Forslag til beslutning - B8-0407/2017Forslag til beslutning
B8-0407/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Yemen

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0407/2017

Procedure : 2017/2727(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0407/2017
Indgivne tekster :
B8-0407/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0407/2017

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen

(2017/2727(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om situationen i Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2216 (2015), 2266 (2016) og 2342 (2017) om situationen i Yemen,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Yemen,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN-konventionen om barnets rettigheder fra 1989, og den valgfri protokol dertil vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter fra 2000,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, herunder artikel 15 heraf,

–  der henviser til Ottawa-konventionen fra 1997 om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion af september 1997,

–  der henviser til konklusionerne fra FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève, Schweiz, den 25. april 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Yemen i de seneste to år har været involveret i kampe mellem styrker, der er loyale over for præsident Abdrabbuh Mansour Hadi, der er i eksil, understøttet af en saudiarabiskledet multinational koalition, og dem, der er allierede med den iranskstøttede Houthi-oprørsbevægelse; der henviser til, at konflikten har udviklet sig til en større, bitter stedfortræderkrig mellem to af regionens største magtfaktorer;

 

B.  der henviser til, at Yemen efter to års kampe er kommet til at danne rammen for en af verdens største humanitære kriser, og at 18,8 mio. mennesker – næsten 70 % af befolkningen – har behov for bistand; der henviser til, at situationen er særlig alvorlig blandt børn, hvor over 2,2 millioner er akut underernærede;

C.  der henviser til, at konflikten har ført til, at mindst 7 800 mennesker – hvoraf de fleste er civile – har mistet livet, og at yderligere 44 000 er blevet såret; der henviser til, at et nyligt koleraudbrud i Yemen har kostet mere end 500 mennesker livet, og at der er mistanke om endnu 60 000 tilfælde;

D.  der henviser til, at konflikten også har ført til fortsatte krænkelser af menneskerettighederne, chikane og tilbageholdelse af religiøse mindretal og til påstande om anvendelse af børn i væbnede konflikter;

E.  der henviser til, at den nuværende konflikt i Yemen har sine rødder i de skiftende regeringers manglende evne til at opfylde det yemenitiske folks demokratiske, økonomiske og sociale forhåbninger, hvilket har givet næring til utilfredshed, vold og opsplitning;

F.  der henviser til, at borgerkrigen ifølge FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator Stephen O'Brien, har efterladt Yemen på randen af et "totalt socialt, økonomisk og institutionelt sammenbrud", og at der er behov for en akut international indsats for at bringe befolkningens lidelser til ophør;

G.  der henviser til, at den islamistiske terrorgruppe Al-Qaeda har udnyttet konflikten og kaosset til at styrke sin tilstedeværelse i den sydlige og sydøstlige del af landet;

H.  der henviser til, at Houthi-soldater anklages for at affyre tunge våben i bebyggede områder, mens den saudiledede koalition er blevet anklaget for at udføre luftangreb på hospitaler og andre civile bygninger;

I.  der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en fungerende regering er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold både i regionen og udenfor og for en varig fred og stabilitet i selve Yemen;

J.  der henviser til, at EU afsatte 116 mio. EUR til dækning af presserende livreddende humanitære behov og støtte til modstandsdygtighed og hurtig genopretning på FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève, Schweiz, den 25. april 2017; der henviser til, at de internationale tilsagn på konferencen nåede op på i alt 1,1 mia. USD;

K.  der henviser til, at Houthi-styrker og allierede styrker begge er blevet beskyldt for at begå alvorlige overtrædelser af reglerne for krigsførelse ved at udlægge forbudte personelminer, mishandle tilbageholdte og vilkårligt affyre raketter ind i befolkede områder i Yemen og det sydlige Saudi-Arabien, hvorved de har dræbt hundredevis af civile;

L.  der henviser til, at snesevis af koalitionens luftangreb er været beskyldt for vilkårligt eller uforholdsmæssigt at dræbe og såre tusinder af civile i strid med reglerne for krigsførelse, herunder gennem brug af internationalt forbudte klyngebomber;

M.  der henviser til, at de krigsførende parter i Yemen indledte fredsforhandlinger i Kuwait i april 2016, blot for at afbryde dem i august samme år; der henviser til, at efterfølgende bestræbelser på at bringe parterne tilbage til forhandlingerne er slået fejl, og at koalitionens luftangreb og kampene på landjorden fortsætter;

1.  fordømmer den fortsatte vold i Yemen og den indvirkning, den har på uskyldige mænd, kvinder og børn;

2.  opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at afslutte kampene og genoptage meningsfulde fredsforhandlinger så hurtigt som muligt med henblik på at opnå et stabilt, fredeligt, pluralistisk Yemen til gavn for alle landets borgere;

3.  udtrykker dyb bekymring over, at den fortsatte vold og ustabilitet i Yemen kan give terrorgrupper og ekstremistiske grupper mulighed for at udnytte den nuværende situation med bredere sikkerhedsmæssige konsekvenser for regionen og andre steder;

4.  mener, at Saudi-Arabien og Iran er nøglen til at løse krisen, og opfordrer indtrængende begge parter til at arbejde for at forbedre de bilaterale forbindelser og til at søge at arbejde sammen om at bringe kampene i Yemen til ophør;

5.  beklager dybt drabene på civile og humanitære hjælpearbejdere i Yemen og de tilsyneladende vilkårlige angreb på civile infrastrukturer, herunder skoler og hospitaler;

6.  er stærkt overbevist om, at den eneste langsigtede løsning på krisen i Yemen går via inklusiv politisk dialog i overensstemmelse med den ramme, som initiativet fra Samarbejdsrådet for Golfstaterne har opstillet, resultaterne af den nationale dialogkonference og de forskellige konklusioner fra FN’s Sikkerhedsråd og Det Europæiske Råd;

7.  beklager dybt Houthi-oprørernes og deres allieredes beslutning om at afvise FN's særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som forhandler og mener, at de vigtigste parters modstand mod at vise vilje til at indlede fredsforhandlinger kun kan forlænge konflikten og det yemenitiske folks lidelser;

8.  opfordrer alle parter til at overholde menneskerettighederne og frihedsrettighederne for alle Yemens borgere og alle, der arbejder for fred og humanitære missioner i landet, herunder hjælpearbejdere, læger og journalister;

9.  beklager dybt, at ingen af de krigsførende parter har gennemført troværdige undersøgelser af deres styrkers påståede overtrædelser af reglerne for krigsførelse i Yemen, og kræver en uafhængig undersøgelse af alle påstande om overgreb, tortur, målrettede drab på civile og andre krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

10.  minder alle konfliktens parter om, at hospitaler og sundhedspersonale udtrykkeligt er beskyttet i henhold til den humanitære folkeret, og at det er en krigsforbrydelse målrettet at gå efter civile og civil infrastruktur;

11.  beklager rapporterne om, at Houthi-styrkerne, regeringen og regeringsvenlige styrker og andre væbnede grupper har benyttet børnesoldater, som udgør ca. en tredjedel af alle krigere i Yemen, og minder alle parter om deres ansvar i henhold til internationale love og konventioner;

12.  fordømmer rapporter om, at houthierne og de allierede styrker har været ansvarlige for tvungne forsvindinger, tortur af tilbageholdte og adskillige vilkårligt tilbageholdte aktivister, journalister, stammeledere og politiske modstandere, siden konflikten begyndte;

13.  glæder sig over de tilsagn, der blev givet ved donorarrangementet på højt plan om den humanitære krise i Yemen, og understreger behovet for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN for at lette befolkningens lidelser i Yemen; opfordrer endvidere indtrængende alle lande til at opfylde de tilsagn, der blev givet på donorkonferencen med henblik på at bidrage til at løse humanitære behov;

14.  glæder sig over forlængelsen af FN's Sikkerhedsråds målrettede sanktioner mod enkeltpersoner og organisationer, der undergraver en fredelig overgangsproces i Yemen;

15.  støtter kraftigt FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator Stephen O'Briens indsats for at forsøge at lette den yemenitiske befolknings lidelser;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens præsident, Repræsentanternes Hus i Yemen og generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd.