Projekt rezolucji - B8-0406/2017Projekt rezolucji
B8-0406/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim

  12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD

  Procedura : 2017/2733(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0406/2017
  Teksty złożone :
  B8-0406/2017
  Teksty przyjęte :

  B8‑0406/2017

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim

  (2017/2733(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

  –  uwzględniając art. 11 i 12 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych[1],

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest obowiązana funkcjonować zgodnie z zasadą „demokracji przedstawicielskiej”, jak określono w art. 10 ust. 1 TUE,

  B.  mając na uwadze, że TUE zawiera przepisy służące wzmocnieniu demokracji w wymiarze przedstawicielskim i partycypacyjnym, tj. demokracji przedstawicielskiej i partycypacyjnej / bezpośredniej, a zwłaszcza że „partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii”, jak określono w art. 10 ust. 4 tego traktatu;

  C.  mając na uwadze, że art. 11 i 12 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantują wolność wypowiedzi i informacji oraz wolność zgromadzania się i stowarzyszania się;

  D.  mając na uwadze, że europejskie partie polityczne przyczyniają się do realizacji motta Unii Europejskiej „Zjednoczona w Różnorodności”, o ile przestrzegają art. 2 TUE;

  1.  odnotowuje, że wszystkie europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne finansowane na podstawie rozporządzenia nr 1141/2014 przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii, realizując motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w Różnorodności”;

  2.  odnotowuje, że art. 11 i 12 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowią, że prawo do swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, na przykład w sprawach politycznych i obywatelskich, oraz prawo do wolności wypowiedzi, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe, to podstawowe prawa każdego obywatela Unii;

  3.  odnotowuje, że sojusz polityczny, zdefiniowany w art. 2 pkt 2 tego rozporządzenia, respektujący wartości, na których opiera się Unia Europejska zgodnie z art. 2 TUE, może ubiegać się o rejestrację swojego statutu jako europejska partia polityczna w Parlamencie Europejskim;

  4.  zachęca wszystkie europejskie partie i fundacje polityczne do przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1141/2014;

  5.  zachęca właściwe instytucje do przestrzegania podstawowej unijnej zasady wyrażonej mottem „Zjednoczona w Różnorodności”, mającej zastosowanie do wszystkich europejskich partii i fundacji politycznych respektujących wartości, na których opiera się Unia Europejska zgodnie z art. 2 TUE oraz art. 11 i 12 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

  6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.