Päätöslauselmaesitys - B8-0408/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0408/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0407/2017

Menettely : 2017/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0408/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0408/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0408/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2017/2727(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevan lausunnon, jonka YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteeri ja hätäavun koordinaattori Stephen O’Brienin antoi YK:n turvallisuusneuvostolle New Yorkissa 26. tammikuuta 2017,

–  ottaa huomioon Genevessä 25. huhtikuuta 2017 pidetyn, Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tapahtuman sekä YK:n pääsihteerin avauspuheenvuoron kyseisessä tapahtumassa,

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2017 annetun YK:n pääsihteerin Jemenistä vastaavan erityisedustajan selonteon YK:n turvallisuusneuvoston avoimelle istunnolle,

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Jemen, joka oli jo ennestään arabimaista köyhin, vajosi vuona 2015 yleiseen aseelliseen konfliktiin, ja että YK on nyt todennut, että maassa on tason kolme hätätila eli laajan humanitaarisen kriisin kaikkein vakavin muoto;

B.  ottaa huomioon, että Jemenissä on kolme miljoonaa maan sisällä siirtymään joutunutta ihmistä, joista kaksi miljoonaa jo pitkään asuinseuduiltaan lähtemään joutunutta henkilöä, että 11,3 miljoonaa henkilöä on turvapalveluiden tarpeessa, että 17 miljoonaa henkilöä on elintarvikeavun tarpeessa, 14,5 miljoonaa henkilöä on vailla vettä, jätevesihuoltoa sekä hygieniapalveluja, 14,8 miljoonaa henkilöä on terveydenhoidon tarpeessa, 4,5 miljoonaa henkilöä tarvitsee ravitsemuspalveluja ja 4,5 miljoonan henkilön on saatava suojaa ja muita tarvikkeita kuin elintarvikkeita; toteaa, että YK:n mukaan vähintään 10 000 ihmistä on kuollut ja 44 000 haavoittunut konfliktin alun jälkeen; ottaa huomioon, että huolimatta kriisin vakavuudesta Jemenin tilanne on edelleen laajalti unohdettu;

C.  toteaa, että YK on tähän mennessä vahvistanut yli 325 iskua kouluihin, terveydenhoitotiloihin, toreihin, teihin, siltoihin ja jopa vedenottopisteisiin; ottaa huomioon, että yli kaksi kolmasosaa julkiselle infrastruktuurille aiheutuneista vahingoista on seurausta Saudi-Arabian johtaman sotilasliittoutuman ilmahyökkäyksistä; toteaa, että Saudi-Arabian johtamassa sotilaallisessa väliintulossa Jemenissä on summittaiseksi kohteeksi otettu siviiliväestöä ja että se on johtanut katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, joka vaikuttaa väestöön koko maassa, jolla on vakavia seurauksia alueelle ja joka on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

D.  toteaa, että Saudi-Arabia on jo kahden vuoden ajan pitänyt Jemeniä ilma- ja merisaarrossa; ottaa huomioon, että kyseinen saarto on maan talouden romahtamisen ja nälänhädän välitön syy ja pahentaa merkittävästi humanitaarista kriisiä;

E.  ottaa huomioon, että eräät EU:n jäsenvaltiot jatkavat aseiden myymistä Saudi-Arabialle vastoin sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP[1]; toteaa, että presidentti Trump allekirjoitti hiljan Saudi-Arabian kanssa Yhdysvaltojen historian laajimman asekauppasopimuksen, jonka arvo on 350 miljardia dollaria;

F.  ottaa huomioon, että Jemenissä on todettu uusi koleraepidemia, jonka laajuuden epäillään olevan vähintään 86 422 tapausta ja joka on vaatinut todistetusti 676 kuolonuhria huhtikuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana, ja toteaa, että tulevina kuukausina tautiin odotetaan sairastuvan 130 000 – 200 000 henkilöä lisää; ottaa huomioon, että tällä hetkellä yli 24 miljoonaa henkilöä on vaarassa sairastua tautiin ja että tilanne on kriittinen, sillä teknisten valmiuksien rajallisuus haittaa vastatoimien toteuttamista täydessä laajuudessa; toteaa, että viranomaiset julistivat Sanaassa, jossa tartuntojen määrä kasvaa nopeimmin, hätätilan kriisin mittasuhteiden osoittauduttua ylivoimaisiksi terveydenhoitojärjestelmän valmiuksiin nähden;

G.  toteaa, että tämänhetkinen tuonti kattaa vain 30 prosenttia tarvittavista lääkintätarvikkeista, kaupunkien jätehuolto toimii epäsäännöllisesti ja yli 8 miljoonaa ihmistä on vailla turvallista juomavettä ja asianmukaista jätevesihuoltoa; toteaa, että nämä olosuhteet ovat ihanteelliset koleraepidemian leviämisen kannalta;

H.  ottaa huomioon, että siviiliväestön pakkosiirrot ovat edelleen Jemenin meneillään olevan kriisin olennaisin piirre, sillä liki 2 miljoonaa henkilöä on yhä pakolaisina ja noin neljännesmiljoona heistä asuu vastaanottokeskuksissa;

I.  katsoo, että lasten kantama taakka on kohtuuttoman suuri, sillä lasten osuus tällä hetkellä asuinseuduiltaan siirtymään joutuneista jemeniläisistä on yli puolet; ottaa huomioon Unicefin varoituksen, jonka mukaan joka kymmenes minuutti yksi lapsi kuolee Jemenissä ehkäistävissä olevaan tautiin; toteaa, että lasten aliravitsemus on kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan Jemenissä, sillä arviolta 462 000 lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta; toteaa, että yleisesti ottaen 9,6 miljoonaa lasta, eli yli 80 prosenttia lapsista Jemenissä, on humanitaarisen avun tarpeessa;

J.  toteaa, että paikalla toimivat kansalaisjärjestöt ja elimet ovat vakavasti alirahoitettuja; toteaa, että huhtikuun lopussa Unicefin tarvitsemasta rahoituksesta puuttui 60 prosenttia ja että rahoitusta tarvitaan kaikkiaan vähintään 141,7 miljoonaa dollaria, jotta kiireellistä apua voidaan toimittaa aloilla kuten ravitsemus, terveys, vesi, jätevesihuolto, hygieniapalvelut, koulutus ja suojelu ja jotta varmistetaan, että apu tavoittaa liki 10 miljoonaa lasta ja heidän perheensä;

K.  ottaa huomioon, että julkisen sektorin työntekijöiden palkanmaksu on edelleen keskeytynyt ja että lukuisat keskeiset terveys-, koulutus- ja jätevesihuoltoalan työntekijät eivät ole saaneet palkkaa yli kahdeksaan kuukauteen, mikä on haitannut meneillään olevia humanitaarisia ponnisteluja ja toimia uudelleenrakentamisen aloittamiseksi;

L.  ottaa huomioon, että YK järjesti yhdessä Sveitsin ja Ruotsin hallitusten kanssa Jemenin humanitaarista kriisiä koskevan korkean tason avunantajien tapahtuman, jossa avunantajat lupasit lahjoittaa 1,1 miljardia dollaria kiireellisen avun toimittamiseksi Jemeniin sitä tarvitseville ihmisille; toteaa, että Jemeniä koskevaa humanitaarista toimintasuunnitelmaa varten arvioidaan tarvittavan 2,1 miljardia dollaria;

M.  ottaa huomioon, että Hodeidan sataman lähellä esiintyvät vihollisuudet aiheuttavat edelleen suurta huolta, sillä UNHCR:n ja IOM:n alaisuudessa toimiva väestöjen liikkeitä tarkkaileva työryhmä on varoittanut konfliktin kiihtymisen entisestään johtavan siihen, että 100 000 – 500 000 henkilöä joutuu siirtymään asuinseuduiltaan; katsoo, että sataman sulkemisella olisi myös äärimmäisen vakavia seurauksia humanitaarisen avun toimittamiselle Jemeniin;

N.  ottaa huomioon, että sukupuoleen perustuvan väkivallan esiintyvyyden väitetään lisääntyneen yli 63 prosentilla konfliktin puhjettua ja että todettujen tapausten lukumäärä vuoden 2017 alussa oli 10 806;

O.  ottaa huomioon, että maan sirpaloituminen ja konfliktin pitkittyminen antaa al-Qaidalle‑, Isisille/Da'eshille ja muille terroristiryhmille mahdollisuuden vahvistaa läsnäoloaan paikan päällä;

P.  toteaa, että komissio on konfliktin alusta lukien myöntänyt humanitaarista apua yhteensä 166 miljoonan euron edestä; toteaa, että komissio on luvannut myöntää tähän tarkoitukseen ECHO:n (EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto) vuoden 2016 humanitaarisen avun toteutussuunnitelmasta 46 miljoonaa euroa; ottaa huomioon, että tämän lisäksi vuonna 2017 on tarkoitus ottaa käyttöön 70 miljoonaa euroa kehitysapuna;

1.  tuo jälleen esille äärimmäisen suuren huolensa meneillään olevan konfliktin tuhoisista seurauksista Jemenille ja sen väestölle; toteaa, että tästä kriisistä on muodostunut maailman suurin yhtä kansakuntaa koskettava humanitaarinen kriisi ja että se ei edelleenkään saa ansaitsemaansa huomiota osakseen; kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita nostamaan Jemenin tilanteen kansainvälisen agendan kärkeen ja toimimaan yhdessä ratkaisujen löytämiseksi;

2.  tuomitsee voimakkaasti Saudi-Arabian johtaman liittoutuman Jemenissä toteuttamat ilmaiskut, jotka ovat johtaneet tuhansiin kuolonuhreihin ja keskeisen siviili-infrastruktuurin tuhoutumiseen ja olleet siten osasyy humanitaarisen kriisin pahenemiseen; katsoo, että ilmaiskuissa saattaa olla kyse sotarikoksista; korostaa, että rikkomusten tekijöiden saattaminen vastuuseen on ehdoton edellytys sille, että konfliktiin löydetään kestävä ratkaisu; kehottaa Iranin viranomaisia käyttämään vaikutusvaltaansa Salehin ja huthien hallintoon, jotta se lopettaa Saudi-Arabiaan kohdistamansa ohjusiskut, jotka kärjistävät konfliktia;

3.  palauttaa jälleen konfliktin osapuolten mieliin, että oikea-aikaisen ja esteettömän humanitaarisen pääsyn salliminen on kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen perustuva keskeinen velvollisuus; vaatii Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa lopettamaan saarron, joka aiheuttaa vakavaa vahinkoa Jemenin siviiliväestölle; pitää hyvin valitettavana, että käynnissä olevien taistelujen, turvattomuuden, byrokraattisten esteiden ja rahoituksen puutteen johdosta humanitaarisen avun toimittamiseen ja avun tarpeessa olevia ihmisiä tavoittamaan pyrkivien humanitaaristen toimijoiden työhön liittyy edelleen suuria haasteita; kehottaa erityisesti Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa poistamaan humanitaaristen toimijoiden kohtaamat esteet, kuten kuljetuksia Jemeniin koskevan kiellon ja tarvittavien lupien epäämisen;

4.  korostaa, että väkivalta ja konflikti ovat pakolaisuuden ensisijaiset syyt, sillä suurin osa maan sisällä siirtymään joutuneista henkilöstä on peräisin hallintoalueilta, joissa väkivaltaa esiintyy laajalti; on huojentunut siitä, että maaliskuun 2015 jälkeen yli 900 000 pakolaista on voinut palata koteihinsa; painottaa kuitenkin, että nämä henkilöt joutuvat usein toteamaan olevansa mahdottomassa tilanteessa havaitessaan tuhon laajuuden ja mahdollisuuksien puuttumisen palatessaan;

5.  muistuttaa jälleen kerran, että konfliktin osapuolilla on velvollisuus suojella siviilejä ja siviili-infrastruktuuria; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla estetään kaikenlainen, myös seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva, väkivalta ja vastataan siihen; kehottaa maksamaan rästiin jääneet palkat, jotta jemeniläiset voivat yrittää tarjota perheilleen elämisen perusedellytykset, ja kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa varmistamaan, että tätä pidetään ensisijaisena tavoitteena;

6.  kehottaa konfliktin osapuolia sitoutumaan kompromissin aikaansaamiseen Hodeidan tilanteesta, jotta vältetään sataman sulkeminen, sillä sulkemisella olisi vakavia seurauksia elintarvikkeiden ja lääkkeiden toimittamiselle; pitää myönteisenä ja tukee tähän liittyvää YK:n erityislähettilään ehdotusta; kehottaa liittoutumaa myös avaamaan siviililentokentät uudelleen kaupalliselle lentoliikenteelle, myös humanitaarisille lennoille, ja varmistamaan Adenin lentokentän hallinnon avoimuuden;

7.  muistuttaa kannastaan, jonka mukaan Jemeniin konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti ja että ainoa mahdollinen ratkaisu on osapuolten välinen neuvotteluprosessi; on tyytyväinen YK:n pääsihteerin ja YK:n Jemenin erityislähettilään rooliin ja tukee heidän ponnistelujaan; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sekä alueellisia toimijoita sitoutumaan rakentavasti YK:n johtamaan konfliktin liennyttämisprosessiin, siviiliväestön hädän helpottamiseen ja väkivallan lopettavan ratkaisun neuvottelemiseen; kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa ottamaan kaikki merkittävät Jemenin kansan edustajat mukaan neuvotteluihin, jotta varmistetaan, että mihinkään ratkaisuun ei pakoteta ylhäältä vaan ratkaisuehdotus saa kattavan tuen, ja kehottaa Salehin ja huthien hallintoa luomaan uudelleen yhteyden YK:n erityslähettilääseen;

8.  kehottaa ryhtymään kiireellisiin, entistä laajempiin ja koordinoituihin humanitaarisiin toimiin YK:n johdolla; on tyytyväinen Jemenin humanitaarista kriisiä koskevan korkean tason avunantajien tapahtuman järjestämiseen ja kehottaa osapuolia lunastamaan lupauksensa mahdollisimman pian; pitää huolestuttavana, että Jemeniä koskevan humanitaarisen toimintasuunnitelman rahoitus on edelleen täysin riittämätön; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja etenkin Persianlahden yhteistyöneuvostoa, EU:ta ja sen jäsenvaltioita uusimaan sitoumuksensa tältä osin;

9.  kehottaa uudelleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään aloitteen EU:n asevientikiellon määräämiseksi Saudi-Arabialle, ottaen huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian syyllistymisestä Jemenissä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja sen, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle olisi näin ollen vastoin 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.