Forslag til beslutning - B8-0406/2017Forslag til beslutning
B8-0406/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde

  12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen

  Procedure : 2017/2733(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0406/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0406/2017
  Vedtagne tekster :

  B8‑0406/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan

  (2017/2733(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

  –  der henviser til artikel 11 og 12 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde[1].

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Den Europæiske Unions funktionsmåde skal bygge på det repræsentative demokrati, jf. artikel 10, stk. 1, i TEU;

  B.  der henviser til, at TEU indeholder bestemmelser, der har til formål at styrke demokratiet i dets repræsentative og deltagelsesbaserede dimensioner, dvs. repræsentativt demokrati og deltagelsesbaseret/direkte demokrati, og at navnlig politiske partier på europæisk plan bidrager til ”at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje”, som anført i artikel 10, stk. 4,

  C.  der henviser til, at artikel 11 og 12 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder garanterer ytrings-, informations-, forsamlings- og foreningsfriheden;

  D.  der henviser til, at alle europæiske politiske partier skal bidrage til at gennemføre Den Europæiske Unions motto "Forenet i mangfoldighed", så længe de overholder artikel 2 i TEU;

  1.  anerkender, at alle europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, der finansieres i henhold til forordning 1141/2014 skal bidrage til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje, og derved gennemføre Den Europæiske Unions motto "Forenet i mangfoldighed";

  2.  anerkender, at artikel 11 og 12 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastslår, at foreningsfrihed på alle niveauer, f.eks. i politiske og civile spørgsmål, og ytringsfrihed, som omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser, er grundlæggende rettigheder for alle unionsborgere;

  3.  anerkender, at en politisk alliance, som defineret i forordningens artikel 2, nr. 2, og som overholder de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU, har ret at indgive en ansøgning til Europa-Parlamentet om registrering af sin statut som et europæisk politisk parti;

  4.  opfordrer alle europæiske politiske partier og fonde til at overholde bestemmelserne i forordning 1141/2014;

  5.  opfordrer de relevante institutioner til at respektere EU's grundlæggende princip "Forenet i mangfoldighed", der finder anvendelse på alle europæiske politiske partier og fonde, som overholder de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i TEU og artikel 11 og 12 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

  6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.