Päätöslauselmaesitys - B8-0405/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0405/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta
Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta
Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta


Menettely : 2017/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0405/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0405/2017
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0405/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta

(2017/2733(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta[1],

A.  toteaa, että valtioiden rajat ylittävällä tasolla toimivat poliittiset puolueet ja säätiöt myötävaikuttavat laajemman eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen;

B.  katsoo, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksella olisi tuettava poliittista toimintaa unionin periaatteiden mukaisesti ja sen olisi oltava avointa ja että rahoituksen väärinkäyttö olisi estettävä;

1.  pitää valitettavana asetuksen N:o 1141/2014 lukuisia puutteita, jotka koskevat erityisesti yhteisrahoituksen tasoa (omat varat) ja Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuutta kuulua useampaan puolueeseen;

2.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lähemmin kaikkia puutteita ja ehdottamaan asetuksen tarkistamista mahdollisimman pian;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.