Предложение за резолюция - B8-0405/2017Предложение за резолюция
B8-0405/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Райнер Виланд от името на групата PPE
Мерчедес Бресо от името на групата S&D
Майте Пагасауртундуа Руис от името на групата ALDE
Жозеп-Мария Терикабрас от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2017/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0405/2017
Внесени текстове :
B8-0405/2017
Приети текстове :

B8‑0405/2017

Резолюция на Европейския парламент относно финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище

(2017/2733(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации[1],

A.  като има предвид, че транснационалните политически партии и фондации спомагат за формирането на по-голямо европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза;

Б.  като има предвид, че финансирането на европейските политически партии и фондации следва да подкрепя политически дейности в съответствие с принципите на Съюза, да бъде прозрачно и да не дава възможност за злоупотреба;

1.  изразява съжаление относно многобройните слабости на Регламент № 1141/2014, особено по отношение на равнището на съфинансиране (собствени ресурси) и възможността членовете на Европейския парламент да членуват в множество партии;

2.  насърчава Комисията да разгледа по-внимателно всички слабости и да предложи преразглеждане на регламента във възможно най-кратък срок;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.