Förslag till resolution - B8-0406/2017Förslag till resolution
B8-0406/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Beatrix von Storch för EFDD-gruppen

Förfarande : 2017/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0406/2017
Ingivna texter :
B8-0406/2017
Antagna texter :

B8‑0406/2017

Europaparlamentets resolution om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå

(2017/2733(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 11 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser[1],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionens sätt att fungera måste bygga på principen om representativ demokrati i enlighet med artikel 10.1 i EU-fördraget.

B.  EU-fördraget innehåller bestämmelser som syftar till att stärka demokratin i fråga om representation och deltagande, dvs. representativ demokrati och deltagandedemokrati respektive direkt demokrati, och framför allt ska ”de politiska partierna på europeisk nivå [...] bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja” i enlighet med artikel 10.4 i EU-fördraget.

C.  Artiklarna 11 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanterar yttrande- och informationsfrihet samt mötes- och föreningsfrihet.

D.  Alla europeiska politiska partier ska bidra till att genomföra Europeiska unionens motto ”Förenade i mångfalden” så länge de respekterar artikel 2 i EU-fördraget.

1.  Europaparlamentet konstaterar att alla europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som finansieras enligt förordning nr 1141/2014 ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja genom att genomföra Europeiska unionens motto: ”Förenade i mångfalden”.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det i artiklarna 11 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att var och en i Europeiska unionen åtnjuter föreningsfrihet på alla nivåer, bland annat på det politiska och medborgerliga området, och yttrandefrihet, som innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentliga myndigheters inblandning och oberoende av territoriella gränser.

3.  Europaparlamentet konstaterar att en sådan politisk sammanslutning som avses i artikel 2.2 i förordningen och som iakttar de värden som Europeiska unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget får begära registrering av sina stadgar i egenskap av europeiskt politiskt parti hos Europaparlamentet.

4.  Europaparlamentet uppmuntrar samtliga europeiska politiska partier och stiftelser att respektera bestämmelserna i förordning nr 1141/2014.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar de berörda institutionerna att respektera EU:s grundläggande princip om ”Förenade i mångfalden” som gäller för alla europeiska politiska partier och stiftelser som iakttar de värden som Europeiska unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget och som avses i artiklarna 11 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.