Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0408/2017

Předložené texty :

B8-0408/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0273

NÁVRH USNESENÍ
PDF 189kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP))  
B8-0408/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení o Jemenu, které učinil zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku dne 26. ledna 2017,

–  s ohledem na dárcovské setkání na vysoké úrovni uspořádané pro potřeby humanitární krize v Jemenu dne 25. dubna 2017 v Ženevě a na úvodní proslov, který na setkání pronesl generální tajemník OSN,

–  s ohledem na brífink zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen, který proběhl na veřejném zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 30. května 2017,

–  s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 3. dubna 2017,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Jemenu, který byl již tak nejchudší arabskou zemí, propukl v roce 2015 všeobecný ozbrojený konflikt, a že OSN jej nyní hodnotí jako zemi ve stavu nouze třetího stupně, tj. v nejvyšším stupni rozsáhlé humanitární krize;

B.  vzhledem k tomu, že více než tři miliony lidí byly vysídleny, z nichž dva miliony jsou i nadále vysídleny dlouhodobě, 11,3 milionu lidí potřebuje služby poskytující ochranu, 17 milionů potřebuje potravinovou pomoc, 14,5 milionu vodu a zajištění hygieny, 14,8 milionu přístup ke zdravotní péči, 4,5 milionu služby v oblasti výživy a 4,5 milionu ubytování a nepotravinové potřeby; vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu přišlo podle údajů OSN nejméně 10 000 osob o život a 44 000 osob utrpělo zranění; vzhledem k tomu, že navzdory závažnosti této krize se na Jemen většinou zapomíná;

C.  vzhledem k tomu, že podle OSN došlo k dnešním dni k více než 325 útokům na školy, zdravotnická zařízení, tržiště, silnice, mosty a dokonce i vodní zdroje; vzhledem k tomu, že více než dvě třetiny škod na veřejné infrastruktuře způsobily letecké útoky vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií; vzhledem k tomu, že vojenský zásah v Jemenu pod vedením Saúdské Arábie byl bezhlavým útokem na civilisty a jednou z příčin katastrofální humanitární situace, jež postihuje obyvatelstvo celé země, má závažné dopady na region a představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost;

D.  vzhledem k tomu, že i po dvou letech pokračuje Saúdská Arábie ve vzdušné a námořní blokádě Jemenu; vzhledem k tomu, že tato blokáda je jednoznačnou příčinou hospodářského kolapsu a hladomoru v této zemi a značně prohlubuje humanitární krizi;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy EU i nadále prodávají zbraně Saúdské Arábii, a porušují tak společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu(1); vzhledem k tomu, že prezident Trump nedávno uzavřel se Saúdskou Arábií největší dohodu o prodeji zbraní v americké historii, a to dohodu v hodnotě 350 miliard USD;

F.  vzhledem k tomu, že z Jemenu přišly informace o novém propuknutí epidemie cholery, přičemž od konce dubna do začátku června bylo zaznamenáno 86 422 případů podezření na toto onemocnění a 676 potvrzených úmrtí a v nadcházejících měsících se očekává další rozšíření tohoto onemocnění, kterým by se mohlo nakazit 130 000 až 200 000 osob; vzhledem k tomu, že v současnosti je ohroženo více než 24 milionů lidí a situace je kritická, neboť omezené technické kapacity neumožňují komplexní reakci; vzhledem k tomu, že dne 14. května 2017 vyhlásily úřady v San´á, kde byl zaznamenán největší nárůst případů, nouzový stav, jelikož zdejší zdravotnictví není schopno zvládat rozsah krize;

G.  vzhledem k tomu, že do země se dováží pouze 30 % potřebného zdravotnického materiálu, že svoz odpadu se ve městech provádí nepravidelně a více než 8 milionů lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě a náležitým hygienickým zařízením; vzhledem k tomu, že tak vznikají optimální podmínky pro šíření epidemie cholery;

H.  vzhledem k tomu, že hlavním rysem probíhajícího konfliktu v Jemenu je i nadále násilné vysidlování civilního obyvatelstva, neboť přibližně dva miliony lidí stále nežijí ve svých domovech a zhruba čtvrtina z nich žije v kolektivních centrech;

I.  vzhledem k tomu, že s neúměrnou zátěží se potýkají děti, které tvoří více než polovinu osob, které byly v Jemenu vysídleny ze svých domovů; vzhledem k varování organizace UNICEF, podle níž zemře v Jemenu každých 10 minut jedno dítě na onemocnění, kterému lze předejít; vzhledem k tomu, že podvýživa dětí je v Jemenu vyšší než kdykoliv dříve a že podle odhadů trpí 462 000 dětí vážnou akutní podvýživou; vzhledem k tomu, že obecně potřebuje 9,6 milionu dětí v Jemenu neboli více než 80 % všech dětí v této zemi humanitární pomoc;

J.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace a agentury působící v zemi trpí výrazným nedostatkem finančních prostředků; vzhledem k tomu, že na konci dubna činila mezera ve financování organizace UNICEF 60 % a že celkem je zapotřebí zajistit minimálně 141,7 milionu USD, které by pokryly náklady na naléhavě potřebnou pomoc, a to mimo jiné v oblasti výživy, zdraví, přístupu k vodě a hygieně, vzdělávání a služeb poskytujících ochranu, a že je třeba zabezpečit, aby tato pomoc byla poskytnuta téměř deseti milionům dětí a jejich rodinám;

K.  vzhledem k tomu, že zaměstnancům veřejného sektoru stále nejsou vypláceny platy a celá řada mimořádně potřebných pracovníků zdravotnictví, školství a hygienických zařízení již tedy nedostala více než osm měsíců výplatu, což ztěžuje současné snahy o poskytování humanitární pomoci a rychlou obnovu země;

L.  vzhledem k tomu, že OSN zorganizovala dárcovské setkání na vysoké úrovni pro účely humanitární krize v Jemenu, jež spolupořádaly vlády Švýcarska a Švédska a na němž se dárci zavázali poskytnout prostředky ve výši 1,1 miliardy USD, a zajistit tak obyvatelstvu Jemenu naléhavou pomoc v nouzi; vzhledem k tomu, že podle programu humanitární pomoci Jemenu se potřebná výše prostředků odhaduje na 2,1 miliardy USD;

M.  vzhledem k tomu, že boje u přístavu Hudajda jsou i nadále zdrojem značných obav, jelikož podle varování pracovní skupiny pro přesuny obyvatelstva vedené Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci by další vyostření konfliktu v této oblasti vedlo k vysídlení 100 000 až půl milionu lidí; vzhledem k tomu, že i uzavření přístavu by mělo mimořádně vážný dopad na poskytování humanitární pomoci Jemenu;

N.  vzhledem k tomu, že od počátku konfliktu údajně vzrostl počet případů genderově motivovaného násilí o více než 63 % a že od počátku roku 2017 bylo ohlášeno 10 806 takových případů;

O.  vzhledem k tomu, že al-Káidě, organizaci ISIS/Dá´iš a dalším teroristickým skupinám se v důsledku roztříštěnosti země a probíhajícího konfliktu daří posilovat svou přítomnost na tomto území;

P.  vzhledem k tomu, že Komise poskytla od vypuknutí konfliktu humanitární pomoc v celkové hodnotě 166 milionů EUR; vzhledem k tomu, že Komise přislíbila 46 milionů EUR, které mají být poskytnuty v rámci plánu provádění humanitární pomoci vypracovaného generálním ředitelstvím ECHO na rok 2016; vzhledem k tomu, že v roce 2017 se očekává uvolnění dalších 70 milionů EUR na rozvojovou pomoc;

1.  opět připomíná, že se mimořádně obává zničujících dopadů nynějšího konfliktu na Jemen a jeho obyvatelstvo; bere na vědomí, že tato krize přerostla v největší světovou humanitární krizi postihující jeden stát a že se jí stále nevěnuje pozornost, kterou zasluhuje; vyzývá všechny mezinárodní aktéry, aby situaci v Jemenu zařadili na přední místo mezinárodní agendy a spolupracovali na hledání východiska z této situace;

2.  důrazně odsuzuje letecké útoky na Jemen, které provádí koalice vedená Saúdskou Arábií a jež již způsobily smrt tisíců lidí a zničily klíčové objekty civilní infrastruktury, a prohlubují tak humanitární krizi; domnívá se, že tyto letecké útoky mohou představovat válečné zločiny; zdůrazňuje, že má-li být dosaženo trvalého řešení konfliktu, je nutné zajistit, aby příslušné osoby nesly za tato porušení odpovědnost; vyzývá íránské orgány, aby využily svého vlivu na režim Sáliha a Hútiů k zastavení raketových útoků na Saúdskou Arábii, které celý konflikt vyostřují;

3.  opět stranám konfliktu připomíná, že poskytnutí včasného a volného přístupu humanitárním pracovníkům je podle mezinárodního humanitárního práva mimořádně důležitou povinností; vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby ukončila blokádu, která vážným způsobem poškozuje jemenské civilní obyvatelstvo; lituje toho, že poskytovatelé humanitární pomoci a humanitární pracovníci se v důsledku probíhajících bojů, nedostatku bezpečnosti, byrokratických překážek a chybějících finančních prostředků stále potýkají se zásadními problémy, pokud se chtějí dostat k lidem, jež je potřebují; obzvláště naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábii, aby odstranila překážky, které musí překonávat humanitární organizace a mezi něž patří zákaz vjezdu přepravy do země a odpírání potřebných povolení;

4.  zdůrazňuje, že prvořadou příčinou vysidlování v Jemenu je násilí a konflikt, neboť většina vnitřně vysídlených osob pochází z provincií, kde se mimořádně rozmohlo násilí; s úlevou konstatuje, že od března 2015 se více než 900 000 lidí mohlo vrátit do svých domovů; zdůrazňuje však, že navrátivší se osoby musí často čelit nepřijatelným podmínkám, když si po návratu uvědomí rozsah škod a nedostatek příležitostí;

5.  opět připomíná, že strany účastnící se konfliktu nesou odpovědnost za ochranu civilistů a civilní infrastruktury; vyzývá ke krokům, kterými by bylo možné předcházet všem formám násilí, včetně násilí sexuálního a genderově motivovaného, a reagovat na toto násilí; vyzývá k vyplacení dlužných mezd, aby se občané Jemenu mohli pokusit zajistit pro své rodiny základní potřeby, a naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby zajistila, že tato záležitost bude řešena přednostně;

6.  vyzývá strany konfliktu, aby se zavázaly k uzavření kompromisní dohody, pokud jde o situaci v přístavu Hudajda, a zabránily tak uzavření přístavu, což by mělo závažný dopad na dodávky potravin a léků; v tomto ohledu vítá a podporuje návrh zvláštního vyslance OSN; rovněž vyzývá koalici, aby obnovila komerční letecký provoz na civilních letištích, a to včetně humanitárních letů, a zajistila transparentní řízení letiště Aden;

7.  připomíná, že konflikt v Jemenu není možné vyřešit vojenskými prostředky a že řešení lze dosáhnout pouze pomocí jednání zúčastněných stran; vítá úlohu a podporuje úsilí generálního tajemníka OSN a zvláštního vyslance OSN pro Jemen; vyzývá všechny strany konfliktu i regionální aktéry, aby se do tohoto procesu vedeného OSN konstruktivně zapojili s cílem umožnit deeskalaci konfliktu, poskytnout pomoc civilnímu obyvatelstvu a vyjednat smír za účelem ukončení násilí; naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby k rozhovorům přizvala všechny významné zástupce jemenského lidu, a zajistila tak, že se nebude jednat o řešení nařízené shora, ale o řešení, které bude podporovat velká část obyvatel, a naléhavě vyzývá režim pod vedením Sáliha a Hútiů, aby obnovil jednání se zvláštním vyslancem OSN;

8.  vyzývá k naléhavému provedení posílené a koordinované humanitární akce pod vedením OSN; vítá uspořádání dárcovského setkání na vysoké úrovni pro účely humanitární krize v Jemenu a vyzývá dotčené strany, aby své závazky co nejdříve dodržely; je znepokojen skutečností, že na program humanitární pomoci Jemenu se stále zásadním způsobem nedostávají finanční prostředky; vyzývá mezinárodní společenství, aby obnovilo své závazky, k čemuž obzvláště vyzývá Radu pro spolupráci v Zálivu a EU a její členské státy;

9.  opakuje svůj požadavek adresovaný místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie, aby iniciovala uvalení zbrojního embarga EU na Saúdskou Arábii na základě závažných tvrzení o porušování mezinárodního humanitárního práva Saúdskou Arábií v Jemenu a na základě skutečnosti, že pokud by byl i nadále povolen prodej zbraní do Saudské Arábie, došlo by k porušení ustanovení společného postoje Rady 2008/944/SZBP;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

(1)

Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

Právní upozornění - Ochrana soukromí