Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0407/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0407/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0407/2017

Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0407/2017
Pateikti tekstai :
B8-0407/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0407/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene

(2017/2727(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 2216 (2015), 2266 (2016) ir 2342 (2017) dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir į jos 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, be kita ko, į jos 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 25 d. Ženevoje (Šveicarijoje) surengtą aukšto lygio paramos Jemeno humanitarinei krizei įveikti renginį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pastaruosius dvejus metus Jemene vyksta iš šalies pasitraukusiam prezidentui Abd-Rabbu Mansourui Hadi ištikimų pajėgų, kurioms padeda Saudo Arabijos vadovaujama tarptautinė koalicija, ir Irano remiamo husių sukilėlių judėjimo šalininkų kovos; kadangi konfliktas išsivystė į platesnį žiaurų karą tarp už abiejų pusių stovinčių dviejų didžiausių regiono subjektų;

 

B.  kadangi dėl dvejus metus trunkančių kovų Jemene kilo viena didžiausių pasaulyje humanitarinių krizių – pagalbos reikia 18,8 milijono žmonių (beveik 70 proc. gyventojų); kadangi vaikų padėtis itin bloga  – daugiau kaip 2,2 mln. vaikų išsekę dėl labai prastos mitybos;

C.  kadangi dėl konflikto žuvo mažiausiai 7 800 žmonių, daugiausia civiliai, ir sužeista dar apie 44 000; kadangi dėl naujo choleros protrūkio Jemene mirė daugiau kaip 500 žmonių ir įtariama, kad yra dar 60 000 užsikrėtusiųjų;

D.  kadangi šio konflikto pasekmės – taip pat nuolat daromi žmogaus teisių pažeidimai, religinių mažumų persekiojimas ir kalinimas, ir įtariama, kad į ginkluotą konfliktą įtraukiami vaikai;

E.  kadangi šiuo metu Jemene vykstančio konflikto priežastys yra viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjimas pateisinti demokratinių, ekonominių ir socialinių Jemeno gyventojų lūkesčių – dėl to didėjo nepasitenkinimas, smurtas ir susiskaldymas;

F.  kadangi, pasak Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju koordinatoriaus Stepheno O’Brieno, pilietinis karas privedė Jemeną prie visiškos socialinės, ekonominės ir institucinės sistemos griūties ir reikalingi skubūs tarptautiniai veiksmai, kad būtų nutrauktos gyventojų kančios;

G.  kadangi islamistų teroristų grupuotė „Al Kaida“ naudojasi konfliktu ir chaosu, kad įtvirtintų savo pozicijas šalies pietuose ir pietryčiuose;

H.  kadangi husių kareiviai kaltinami šaudę iš sunkiosios artilerijos į gyvenamas apstatytas vietoves, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija kaltinama vykdžiusi oro antpuolius prieš ligonines ir kitus civilinės paskirties pastatus;

I.  kadangi stabili, saugi, deramai veikiančią vyriausybę turinti Jemeno valstybė yra ypač svarbi tarptautinės bendruomenės kovai su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų ir siekiui užtikrinti taiką ir stabilumą pačiame Jemene;

J.  kadangi 2017 m. balandžio 25 d. Ženevoje (Šveicarijoje) surengtame aukšto lygio paramos Jemeno humanitarinei krizei įveikti renginyje Europos Sąjunga įsipareigojo skirti 116 milijonų eurų skubiems gyvybiškai svarbiems humanitariniams poreikiams patenkinti, atsparumui ir ankstyvam atkūrimui paremti; kadangi per renginį prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai iš viso sudaro 1,1 milijardo JAV dolerių sumą;

K.  kadangi tiek husiai, tiek sąjungininkų pajėgos kaltinami sunkiais karo įstatymų pažeidimais, t. y. uždraustų priešpėstinių minų naudojimu, netinkamu elgesiu su sulaikytaisiais ir nesirinktiniu gyvenamųjų vietovių apšaudymu raketomis Jemene ir pietinėje Saudo Arabijoje, dėl kurio žuvo šimtai civilių;

L.  kadangi koalicija kaltinama įvykdžiusi dešimtis oro antpuolių, per kuriuos nesirinktinai ar neproporcingai nužudyta ir sužeista tūkstančiai civilių, pažeidžiant karo įstatymus, be kita ko, panaudoti tarptautiniu mastu uždrausti kasetiniai šaudmenys;

M.  kadangi 2016 m. balandžio mėn. Kuveite prasidėjo Jemene kariaujančių šalių taikos derybos, tačiau jos nutrūko jau tų pačių metų rugpjūčio mėn.; kadangi vėlesnės pastangos sugrąžinti abi šalis prie derybų stalo buvo nesėkmingos ir tebesitęsia koalicijos vykdomi oro antpuoliai ir antžeminiai karo veiksmai;

1.  smerkia tebesitęsiantį smurtą Jemene ir jo padarinius nekaltiems vyrams, moterims ir vaikams;

2.  primygtinai ragina visas konflikto šalis kuo greičiau nutraukti kovas ir atnaujinti prasmingas taikos derybas, kad Jemene būtų užtikrinta visų piliečių interesus atitinkanti tvari, taiki ir pliuralistinė valstybė;

3.  yra giliai susirūpinęs, kad dėl nesibaigiančio smurto ir nestabilios padėties Jemene tokia padėtimi gali naudotis teroristų ir ekstremistų grupuotės, o tai turės pasekmių viso regiono saugumui ir saugumui už jo ribų;

4.  mano, kad Saudo Arabija ir Iranas yra pagrindiniai subjektai, kurie gali išspręsti šį konfliktą, ir primygtinai ragina abi puses stengtis pagerinti dvišalius santykius ir kartu siekti nutraukti kovas Jemene;

5.  labai apgailestauja dėl civilių ir humanitarinių darbuotojų žūties Jemene ir dėl akivaizdžiai nesirinktinų išpuolių prieš civilinę infrastruktūrą, įskaitant mokyklas ir ligonines;

6.  tvirtai tiki, kad vienintelis būdas pasiekti ilgalaikį krizės Jemene sprendimą – tai įtraukus politinis dialogas, laikantis principų, pateiktų Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvoje, Nacionalinio dialogo konferencijos išvadose ir įvairiose Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos išvadose;

7.  labai apgailestauja dėl husių kovotojų ir jų šalininkų sprendimo atmesti Jungtinių Tautų specialiojo pasiuntinio Jemenui Ismailio Ouldo Cheikho Ahmedo kandidatūrą į taikos derybininkus ir mano, kad pagrindinių šalių nenoras turėti valios dalyvauti taikos derybose gali tik pailginti konfliktą ir Jemeno gyventojų kančias;

8.  ragina visas šalis gerbti visų Jemeno piliečių ir visų tų, kurie siekia taikos ir vykdo humanitarines misijas šalyje, įskaitant pagalbos darbuotojus, gydytojus ir žurnalistus, žmogaus teises ir laisves;

9.  labai apgailestauja, kad nė viena kariaujanti šalis neatliko patikimų įtariamų savo pajėgų įvykdytų karo įstatymų pažeidimų Jemene tyrimų, ir reikalauja, kad būtų atliktas nepriklausomas visų įtariamų smurto prieš civilius, jų kankinimo, tikslinio žudymo ir kitų tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimų atvejų tyrimas;

10.  primena visoms konflikto šalims, kad ligonines ir medicinos personalą nedviprasmiškai gina tarptautinė humanitarinė teisė ir kad tyčiniai išpuoliai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra prilyginami karo nusikaltimams;

11.  labai apgailestauja, kad, kaip pranešama, husių pajėgos, vyriausybės pajėgos ir jų šalininkai ir kitos ginkluotės grupuotės naudojasi vaikais kareiviais – vaikai kareiviai sudaro apie trečdalį visų kovotojų Jemene, ir primena visoms šalims apie jų atsakomybę pagal tarptautinius teisės aktus ir konvencijas;

12.  smerkia tai, kad, kaip pranešama, husiai ir sąjungininkų pajėgos yra atsakingi už priverstinio dingimo atvejus, sulaikytųjų kankinimą ir savavališką daugelio aktyvistų, žurnalistų, genčių vyresniųjų ir politinių oponentų sulaikymą nuo pat konflikto pradžių;

13.  teigiamai vertina įsipareigojimus, prisiimtus aukšto lygio paramos Jemeno humanitarinei krizei įveikti renginyje, ir pabrėžia, kad būtina, vadovaujant Jungtinėms Tautoms, imtis koordinuotų humanitarinių veiksmų, siekiant palengvinti Jemeno gyventojų kančias; taip pat primygtinai ragina visas šalis vykdyti paramos renginyje prisiimtus įsipareigojimus ir prisidėti prie humanitarinės pagalbos poreikių tenkinimo;

14.  palankiai vertina tai, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba atnaujino tikslines sankcijas asmenims ir organizacijoms, kurie trukdo taikiam pertvarkos procesui Jemene;

15.  tvirtai remia Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju koordinatoriaus Stepheno O’Brieno veiklą, kuria siekiama palengvinti Jemeno gyventojų kančias;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jemeno prezidentui, Jemeno Atstovų Rūmams ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui.