Procedūra : 2017/2733(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0406/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0406/2017

Debates :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 393kWORD 48k
12.6.2017
PE605.519v01-00
 
B8-0406/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Eiropas politisko partiju un fondu statusu un finansēšanu (2017/2733(RSP))


Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas politisko partiju un fondu statusu un finansēšanu (2017/2733(RSP))  
B8-0406/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. un 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienības darbībai jābūt balstītai uz pārstāvības demokrātijas principu, kā noteikts LES 10. panta 1. punktā;

B.  tā kā LES ir noteikumi, kuri paredz stiprināt demokrātiju tās pārstāvības un līdzdalības dimensijā, proti, pārstāvības demokrātiju un līdzdalības/tiešo demokrātiju, un LES 10. panta 4. punktā ir īpaši minēts, ka “Eiropas līmeņa politiskās partijas veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”;

C.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. un 12. pantā ir garantēta vārda un informācijas brīvība, kā arī pulcēšanās un biedrošanās brīvība;

D.  tā kā visas Eiropas politiskās partijas veicina Eiropas Savienības devīzes “Vienoti daudzveidībā” īstenošanu, ja tās ievēro LES 2. pantu,

1.  norāda, ka visas Eiropas politiskās partijas un visi Eiropas politiskie fondi, kas ir dibināti saskaņā ar Regulu Nr. 1141/2014, sniedz ieguldījumu Eiropas politiskās izpratnes veidošanā un Savienības pilsoņu gribas paušanā, īstenojot Eiropas Savienības devīzi “Vienoti daudzveidībā”;

2.  norāda, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. un 12. pantā paredzēts, ka tiesības uz biedrošanās brīvību visos līmeņos, piemēram, politiskajā un pilsoniskajā jomā, un tiesības uz vārda brīvību, kas ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās un neatkarīgi no valstu robežām, ir ikviena Savienības pilsoņa pamattiesības;

3.  norāda, ka politiska apvienība, kā tā definēta iepriekš minētās regulas 2. panta 2. punktā, kura ievēro LES 2. pantā minētās Eiropas Savienības pamatvērtības, ir tiesīga iesniegt Eiropas Parlamentā pieteikumu, lai tā saskaņā ar statūtiem tiktu reģistrēta kā Eiropas politiskā partija;

4.  mudina visas Eiropas politiskās partijas un visus Eiropas politiskos fondus ievērot Regulas Nr. 1141/2014 noteikumus;

5.  mudina attiecīgās iestādes ievērot principu “Vienoti daudzveidībā”, kas ir ES pamatprincips un kas attiecas uz visām Eiropas politiskajām partijām un visiem Eiropas politiskajiem fondiem, kuri ievēro LES 2. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. un 12. pantā minētās Eiropas Savienības pamatvērtības;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika