Rezolūcijas priekšlikums - B8-0407/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0407/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par humanitāro situāciju Jemenā

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017

Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0407/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0407/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0407/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā

(2017/2727(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas 2216(2015), 2266(2016) un 2342(2017) par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvenciju un tās papildprotokolus,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1989. gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām un tās 2000. gada Fakultatīvo protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem rīcības un sodīšanas veidiem, tostarp tās 15. pantu,

–  ņemot vērā 1997. gada septembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas, ražošanas un tālāknodošanas aizliegumu un to iznīcināšanu,

–  ņemot vērā 2017. gada 25. aprīlī Ženēvā (Šveice) notikušā Augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākuma secinājumus par humanitāro krīzi Jemenā;

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēdējo divu gadu laikā Jemena ir iejaukta cīņās starp spēkiem, kas ir lojāli trimdā dzīvojošajam un Saūda Arābijas vadītās daudznacionālās koalīcijas atbalstītajam prezidentam Abdrabbuh Mansour Hadi, un Irānas atbalstītās husītu nemiernieku kustības sabiedrotajiem; tā kā konflikts ir pāraudzis lielākā, mokošā pastarpinātā karā starp divām reģiona lielākajām varām;

 

B.  tā kā pēc divu gadu cīņām Jemenā ir izveidojusies viena no pasaules lielākajām humanitārajām krīzēm, kurā 18,8 miljoniem cilvēku jeb gandrīz 70 % iedzīvotāju ir nepieciešama palīdzība; tā kā īpaši smags ir bērnu stāvoklis — vairāk nekā 2,2 miljoni bērnu cieš no akūta pārtikas trūkuma;

C.  tā kā konflikta dēļ ir gājuši bojā vismaz 7800 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir civiliedzīvotāji, un ievainoti ir vēl apmēram 44 000; tā kā nesenajā holēras uzliesmojumā Jemenā ir gājuši bojā vairāk nekā 500 cilvēku un vēl 60 000 varētu būt saslimuši;

D.  tā kā konflikts ir novedis pie nepārtrauktiem cilvēktiesību pārkāpumiem, reliģisko minoritāšu vajāšanas un apcietināšanas un ir aizdomas par to, ka notiek bērnu izmantošana šajā bruņotajā konfliktā;

E.  tā kā pašreizējais konflikts Jemenā sakņojas secīgo valdību nespējā piepildīt Jemenas iedzīvotāju demokrātiskās, ekonomiskās un sociālās vēlmes, tādējādi uzkurinot neapmierinātību, vardarbību un šķelšanos;

F.  tā kā saskaņā ar ANO ģenerālsekretāra vietnieku humānās palīdzības jautājumos un ārkārtas palīdzības koordinatoru Stephen O’Brien pilsoņu karš Jemenu ir novedis līdz “vispārējam sociālam, ekonomiskam un institucionālam sabrukumam” un ir steidzami jāveic starptautiski pasākumi, kas izbeigtu iedzīvotāju ciešanas;

G.  tā kā islāmistu teroristu grupējums Al-Qaida ir izmantojis šo konfliktu un haosu, lai pastiprinātu savu klātbūtni valsts dienvidos un dienvidaustrumos;

H.  tā kā hūsītu karavīri tiek apsūdzēti smago ieroču izmantošanā apbūvētās teritorijās, savukārt Saūda Arābijas vadītā koalīcija tiek apsūdzēta aviācijas uzbrukumos slimnīcām un citām civilajām ēkām;

I.  tā kā stabila un droša Jemenas valsts ar pienācīgi funkcionējošu valdību ir izšķiroši svarīga, lai varētu īstenot starptautiskus centienus ekstrēmisma un vardarbības apkarošanā šajā reģionā un ārpus tā, kā arī lai panāktu ilgtspējīgu mieru un stabilitāti pašā Jemenā;

J.  tā kā Eiropas Savienība 2017. gada 25. aprīlī Ženēvā (Šveice) notikušajā Augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā apņēmās piešķirt EUR 116 miljonus steidzamām dzīvību glābšanas humanitārajām vajadzībām un izturētspējas un agrīnas atjaunošanas atbalstam; tā kā šajā pasākumā kopējā apsolītā atbalsta summa sasniedza USD 1,1 miljardu;

K.  tā kā gan hūsītu, gan sabiedroto spēki ir apsūdzēti smagos kara tiesību pārkāpumos, proti, aizliegtu kājnieku mīnu izmantošanā, sliktā attieksmē pret aizturētajiem un neselektīvos raķešu uzbrukumos apdzīvotām teritorijām Jemenā un Saūda Arābijas dienvidos, nogalinot simtiem civiliedzīvotāju;

L.  tā kā koalīcija tiek vainota desmitos aviācijas uzbrukumu, kuros neselektīvā vai nesamērīgā veidā ir nogalināti un ievainoti tūkstošiem civiliedzīvotāju, pārkāpjot kara tiesības, tostarp arī starptautiski aizliegtās kasešu munīcijas izmantošanas rezultātā;

M.  tā kā Jemenā karojošās puses 2016. gada aprīlī Kuveitā sāka miera sarunas, taču tās neizdevās un tika pārtrauktas tā paša gada augustā; tā kā turpmākie centieni atjaunot pušu sarunas nav bijuši veiksmīgi un koalīcijas aviācijas uzbrukumi un sauszemes kaujas turpinās,

1.  nosoda Jemenā notiekošo vardarbību un tās ietekmi uz nevainīgu vīriešu, sieviešu un bērnu dzīvēm;

2.  stingri mudina visas konfliktā iesaistītās puses pārtraukt karadarbību un pēc iespējas ātrāk atsākt jēgpilnas miera sarunas, lai Jemenu izveidotu par stabilu, miermīlīgu un plurālistisku valsti visu iedzīvotāju interesēs;

3.  pauž nopietnas bažas par to, ka teroristu un ekstrēmistu grupējumi varētu izmantot pašreizējo vardarbību un nestabilitāti Jemenā un izraisīt plašāku drošības apdraudējumu reģionā un ārpus tā;

4.  uzskata, ka Saūda Arābija un Irāna ir tās valstis, kuras var atrisināt šo krīzi, un mudina abas puses strādāt pie divpusēju attiecību uzlabošanas un censties sadarboties, lai izbeigtu kaujas Jemenā;

5.  pauž dziļu nožēlu par civiliedzīvotāju un humānās palīdzības sniedzēju bojāeju Jemenā un acīmredzamajiem neselektīvajiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, tostarp skolām un slimnīcām;

6.  ir pārliecināts, ka vienīgais Jemenas krīzes ilgtermiņa risinājums ir iekļaujošs politiskais dialogs saskaņā ar Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvas nodrošināto satvaru, Nacionālā dialoga konferences rezultātiem un dažādajiem ANO Drošības padomes un Eiropadomes secinājumiem;

7.  pauž dziļu nožēlu par hūsītu kaujinieku un viņu sabiedroto lēmumu neatbalstīt ANO īpašo sūtni Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed kā starpnieku miera sarunās un uzskata, ka galveno iesaistīto pušu nevēlēšanās izrādīt gatavību sākt miera sarunas var tikai paildzināt konfliktu un Jemenas iedzīvotāju ciešanas;

8.  aicina visas puses ievērot visu Jemenas iedzīvotāju un visu valstī strādājošo miera uzturēšanas un humanitāro misiju darbinieku, tostarp palīdzības sniedzēju, ārstu un žurnālistu, cilvēktiesības un brīvības;

9.  pauž dziļu nožēlu par to, ka neviena no karojošajām pusēm nav veikusi ticamas izmeklēšanas par iespējamiem bruņoto spēku kara tiesību pārkāpumiem Jemenā, un prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem ļaunprātīgas izmantošanas, spīdzināšanas, apzinātas civiliedzīvotāju nogalināšanas gadījumiem un citiem starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem;

10.  atgādina visām konfliktā iesaistītajām pusēm, ka starptautiskās humanitārās tiesības skaidri aizsargā slimnīcu un medicīnisko personālu un ka apzināti uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai ir kara noziegumi;

11.  pauž nožēlu par ziņojumiem, ka hūsītu, valdības un valdību atbalstošie spēki un citi bruņoti grupējumi ir izmantojuši bērnus kareivjus, kuri veido aptuveni vienu trešdaļu no visiem kaujiniekiem Jemenā, un atgādina visām pusēm par viņu pienākumiem saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un konvencijām;

12.  pauž nosodījumu hūsītu un sabiedroto spēkiem, kuri saskaņā ar ziņojumiem ir vainojami piespiedu pazušanās, ieslodzīto spīdzināšanās un patvaļīgu daudzu aktīvistu, žurnālistu, cilšu vecāko un politisko oponentu apcietināšanās kopš konflikta sākuma;

13.  atzinīgi vērtē apņemšanās, kas paustas humanitārajai krīzei Jemenā veltītajā līdzekļu devēju augsta līmeņa pasākumā, un uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta humānās palīdzības sniegšana ANO vadībā, lai atvieglotu Jemenas iedzīvotāju ciešanas; turklāt mudina visas valstis pildīt saistības, ko tās uzņēmās minētajā pasākumā, un dot savu ieguldījumu humanitāro jautājumu risināšanā;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome ir atjaunojusi mērķtiecīgas sankcijas pret indivīdiem un organizācijām, kas grauj miermīlīgu pārejas procesu Jemenā;

15.  stingri atbalsta darbu, ko veic Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra vietnieks humānās palīdzības jautājumos un ārkārtas palīdzības koordinators Stephen O’Brien, cenšoties atvieglot Jemenas iedzīvotāju ciešanas;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Jemenas prezidentam, Jemenas Pārstāvju palātai un Persijas līča sadarbības padomes ģenerālsekretāram.