Menetlus : 2017/2727(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0408/2017

Esitatud tekstid :

B8-0408/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0273

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 176kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2017/2727(RSP))  
B8-0408/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Stephen O’Brieni 26. jaanuaril 2017 New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogule tehtud avaldust Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse 25. aprillil 2017 Genfis toimunud kõrgetasemelist rahastajate konverentsi Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks ja ÜRO peasekretäri avasõnu sellel üritusel,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Jeemeni eriesindaja ülevaadet, mis esitati 30. mail 2017. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu avatud istungil,

–  võttes arvesse nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jeemenis, mis oli juba varem Araabia vaeseim riik, puhkes 2015. aastal üldine relvakonflikt ja praegu valitseb seal ÜRO liigituse järgi 3. tasandi hädaolukord, mis tähendab ulatusliku humanitaarkriisi rängimat vormi;

B.  arvestades, et üle kolme miljoni inimese on kodudest põgenenud ja kaks miljonit neist ei ole seni saanud koju tagasi pöörduda, 11,3 miljonit inimest vajab kaitseteenuseid, 17 miljonile on vaja toiduabi, 14,5 miljonile vett, kanalisatsiooni ja hügieenitingimusi, 14,8 miljonile juurdepääsu tervishoiule, 4,5 miljonit inimest vajab toitaineteenuseid ja 4,5 miljonile on vaja peavarju ning muid kui toidutooteid; arvestades, et ÜRO andmetel on konflikti algusest alates tapetud vähemalt 10 000 inimest ja haavata on saanud 44 000 inimest; arvestades, et kriisi tõsidusest hoolimata on Jeemen peaaegu unustatud;

C.  arvestades, et ÜRO kontrollitud andmetel on toimunud üle 325 rünnaku koolidele, tervishoiurajatistele, turgudele, teedele, sildadele ja isegi veevõtukohtadele; arvestades, et üle kahe kolmandiku avalikule taristule tekitatud kahjudest tuleneb Saudi Araabia juhitud sõjalise koalitsiooni õhurünnakutest; arvestades, et Saudi Araabia juhitud sõjalise sekkumise käigus on valimatult rünnatud tsiviilisikuid, sõjategevus on põhjustanud kogu riigi elanikkonda mõjutava katastroofilise humanitaarolukorra, tekitanud piirkonnas tõsiseid tagajärgi ning ähvardab rahvusvahelist rahu ja julgeolekut;

D.  arvestades, et Saudi Araabia õhu- ja mereblokaad Jeemeni vastu kestab juba kaks aastat; arvestades, et see blokaad on otseselt põhjustanud riigi majandusliku kokkuvarisemise ja näljahäda ning tõsiselt teravdanud humanitaarkriisi;

E.  arvestades, et mõned ELi liikmesriigid müüvad endiselt Saudi Araabiale relvi, rikkudes nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad(1); arvestades, et president Trump kirjutas hiljuti alla Ameerika Ühendriikide ajaloo suurimale, 350 miljardi dollarilise maksumusega relvatehingule Saudi Araabiaga;

F.  arvestades, et Jeemenis on puhkenud uus kooleraepideemia, 2017. aasta aprilli lõpust kuni juuni alguseni on teatatud vähemalt 86 422 arvatavast haigusjuhust ja kinnitatud 676 surmajuhtumit ning lähikuudel on karta veel 130 000–200 000 haigusjuhtu; arvestades, et ohus on üle 24 miljoni inimese ja olukord on kriitiline, sest piiratud tehnilised võimalused takistavad täieulatuslikku reageerimist; arvestades, et Sanaas, kus uusi koolerajuhtumeid on kõige rohkem, kuulutasid võimud 14. mail 2017 välja hädaolukorra, sest tervishoiusüsteem ei suuda nii ulatusliku kriisiga toime tulla;

G.  arvestades, et riiki imporditakse ainult 30% vajalikest meditsiinitarvetest, prügikogumine linnades on korrapäratu ja rohkem kui 8 miljonil inimesel puudub juurdepääs ohutule joogiveele ning nõuetekohasele kanalisatsioonile; arvestades, et need asjaolud soodustavad ideaalselt kooleraepideemia levikut;

H.  arvestades, et üks Jeemeni konflikti peamisi tunnuseid on tsiviilisikute pagemine kodudest, kusjuures ligi kaks miljonit inimest ei ole seni saanud tagasi pöörduda ja ligi veerand neist elab põgenikekeskustes;

I.  arvestades, et eriti rängalt kannatavad lapsed, kes moodustavad üle poole Jeemeni sisepõgenikest; arvestades UNICEFi hoiatust, et iga 10 minuti järel sureb Jeemenis üks laps haigusse, mida oleks võinud ennetada; arvestades, et laste alatoitlus on Jeemenis kõigi aegade suurim ja hinnanguliselt 462 000 last kannatab raske akuutse alatoitluse all; arvestades, et kokku 9,6 miljonit last ehk rohkem kui 80% Jeemeni lastest vajab humanitaarabi;

J.  arvestades, et kohapeal töötavad vabaühendused ja agentuurid on tõsiselt alarahastatud; arvestades, et aprilli lõpus oli UNICEFi rahastamispuudujääk 60% ja et kokku on vaja vähemalt 141,7 miljonit USA dollarit kiireloomulise abi rahastamiseks, sealhulgas toitumise, tervise, vee, kanalisatsiooni ja hügieeni ning haridus- ja kaitseteenuste jaoks ja selleks, et tagada abi jõudmine rohkem kui 10 miljoni lapse ja nende vanemateni;

K.  arvestades, et avaliku sektori töötajate palgad on endiselt välja maksmata, paljud hädavajalikud tervishoiu-, haridus- ja sanitaartöötajad ei ole palka saanud rohkem kui kaheksa kuud ja see takistab humanitaarabi osutamist ning esialgset taastamistööd;

L.  arvestades, et ÜRO pidas Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks kõrgetasemelise rahastamisürituse, mida üheskoos korraldasid Šveitsi ja Rootsi valitsus ja kus rahastajad lubasid Jeemenis viivitamatut abi vajavate inimeste abistamiseks 1,1 miljardit dollarit; arvestades, et Jeemeni humanitaarabikavas prognoositud vajadus on 2,1 miljardit dollarit;

M.  arvestades, et vaenutegevus Al Hudaydah’ sadama läheduses põhjustab endiselt suurt muret, kuna rahvastiku liikumise rakkerühm, mida juhivad ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, on hoiatanud, et konflikti edasine teravnemine piirkonnas võib kodudest põgenema sundida 100 000 kuni pool miljonit inimest; arvestades, et sadama sulgemine takistaks ühtlasi ohtlikult humanitaarabi toimetamist Jeemenisse;

N.  arvestades, et teadete kohaselt on soolise vägivalla juhtumid konfliktieelse ajaga võrreldes rohkem kui 63% sagenenud ja alates 2017. aasta algusest on teatatud 10 806 juhtumist;

O.  arvestades, et riigi killustumine ja konflikti jätkumine võimaldab Al Qaedal ja ISIS/Daeshil ning muudel terrorirühmitustel oma tegevust hoogustada;

P.  arvestades, et konflikti algusest alates on komisjon andnud humanitaarabi kokku 166 miljoni euro eest; arvestades, et Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi (ECHO) 2016. aasta humanitaarabi rakenduskava kohaselt lubas komisjon eraldada 46 miljonit dollarit; arvestades, et 2017. aastal kavatsetakse täiendavalt eraldada 70 miljonit eurot;

1.  kordab, et on äärmiselt mures jätkuva konflikti hävitava mõju pärast Jeemenile ja selle elanikkonnale; möönab, et Jeemeni kriis on kujunenud suurimaks üht riiki hõlmavaks humanitaarkriisiks maailmas, kuid sellele ei pöörata ikka veel piisavalt tähelepanu; kutsub kõiki rahvusvahelise üldsuse osalisi paigutama Jeemenit oma rahvusvahelises tegevuskavas esikohale ja tegema lahenduste leidmiseks koostööd;

2.  mõistab järsult hukka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakud Jeemenis, mille tagajärjel on hukkunud tuhandeid inimesi ja hävitatud hädavajalikku tsiviiltaristut, süvendades humanitaarkriisi veelgi; on seisukohal, et need õhurünnakud võivad endast kujutada sõjakuritegusid; rõhutab, et konfliktile püsiva lahenduse leidmiseks on ülimalt oluline tagada õiguserikkumiste eest vastutusele võtmine; palub Iraani võimudel kasutada oma mõju Salehi/al-Houthi režiimile, et teha lõpp konflikti teravdavatele raketirünnakutele Saudi Araabias;

3.  tuletab konfliktiosalistele veel kord meelde, et rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt on õigeaegse ja takistamatu humanitaarjuurdepääsu andmine riigi esmane kohustus; palub Saudi Araabia juhitud koalitsioonil lõpetada blokaad, mis põhjustab Jeemeni tsiviilelanikkonnale tõsist kahju; peab kahetsusväärseks, et jätkuva sõjategevuse, kindlusetuse, bürokraatlike takistuste ja rahapuuduse tõttu on endiselt tõsiseid probleeme humanitaarabi andmisega ja humanitaarorganisatsioonide leidmisega, kes oleksid valmis seda kohale toimetama; eelkõige nõuab tungivalt, et Saudi Araabia juhitud koalitsioon kõrvaldaks humanitaarabi andmist pärssivad takistused, nagu abisaadetiste riiki transportimisest ja vajalike lubade andmisest keeldumine;

4.  rõhutab, et vägivald ja sõjaline konflikt on Jeemenis peamised põgenemise põhjustajad, kuivõrd enamik sisepõgenikke on pärit piirkondadest, kus vägivald on eriti levinud; tunneb kergendust sellest, et alates märtsist 2015 on üle 900 000 inimese saanud koju tagasi pöörduda; rõhutab aga, et laastamise ulatuse ja võimaluste puudumise tõttu satuvad tagasipöördujad sageli võimatusse olukorda;

5.  tuletab veel kord meelde, et konfliktiosalised vastutavad tsiviilisikute ja -taristu kaitsmise eest; nõuab tegutsemist, et ennetada vägivalla kõiki vorme (sealhulgas seksuaalne ja sooline vägivald) ja neile reageerida; nõuab maksmata palkade väljamaksmist, et jeemenlased saaksid täita oma perede põhivajadusi, ja nõuab tungivalt, et Saudi koalitsioon tagaks sellele esmatähelepanu pööramise;

6.  kutsub konfliktiosalisi üles Al Hudaydah’ olukorrale kompromisslahendust otsima, et vältida sadama sulgemist, sest sellel oleksid toiduainete ja ravimitega varustamisele tõsised tagajärjed; tervitab ja toetab ÜRO erisaadiku ettepanekut selles küsimuses; ühtlasi palub koalitsioonil avada tsiviillennuväljad uuesti kommertslennuliikluseks ja humanitaarlendudeks ning tagada Adeni lennujaama läbipaistev haldamine;

7.  kordab oma seisukohta, et Jeemeni konflikti ei ole võimalik sõjaliselt lahendada ja ainus võimalus on leida lahendus konfliktiosaliste läbirääkimiste teel; kiidab heaks ÜRO peasekretäri ja ÜRO Jeemeni erisaadiku rolli ning toetab nende jõupingutusi; kutsub kõiki konfliktiosalisi ja piirkonnas tegutsevaid jõude üles konstruktiivselt ühinema ÜRO juhitud protsessiga konflikti leevendamiseks, tsiviilelanikonna olukorra parandamiseks ja läbirääkimiste teel kokkuleppe leidmiseks, et vägivald lõpetada; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia juhitud koalitsioon kaasaks läbirääkimistesse kõik Jeemeni rahva peamised esindajad, tagamaks, et lahendust ei suruta ülaltpoolt peale, vaid see leiab laialdast toetust, ja nõuab, et Salehi/al-Houthi administratsioon taastaks sidemed ÜRO erisaadikuga;

8.  nõuab kiiret, tõhustatud ja kooskõlastatud humanitaartegevust ÜRO juhtimisel; kiidab heaks kõrgetasemelise rahastajate konverentsi korraldamise Jeemeni humanitaarkriisi lahendamiseks ja kutsub osalejaid üles oma lubadusi võimalikult kiiresti täitma; on mures selle pärast, et Jeemeni humanitaarreageerimiskava on ikka veel tugevalt alarahastatud; nõuab, et rahvusvaheline üldsus ja eelkõige Pärsia lahe koostöönõukogu ning EL ja selle liikmesriigid oma abilubadusi uuendaksid;

9.  kordab oma nõuet, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja algataks Saudi Araabia suhtes ELi relvaembargo kehtestamise, arvestades tõsiseid süüdistusi selle kohta, et Saudi Araabia on rikkunud Jeemenis rahvusvahelist humanitaarõigust, ja asjaolu, et jätkuv litsentside väljastamine relvade müügiks Saudi Araabiale oleks seega vastuolus nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

(1)

ELT L 335, 13.12.2008, lk 99.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika