Предложение за резолюция - B8-0407/2017Предложение за резолюция
B8-0407/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение в Йемен

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Карол Карски, Пирко Руохонен-Лернер, Андерс Примдал Вистисен, Уршула Крупа, Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Моника Маковей, Ангел Джамбазки, Джефри Ван Орден, Бранислав Шкрипек, Ружа Томашич от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0407/2017

Процедура : 2017/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0407/2017
Внесени текстове :
B8-0407/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0407/2017

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен

(2017/2727(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Йемен от 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид резолюции № 2216 (2015 г.), № 2266 (2016 г.) и № 2342 (2017 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Йемен,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Йемен,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г. и допълнителните протоколи към нея,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. и Факултативния протокол относно участието на деца във въоръжен конфликт от 2000 г.,

–  като взе предвид Декларацията на Обединените нации за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения от 1981 г.,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид Конвенцията на Обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, включително член 15 от нея,

–  като взе предвид Конвенцията на Обединените нации за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване от септември 1997 г.,

–  като взе предвид заключенията на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, проведена в Женева, Швейцария, на 25 април 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през последните две години Йемен беше въвлечен в сражения между силите, поддържащи президента в изгнание Абд Рабу Мансур Хади, подкрепян от ръководената от Саудитска Арабия многонационална коалиция, и привържениците на бунтовническото движение на хутите, подкрепяно от Иран; като има предвид, че конфликтът се разрасна в ожесточена война чрез посредници между две от най-големите сили в региона;

Б.  като има предвид, че след двугодишни сражения Йемен се превърна в място на една от най-големите хуманитарни кризи по света, като 18,8 милиона души – почти 70% от населението – се нуждаят от помощ; като има предвид, че положението е особено бедствено за децата, като над 2,2 милиона от тях страдат от остро недохранване;

В.  като има предвид, че конфликтът причини смъртта на най-малко 7 800 души, повечето от които цивилни лица, и при него пострадаха още около 44 000 души; като има предвид, че неотдавнашната епидемия от холера в Йемен причини смъртта на над 500 души, като съществуват още 60 000 предполагаеми случая;

Г.  като има предвид, че конфликтът също така доведе до продължаващи нарушения на правата на човека, тормоз и задържане на религиозни малцинства и предполагаемо използване на деца във въоръжен конфликт;

Д.  като има предвид, че настоящият конфликт в Йемен се корени в неуспеха на няколко последователни правителства да изпълнят демократичните, икономическите и социалните искания на йеменския народ, което подхрани недоволството, насилието и разделението;

Е.  като има предвид, че според заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната помощ, Стивън О'Брайън, гражданската война доведе Йемен до ръба на пълен социален, икономически и институционален срив, като са необходими спешни международни действия за прекратяването на страданието на населението на Йемен;

Ж.  като има предвид, че ислямистката терористична групировка Ал-Кайда се възползва от конфликта и хаоса с цел укрепване на присъствието си в южната и югоизточната част на страната;

З.  като има предвид, че войниците хути са обвинени в използване на тежко въоръжение в населени райони, а водената от Саудитска Арабия коалиция е обвинена в извършване на въздушни удари срещу болници и други граждански сгради;

И.  като има предвид, че стабилен и сигурен Йемен с добре работещо правителство е от ключово значение за международните усилия за борба с екстремизма и насилието в региона и извън него, както и за устойчив мир и стабилност в самия Йемен;

Й.  като има предвид, че Европейският съюз пое ангажимент в размер на 116 милиона евро за покриване на спешни животоспасяващи хуманитарни нужди и за подкрепа на устойчивостта и първоначалното възстановяване по време на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, проведена в Женева, Швейцария, на 25 април 2017 г.; като има предвид, че международните ангажименти, поети по време на срещата, достигнаха обща сума в размер на 1,1 милиарда щатски долара;

К.  като има предвид, че и хутите, и съюзническите сили са обвинени в извършването на сериозни нарушения на международното право на водене на война, тъй като са заложили забранени противопехотни мини, малтретирали са задържани лица и са изстреляли безразборно ракети в населени места в Йемен и в южната част на Саудитска Арабия, убивайки стотици цивилни лица;

Л.  като има предвид, че на десетки въздушни удари на коалицията се приписва вината за безразборно или непропорционално убиване и раняване на хиляди цивилни лица в нарушение на международното право на водене на война, включително чрез използването на международно забранени касетъчни боеприпаси;

М.  като има предвид, че враждуващите страни в Йемен започнаха мирни преговори в Кувейт през април 2016 г., които бяха прекъснати още през август същата година; като има предвид, че последващите усилия за връщане на страните на масата за преговори претърпяха неуспех и въздушните удари на коалицията и наземните военни действия продължават;

1.  осъжда продължаващото насилие в Йемен и неговото въздействие върху невинните мъже, жени и деца;

2.  настоятелно призовава всички страни по конфликта да прекратят сраженията и да възобновят конструктивните преговори за мир във възможно най-кратки срокове с цел постигането на устойчив, мирен и плуралистичен Йемен в интерес на всички негови граждани;

3.  изразява дълбока загриженост, че продължаващото насилие и нестабилност в Йемен може да позволят на терористичните и екстремистките групи да се възползват от настоящото положение, което да доведе до по-широки последици за сигурността в региона и извън него;

4.  счита, че Саудитска Арабия и Иран държат ключа към решаването на кризата и призовава настоятелно и двете страни да работят за подобряване на двустранните отношения и да се стремят да работят заедно, за да сложат край на сраженията в Йемен;

5.  изразява дълбоко съжаление за жертвите сред цивилното население и хуманитарните работници в Йемен и за очевидно безразборните нападения срещу граждански инфраструктурни обекти, включително училища и болници;

6.  изразява твърдо убеждение, че единственото дългосрочно решение на кризата в Йемен може да се постигне чрез приобщаващ политически диалог, в съответствие с рамката, предоставена от инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, резултатите от Конференцията за национален диалог и различните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и заключения на Европейския съвет;

7.  изразява дълбоко съжаление относно решението на бойците хути и техните съюзници да отхвърлят специалния пратеник на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, като преговарящ за мира, и счита, че нежеланието на основните страни да проявят готовност за започване на мирни преговори може само да продължи конфликта и страданието на йеменския народ;

8.  призовава всички страни да зачитат правата на човека и свободите на всички граждани в Йемен и на всички, които работят за мира и хуманитарните мисии в страната, включително хуманитарни работници, лекари и журналисти;

9.  изразява дълбоко съжаление, че никоя от враждуващите страни не е провела надеждни разследвания относно предполагаемо извършените от техните сили нарушения на международното право на водене на война в Йемен, и изисква провеждането на независимо разследване на всички твърдения за малтретиране, изтезания, целенасочени убийства на цивилни граждани и други нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека;

10.  припомня на всички страни по конфликта, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени по силата на международното хуманитарно право и че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура съставляват военни престъпления;

11.  изразява съжаление относно докладваните случаи на използване от силите хути, правителството и проправителствените сили и други въоръжени групировки на деца войници, които според оценки представляват една трета от всички бойци в Йемен, и припомня на всички страни за техните отговорности по силата на международното право и международните конвенции;

12.  осъжда докладваните случаи, че хутите и съюзническите сили носят отговорност за насилствени изчезвания, изтезание на задържани лица и произволно задържане на многобройни активисти, журналисти, племенни водачи и политически опоненти от началото на конфликта;

13.  приветства ангажиментите, поети по време на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, и подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН с цел облекчаване на страданието на народа на Йемен; настоятелно призовава освен това всички държави да изпълнят поетите по време на донорската среща ангажименти, за да допринесат за удовлетворяването на хуманитарните нужди;

14.  приветства възобновяването от Съвета за сигурност на ООН на целенасочените санкции срещу лица и организации, които подкопават процеса на мирен преход в Йемен;

15.  решително подкрепя работата на заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната помощ, Стивън О'Брайън, в усилията му за облекчаване на страданието на населението на Йемен;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента на Йемен, на Съвета на депутатите на Йемен и на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.