Procedura : 2017/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0408/2017

Teksty złożone :

B8-0408/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0273

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 253kWORD 54k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP))  
B8-0408/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie na temat Jemenu, które w dniu 26 stycznia 2017 r. złożył przed Radą Bezpieczeństwa ONZ zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych i koordynator pomocy w sytuacjach kryzysowych Stephen O’Brien,

–  uwzględniając spotkanie darczyńców wysokiego szczebla na rzecz kryzysu humanitarnego w Jemenie, które odbyło się w Genewie w dniu 25 kwietnia 2017 r., a także przemówienie sekretarza generalnego ONZ inaugurujące to wydarzenie;

–  uwzględniając briefing specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu na sesję inauguracyjną Rady Bezpieczeństwa ONZ, która odbyła się w dniu 30 maja 2017 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 3 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 2015 r. Jemen, który już wówczas był najbiedniejszym krajem arabskim, pogrążył się w konflikcie zbrojnym i zgodnie z klasyfikacją ONZ w państwie tym panuje obecnie kryzys humanitarny trzeciego stopnia, czyli najpoważniejszy kryzys humanitarny na dużą skalę;

B.  mając na uwadze, że w państwie tym ponad 3 mln osób zostało wysiedlonych, z czego 2 mln znajduje się w sytuacji przedłużającego się wysiedlenia, 11,3 mln potrzebuje ochrony, 17 mln – wsparcia żywnościowego, 14,5 mln – wody, urządzeń sanitarnych i higieny, 14,8 mln – dostępu do opieki zdrowotnej, 4,5 mln – usług żywieniowych, a kolejne 4,5 mln – schronienia i artykułów nieżywnościowych; mając na uwadze, że według danych ONZ od początku konfliktu zginęło już co najmniej 10 000 osób, a 44 000 zostały ranne; mając na uwadze, że pomimo rozmiaru kryzysu panującego w tym kraju, o Jemenie praktycznie się nie mówi;

C.  mając na uwadze, że jak dotąd ONZ posiada sprawdzone informacje o ponad 325 atakach na szkoły, placówki opieki zdrowotnej, targi, drogi, mosty, a nawet punkty poboru wody; mając na uwadze, że ponad dwie trzecie zniszczeń infrastruktury publicznej jest konsekwencją ataków lotniczych ze strony koalicji wojskowej pod przywództwem Arabii Saudyjskiej; mając na uwadze, że interwencja wojskowa pod przywództwem Arabii Saudyjskiej w Jemenie była skierowana przeciwko wszystkim bez wyjątku cywilom, a jej konsekwencją jest dramatyczna sytuacji humanitarna ludności w całym kraju, która ma poważne konsekwencje dla całego regionu i stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego;

D.  mając na uwadze, że po dwóch latach Arabia Saudyjska nadal stosuje wobec Jemenu blokadę powietrzną i morską; mając na uwadze, że blokada ta jest bezpośrednią przyczyną załamania gospodarczego tego kraju i panującego w nim głodu, a także walnie przyczynia się do pogorszenia kryzysu humanitarnego;

E.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie UE w dalszym ciągu sprzedają broń Arabii Saudyjskiej, co stanowi naruszenie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego(1); mając na uwadze, że prezydent Trump podpisał niedawno z Arabią Saudyjską największą w historii USA umowę na dostawy broni, której wartość opiewa na 350 mld USD;

F.  mając na uwadze doniesienia o ponownym wybuchu epidemii cholery w Jemenie, gdzie w okresie od początku kwietnia do początku czerwca br. w przynajmniej 86 422 przypadkach zaszło podejrzenie o zakażeniu, zaś w 676 przypadkach stwierdzono zgon, a w nadchodzących miesiącach spodziewane są dalsze zachorowania, których liczba może osiągnąć 130 000–200 000; mając na uwadze, że obecnie ponad 24 mln osób jest zagrożonych chorobą, a sytuacja jest szczególnie krytyczna, jako że ograniczone możliwości techniczne ograniczają możliwość reakcji na szeroką skalę; mając na uwadze, że w dniu 14 maja 2017 r. władze Sany, gdzie odnotowano najwięcej przypadków zachorowań, ogłosiły stan wyjątkowy w obliczu niezdolności systemu opieki zdrowotnej do uporania się z rozmiarem kryzysu;

G.  mając na uwadze, że do Jemenu trafia tylko 30 % niezbędnych środków medycznych, wywóz śmieci w miastach jest nieregularny, a ponad 8 mln osób nie ma dostępu do niezanieczyszczonej wody pitnej i odpowiednich urządzeń sanitarnych; mając na uwadze, że okoliczności te sprzyjają rozprzestrzenianiu się epidemii cholery;

H.  mając na uwadze, że przymusowe wysiedlenia ludności cywilnej nadal są kluczowym elementem konfliktu w Jemenie – blisko 2 mln osób jest nadal wysiedlonych, z czego jedna czwarta zamieszkuje w obozach;

I.  mając na uwadze, że dzieci narażone są na ogromne cierpienie, jako że stanowią ponad połowę ludzi aktualnie wysiedlonych w Jemenie; mając na uwadze, że UNICEF ostrzega, iż w Jemenie, w wyniku chorób, którym można zapobiegać, co 10 minut umiera dziecko; mając na uwadze, że niedożywienie dzieci w Jemenie utrzymuje się stale na wysokim poziomie, przy czym szacuje się że około 462 000 dzieci cierpi z powodu poważnego, ostrego niedożywienia; mając na uwadze, że ogółem 9,6 mln dzieci lub ponad 80 % wszystkich dzieci w Jemenie potrzebuje pomocy humanitarnej;

J.  mając na uwadze, że organizacje pozarządowe i agencje działające na miejscu borykają się z drastycznym niedoborem środków finansowych; mając na uwadze, że pod koniec kwietnia luka finansowa UNICEF-u wynosiła 60 % oraz że potrzeba przynajmniej 141,7 mln USD, aby nieść doraźną pomoc (w tym w zakresie żywności, zdrowia, wody, urządzeń sanitarnych i higieny, ochrony i edukacji), a także aby sprawić, że pomoc ta dotrze do niemal 10 mln dzieci i ich rodzin;

K.  mając na uwadze, że pracownicy sektora publicznego nadal nie otrzymują wynagrodzeń, a wielu kluczowych pracowników służby zdrowia, szkolnictwa i infrastruktury sanitarnej nie otrzymało wynagrodzenia od ponad ośmiu miesięcy, w związku z czym prowadzenie działań w zakresie pomocy humanitarnej i wczesnej odbudowy jest utrudnione;

L.  mając na uwadze, że ONZ zorganizowała spotkanie darczyńców wysokiego szczebla na rzecz kryzysu humanitarnego w Jemenie współorganizowane przez rządy Szwajcarii i Szwecji, podczas którego darczyńcy zobowiązali się przekazać na rzecz ludności Jemenu pilnie potrzebującej pomocy kwotę 1,1 mld USD; mając na uwadze, że szacunkowe zapotrzebowanie w ramach planu pomocy humanitarnej dla Jemenu wynosi 2,1 mld USD;

M.  mając na uwadze, że działania zbrojne w pobliżu portu Al Hudajda nadal budzą poważne obawy, zaś grupa zadaniowa ds. przemieszczania ludności pod przewodnictwem Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ostrzegła, że dalsze nasilenie się konfliktu w tym obszarze może doprowadzić do przemieszczenia się 100 000 – 500 000 osób; mając na uwadze, że zamknięcie portu miałoby również wyjątkowo poważne konsekwencje dla dostaw pomocy humanitarnej do Jemenu;

N.  mając na uwadze, że według doniesień liczba przypadków przemocy na tle płciowym wzrosła o 63 % w porównaniu z sytuacją przed rozpoczęciem konfliktu, a od początku 2017 r. zgłoszono 10 806 przypadków;

O.  mając na uwadze, że rozdrobnienie kraju i toczący się konflikt umożliwiają Al-Kaidzie, ISIS/Daisz i innym ugrupowaniom terrorystycznym bardziej zaznaczoną obecność w terenie;

P.  mając na uwadze, że od początku konfliktu Komisja udzieliła pomocy humanitarnej w łącznej kwocie 166 mln EUR; mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się do wyasygnowania 46 mln EUR w ramach opracowanego przez DG ECHO planu wdrażania pomocy humanitarnej na 2016 r.; mając na uwadze, ze w ramach pomocy rozwojowej w 2017 r. ma zostać uruchomiona dodatkowa kwota w wysokości 70 mln EUR;

1.  ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie dramatycznymi skutkami toczącego się konfliktu dla Jemenu i ludności tego kraju; zauważa, że kryzys ten stał się największym na świecie kryzysem humanitarnym ogarniającym pojedynczy naród i że wciąż nie poświęca mu się uwagi, na jaką zasługuje; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe do umieszczenia kwestii sytuacji w Jemenie na pierwszym miejscu międzynarodowego programu działań i do współpracy w celu znalezienia rozwiązania;

2.  zdecydowanie potępia ataki lotnicze na Jemen prowadzone przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, które spowodowały tysiące ofiar śmiertelnych i zniszczenie kluczowej infrastruktury cywilnej, a tym samym przyczyniły się do pogorszenia kryzysu humanitarnego; uważa, że te ataki lotnicze można uznać za zbrodnie wojenne; podkreśla, że aby osiągnąć trwałe rozwiązanie tego konfliktu niezbędne jest zapewnienie odpowiedzialności za naruszenia; wzywa władze Iranu do wykorzystania swych wpływów w reżimie Saleha/Huti w celu wstrzymania ataków rakietowych na Arabię Saudyjską, które przyczyniają się do zaostrzenia konfliktu;

3.  ponownie przypomina stronom konfliktu, że udzielenie organizacjom niosącym pomoc humanitarną terminowego i niezakłóconego dostępu jest jednym z głównych zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej do zniesienia blokady, która ma poważne negatywne skutki dla ludności cywilnej Jemenu; ubolewa nad faktem, że udzielanie pomocy humanitarnej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zaś podmioty niosące ją, które chcą dotrzeć do osób znajdujących się w potrzebie, wciąż borykają się z trudnościami w związku z toczącymi się walkami, brakiem bezpieczeństwa, przeszkodami biurokratycznymi i brakiem środków finansowych; w szczególności wzywa koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej do usunięcia przeszkód, z którymi borykają się podmioty niosące pomoc humanitarną, w tym z odmową transportu do tego kraju i wystawiania niezbędnych zezwoleń;

4.  podkreśla, że przemoc i konflikt stanowią główne przyczyny wysiedleń w Jemenie, ponieważ większość osób wewnętrznie przesiedlonych pochodzi z prowincji, w których szerzy się przemoc; z ulgą stwierdza, że od marca 2015 r. ponad 900 000 osób mogło wrócić do swych domów; podkreśla jednak, że osoby powracające często znajdują się w bardzo trudnych warunkach, ponieważ po powrocie skonfrontowane są z rozległymi zniszczeniami i brakiem możliwości;

5.  przypomina ponownie, że strony konfliktu są odpowiedzialne za ochronę ludności cywilnej oraz infrastruktury cywilnej; wzywa do podjęcia działań mających na celu zapobieganie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, oraz reagowanie na nie; apeluje o zapłatę zaległego wynagrodzenia, aby Jemeńczycy mogli starać się zapewnić swym rodzinom artykuły pierwszej potrzeby, a także wzywa koalicję saudyjską do priorytetowego potraktowania tej kwestii;

6.  apeluje do stron konfliktu o zobowiązanie się do osiągnięcia kompromisu w sprawie sytuacji w Al-Hudajda, aby nie dopuścić do zamknięcia portu, ponieważ miałoby to poważne konsekwencje dla dostaw żywności i leków; z zadowoleniem przyjmuje i popiera propozycję specjalnego wysłannika ONZ w tej kwestii; wzywa również koalicję do ponownego otwarcia cywilnych portów lotniczych na komercyjny ruch lotniczy, aby mogły się odbywać loty z pomocą humanitarną, a także do zapewnienia przejrzystego zarządzania lotniskiem w Adenie;

7.  przypomina swoje stanowisko, że żadne wojskowe rozwiązanie konfliktu w Jemenie nie jest dopuszczalne, i że jedyne możliwe rozwiązanie stanowi proces negocjacji między stronami; z zadowoleniem przyjmuje rolę i wspiera wysiłki sekretarza generalnego ONZ oraz specjalnego wysłannika ONZ ds. Jemenu; wzywa wszystkie strony konfliktu, a także podmioty regionalne, do konstruktywnego zaangażowania się w proces prowadzony pod egidą ONZ, który ma na celu deeskalację konfliktu, udzielenie pomocy ludności cywilnej oraz wynegocjowanie porozumienia na rzecz doprowadzenia do zakończenia stosowania przemocy; apeluje do koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, by włączyła do tych rozmów wszystkich najważniejszych przedstawicieli narodu jemeńskiego w celu zapewnienia, że jakiekolwiek rozwiązanie nie zostanie narzucone z góry, lecz uzyska szerokie poparcie, a także wzywa administrację Saleha/Huti do wznowienia rozmów ze specjalnym wysłannikiem ONZ;

8.  apeluje o pilne, wzmocnione i skoordynowane działania humanitarne pod egidą ONZ; z zadowoleniem przyjmuje spotkanie darczyńców wysokiego szczebla na rzecz kryzysu humanitarnego w Jemenie i wzywa strony do jak najszybszego wywiązania się z podjętych zobowiązań; jest zaniepokojony, że plan pomocy humanitarnej dla Jemenu jest wciąż poważnie niedofinansowany; w związku z tym apeluje o odnowienie zobowiązań przez wspólnotę międzynarodową, a w szczególności Radę Współpracy Państw Zatoki oraz UE i jej państwa członkowskie;

9.  ponownie zwraca się do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel o podjęcie inicjatywy mającej na celu nałożenie embarga UE na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej ze względu na poważne zarzuty dotyczące naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez ten kraj w Jemenie oraz fakt, że dalsze wydawanie zezwoleń na sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej byłoby sprzeczne ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

(1)

Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności