla maata ja erityisesti Kasain alueella esiintyvät ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mittavat ja laaja-alaiset rikkomukset tutkitaan aukottomasti, perusteellisesti ja avoimesti, jotta niihin syyllistyneet voidaan tunnistaa ja saattaa vastuuseen;

3.  muistuttaa kehottaneensa toimittamaan vaalit asianmukaisesti ja ajallaan Kongon perustuslakia sekä demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa täysimääräisesti noudattaen ja korostaa Kongon hallituksen vastuuta taata toimintaolosuhteet, jotka mahdollistavat avoimien, uskottavien ja osallistavien vaalien järjestämisen tämän vuoden loppuun mennessä;

4.  on tyytyväinen joulukuussa 2016 aikaansaatuun poliittiseen sopimukseen ja kiittää CENCO:a sen toiminnasta välittäjänä; on kuitenkin huolissaan siitä, että presidentti ja hallitus eivät ole edistyneet sopimuksen täytäntöönpanossa; kehottaa näin ollen kaikkia poliittisia sidosryhmiä sopimaan pikaisesti siirtymäkauden käytännön järjestelyistä sekä vauhdittamaan vaalivalmisteluja;

5.  korostaa hallituksen velvollisuutta kunnioittaa, suojella ja edistää kansalaistensa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia; muistuttaa, että sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus muodostavat dynaamisen poliittisen ja demokraattisen elämän perustan ja että kaikenlainen voimankäyttö rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan olisi kiellettävä;

6.  pitää myönteisenä EU:n kohdennettujen pakotteiden, kuten matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen, asettamista ihmisoikeusrikkomuksista ja Kongon demokraattisen tasavallan demokratiaprosessin vaarantamisesta vastuussa olevia henkilöitä vastaan ja kehottaa laajentamaan tarvittaessa kyseisiä pakotteita;

7.  kehottaa EU:n valtuuskuntaa seuraamaan edelleen tiiviisti Kongon demokraattisen tasavallan kehitystä ja käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä ihmisoikeuksien puolustajien ja demokratialiikkeiden tukemiseksi;

8.  palauttaa mieliin, että rauha ja turvallisuus ovat ennakkoedellytyksiä vaalien onnistumiselle ja vakaan poliittisen toimintaympäristön kehittymiselle; on tässä yhteydessä tyytyväinen, että Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO) jatkettiin ja että sen valtuuksia suojella siviilejä ja vaalia ihmisoikeuksia vaalien yhteydessä vahvistettiin;

9.  toteaa uudelleen antavansa täyden tukensa Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan työlle sekä YK:n yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toiminnalle Kongon demokraattisessa tasavallassa;

10.  korostaa, että tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa on vakava uhka koko Keski-Afrikan alueen vakaudelle; muistuttaa tukevansa Afrikan unionia toimijana, joka edistää Kongon demokraattisen tasavallan poliittista vuoropuhelua; korostaa Afrikan unionin ratkaisevaa merkitystä poliittisen kriisin ehkäisemisessä alueella ja kehottaa sitä lujittamaan sitoumustaan pyrkiä varmistamaan Kongon perustuslain täysimääräinen noudattaminen; kehottaa Afrikan unionia ja Euroopan unionia varmistamaan pysyvän poliittisen vuoropuhelun Suurten järvien alueen maiden kesken, jotta ehkäistään alueen epävakauden paheneminen;

11.  pitää valitettavana, että puitesopimuksen täytäntöönpanossa ei ole edistytty juuri lainkaan, ja kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan aktiivisesti vakauttamispyrkimyksiin; katsoo tältä osin, että EU:n olisi keskityttävä tukitoimissaan vieläkin enemmän demokratian vahvistamiseen ja valtiorakenteiden kehittämiseen, myös laajentamalla turvallisuusalaa ja julkisia instituutioita koskevia uudistuksia;

12.  muistuttaa olevansa syvästi huolestunut Kongon demokraattisen tasavallan hälyttävästä humanitaarisesta tilanteesta; kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan apuaan Kongon demokraattisen tasavallan ihmisille, jotta voitaisiin parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien elinoloja ja torjua väestön siirtymisen, heikon ruokaturvan, epidemioiden ja luonnonkatastrofien seurauksia;

13.  tuomitsee kaikki hyökkäykset humanitaarisia työntekijöitä ja laitoksia vastaan;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0085.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0290.

(3)

EUVL L 138I, 29.5.2017, s. 6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö