Päätöslauselmaesitys - B8-0407/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0407/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0407/2017

Menettely : 2017/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0407/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0407/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0407/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2017/2727(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 antamat päätelmät Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2216 (2015), 2266 (2016) ja 2342 (2017) Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun ja rangaistusten vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, myös sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtämisen kieltämisestä ja niiden hävittämisestä syyskuussa 1997 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Genevessä, Sveitsissä, 25. huhtikuuta 2017 pidetyn, Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tapahtuman päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jemenissä ovat kahden viime vuoden aikana taistelleet maanpaossa olevalle presidentti Abdrabbuh Mansour Hadille uskolliset saudijohtoisen monikansallisen koalition tukemat joukot sekä Iranin tukeman huthikapinallisliikkeen liittolaiset; ottaa huomioon, että konfliktista on tullut alueen kahden suurimman valtion laaja ja katkera sijaissota;

B.  ottaa huomioon, että kahden vuoden taistelujen jälkeen Jemeniin on syntynyt yksi maailman suurimmista humanitaarisista kriiseistä, jossa 18,8 miljoonaa ihmistä eli lähes 70 prosenttia väestöstä on avuntarpeessa; ottaa huomioon, että tilanne on erityisen lohduton lapsille, joista yli 2,2 miljoonaa kärsii vakavasta aliravitsemuksesta;

C.  ottaa huomioon, että konfliktissa on menehtynyt vähintään 7 800 ihmistä, joista useimmat ovat siviilejä, ja noin 44 000 ihmistä on loukkaantunut; ottaa huomioon, että äskettäisen koleraepidemian puhkeaminen on aiheuttanut yli 500 ihmisen kuoleman ja jopa 60 000 ihmisen epäillään sairastuneen tautiin;

D.  ottaa huomioon, että konflikti on johtanut myös jatkuviin ihmisoikeusrikkomuksiin, uskonnollisten vähemmistöjen vainoihin ja pidätyksiin sekä lasten väitettyyn käyttöön aseellisessa konfliktissa;

E.  ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi juontaa juurensa useiden peräkkäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata Jemenin kansan demokraattisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin, mikä on lisännyt tyytymättömyyttä, väkivaltaa ja väestön jakautumista;

F.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden alipääsihteerin ja hätäavun koordinaattorin Stephen O’Brienin mukaan sisällissota on johtanut siihen, että Jemen on täydellisen yhteiskunnallisen, taloudellisen ja institutionaalisen romahduksen partaalla ja että tarvitaan kiireesti kansainvälisiä toimia maan väestön kärsimysten lopettamiseksi;

G.  ottaa huomioon, että islamistinen terroristijärjestö al-Qaida on käyttänyt konfliktia ja kaaosta hyväkseen ja vahvistanut läsnäoloaan maan etelä- ja kaakkoisosissa;

H.  toteaa, että huthisotilaita syytetään raskaiden aseiden käytöstä tiheään asutuilla alueilla, kun taas saudijohtoista liittoumaa syytetään ilmaiskuista sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin;

I.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisissä toimissa ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi alueella ja laajemminkin, sekä kestävän rauhan ja vakauden kannalta itse Jemenissä;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni sitoutui Genevessä, Sveitsissä, 25. huhtikuuta 2017 järjestetyssä Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneessa korkean tason avunantajien tapahtumassa myöntämään 116 miljoonaa euroa ihmishenkien pelastamiseen suunnattuihin humanitaarisiin hätätoimiin, selviytymiskyvyn tukemiseen ja uudelleenrakentamiseen; ottaa huomioon, että tapahtumassa annetut kansainväliset sitoumukset kohosivat kaikkiaan 1,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin;

K.  ottaa huomioon, että sekä huthijoukkoja että liittoutuneiden joukkoja on syytetty sotalakien vakavista rikkomuksista, kuten kielletystä henkilömiinojen käytöstä, vankien huonosta kohtelusta ja summittaisten rakettien laukaisemisesta Jemenin ja Saudi-Arabian eteläosien asutetuille alueille, mikä on johtanut satojen siviilien menehtymiseen;

L.  ottaa huomioon, että koalition kymmenien ilmaiskujen väitetään sotalakien vastaisesti tappaneen ja haavoittaneen summittaisesti ja suhteettomasti tuhansia siviilejä myös siksi, että on käytetty kansainvälisesti kiellettyjä rypäleammuksia;

M.  ottaa huomioon, että Jemenissä sotivat osapuolet käynnistivät rauhanneuvottelut Kuwaitissa huhtikuussa 2016, mutta neuvottelut kariutuivat jo saman vuoden elokuussa; panee merkille, että tämän jälkeen tehdyt yritykset saada osapuolet takaisin neuvottelupöytään ovat epäonnistuneet ja koalition ilmaiskut ja maataistelut jatkuvat;

1.  tuomitsee Jemenissä jatkuvat väkivaltaisuudet ja niiden vaikutukset viattomiin miehiin, naisiin ja lapsiin;

2.  kehottaa painokkaasti kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan taistelut ja jatkamaan rakentavia rauhanneuvotteluja mahdollisimman pian, jotta Jemenissä voidaan saavuttaa kaikkien kansalaisten etujen mukaisesti kestävä, rauhanomainen ja moniarvoinen tilanne;

3.  on erittäin huolissaan siitä, että meneillään oleva väkivalta ja epävakaus Jemenissä voisi tarjota terroristeille ja ääriliikkeille mahdollisuuden käyttää hyväkseen nykyistä tilannetta, mikä edelleen heikentäisi turvallisuutta alueella ja sen ulkopuolella;

4.  katsoo, että Saudi-Arabialla ja Iranilla on keskeinen asema kriisin ratkaisemisessa, ja kehottaa molempia osapuolia pyrkimään parantamaan kahdenvälisiä suhteitaan ja pyrkimään yhdessä lopettamaan taistelut Jemenissä;

5.  pahoittelee syvästi siviilien ja humanitaaristen järjestöjen työntekijöiden menehtymistä Jemenissä ja ilmeisen umpimähkäistä iskujen kohdistamista siviili-infrastruktuuriin, kuten kouluihin ja sairaaloihin;

6.  on vakuuttunut, että Jemenin kriisi saadaan ratkaistua kestävästi ainoastaan Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen, kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten sekä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätöslauselmien mukaisella kaikkien osapuolten poliittisella vuoropuhelulla;

7.  pitää erittäin valitettavana huthitaistelijoiden ja heidän liittolaistensa päätöstä torjua YK:n Jemenin erityislähettiläs Ismail Ould Cheikh Ahmed rauhanneuvottelijana, ja katsoo, että pääosapuolten haluttomuus käynnistää rauhanneuvottelut voi ainoastaan pitkittää konfliktia ja Jemenin kansan kärsimyksiä;

8.  kehottaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikkien Jemenin kansalaisten ja kaikkien siellä rauhantyöhön ja humanitaariseen työhön osallistuvien henkilöiden, avustustyöntekijät, lääkärit ja toimittajat mukaan luettuina, ihmisoikeuksia ja vapauksia;

9.  pitää erittäin valitettavana, että yksikään sotivista osapuolista ei ole uskottavasti tutkinut joukkojensa väitettyjä sotalain rikkomuksia Jemenissä ja vaatii väitetyn huonon kohtelun, kidutuksen, siviilien täsmäsurmien sekä muiden kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja humanitaarisen oikeuden loukkausten riippumatonta tutkintaa;

10.  muistuttaa kaikkia osapuolia, että sairaalat ja lääkintähenkilöstö nauttivat nimenomaista suojaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan katsotaan sotarikokseksi;

11.  pitää valitettavina raportteja, joiden mukaan huthijoukot, hallitus, hallitusta tukevat joukot ja muut sotilaalliset ryhmät ovat käyttäneet lapsisotilaita, joiden osuus on arviolta yksi kolmasosaa kaikista Jemenin taistelijoista, ja muistuttaa kaikkia osapuolia niiden kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaisesta vastuustaan;

12.  tuomitsee raportit, joiden mukaan huthijoukot ja liittoutuneiden joukot ovat konfliktin alusta lähtien syyllistyneet tahdonvastaisiin katoamisiin, vankien kidutukseen ja useiden aktivistien, toimittajien, heimojohtajien ja poliittisten vastustajien mielivaltaisiin pidätyksiin;

13.  pitää myönteisinä Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneessa korkean tason avunantajien tapahtumassa tehtyjä sitoumuksia ja korostaa, että Jemenin kansan kärsimysten helpottamiseksi tarvitaan YK:n johdolla toteutettavaa koordinoitua humanitaarista toimintaa; kehottaa lisäksi kaikkia maita täyttämään avunantajien tapahtumassa antamansa sitoumukset, jotta voidaan vastata humanitaarisiin tarpeisiin;

14.  pitää myönteisenä, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on uusinut kohdennetut pakotteet sellaisia henkilöitä ja järjestöjä vastaan, jotka ovat horjuttaneet Jemenin rauhanprosessia;

15.  tukee painokkaasti Yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden alipääsihteerin ja hätäavun koordinaattorin Stephen O’Brienin työtä hänen pyrkiessään helpottamaan Jemenin väestön kärsimyksiä;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Jemenin presidentille ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille.