Rezolūcijas priekšlikums - B8-0405/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0405/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas politisko partiju un politisko fondu finansēšanu

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Rainer Wieland PPE grupas vārdā
Mercedes Bresso S&D grupas vārdā
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā
Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā


Procedūra : 2017/2733(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0405/2017

B8-0405/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas politisko partiju un politisko fondu finansēšanu

(2017/2733(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu[1],

A.  tā kā pārnacionālas politiskās partijas un fondi palīdz veidot plašāku Eiropas politisko apziņu un pauž Savienības pilsoņu politisko gribu;

B.  tā kā ar Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu būtu jāatbalsta politiskās darbības, kas ir saskaņā ar Savienības principiem, minētajai finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai un ļaunprātīgai izmantošanai nepieejamai,

1.  pauž nožēlu par daudziem trūkumiem Regulā Nr. 1141/2014, jo īpaši attiecībā uz līdzfinansējuma (pašu resursu) līmeni, kā arī attiecībā uz iespēju Eiropas Parlamenta deputātiem būt vairāku partiju biedriem;

2.  mudina Komisiju rūpīgāk izskatīt visus trūkumus un ierosināt pārskatīt regulu pēc iespējas drīzāk;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.