Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0408/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0408/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0273

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 485kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))  
B8‑0408/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā paziņojumu par Jemenu, ko ANO ģenerālsekretāra vietnieks humanitārās palīdzības jautājumos un ārkārtas palīdzības koordinators Stephen O’Brien 2017. gada 26. janvārī Ņujorkā iesniedza ANO Drošības padomei,

–  ņemot vēra augsta līmeņa donoru konferenci, kas 2017. gada 25. aprīlī saistībā ar krīzi Jemenā notika Ženēvā, un ANO ģenerālsekretāra ievada runu šajā pasākumā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenas jautājumos informatīvo ziņojumu ANO Drošības padomes 2017. gada 30. maija atklātajā sēdē,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Jemena, kas jau bija nabadzīgākā Āfrikas valsts, 2015. gadā nonāca vispārējā bruņotā konfliktā, ko ANO tagad ir klasificējusi kā 3. līmeņa ārkārtas situāciju, proti, kā plaša mēroga humanitārās krīzes smagāko veidu;

B.  tā kā vairāk nekā 3 miljoni cilvēku ir pārvietoti, no kuriem 2 miljoni joprojām ir ilgstoši pārvietoti, 11,3 miljoniem cilvēku ir nepieciešami aizsardzības pakalpojumi, 17 miljoniem — pārtikas palīdzība, 14,5 miljoniem — ūdens, sanitārija un higiēna, 14,8 miljoniem — piekļuve veselības aprūpei, 4,5 miljoniem — uztura pakalpojumi un 4,5 miljoniem — piekļuve patvērumam un nepārtikas precēm; tā kā saskaņā ar ANO datiem kopš konflikta sākuma vismaz 10 000 cilvēku ir nogalināti un 44 000 — ievainoti; tā kā, neraugoties uz šīs krīzes smagumu, Jemena joprojām lielā mērā ir aizmirsta;

C.  tā kā ANO ir apstiprinājusi, ka līdz šim uzbrukumi ir notikuši vairāk nekā 325 skolām, veselības aprūpes iestādēm, tirgiem, ceļiem, tiltiem un pat ūdens ieguves vietām; tā kā Saūda Arābijas vadītās militārās koalīcijas gaisa uzbrukumi ir radījuši vairāk nekā divas trešdaļas no publiskās infrastruktūras bojājumiem; tā kā Saūda Arābijas vadītā militārā intervence Jemenā ir bijusi vērsta pret civiliedzīvotājiem un veicinājusi katastrofālu humanitāro situāciju, kas skar iedzīvotājus visā valstī, nopietni ietekmē visu reģionu un apdraud starptautisko mieru un drošību;

D.  tā kā jau divus gadus Saūda Arābija uztur gaisa un jūras blokādi pret Jemenu; tā kā šī blokāde ir tiešā veidā izraisījusi valsts ekonomisko sabrukumu un badu un nopietni padziļina humanitāro krīzi;

E.  tā kā dažas ES dalībvalstis joprojām pārdod ieročus Saūda Arābijai, tā pārkāpjot Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli(1); tā kā prezidents Tramps nesen ar Saūda Arābiju ir parakstījis Amerikas vēsturē lielāko vienošanos par ieročiem USD 350 miljardu vērtībā;

F.  tā kā ir saņemta informācija par jaunu holēras uzliesmojumu Jemenā — no aprīļa beigām līdz 2017. gada jūnija sākumam ir reģistrēti vismaz 86 422 iespējamas saslimšanas gadījumi un apstiprināti 676 nāves gadījumi, un turpmākajos mēnešos ir gaidāmi no 130 000 līdz 200 000 jauni saslimšanas gadījumi; tā kā pašlaik vairāk nekā 24 miljoni cilvēku ir pakļauti saslimšanas riskam un situācija ir kritiska, jo ierobežotas tehniskās iespējas neļauj reaģēt pilnā apmērā; tā kā 2017. gada 14. maijā iestādes Sanā, kur ir reģistrēts lielākais jaunu saslimšanas gadījumu skaits, izziņoja ārkārtas stāvokli, jo veselības sistēma nav piemērota šāda krīzes apmēra risināšanai;

G.  tā kā valstī tiek importētas tikai 30 % no nepieciešamajām medicīnas precēm, atkritumu savākšana pilsētās notiek neregulāri un vairāk nekā 8 miljoniem cilvēku nav piekļuves drošam dzeramajam ūdenim un pienācīgai sanitārijai; tā kā šie apstākļi ir ideāli piemēroti holēras epidēmijas izplatībai;

H.  tā kā civiliedzīvotāju piespiedu pārvietošana joprojām ir Jemenā notiekošā konflikta galvenā iezīme, — gandrīz 2 miljoni cilvēku joprojām ir pametuši savas mājas, un gandrīz ceturtdaļa no viņiem dzīvo kolektīvajos centros;

I.  tā kā bērniem ir uzlikts nesamērīgs slogs, jo vairāk nekā puse no Jemenā pašlaik pārvietotajiem cilvēkiem ir bērni; tā kā UNICEF brīdina, ka Jemenā ik 10 minūtes viens bērns mirst no novēršamas slimības; tā kā bērnu uztura nepietiekamība Jemenā ir sasniegusi visu laiku augstāko līmeni — tiek lēsts, ka 462 000 bērnu cieš no smaga akūta nepietiekama uztura; tā kā kopumā 9,6 miljoniem bērnu jeb vairāk nekā 80 % no visiem bērniem Jemenā ir nepieciešama humanitārā palīdzība;

J.  tā kā NVO un aģentūrām, kas strādā uz vietas, ir pārāk maz finansējuma; tā kā aprīļa beigās UNICEF finansējuma deficīts bija 60 %, un kopumā ir nepieciešami vismaz USD 141,7 miljoni, lai sniegtu steidzamu palīdzību, tostarp uztura, veselības, ūdens, sanitārijas, higiēnas, izglītības un aizsardzības pakalpojumu jomā, un ir jānodrošina, ka šī palīdzība sasniedz gandrīz 10 miljonus bērnu un viņu ģimenes;

K.  tā kā publiskā sektora darbiniekiem joprojām netiek izmaksātas algas, un daudzi svarīgi darbinieki veselības aprūpes, izglītības un sanitārijas jomā nav saņēmuši algu ilgāk nekā astoņus mēnešus, tādējādi kavējot pašreizējos humanitārās palīdzības un agrīnās atjaunošanas pasākumus;

L.  tā kā ANO saistībā ar krīzi Jemenā rīkoja augsta līmeņa donoru konferenci, kuru palīdzēja rīkot arī Šveices un Zviedrijas valdības un kurā donori apņēmās palīdzēt cilvēkiem, kuriem Jemenā steidzami nepieciešama palīdzība, piešķirot USD 1,1 miljardu; tā kā tiek lēsts, ka Jemenas humanitārās palīdzības plānam ir nepieciešami USD 2,1 miljards;

M.  tā kā karadarbība netālu no Al Hudaydah ostas joprojām rada nopietnas bažas, jo darba grupa iedzīvotāju pārvietošanās jautājumos, kuru vada UNHCR un IOM, ir izteikusi brīdinājumu, ka konflikta turpmāka saasināšanās šajā apvidū izraisītu 100 000–500 000 cilvēku pārvietošanu; tā kā ostas slēgšana ārkārtīgi nopietni ietekmētu humanitārās palīdzības piegādi Jemenai;

N.  tā kā ir ziņots, ka kopš konflikta sākšanās ar dzimumu saistītas vardarbības gadījumu skaits ir palielinājies vairāk nekā par 63 %, un kopš 2017. gada sākuma ir ziņots par 10 806 gadījumiem;

O.  tā kā valsts sadrumstalotība un pašlaik notiekošais konflikts ļauj Al‑Qaeda, ISIS/Da'esh un citiem teroristu grupējumiem stiprināt savu klātbūtni valstī;

P.  tā kā Komisija ir sniegusi humanitāro palīdzību kopš konflikta sākuma, kopumā piešķirot EUR 166 miljonus; tā kā Komisija saskaņā ar ECHO 2016. gada humanitāro īstenošanas plānu ir apņēmusies piešķirt EUR 46 miljonus; tā kā tiek sagaidīts, ka 2017. gadā saskaņā ar attīstības palīdzības programmām tiks mobilizēti papildu EUR 70 miljoni;

1.  atkārtoti pauž ārkārtīgi lielas bažas par notiekošā konflikta postošo ietekmi uz Jemenu un tās iedzīvotājiem; atzīst, ka šī krīze ir kļuvusi par lielāko vienas valsts humanitāro krīzi pasaulē un joprojām nesaņem tai pienākošos uzmanību; aicina visus starptautiskos dalībniekus situāciju Jemenā virzīt kā starptautiskās darba kārtības prioritāti un strādāt kopā, lai atrastu risinājumus;

2.  stingri nosoda Saūda Arābijas vadītās koalīcijas gaisa uzbrukumus Jemenai, kuru rezultātā ir miruši tūkstošiem cilvēku un iznīcinātas svarīgas civiliedzīvotāju infrastruktūras, tādējādi padziļinot humanitāro krīzi; uzskata, ka šos gaisa uzbrukumus var uzskatīt par kara noziegumiem; uzver, ka obligāti ir jānodrošina saukšana pie atbildības par pārkāpumiem, lai panāktu ilgstošu risinājumu šim konfliktam; aicina Irānas iestādes izmantot savu ietekmi uz Saleh/Houthi režīmu, lai pārtrauktu raķešu uzbrukumus Saūda Arābijai, kas šo konfliktu padziļina;

3.  atkārtoti atgādina konfliktā iesaistītajām pusēm, ka savlaicīgas un netraucētas piekļuves humanitārajai palīdzībai nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem pienākumiem, kas ir noteikts starptautiskajās humanitārajās tiesības; aicina Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai pārtraukt blokādi, kas nopietni kaitē Jemenas civiliedzīvotājiem; pauž nožēlu par to, ka aktīvās karadarbības, nedrošības, birokrātisko šķēršļu un nepietiekama finansējuma dēļ joprojām pastāv lieli izaicinājumi attiecībā uz humanitāro palīdzību un tās sniedzējiem, kas vēlas piekļūt grūtībās nonākušiem cilvēkiem; īpaši mudina Saūda Arābijas vadīto koalīciju likvidēt šķēršļus, ar kuriem saskaras humanitārās palīdzības sniedzēji, tostarp aizliegumu valstī iebraukt transportam un atteikumus piešķirt vajadzīgās atļaujas;

4.  uzsver, ka vardarbība un konflikti ir galvenie iemesli cilvēku pārvietošanai Jemenā, jo lielākā daļa iekšzemē pārvietoto personu ir pārvietotas no provincēm, kur vardarbība ir nekontrolējama; pauž atvieglojumu par to, ka kopš 2015. gada marta vairāk nekā 900 000 cilvēku ir varējuši atgriezties savās mājās; tomēr uzsver, ka personas, kas atgriežas, bieži nonāk sarežģītos apstākļos, jo atgriežoties sastopas ar plašiem postījumiem un iespēju trūkumu;

5.  atkārtoti atgādina, ka konfliktā iesaistīto pušu pienākums ir aizsargāt civiliedzīvotājus un civiliedzīvotāju infrastruktūras; prasa rīkoties, lai novērstu visu veidu vardarbību, tostarp seksuālo un ar dzimumu saistīto vardarbību, un reaģētu uz to; prasa samaksāt neizmaksātās algas, lai Jemenas iedzīvotāji savām ģimenēm varētu mēģināt nodrošināt pamatvajadzības, un mudina Saūda Arābijas koalīciju nodrošināt, ka tā tiek noteikta kā prioritāte;

6.  aicina konfliktā iesaistītās puses apņemties panākt kompromisu attiecībā uz situāciju Al Hudaydah, lai novērstu ostas slēgšanu, jo tas nopietni ietekmētu pārtikas un medikamentu piegādi; šajā saistībā atzinīgi vērtē un atbalsta ANO īpašā sūtņa priekšlikumu; turklāt aicina koalīciju atkal atvērt civiliedzīvotāju lidostas komerciālai gaisa satiksmei, atļaut humanitārās palīdzības lidojumus un nodrošināt Adenas lidostas pārredzamu pārvaldību;

7.  atkārtoti uzsver savu nostāju — konfliktam Jemenā nevar būt militārs risinājums, un vienīgais iespējamais risinājums ir sarunu process starp iesaistītajām pusēm; atzinīgi vērtē ANO ģenerālsekretāra un īpašā sūtņa Jemenas jautājumos lomu un atbalsta viņa centienus; aicina visas konfliktā iesaistītās puses un reģionālos dalībniekus konstruktīvi iesaistīties ANO vadītā procesā, lai novērstu konfliktu, atvieglotu civiliedzīvotāju stāvokli un sarunu ceļā atrastu risinājumu, tādējādi izbeidzot vardarbību; mudina Saūda Arābijas vadīto koalīciju šajās sarunās iesaistīt visus būtiskos Jemenas iedzīvotāju pārstāvjus, lai nodrošinātu, ka neviens risinājums netiek uzspiests no augšas, bet tiek plaši atbalstīts, un mudina Saleh/Houthi valdību atkal iesaistīties dialogā ar ANO īpašo sūtni;

8.  prasa ANO vadībā īstenot steidzamus, pastiprinātus un saskaņotos humanitārās palīdzības pasākumus; atzinīgi vērtē saistībā ar krīzi Jemenā rīkoto augsta līmeņa donoru konferenci un aicina iesaistītās puses pēc iespējas drīzāk izpildīt savu apņemšanos; pauž bažas par to, ka Jemenas humanitārās palīdzības plāns joprojām ne tuvu nav pietiekami finansēts; šajā saistībā prasa atjaunot starptautiskās sabiedrības, jo īpaši Persijas līča sadarbības padomes, ES un tās dalībvalstu, apņemšanos;

9.  atkārtoti aicina PV/AP sākt iniciatīvu ES ieroču embargo noteikšanai pret Saūda Arābiju, jo tā tiek apsūdzēta nopietnos starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos Jemenā, kā arī norāda, ka tāpēc turpmāka ieroču tirdzniecības licencēšana Saūda Arābijai ir Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP pārkāpums;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

(1)

OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika