Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0402/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0402/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 499kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v02-00
 
B8-0402/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))  
B8-0402/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), īpaši 2016. gada 10. marta rezolūciju(1), 2016. gada 23. jūnija rezolūciju(2) un 2016. gada 28. novembra rezolūciju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) runaspersonas 2017. gada 29. marta paziņojumu par ANO ekspertu noslepkavošanu KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 29. maija Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2016/905, ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret KDR(3),

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2017. gada 28. marta kopīgo paziņojumu par situāciju KDR Kasai provincēs un šo organizāciju 2017. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu par KDR,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 10. marta ziņojumus par ANO Stabilizācijas misiju KDR un par pamatnolīguma par mieru, drošību un sadarbību īstenošanu KDR un reģionā,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 17. oktobra un 6. marta secinājumus par KDR,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes (ANO DP) paziņojumus presei par bažām saistībā ar grūtībām ar 2016. gada 31. decembra vienošanās īstenošanu, kurā bija uzsvērts, cik svarīgi ir veikt izmeklēšanu par neseno vardarbību Kasai provincē,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Neven Mimica 2017. gada 1. janvāra paziņojumu par politiskas vienošanās noslēgšanu KDR,

–  ņemot vērā ANO DP rezolūcijas par KDR, īpaši Rezolūciju Nr. 2348 (2017), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO), un Rezolūciju Nr. 2293 (2016) par sankciju režīma atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu,

–  ņemot vērā ANO DP priekšsēdētāja paziņojumu, kurā atzinīgi vērtēja 2016. gada 31. decembrī parakstīto visaptverošo un iekļaujošo politisko vienošanos par vēlēšanu grafiku KDR,

–  ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2016. gada 28. decembra vidusposma ziņojumu par KDR,

–  ņemot vērā 2013. gada decembra Nairobi deklarāciju,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgumu par mieru, drošību un sadarbību, kas parakstīts 2013. gada februārī Adisabebā,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Kongo 2006. gada 18. februāra konstitūciju,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā nerimstošās humanitārās un drošības krīzes dēļ KDR jau ir gājuši bojā aptuveni 5 miljoni cilvēku;

B.  tā kā situācija turpina pasliktināties, jo īpaši valsts austrumu daļā, kur ārvalstu un vietējie bruņotie grupējumi, tostarp Kongo Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki (FARDC) joprojām pilnīgi nesodīti ik pa laikam sarīko civiliedzīvotāju slaktiņus, bieži vien etnisku iemeslu dēļ, kā arī tādus cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumus kā mērķtiecīgi uzbrukumi civiliedzīvotājiem, ļoti izplatīta seksuālā un uz dzimumu balstīta vardarbība, sistemātiska bērnu vervēšana un izmantošana militāriem mērķiem, kā arī ārpustiesas nāvessodi;

C.  tā kā Kasai provincē kopš 2016. gada augusta ir ievērojami pieaugusi vardarbība starp valdības spēkiem un kaujiniekiem; tā kā tās dēļ bojā gājuši jau ir simtiem cilvēku, bet viens miljons cilvēku bija spiesti pamest savas mājas; tā kā ANO ziņojumos ir dokumentēti masveida cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp civiliedzīvotāju slaktiņi un 40 masu kapu esamība;

D.  tā kā prezidenta J. Kabila bezdarbība un klusuciešana, nereaģējot uz šiem šausminošajiem noziegumiem, kuros varētu būt vainojami gan nemiernieku bruņotie grupējumi, gan valsts bruņotie spēki, rada ārkārtīgu satraukumu;

E.  tā kā par konflikta upuriem pirmkārt kļūst sievietes un bērni; tā kā plaši izplatīta ir seksuālā un uz dzimumu balstīta vardarbība, ko bieži izmanto kā karadarbības taktiku;

F.  tā kā 2016. gada 19. decembrī saskaņā ar konstitūciju iestājās prezidenta J. Kabila pilnvaru termiņu laika beigas; tā kā prezidents ir saglabājis varu un novilcina vēlēšanas, tādējādi kāpinot politisko spriedzi, nemieru un vardarbību valstī un izraisot desmitiem cilvēku bojāeju;

G.  tā kā cilvēktiesību aizstāvju grupas pastāvīgi ziņo par to, ka cilvēktiesību un vārda un pulcēšanās brīvības situācija KDR kļūst aizvien sliktāka, tostarp pret miermīlīgiem demonstrētājiem tiek izmantots pārmērīgs spēks un pieaug politiski motivētu tiesas procesu skaits;

H.  tā kā 2016. gada 31. decembrī Katoļu bīskapu konferencē (CENCO) tika panākta iekļaujoša vienošanās par pāreju, kas atļāva prezidentam J. Kabila palikt pie varas ar nosacījumu, ka līdz 2017. gada beigām tiek sarīkotas vēlēšanas un tiek iecelts opozīcijas koalīciju pārstāvošs premjerministrs; tā kā līdz šim vienošanās īstenošanā nav panākts nekāds progress, un valdība ir norādījusi, ka finansiālu ierobežojumu dēļ šogad vēlēšanas rīkotas netiks;

I.  tā kā gan ES, gan ASV ir pieņēmušas sankcijas pret KDR; tā kā 2017. gada maijā ES paplašināja savas sankcijas, par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KDR piemērojot sankcijas arī deviņām amatpersonām un valdības locekļiem;

J.  tā kā humānās palīdzības sniedzēji lēš, ka 7,3 miljoniem cilvēku, no kuriem 4,4 miljoni ir bērni, pašlaik ir nepieciešama palīdzība, un šiem cilvēkiem nav pieejams dzeramais ūdens, sanitārija, medicīniskā palīdzība un izglītība; tā kā 5,9 miljoni cilvēku cieš no pārtikas trūkuma; tā kā nemitīgais konflikts un militārās operācijas ir izraisījušas akūtu piespiedu pārvietošanas problēmu — valsts iekšienē ir tikuši pārvietoti aptuveni 2,3 miljoni cilvēku, bet vairāk nekā 450 000 cilvēku ir bijuši spiesti bēgt uz kaimiņvalstīm;

K.  tā kā tiek paredzēts, ka šie satraucošie skaitļi pieaugs, un situācija, konfliktam turpinoties, vēl vairāk pasliktināsies, jo īpaši ņemot vērā to, ka konflikta skartajiem cilvēkiem ir grūti piekļūt;

L.  tā kā Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) ir ziņojis, ka aizvien biežāka kļuvusi cilvēku nolaupīšana un uzbrukumi palīdzības sniedzējiem un konvojiem, tādēļ humānās palīdzības organizācijas ir spiestas atlikt palīdzības sniegšanu uz vēlāku laiku un savu darbību apturēt; tā kā pavisam nesen Kasai provincē tika nolaupīti un nogalināti divi ANO izmeklētāji;

M.  tā kā ES 2017. gadā līdz šim ir sniegusi KDR humāno palīdzību 22,7 miljonu euro apmērā;

N.  tā kā ES no 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) ir piešķīrusi EUR 620 miljonus KDR nacionālajai indikatīvajai programmai 2014.–2020. gadam, kuras prioritātes ir pārvaldības un tiesiskuma nostiprināšana, tostarp tiesu sistēmas, policijas un armijas reformas,

1.  joprojām pauž nopietnas bažas par politisko, drošības un humāno situāciju KDR, kura aizvien pasliktinās; stingri nosoda visus cilvēktiesību pārkāpumus pret civiliedzīvotājiem, piemēram, nolaupīšanu, nogalināšanu, spīdzināšanu, izvarošanu un citu seksuālo vardarbību; atgādina valdībai, ka tās pienākums ir garantēt cilvēktiesību ievērošanu un aizsargāt civiliedzīvotājus;

2.  prasa veikt pilnīgu, rūpīgu un pārredzamu izmeklēšanu par visā valstī un jo īpaši Kasai reģionā pastrādātajiem masveidīgajiem un plaši izplatītajiem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, lai identificētu personas, kuras tos pastrādājušas un sauktu tās pie atbildības;

