Projekt rezolucji - B8-0407/2017Projekt rezolucji
B8-0407/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0407/2017

Procedura : 2017/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0407/2017
Teksty złożone :
B8-0407/2017
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0407/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

(2017/2727(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2216 (2015), 2266 (2016) i 2342 (2017) w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając konwencję genewską z 1949 r. i protokoły dodatkowe do niej,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając Konwencję praw dziecka ONZ z 1989 r. oraz jej Protokół fakultatywny z 2000 r. w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne,

–  uwzględniając deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania z 1981 r.,

–  uwzględniając statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, w tym jej art. 15,

–  uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o zakazie użycia, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu z września 1997 r.,

–  uwzględniając konkluzje spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie, które odbyło się w Genewie w Szwajcarii w dniu 25 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwóch lat Jemen został uwikłany w walki między siłami lojalnymi w stosunku do prezydenta na wygnaniu Abdrabbuha Mansoura Hadiego, wspieranego przez przedstawicieli międzynarodowej koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, a zwolennikami rebeliantów Huti popieranymi przez Iran; mając na uwadze, że konflikt przekształcił się w szerszą, krwawą zastępczą wojnę między dwoma największymi potęgami w regionie;

B.  mając na uwadze, że po dwóch latach walk w Jemenie ma miejsce jeden z największych światowych kryzysów humanitarnych, gdzie 18,8 mln osób – blisko 70 % ludności – potrzebuje pomocy; mając na uwadze, że szczególnie tragiczna jest sytuacja dzieci – ponad 2,2 mln z nich jest skrajnie niedożywionych;

C.  mając na uwadze, że w wyniku konfliktu co najmniej 7 800 osób straciło życie, z czego większość to cywile, a ok. 44 000 zostało rannych; mając na uwadze, że niedawny wybuch epidemii cholery w Jemenie spowodował śmierć ponad 500 osób, a u dalszych 60 000 podejrzewa się zakażenie;

D.  mając na uwadze, że konflikt doprowadził też do dalszego naruszania praw człowieka, napastowania i przetrzymywania mniejszości religijnych oraz – jak się podejrzewa – do angażowania dzieci w konflikt zbrojny;

E.  mając na uwadze, że obecny konflikt w Jemenie wynika z faktu, iż kolejnym rządom nie udało się zaspokoić demokratycznych, gospodarczych i społecznych aspiracji narodu jemeńskiego, co stało się pożywką dla niezadowolenia, przemocy i podziałów;

F.  mając na uwadze, że według zastępcy sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych i koordynatora pomocy kryzysowej Stephena O’Briena wojna domowa postawiła Jemen na progu „całkowitego załamania społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego” i potrzebne są pilne działania międzynarodowe na rzecz położenia kresu cierpieniom ludności;

G.  mając na uwadze, że islamskie ugrupowanie terrorystyczne Al -Kaida skorzystało z konfliktu i chaosu, aby wzmocnić swoją obecność na południu i południowym wschodzie kraju;

H.  mając na uwadze, że żołnierzy Huti oskarża się o prowadzenie ostrzału z broni ciężkiej na obszarach zabudowanych, natomiast koalicję, której przewodzi Arabia Saudyjska, oskarża się o przeprowadzenie ataków powietrznych na szpitale i inne budynki cywilne;

I.  mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen, z prawidłowo działającym rządem, ma kluczowe znaczenie dla walki z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także dla trwałego pokoju i stabilności w samym Jemenie;

J.  mając na uwadze, że podczas spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie, które odbyło się w Genewie w Szwajcarii w dniu 25 kwietnia 2017 r., Unia Europejska zobowiązała się do przekazania 116 mln EUR na pilną ratującą życie pomoc humanitarną oraz na wsparcie odporności i wczesnej odbudowy; mając na uwadze, że międzynarodowe zobowiązania podczas tego spotkania sięgnęły w sumie 1,1 mld USD;

K.  mając na uwadze, że Huti i siły z nimi sprzymierzone oskarżono o popełnienie poważnych naruszeń prawa konfliktów zbrojnych w drodze rozmieszczania zakazanych min przeciwpiechotnych, znęcania się nad więźniami i wystrzeliwania na oślep rakiet w zaludnione obszary Jemenu i południowej Arabii Saudyjskiej, co spowodowało śmierć setek cywilów;

L.  mając na uwadze, że koalicję oskarża się o przeprowadzenie dziesiątków ataków lotniczych, w których śmierć i obrażenia odniosło bez wyjątku lub nieproporcjonalnie tysiące cywilów, co stanowi złamanie prawa konfliktów zbrojnych, w tym przez stosowanie zakazanej na szczeblu międzynarodowym broni kasetowej;

M.  mając na uwadze, że strony walczące w Jemenie rozpoczęły w kwietniu 2016 r. w Kuwejcie rozmowy pokojowe, które zostały przerwane w sierpniu tego roku; mając na uwadze, że późniejsze starania o ponowne podjęcie negocjacji przez strony zakończyły się fiaskiem, a koalicja kontynuuje naloty i walki na lądzie;

1.  potępia trwającą w Jemenie przemoc oraz jej skutki, które dotykają miliony niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci;

2.  stanowczo wzywa wszystkie strony konfliktu do zaprzestania walk i wznowienia merytorycznych rozmów pokojowych tak szybko, jak to możliwe, w trosce o osiągnięcie stabilnej, pokojowej i pluralistycznej sytuacji w Jemenie w interesie wszystkich obywateli;

3.  wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że nieustanna przemoc i niestabilność w Jemenie może umożliwić grupom terrorystycznym i ekstremistycznym wykorzystanie istniejącej sytuacji, rodząc daleko sięgające konsekwencje dla bezpieczeństwa w regionie i poza nim;

4.  jest przekonany, że Arabia Saudyjska i Iran posiadają klucz do rozwiązania kryzysu i wzywa obie strony do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy dwustronnych stosunków oraz próby nawiązania współpracy z myślą o zakończeniu walk w Jemenie;

5.  wyraża głębokie ubolewanie w związku z ofiarami śmiertelnymi wśród ludności cywilnej i pracowników humanitarnych w Jemenie oraz potępia ewidentnie masowy ostrzał infrastruktury cywilnej, w tym szkół i szpitali;

6.  jest głęboko przekonany, że trwałe rozwiązanie kryzysu w Jemenie zapewnić może jedynie pluralistyczny dialog polityczny, prowadzony w ramach nakreślonych przez inicjatywę Rady Współpracy Państw Zatoki, wyniki Konferencji Dialogu Narodowego oraz szereg rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i konkluzji Rady Europejskiej;

7.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji bojowników Huti i ich sojuszników o odrzuceniu specjalnego wysłannika ONZ do Jemenu Ismaila Oulda Szejka Ahmeda jako negocjatora pokoju i uważa, że niechęć głównych stron do okazania woli podjęcia rozmów pokojowych może jedynie przedłużyć konflikt i cierpienia narodu jemeńskiego;

8.  wzywa wszystkie strony do poszanowania praw człowieka i swobód wszystkich obywateli w Jemenie oraz wszystkich osób uczestniczących w misjach pokojowych i humanitarnych w tym kraju, w tym pracowników organizacji pomocowych, lekarzy i dziennikarzy;

9.  wyraża głębokie ubolewanie, że żadna z walczących stron nie przeprowadziła wiarygodnych dochodzeń w sprawie zarzucanych jej siłom naruszeń prawa konfliktów zbrojnych w Jemenie, i domaga się przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie wszelkich zarzutów znęcania się, tortur, nieprzypadkowych zabójstw ludności cywilnej i innych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka;

10.  przypomina wszystkim stronom konfliktu, że szpitale i personel medyczny podlegają szczególnej ochronie na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz że celowe ataki na ludność i infrastrukturę cywilną są zbrodnią wojenną;

11.  ubolewa nad doniesieniami, że siły Hutich, rząd i siły prorządowe oraz inne ugrupowania zbrojne wykorzystują dzieci-żołnierzy, które stanowią około jedną trzecią wszystkich bojowników w Jemenie, oraz przypomina wszystkim stronom o ich obowiązkach wynikających z prawa międzynarodowego i konwencji międzynarodowych;

12.  potępia doniesienia, że od początku konfliktu Huti i siły sprzymierzone dopuszczają się wymuszonych zaginięć, torturowania więźniów i arbitralnego przetrzymywania wielu działaczy, dziennikarzy, przywódców plemiennych i przeciwników politycznych;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte podczas spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie i podkreśla potrzebę skoordynowanych działań humanitarnych pod kierownictwem ONZ, aby złagodzić cierpienia ludności Jemenu; ponadto wzywa wszystkie państwa do wypełnienia zobowiązań podjętych na spotkaniu darczyńców, aby przyczynić się do zaspokojenia potrzeb humanitarnych;

14.  z zadowoleniem przyjmuje odnowienie przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ukierunkowanych sankcji wobec osób i organizacji podważających proces przemian pokojowych w Jemenie;

15.  zdecydowanie popiera działania zastępcy sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych i koordynatora pomocy kryzysowej Stephena O’Briena w dążeniu do złagodzenia cierpień ludności jemeńskiej;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, prezydentowi Jemenu, jemeńskiej Izbie Reprezentantów oraz sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki.