Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0402/2017

Predkladané texty :

B8-0402/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH UZNESENIA
PDF 285kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))  
B8‑0402/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 10. marca 2016(1), 23. júna 2016(2), 28. novembra 2016 a z 25. januára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 29. marca 2017 o vražde expertov OSN v KDR,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/905 z 29. mája 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči KDR(3),

–  so zreteľom na spoločné komuniké Africkej únie, OSN, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie z 28. marca 2017 o situácii v provinciách Kasai a na ich spoločné vyhlásenie zo 16. februára 2017 o KDR;  

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 10. marca 2017 o stabilizačnej misii OSN v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a 6. marca 2017 o KDR,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o znepokojení rady v súvislosti s výzvami, s ktorými sa stretáva uplatňovanie dohody z 31. decembra 2016 a v ktorých sa zdôrazňuje dôležitosť vyšetrovania nedávnych násilností v Kasai,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federici Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu z 1. januára 2017 o uzavretí politickej dohody v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie BR OSN o KDR, najmä rezolúciu 2348 (2017), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie OSN v KDR (MONUSCO) a 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu BR OSN z 31. decembra 2016, v ktorom uvítal podpísanie komplexnej a inkluzívnej politickej dohody o harmonograme volieb v KDR,

–  so zreteľom na priebežnú správu skupiny expertov OSN pre KDR z 28. decembra 2016,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región podpísanú v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na konžskú ústavu z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dôsledku pretrvávajúcich humanitárnych a bezpečnostných kríz v KDR už prišlo o život približne päť miliónov ľudí;

B.  keďže situácia sa naďalej zhoršuje, a to najmä vo východnej časti krajiny, kde zahraničné a domáce ozbrojené skupiny vrátane ozbrojených síl Konžskej demokratickej republiky (FARDC) pokračujú v páchaní sporadických masakrov civilistov, často na základe etnického pôvodu a úplne beztrestne, vrátane porušovania ľudských práv a medzinárodného práva, ako sú napríklad cielené útoky proti civilnému obyvateľstvu, rozšírené sexuálne a rodové násilie, systematický nábor a využívanie detí ozbrojenými skupinami a mimosúdne popravy;

C.  keďže v provincii Kasai od augusta 2016 výrazne vzrástlo násilie medzi vládou a ozbrojenými silami; keďže v dôsledku toho už prišli u život stovky osôb a milión obyvateľov bolo donútených opustiť svoje domovy; keďže v správach OSN sú zdokumentované rozsiahle porušovania ľudských práv vrátane masakrov páchaných na civilistoch a existencie 40 masových hrobov;

D.  keďže skutočnosť, že prezident Kabila v súvislosti s týmito brutálnymi činmi, ktoré údajne páchajú tak ozbrojené skupiny rebelov, ako aj príslušníci štátnych ozbrojených síl, zachováva pasívny a mlčanlivý postoj, je mimoriadne znepokojujúca;

E.  keďže ženy a deti sú prvými obeťami konfliktu; keďže sexuálne a rodovo motivované násilie, často používané ako vojnová taktika, je veľmi rozšírené;

F.  keďže ústavný mandát prezidenta Kabilu sa skončil 19. decembra 2016; keďže Kabila odďaľuje voľby a je naďalej pri moci, čo vyostruje politické napätie, nepokoje a násilie v krajine a v dôsledku čoho prišli o život desiatky osôb;

G.  keďže skupiny pre ľudské práva neustále informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v krajine vrátane používania neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom a nárastu počtu politicky motivovaných súdnych procesov;

H.  keďže 31. decembra 2016 bola pod záštitou konferencie katolíckych biskupov (CENCO) dosiahnutá inkluzívna dohoda o prechode, podľa ktorej môže prezident Kabila zostať pri moci pod podmienkou, že sa do konca roka 2017 uskutočnia voľby a vymenovaný predseda vlády bude z opozičnej koalície; keďže v súvislosti s vykonávaním tejto dohody nebol doteraz dosiahnutý žiadny pokrok a vláda navrhla, aby sa voľby v tomto roku z dôvodu finančných obmedzení nekonali;

I.  keďže EÚ aj USA prijali sankcie voči KDR; keďže EÚ v máji 2017 rozšírila sankcie na deväť úradníkov a členov vlády za to, že prispeli k činom, ktoré predstavujú závažné porušovanie ľudských práv v KDR;

J.  keďže humanitárne subjekty odhadujú, že 7,3 milióna osôb, z toho 4,4 milióna detí, nemá v súčastnosti základný prístup k pitnej vode, sanitácii, zdravotným službám a vzdelaniu a potrebuje pomoc; keďže 5,9 milióna osôb trpí nedostatkom potravín; keďže v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu a vojenských operácií došlo k rozsiahlemu nútenému vysídľovaniu, v rámci ktorého bolo vnútorne vysídlených približne 2,3 milióna osôb a 450 000 osôb muselo utiecť do susedných krajín;

K.  keďže sa očakáva, že s pretrvávajúcim konfliktom, a najmä vzhľadom na obmedzený prístup k postihnutému obyvateľstvu, sa tento znepokojujúci počet zvýši a situácia sa bude naďalej zhoršovať;

L.  keďže Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) oznámil zvýšený výskyt únosov humanitárnych pracovníkov a humanitárnych konvojov a útokov na nich, čo prinútilo humanitárne organizácie odložiť poskytovanie pomoci a pozastaviť svoju činnosť; keďže nedávno boli v provincii Kasai unesení a zavraždení dvaja vyšetrovatelia OSN;

M.  keďže výška humanitárnej pomoci, ktorú Únia doteraz poskytla KDR v roku 2017, predstavuje 22,7 milióna EUR;

N.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014 – 2020, ktorý je financovaný sumou vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF), patrí posilnenie dobrej správy a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  je naďalej hlboko znepokojený súčasnou politickou, bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v KDR, ktorá sa neprestajne zhoršuje; dôrazne odsudzuje všetky činy porušovania ľudských práv a zneužívania civilného obyvateľstva, ako napríklad únosy, zabíjanie, mučenie, znásilňovanie a iné sexuálne motivované násilie; pripomína vláde jej zodpovednosť zaručiť dodržiavanie ľudských práv a chrániť civilné obyvateľstvo;

2.  požaduje úplné, dôkladné a transparentné vyšetrovanie obrovských a rozsiahlych porušovaní ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorým dochádza v celej krajine, a najmä v regióne Kasai, s cieľom identifikovať zodpovedné osoby a postaviť ich pred spravodlivosť;

3.  opakuje svoju výzvu na úspešné a včasné konanie volieb v plnom súlade s ústavou KDR a Africkou chartou demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných, a trvá na tom, že vláda KDR je zodpovedná za zaručenie priaznivého prostredia pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby, ktoré by sa mali uskutočniť do konca tohto roka;

4.  víta politickú dohodu dosiahnutú v decembri 2016 a oceňuje sprostredkovateľské úsilie CENCO; vyjadruje však znepokojenie nad chýbajúcim pokrokom pri jej vykonávaní najmä zo strany prezidenta a vlády; naliehavo preto vyzýva všetky politické zainteresované strany, aby sa urýchlene dohodli na praktických modalitách prechodného obdobia a urýchlili prípravy volieb;

5.  trvá na tom, že vláda je povinná rešpektovať, chrániť a presadzovať ľudské práva a základné slobody svojich občanov; pripomína, že sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania je základom dynamického politického a demokratického života, a že akékoľvek použitie sily proti pokojným demonštrantom by malo byť zakázané;

6.  víta prijatie cielených sankcií EÚ proti osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv a oslabovanie demokratického procesu v KDR vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív a vyzýva na ich rozšírenie, ak to bude potrebné;

7.  vyzýva delegáciu EÚ, aby naďalej pozorne sledovala vývoj v KDR a využila všetky vhodné nástroje na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí;

8.  pripomína, že mier a bezpečnosť sú predpokladom úspešných volieb a stabilného politického prostredia; v tejto súvislosti víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a posilnenie jej právomocí na ochranu civilného obyvateľstva a dodržiavanie ľudských práv v súvislosti s voľbami;

9.  opakovane zdôrazňuje svoju plnú podporu práci osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN v KDR, ako aj Spoločného úradu OSN pre ľudské práva v KDR;

10.  zdôrazňuje, že situácia v KDR predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu regiónu strednej Afriky ako celku; opakovane zdôrazňuje svoju podporu Africkej únii (AÚ) ako sprostredkovateľke politického dialógu v KDR; zdôrazňuje jej kľúčovú úlohu pri predchádzaní politickej kríze v regióne a vyzýva na zintenzívnenie jej angažovanosti, pokiaľ ide o plné rešpektovanie ústavy KDR; vyzýva Africkú úniu a EÚ, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier s cieľom zabrániť akejkoľvek ďalšej destabilizácii;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa dosiahol len malý pokrok pri vykonávaní rámcovej dohody a vyzýva všetky strany, aby aktívne prispeli k snahám o dosiahnutie stability; v tejto súvislosti sa domnieva, že podpora EÚ by sa mala viac zamerať na demokraciu a budovanie štátu vrátane prehlbovania reforiem v sektore bezpečnosti a verejných inštitúcií;

12.  opakovane zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v pomoci obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších obyvateľov a vyrovnať sa s následkami vysídľovania, nedostatku potravín, epidémií a prírodných katastrof;

13.  odsudzuje všetky útoky na humanitárnych pracovníkov a humanitárne zariadenia;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(3)

Ú. v. EÚ L 138I, 29.5.2017, s. 6.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia