Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0406/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0406/2017

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo Europos lygmeniu

  12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

  Procedūra : 2017/2733(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0406/2017

  B8-0406/2017

  Europos Parlamento rezoliucija dėl politinių partijų ir politinių fondų finansavimo Europos lygmeniu

  (2017/2733(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 10 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 ir 12 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo[1],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi reikalaujama, kad Europos Sąjunga veiktų pagal atstovaujamosios demokratijos principą, kaip nurodyta ES sutarties 10 straipsnio 1 dalyje;

  B.  kadangi ES sutartyje yra nuostatų, kuriomis siekiama sustiprinti demokratijos atstovaujamąjį ir dalyvaujamąjį aspektus, pvz., atstovaujamąją demokratiją ir dalyvaujamąją (tiesioginę) demokratiją, ir kadangi ypač „politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią“, kaip nurodyta Sutarties 10 straipsnio 4 dalyje;

  C.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 ir 12 straipsniais užtikrinama saviraiškos ir informacijos laisvė bei susirinkimų ir asociacijų laisvė;

  D.  kadangi visos Europos politinės partijos turi prisidėti įgyvendinant Europos Sąjungos devizą „Suvienijusi įvairovę“, jeigu tik laikosi ES sutarties 2 straipsnio;

  1.  pripažįsta, kad visos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai, įsteigti pagal Reglamentą Nr. 1141/2014, turi prisidėti formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, įgyvendindami Europos Sąjungos devizą „Suvienijusi įvairovę“;

  2.  pripažįsta, jog Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 ir 12 straipsniuose nustatyta, kad teisė laisvai jungtis į visų lygių asociacijas, pavyzdžiui, politinėje ir pilietinėje srityse, ir teisė į saviraiškos laisvę, kuri apima laisvę turėti savo įsitikinimus, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijoms nekliudant ir nepaisant valstybių sienų, yra pagrindinės kiekvieno Sąjungos piliečio teisės;

  3.  pripažįsta, kad politinis aljansas, apibrėžtas reglamento 2 straipsnio 2 punkte, kuris laikosi ES sutarties 2 straipsnyje nurodytų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, turi teisę teikti prašymą užregistruoti jo statutą Europos Parlamente kaip Europos politinės partijos;

  4.  ragina visas Europos politines partijas ir fondus laikytis Reglamento Nr. 1141/2014 nuostatų;

  5.  ragina atitinkamas institucijas paisyti ES pamatinio principo „Suvienijusi įvairovę“, taikomo visoms Europos politinėms partijoms ir fondams, kurie laikosi vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, kaip nurodyta ES sutarties 2 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 ir 12 straipsniuose;

  6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.