Procedure : 2017/2727(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0408/2017

Indgivne tekster :

B8-0408/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0273

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 177kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0408/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den erklæring om Yemen fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender og koordinator af katastrofebistanden Stephen O'Brien, der blev fremsat for FN's Sikkerhedsråd i New York den 26. januar 2017,

–  der henviser til FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève den 25. april 2017, og til FN's generalsekretærs indledende bemærkninger ved dette arrangement,

–  der henviser til briefingen fra FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen ved FN's Sikkerhedsråds offentlige møde den 30. maj 2017,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i 2015 udbrød en generel væbnet konflikt i Yemen, som allerede inden da var det fattigste arabiske land, og som nu gennemlever en nødsituation på niveau tre efter FN's klassifikation, dvs. den mest alvorlige form for en omfattende humanitær krise;

B.  der henviser til, at tre millioner mennesker er blevet fordrevet, hvoraf to millioner befinder sig i langvarig fordrivelse, 11,3 millioner mangler beskyttelsestjenester, 17 millioner mangler fødevarebistand, 14,5 millioner mangler vand, sanitet og hygiejne, 14,8 millioner mangler adgang til sundhedspleje, 4,5 millioner mangler ernæringsydelser, og 4,5 millioner mangler adgang til husly og andre fornødenheder end fødevarer; der henviser til, at ifølge FN er mindst 10 000 mennesker blevet dræbt og 44 000 såret siden konfliktens begyndelse; der henviser til, at krisen i Yemen på trods af dens alvor stort set er blevet glemt;

C.  der henviser til, at FN har bekræftet mere end 325 angreb på skoler, sundhedsfaciliteter, markeder, veje, broer og endog vandreservoirer; der henviser til at mere end to tredjedele af skaderne på den offentlige infrastruktur skyldes luftangreb fra en militær koalition under ledelse af Saudi-Arabien; der henviser til, at den militære intervention i Yemen under ledelse af Saudi-Arabien var målrettet mod vilkårlige civile og har ført til en katastrofal humanitær situation, som har ramt befolkningen i hele landet, har alvorlige konsekvenser for regionen og udgør en trussel mod freden og sikkerheden i verden;

D.  der henviser til, at Saudi-Arabien to år senere stadig opretholder en luft- og flådeblokade mod Yemen; der henviser til, at der er en direkte sammenhæng mellem denne blokade og landets økonomiske sammenbrud og sultekatastrofen, og at den i alvorlig grad forværrer den humanitære krise;

E.  der henviser til, at visse EU-medlemsstater stadig sælger våben til Saudi-Arabien i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr(1); der henviser til, at præsident Trump for nylig har undertegnet den største våbenaftale i USA's historie med Saudi-Arabien til en værdi af 350 milliarder USD;

F.  der henviser til, at der for nylig er blevet indberettet et koleraudbrud i Yemen med mindst 86 422 mistænkte smittetilfælde og 676 bekræfte dødsfald mellem slutningen af april og begyndelsen af juni 2017, og at der i de kommende måneder forventes yderligere tilfælde på mellem 130 000 og 200 000; der henviser til, at over 24 millioner mennesker risikerer at blive ramt, og at situationen er kritisk, eftersom der mangler teknisk kapacitet til en fuldskalareaktion; der henviser til, at myndighederne i Sanaa, hvor de fleste smittetilfælde er blevet registreret, den 14. maj 2017 erklærede undtagelsestilstand på grund af sundhedsvæsenets manglende evne til at håndtere krisens omfang;

G.  der henviser til, at 30 % af de nødvendige lægemidler importeres til landet, indsamlingen af affald i byerne er uregelmæssig, og over 8 millioner mennesker mangler adgang til rent drikkevand og ordentlig sanitet; der henviser til, at disse omstændigheder er ideelle for spredningen af koleraepidemien;

H.  der henviser til, at tvangsfordrivelser af civile stadig er det største problem i den aktuelle konflikt i Yemen, da næsten to millioner mennesker er langvarigt fordrevne fra deres hjem, og næsten en fjerdedel af disse lever i kollektive centre;

I.  der henviser til, at børn er uforholdsmæssigt hårdt ramt, da de udgør mere end halvdelen af de personer, der i øjeblikket er fordrevne i Yemen; der henviser til, at UNICEF advarer om, at et barn dør hvert tiende minut i Yemen af en sygdom, der kan forebygges; der henviser til, at der aldrig har været flere fejlernærede børn i Yemen, og at det anslås, at 462 000 børn lider af alvorlig akut underernæring; der henviser til, at 9,6 millioner børn eller mere end 80 % af alle børn i Yemen mangler humanitær bistand;

J.  der henviser til, at NGO'er og agenturer, der arbejder på stedet, er stærkt underfinansierede; der henviser til, at UNICEF ved udgangen af april havde et finansieringsunderskud på 60 %, og at der er behov for mindst 141,7 millioner USD til at yde hastebistand, bl.a. til ernæring, sundhed, vand, sanitet, hygiejne, uddannelse og beskyttelsestjenester, og for at sikre, at denne bistand når ud til næsten ti millioner børn og deres familier;

K.  der henviser til, at offentligt ansatte i lang tid ikke har modtaget løn, og at sundhed-, uddannelses- og sanitetspersonale, som er helt afgørende, ikke har fået løn i mere end otte måneder, hvilket hæmmer den humanitære indsats og de tidlige genopretningsbestræbelser;

L.  der henviser til, at FN i fællesskab med regeringerne i Schweiz og Sverige har afholdt en donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, hvor der blev givet løfter om 1,1 milliarder USD til mennesker med akut behov for hjælp; der henviser til, at det anslåede behov i henhold til beredskabsplanen for humanitær bistand til Yemen er 2,1 milliarder USD;

M.  der henviser til, at fjendtlighederne i nærheden af havnen i al-Hudayda stadig giver anledning til bekymring, da taskforcen vedrørende befolkningsbevægelser, som ledes af UNHCR og IOM, har advaret om, at en yderligere intensivering af konflikten i området ville føre til fordrivelse af mellem 100 000 og en halv million mennesker; der henviser til, at lukningen af havnen også ville have meget alvorlige konsekvenser for leveringen af humanitær bistand til Yemen;

N.  der henviser til, at antallet af kønsbaserede voldstilfælde angiveligt er steget med mere end 63 % i forhold til før konflikten, og at der ved begyndelsen af 2017 var registreret 10 806 tilfælde;

O.  der henviser til, at opsplitningen af landet og den aktuelle konflikt gør det muligt for al‑Qaeda, ISIS/Daesh og andre terrorgrupper at øge deres tilstedeværelse i området;

P.  der henviser til, at Kommissionen siden konfliktens begyndelse har ydet humanitær bistand til et samlet beløb på 166 millioner EUR; der henviser til, at Kommissionen har givet tilsagn om 46 millioner EUR under ECHO's humanitære gennemførelsesplan for 2016; der henviser til, at det forventes, at der mobiliseres yderligere 70 millioner EUR i udviklingsbistand i 2017;

1.  gentager sin dybe bekymring over de katastrofale følger af den vedvarende konflikt for Yemen og landets befolkning; erkender, at denne krise har udviklet sig til en af værste humanitære kriser i verden, som vedrører et enkelt land, og at den stadig ikke får tilstrækkelig opmærksomhed; opfordrer alle internationale aktører til at sætte situationen i Yemen øverst på den internationale dagsorden og til at arbejde sammen for at finde løsninger;

2.  fordømmer på det kraftigste den saudiarabisk ledede koalitions luftangreb mod Yemen, som har medført tusinder af dødsfald og ødelæggelsen af afgørende civil infrastruktur og dermed bidraget til en forværring af den humanitære krise; mener, at disse luftangreb udgør krigsforbrydelser; understreger, at det er uomgængeligt at sikre, at krænkerne drages til ansvar for at opnå en varig bilæggelse af konflikten; opfordrer de iranske myndigheder til at bruge deres indflydelse på Saleh-/Houthi-styret til at få standset missilangrebene på Saudi-Arabien, som forværrer konflikten;

3.  minder endnu en gang konfliktens parter om, at det i henhold til den humanitære folkeret er en helt central forpligtelse at sikre rettidig og uhindret humanitær adgang; opfordrer den saudiarabisk ledede koalition til at ophæve blokaden, der i alvorlig grad skader civilbefolkningen i Yemen; beklager, at der fortsat er alvorlige udfordringer for den humanitære bistand og for de humanitære aktører, som forsøger at få adgang til mennesker i nød, på grund aktive kamphandlinger, usikkerhed, bureaukratiske forhindringer og manglende finansiering; opfordrer især den saudiarabisk ledede koalition til at fjerne de hindringer, der står i vejen for de humanitære aktører, herunder nægtelse af transport til landet og afslag på de nødvendige tilladelser;

4.  understreger, at vold og konflikter er de vigtigste årsager til fordrivelserne i Yemen, eftersom størstedelen af de internt fordrevne kommer fra provinser med stigende vold; er lettet over, at 900 000 mennesker siden marts 2015 har fået mulighed for at vende tilbage til deres hjem; understreger imidlertid, at de ofte vender tilbage til umulige vilkår med omfattende ødelæggelser og manglende muligheder;

5.  minder endnu en gang konfliktens parter om, at de er ansvarlige for beskyttelsen af civile og civil infrastruktur; opfordrer til, at der gøres en indsats for at forebygge og reagere på alle former for vold, herunder seksuel og kønsbaseret vold; opfordrer til udbetaling af de udstående lønninger, så befolkningen i Yemen kan begynde at sørge for deres familiers behov, og opfordrer indtrængende den saudiarabisk ledede koalition til at sikre, at dette behandles som en prioritet;

6.  opfordrer alle konfliktens parter til at forpligte sig til at indgå et kompromis om situationen i al-Hudayda for at forhindre lukning af havnen, da dette ville have alvorlige følger for leveringen af fødevarer og lægemidler; glæder sig over og støtter forslaget fra FN's særlige udsending i denne henseende; opfordrer desuden koalitionen til igen at åbne de civile lufthavne for kommerciel luftfart, herunder humanitære flyvninger, og sikre en gennemsigtig forvaltning af lufthavnen i Aden;

7.  gentager sin holdning om, at en militær løsning på konflikten i Yemen ikke er mulig, og at krisen kun kan løses gennem en forhandlingsproces med inddragelse af alle parter; glæder sig over den rolle, som FN's generalsekretær og FN's særlige udsending til Yemen spiller, og støtter deres indsats; opfordrer alle konfliktens parter og de regionale aktører til at indgå i en konstruktiv proces under ledelse af FN for at nedtrappe konflikten, sikre hjælp til civilbefolkningen og finde frem til en løsning, der bringer voldshandlingerne til ophør; opfordrer indtrængende den saudiarabisk ledede koalition til at inddrage alle de vigtige repræsentanter for den yemenitiske befolkning i forhandlingerne for at sikre, at ingen løsninger påtvinges ovenfra, men nyder bred opbakning, og opfordrer indtrængende Saleh-/Houthi-administrationen til at genoptage kontakten med FN's særlige udsending;

8.  opfodrer til en hurtig, styrket og koordineret humanitær indsats under ledelse af FN; glæder sig over afholdelsen af donorkonferencen på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen og opfordrer parterne til så hurtigt som muligt at indfri deres løfter; er bekymret over, at beredskabsplanen for humanitær bistand til Yemen stadig er alvorligt underfinansieret; opfordrer i denne henseende det internationale samfund, især Golfens Samarbejdsråd, EU og dets medlemsstater, til på ny at afgive løfter;

9.  gentager sin opfordring til næstformanden/den højtstående repræsentant til at tage initiativ til en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige påstande om Saudi-Arabiens overtrædelser af den humanitære folkeret i Yemen og den omstændighed, at den fortsatte udstedelse af tilladelser til eksport af våben til Saudi-Arabien derfor ville være i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

(1)

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik