Πρόταση ψηφίσματος - B8-0405/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0405/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Rainer Wieland εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Mercedes Bresso εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Maite Pagazaurtundúa Ruiz εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Josep-Maria Terricabras εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2017/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0405/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0405/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0405/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

(2017/2733(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων[1],

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνικά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και εκφράζουν τη βούληση των πολιτών της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων θα πρέπει να στηρίζει πολιτικές δραστηριότητες σύμφωνες με τις αρχές της Ένωσης και να είναι διαφανής και μη ευεπίφορη σε καταχρήσεις·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τις πολυάριθμες ελλείψεις του κανονισμού αριθ. 1141/2014, ιδίως σε ό,τι αφορά το επίπεδο συγχρηματοδότησης (ίδιοι πόροι) και τη δυνατότητα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε περισσότερα κόμματα·

2.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικότερα όλες τις ελλείψεις και να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού το συντομότερο δυνατόν·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.