3.  atkārto savu aicinājumu izveidot sekmīgas un savlaicīgi organizētas vēlēšanas pilnīgā saskaņā ar KDR Konstitūciju un Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu un uzstāj, lai Kongo valdība līdz šā gada beigām nodrošinātu labvēlīgu vidi pārredzamām, ticamām un iekļaujošām vēlēšanām;

4.  atzinīgi vērtē 2016. gada decembrī panākto politisko vienošanos un uzteic CENCO starpniecības centienus; tomēr pauž bažas par to, ka tās īstenošanā nav panākts nekāds progress un jo īpaši iniciatīvu neizrāda prezidents un valdība; tāpēc mudina visas politiskās ieinteresētās personas ātri vienoties par pārejas perioda praktiskajiem apsvērumiem un paātrināt gatavošanos vēlēšanām;

5.  uzstāj, ka valdības pienākums ir ievērot, aizsargāt un veicināt valsts iedzīvotāju cilvēktiesības un pamatbrīvības; atgādina, ka vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvība ir pamats dinamiskai politiskai un demokrātiskai dzīvei un ka jebkāda spēka pielietošana pret mierīgiem demonstrantiem būtu jāaizliedz;

6.  atzinīgi vērtē mērķtiecīgo ES sankciju pieņemšanu, tostarp ceļošanas aizliegumu un aktīvu iesaldēšanas noteikšanu pret personām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un demokrātiskā procesa ierobežošanu KDR, un aicina vajadzības gadījumā pagarināt to termiņu;

7.  aicina ES delegāciju turpināt cieši pārraudzīt situāciju KDR un izmantot visus atbilstīgos mehānismus un instrumentus, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un demokrātiju atbalstošas kustības;

8.  atgādina, ka miers un drošība ir priekšnoteikums sekmīgai vēlēšanu norisei un stabilai politiskai videi; šajā sakarībā atzinīgi vērtē MONUSCO pilnvaru pagarināšanu un to stiprināšanu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un ievērotu cilvēktiesības vēlēšanu kontekstā;

9.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu darbam, ko veic ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis KDR un Apvienoto Nāciju Organizācijas Kopīgais cilvēktiesību birojs KDR;

10.  uzsver, ka stāvoklis KDR nopietni apdraud Centrālāfrikas reģiona stabilitāti kopumā; atkārtoti pauž atbalstu Āfrikas Savienībai (ĀS) kā vidutājai KDR politiskajā dialogā; uzsver ĀS būtisko lomu politiskās krīzes novēršanā reģionā, un aicina pastiprināt tās apņemšanos veicināt pilnīgu Kongo Konstitūcijas ievērošanu; aicina Āfrikas Savienību un ES nodrošināt pastāvīgu politisko dialogu starp Lielo ezeru reģiona valstīm, lai novērstu turpmāku destabilizāciju reģionā;

11.  pauž nožēlu par to, ka gūti tikai ļoti nelieli panākumi, īstenojot pamatnolīgumu, un aicina visas iesaistītās puses aktīvi iesaistīties centienos panākt stabilitāti; šajā sakarā uzskata, ka ES sniegtajā atbalstā papildus uzmanība jāpievērš demokrātijai un valsts veidošanai, tostarp drošības jomas un publisko iestāžu reformu padziļināšanai;

12.  atkārtoti pauž dziļas bažas par satraucošo humanitāro situāciju KDR; aicina ES un tās dalībvalstis turpināt palīdzības sniegšanu KDR iedzīvotājiem, lai uzlabotu visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un novērstu pārvietošanas, pārtikas apgādes nepietiekamības, epidēmiju un dabas katastrofu sekas;

13.  nosoda visus uzbrukumus humānās palīdzības sniedzēju darbiniekiem un objektiem;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, KDR prezidentam, ministru prezidentam un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0085.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290.

(3)

OV L 304, 29.5.2017., 6. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika