Projekt rezolucji - B8-0405/2017Projekt rezolucji
B8-0405/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim

  12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Rainer Wieland w imieniu grupy PPE
  Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D
  Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE
  Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE


  Procedura : 2017/2733(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0405/2017

  B8‑0405/2017

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim

  (2017/2733(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych[1],

  A.  mając na uwadze, że ponadnarodowe partie i fundacje polityczne przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii;

  B.  mając na uwadze, że finansowanie europejskich partii i fundacji politycznych powinno wspierać działalność polityczną zgodnie z zasadami Unii oraz być przejrzyste i nie pozwalać na nadużycia;

  1.  z żalem zauważa liczne niedoskonałości rozporządzenia nr 1141/2014, zwłaszcza związane z poziomem współfinansowania (zasoby własne) oraz z możliwością członkostwa posłów do Parlamentu Europejskiego w wielu partiach;

  2.  zachęca Komisję, aby dokładniej przeanalizowała wszystkie niedoskonałości i jak najszybciej zaproponowała przegląd tego rozporządzenia;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.