Förslag till resolution - B8-0405/2017Förslag till resolution
B8-0405/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Rainer Wieland för PPE-gruppen
Mercedes Bresso för S&D-gruppen
Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen
Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2017/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0405/2017

B8‑0405/2017

Europaparlamentets resolution om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå

(2017/2733(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser[1], och av följande skäl:

A.  Transnationella politiska partier och stiftelser bidrar till att skapa ett ökat europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

B.  Finansieringen av europeiska politiska partier och stiftelser bör stödja politisk verksamhet i överensstämmelse med unionens principer. Finansieringen bör vara transparent och inte tillåta missbruk.

1.  Europaparlamentet beklagar det stora antalet brister i förordning nr 1141/2014, i synnerhet när det gäller samfinansieringsnivån (egna medel) och möjligheten till medlemskap i flera partier för ledamöterna av Europaparlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta en närmare titt på samtliga brister och föreslå en översyn av förordningen så snart som möjligt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.