Päätöslauselmaesitys - B8-0405/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0405/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta

  12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta
  Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta
  Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta
  Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta


  Menettely : 2017/2733(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0405/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0405/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0405/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta

  (2017/2733(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  –  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta[1],

  A.  toteaa, että valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivat poliittiset puolueet ja säätiöt myötävaikuttavat laajemman eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen;

  B.  katsoo, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksella olisi tuettava poliittista toimintaa unionin periaatteiden mukaisesti ja sen olisi oltava avointa ja että rahoituksen väärinkäyttö olisi estettävä;

  1.  pitää valitettavana asetuksen N:o 1141/2014 lukuisia puutteita, jotka koskevat erityisesti yhteisrahoituksen tasoa (omat varat) ja Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuutta kuulua useampaan puolueeseen;

  2.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lähemmin kaikkia puutteita ja ehdottamaan asetuksen tarkistamista mahdollisimman pian;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.