Resolutsiooni ettepanek - B8-0407/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0407/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK humanitaarolukorra kohta Jeemenis

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0407/2017

Menetlus : 2017/2727(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0407/2017
Esitatud tekstid :
B8-0407/2017
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0407/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis

(2017/2727(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2216 (2015), 2266 (2016) ja 2342 (2017) olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolle,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ja selle 2000. aasta fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvakonfliktidesse,

–  võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, sealhulgas selle artiklit 15,

–  võttes arvesse Ottawa konventsiooni 1997. aasta septembrist jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta;

–  võttes arvesse 25. aprillil 2017 Šveitsis Genfis toimunud, Jeemeni humanitaarkriisi leevendamisele pühendatud kõrgetasemelise rahastajate konverentsi järeldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et viimasel kahel aastal on Jeemenis käinud võitlus pagendatud presidendile Abdrabbuh Mansour Hadile ustavate jõudude, keda toetab Saudi Araabia juhitud rahvusvaheline koalitsioon, ja Iraani toetatud al-Houthi mässuliste vahel; arvestades, et see konflikt on kujunenud piirkonna kahe tugevaima riigi vahel kolmandate osapoolte kaudu peetavaks ägedaks sõjaks;

 

B.  arvestades, et kaks aastat kestnud võitluste järel on Jeemenis kujunenud üks maailma suuremaid humanitaarkriise, kus abi vajab 18,8 miljonit inimest ehk 70% rahvastikust; arvestades, et eriti raske on laste olukord ja tõsise alatoitluse all kannatab üle 2,2 miljoni lapse;

C.  arvestades, et võitluste tõttu on hukkunud vähemalt 7800 inimest, neist enamik tsiviilelanikud, ja umbes 44 000 inimest on saanud vigastada; arvestades, et Jeemeni hiljutises koolerapuhangus suri üle 500 inimese ja kahtlustatakse veel 60 000 nakkusejuhtu;

D.  arvestades, et konflikt on põhjustanud ka jätkuvaid inimõiguste rikkumisi, usuvähemuste ahistamist ja vahistamisi ning väidetavalt laste kasutamist relvakonfliktis;

E.  arvestades, et Jeemeni praegune konflikt tuleneb üksteisele järgnevate valitsuste suutmatusest viia ellu Jeemeni rahva demokraatlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid püüdlusi, mis õhutab rahulolematust ja vägivalda ning lõhestab ühiskonda;

F.  arvestades, et ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Stephen O’Brieni väitel on kodusõda viinud Jeemeni täieliku majandusliku, sotsiaalse ja institutsioonilise kokkuvarisemise äärele ning tema elanike kannatustele lõpu tegemiseks on vaja kiireid rahvusvahelisi meetmeid;

G.  arvestades, et islamistlik Al-Qaeda terrorirühmitus on konflikti ja kaost ära kasutades tugevdanud oma kohalolu riigi lõuna- ja kaguosas;

H.  arvestades, et al-Houthi sõdureid süüdistatakse hoonestatud alade raskerelvadest tulistamises ning Saudi Araabia juhitavat koalitsiooni on süüdistatud õhurünnakute korraldamises haiglatele ja muudele tsiviilrajatistele;

I.  arvestades, et nõuetekohaselt toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline piirkonnas ja selle lähiümbruses äärmusluse ja vägivalla vastu suunatud rahvusvaheliste jõupingutuste ning samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

J.  arvestades, et 25. aprillil Šveitsis Genfis toimunud Jeemeni humanitaarkriisi leevendamisele pühendatud kõrgetasemelisel rahastamisüritusel lubas Euroopa Liit eraldada 116 miljonit eurot kiirete elutähtsate humanitaarvajaduste katteks ning vastupanuvõime ja kiire taastumise toetamiseks; arvestades, et üritusel võeti kokku 1,1 miljardi USD ulatuses rahvusvahelisi kohustusi;

K.  arvestades, et al-Houthi ja nende liitlaste relvajõude on süüdistatud sõjaseaduste tõsistes rikkumistes, kuna nad olevat paigaldanud keelustatud jalaväemiine, väärkohelnud kinnipeetavaid ning rakettidega valimatult Jeemeni ja Saudi Araabia lõunaosa asustatud piirkondi tulistades tapnud sadu tsiviilelanikke;

L.  arvestades, et süüdistuste kohaselt on koalitsiooni õhurünnakutes valimatult, ebaproportsionaalselt ja sõjaseaduste vastaselt tapetud ja haavatud tuhandeid tsiviilelanikke ning seejuures kasutatud ka rahvusvaheliselt keelustatud kobarlahingumoona;

M.  arvestades, et Jeemeni vaenupooled alustasid 2016. aasta aprillis Kuveidis rahuläbirääkimisi, mis katkesid sama aasta augustis; arvestades, et hiljem ei ole õnnestunud osapooli uuesti läbirääkimislaua taha tuua ning koalitsiooni õhurünnakud ja maavägede kokkupõrked jätkuvad;

1.  mõistab hukka Jeemenis jätkuva vägivalla ning selle mõju süütutele meestele, naistele ja lastele;

2.  nõuab tungivalt, et kõik konflikti osapooled lakkaksid sõdimast ning alustaksid võimalikult kiiresti taas rahuläbirääkimisi, et kõigi kodanike huvides rajada püsiv, rahumeelne ja pluralistlik Jeemen;

3.  väljendab sügavat muret selle pärast, et Jeemenis jätkuv vägivald ja ebastabiilsus võivad anda terrori- ja äärmusrühmitustele võimaluse praegust olukorda ära kasutada ning mõjutada laiemalt julgeolekut piirkonnas ja kaugemalgi;

4.  on veendunud, et kriisi lahendamine sõltub Saudi Araabiast ja Iraanist, ning nõuab tungivalt, et mõlemad töötaksid kahepoolsete suhete parandamise nimel ja püüaksid teha koostööd, et lõpetada sõjategevus Jeemenis;

5.  väljendab sügavat kahetsust tsiviilelanike ja humanitaartöötajate hukkumise pärast Jeemenis ja tsiviiltaristu, sealhulgas koolide ja haiglate valimatu ründamise pärast;

6.  on kindlalt veendunud, et püsiva lahenduse Jeemeni kriisile saab anda vaid kaasav poliitiline dialoog kooskõlas Pärsia lahe koostöönõukogu algatuses esitatud raamistikuga, riigisisese dialoogikonverentsi tulemuste ja mitmete ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Ülemkogu järeldustega;

7.  väljendab sügavat kahetsust, et al-Houthi võitlejad ja nende liitlased otsustasid mitte lubada rahuläbirääkimistele ÜRO erisaadikut Jeemenis Ismail Ould Šeik Ahmedi, ning on veendunud, et peamiste osapoolte soovimatus ilmutada tahet rahukõneluste alustamiseks võib konflikti ja Jeemeni rahva kannatusi üksnes pikendada;

8.  kutsub kõiki osapooli üles austama kõigi Jeemeni kodanike ning kõigi riigis rahu- ja humanitaarmissioonidel osalevate isikute, sh abitöötajate, arstide ja ajakirjanike inimõigusi ja vabadusi;

9.  väljendab sügavat kahetsust selle pärast, et ükski vaenupooltest ei ole usaldusväärselt uurinud oma jõudude väidetavaid sõjaseaduste rikkumisi Jeemenis, ning nõuab kõigi väidetavate väärkohtlemise, piinamise, tsiviilelanike tahtliku tapmise ning muude rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alaste õigusaktide rikkumise juhtude sõltumatut uurimist;

10.  tuletab kõigile osapooltele meelde, et rahvusvaheline humanitaarõigus kaitseb sõnaselgelt haiglaid ja meditsiinitöötajaid ning et tsiviilelanike ja tsiviiltaristu tahtlik ründamine on sõjakuritegu;

11.  taunib teateid, mille kohaselt al-Houthi jõud, valitsuse ja selle toetajate relvajõud ning muud relvarühmitused on kasutanud lapssõdureid, kes hinnanguliselt moodustavad kolmandiku kõigist Jeemeni võitlejatest, ning tuletab kõigile osapooltele meelde nende rahvusvahelisest õigusest ja konventsioonidest tulenevaid kohustusi;

12.  mõistab hukka teated, mille kohaselt on al-Houthi ja nende liitlaste jõud vastutavad sunnitud kadumiste, kinnipeetavate piinamise ning arvukate aktivistide, ajakirjanike, hõimujuhtide ja poliitiliste vastaste meelevaldse kinnipidamise eest;

13.  tervitab Jeemeni humanitaarkriisi leevendamisele pühendatud kõrgetasemelisel rahastamisüritusel võetud kohustusi ning rõhutab ÜRO juhitud kooskõlastatud humanitaaraktsioonide vajalikkust selleks, et Jeemeni rahva kannatusi kergendada; lisaks nõuab, et kõik riigid humanitaarvajaduste rahuldamiseks täidaksid rahastamisüritusel antud lubadused;

14.  väljendab heameelt selle üle, et ÜRO Julgeolekunõukogu uuendas sihipäraseid sanktsioone Jeemeni rahumeelset üleminekuprotsessi takistavate isikute ja organisatsioonide vastu;

15.  toetab jõuliselt ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Stephen O’Brieni tegevust Jeemeni elanike kannatuste leevendamiseks;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Jeemeni presidendile, Jeemeni esindajatekojale ja Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile.