Förslag till resolution - B8-0407/2017Förslag till resolution
B8-0407/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017

Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0407/2017
Ingivna texter :
B8-0407/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0407/2017

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2017/2727(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2216 (2015), 2266 (2016) och 2342 (2017) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Jemen,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1949 och tilläggsprotokollen till denna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989, och dess fakultativa protokoll från 2000 om barn som är inblandade i väpnade konflikter,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, särskilt artikel 15,

–  med beaktande av FN:s konvention från september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring,

–  med beaktande av slutsatserna från den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève, Schweiz, den 25 april 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under de senaste två åren har Jemen varit inblandat i strider mellan styrkor som är lojala mot den landsflyktige presidenten Abd Rabu Mansur Hadi, uppbackade av en saudiledd multinationell koalition, och anhängare till den Iranunderstödda huthirebellrörelsen. Konflikten har utmynnat i ett mer omfattande och bittert ställföreträdande krig mellan två av regionens största makter.

 

B.  Efter två års strider har Jemen blivit skådeplats för en av världens största humanitära kriser med 18,8 miljoner människor – nästan 70 procent av befolkningen – som är i behov av stöd. Barnens situation är särskilt svår, och över 2,2 miljoner barn lider av akut undernäring.

C.  Minst 7 800 människor har mist livet i konflikten, de flesta civila, och omkring 44 000 har skadats. I samband med den koleraepidemi som nyligen bröt ut i Jemen dog fler än 500 människor, och ytterligare 60 000 människor misstänks vara smittade.

D.  Konflikten har också lett till fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna och till trakasserier och gripanden av medlemmar av religiösa minoriteter, och det påstås att barn utnyttjas i den väpnade konflikten.

E.  Den nuvarande konflikten i Jemen har sitt ursprung i misslyckandet hos flera på varandra följande regeringar att infria det jemenitiska folkets förhoppningar om demokrati och ekonomisk och social utveckling, vilket har underblåst missnöje, våld och splittring.

F.  Enligt Stephen O’Brien, FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, har kriget ställt Jemen inför en total social, ekonomisk och institutionell kollaps, och det behövs akuta internationella insatser för att få slut på lidandet för landets befolkning.

G.  Den islamistiska terrorgruppen al-Qaida har dragit fördel av konflikten och kaoset för att stärka sin närvaro i landets södra och sydöstra delar.

H.  Huthisoldaterna anklagas för att använda tunga vapen i tätbebyggda områden, medan den saudiledda koalitionen har anklagats för att ha genomfört luftangrepp mot sjukhus och andra civila byggnader.

I.  Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, och även för varaktig fred och stabilitet inom landet.

J.  Vid den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève i Schweiz den 25 april 2017, åtog sig EU att bidra med 116 miljoner euro för att täcka kostnaderna för akut livräddande humanitärt bistånd samt stödja motståndskraft och snabb återhämtning. Sammantaget åtog sig de deltagande parterna att bidra med 1,1 miljarder US-dollar.

K.  Såväl huthistyrkorna som de allierade styrkorna har anklagats för att göra sig skyldiga till allvarliga kränkningar av krigets lagar genom att placera ut förbjudna antipersonella landminor, misshandla fångar och avfyra urskillningslösa raketer in i befolkade områden i Jemen och södra Saudiarabien, varvid hundratals civila har dödats.

L.  Dussintals koalitionsledda luftangrepp har beskyllts för att urskillningslöst eller oproportionerligt döda och skada tusentals civila, i strid med krigets lagar, inbegripet genom användningen av klustervapen som det råder ett internationellt förbud mot.

M.  De krigande parterna i Jemen inledde fredssamtal i Kuwait i april 2016, men samtalen bröt samman i augusti samma år. Senare försök att på nytt få parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet har misslyckats, och koalitionens luftangrepp och markstriderna fortsätter.

1.  Europaparlamentet fördömer det pågående våldet i Jemen och dess följder för oskyldiga män, kvinnor och barn.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla parter i konflikten att sluta strida och snarast möjligt återuppta meningsfulla fredssamtal i syfte att få till stånd en situation i Jemen som kännetecknas av hållbarhet, fred och mångfald till fromma för landets samtliga medborgare.

3.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det pågående våldet och instabiliteten i Jemen skulle kunna göra det möjligt för terroristgrupper och extremistgrupper att utnyttja den aktuella situationen, vilket ytterligare skulle förvärra säkerhetsläget både i och utanför regionen.

4.  Europaparlamentet anser att Saudiarabien och Iran sitter på facit till en lösning på krisen, och uppmanar eftertryckligen båda sidor att arbeta för att förbättra de bilaterala förbindelserna och att försöka samarbeta för att få ett slut på striderna i Jemen.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att civila och biståndsarbetare har dödats i Jemen och att man till synes urskillningslöst har riktat in sig på civil infrastruktur, däribland skolor och sjukhus.

6.  Europaparlamentet är övertygat om att den enda långsiktiga lösningen på krisen i Jemen är en politisk dialog där alla får komma till tals, i linje med den ram som bygger på initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd, resultaten från konferensen om en nationell dialog och de olika resolutionerna från FN:s säkerhetsråd och slutsatserna från Europeiska rådet.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt huthisoldaternas och deras allierades beslut att avvisa FN:s särskilda sändebud i Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, som fredsförhandlare, och anser att centrala parters motvillighet att visa en vilja att inleda fredssamtal bara förlänger konflikten och det jemenitiska folkets lidande.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att respektera de mänskliga rättigheterna och friheterna för det jemenitiska folket och alla dem som arbetar med fredsuppdrag och humanitära uppdrag i landet, däribland biståndsarbetare, läkare och journalister.

9.  Europaparlamentet beklagar djupt att ingen av de krigande parterna har gjort trovärdiga utredningar av påståendena om att deras styrkor har gjort sig skyldiga till kränkningar av krigets lagar i Jemen, samt begär med eftertryck en oberoende utredning av alla påstådda fall av övergrepp, tortyr, riktat dödande av civila samt andra kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

10.  Europaparlamentet påminner alla parter i konflikten om att sjukhus och sjukvårdspersonal uttryckligen är skyddade enligt internationell humanitär rätt och att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur utgör krigsförbrytelser.

11.  Europaparlamentet beklagar djupt de rapporter som gör gällande att huthistyrkor, regerings- och regeringsvänliga styrkor samt andra väpnade grupper har använt barnsoldater, som uppskattningsvis utgör en tredjedel av alla stridande i Jemen, och påminner alla parter om deras skyldigheter enligt internationell rätt och internationella konventioner.

12.  Europaparlamentet fördömer uppgifterna om att huthistyrkor och allierade styrkor har gjort sig skyldiga till påtvingade försvinnanden, tortyr av fångar och godtyckliga gripanden av ett stort antal aktivister, journalister, klanledare och politiska motståndare sedan konflikten började.

13.  Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som gjordes vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen och understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning för att lindra lidandet för Jemens folk. Parlamentet uppmanar dessutom eftertryckligen alla länder att fullgöra sina åtaganden från givarkonferensen för att bidra till att tillgodose de humanitära behoven.

14.  Europaparlamentet välkomnar förnyelsen av FN:s säkerhetsråds riktade sanktioner mot enskilda personer och organisationer som undergräver den fredliga övergångsprocessen i Jemen.

15.  Europaparlamentet stöder kraftfullt det arbete som har gjorts av FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, Stephen O’Brien, för att försöka lindra lidandet för Jemens befolkning.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens president, Jemens representanthus och generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd.