Päätöslauselmaesitys - B8-0406/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0406/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0406/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0406/2017
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0406/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta

(2017/2733(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan unionin on toimittava edustuksellisen demokratian periaatteen mukaisesti, kuten SEU-sopimuksen 10 artiklan 1 kohdassa todetaan;

B.  toteaa, että SEU-sopimus sisältää määräyksiä, joilla on tarkoitus lujittaa demokratian edustuksellisia ja osallistavia ulottuvuuksia eli edustuksellista demokratiaa ja osallistavaa tai suoraa demokratiaa, ja että erityisesti Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, kuten SEU-sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa todetaan;

C.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 12 artiklassa taataan sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus;

D.  katsoo, että kaikki Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat Euroopan unionin tunnuslauseen ”Moninaisuudessaan yhtenäinen” soveltamiseen käytännössä, kunhan ne kunnioittavat SEU-sopimuksen 2 artiklaa;

1.  katsoo, että kaikkien asetuksen N:o 1141/2014 nojalla perustettujen Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on myötävaikutettava eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen soveltamalla käytännössä Euroopan unionin tunnuslausetta ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”;

2.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 12 artiklassa todetaan, että oikeus yhdistymisvapauteen kaikilla tasoilla, esimerkiksi poliittisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa, ja oikeus sananvapauteen, johon sisältyy myös mielipiteenvapaus sekä vapaus vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta, ovat jokaiselle unionin kansalaiselle kuuluvia perusoikeuksia;

3.  toteaa, että asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu poliittinen liitto, joka kunnioittaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja unionin perustana olevia arvoja, voi hakea Euroopan parlamentilta perussääntönsä rekisteröimistä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi;

4.  kehottaa kaikkia Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan tason poliittisia säätiöitä noudattamaan asetuksen N:o 1141/2014 säännöksiä;

5.  kehottaa asianomaisia instituutioita noudattamaan unionin perusperiaatetta ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”, joka koskee kaikkia Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan tason poliittisia säätiöitä, jotka kunnioittavat SEU-sopimuksen 2 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 12 artiklassa tarkoitettuja unionin perustana olevia arvoja;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.