Menettely : 2017/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0405/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0405/2017

Keskustelut :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0274

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 48k
12.6.2017
PE605.518v01-00
 
B8-0405/2017

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP))


Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta
Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta
Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP))  
B8‑0405/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta(1),

A.  toteaa, että valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivat poliittiset puolueet ja säätiöt myötävaikuttavat laajemman eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen;

B.  katsoo, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksella olisi tuettava poliittista toimintaa unionin periaatteiden mukaisesti ja sen olisi oltava avointa ja että rahoituksen väärinkäyttö olisi estettävä;

1.  pitää valitettavana asetuksen N:o 1141/2014 lukuisia puutteita, jotka koskevat erityisesti yhteisrahoituksen tasoa (omat varat) ja Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuutta kuulua useampaan puolueeseen;

2.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lähemmin kaikkia puutteita ja ehdottamaan asetuksen tarkistamista mahdollisimman pian;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö