Propunere de rezoluţie - B8-0406/2017Propunere de rezoluţie
B8-0406/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD

Procedură : 2017/2733(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0406/2017

B8‑0406/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european

(2017/2733(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene[1],

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană trebuie să funcționeze pe baza principiului democrației reprezentative, așa cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din TUE;

B.  întrucât TUE conține dispoziții care vizează consolidarea democrației în dimensiunile sale reprezentative și participative, și anume democrația reprezentativă și democrația participativă/directă și întrucât, în special, „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”, așa cum se prevede la articolul 10 alineatul (4);

C.  întrucât articolele 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează libertatea de exprimare și de informare și libertatea de întrunire și de asociere;

D.  întrucât toate partidele politice europene contribuie la punerea în aplicare a devizei Uniunii „Unită în diversitate”, atâta timp cât acestea respectă articolul 2 din TUE,

1.  recunoaște că toate partidele politice europene și fundațiile politice europene înființate în temeiul Regulamentului nr. 1141/2014 contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, punând în aplicare deviza Uniunii Europene „Unită în diversitate”;

2.  recunoaște că articolele 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevăd că dreptul la libertatea de asociere la toate nivelurile, de exemplu în domeniile politic și civic, precum și dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere, sunt drepturi fundamentale ale oricărui cetățean al Uniunii;

3.  recunoaște că o alianță politică, așa cum este definită la articolul 2 punctul 2 din regulament, care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, prevăzute la articolul 2 din TUE, are dreptul de a solicita înregistrarea statutului său ca partid politic european la Parlamentul European,;

4.  încurajează toate partidele politice europene și fundațiile politice europene să respecte Regulamentul nr. 1141/2014;

5.  încurajează instituțiile relevante să respecte principiul fundamental al UE „Unită în diversitate” care se aplică tuturor partidelor politice europene și fundațiilor politice europene care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, așa cum se menționează la articolul 2 din TUE și la articolele 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.