Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0408/2017

Ingivna texter :

B8-0408/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0273

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 177kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0408/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det uttalandet som Stephen O’Brien, FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, gjorde inför FN:s säkerhetsråd i New York den 26 januari 2017,

–  med beaktande av givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017, och av FN:s generalsekreterares inledningsanförande vid detta evenemang,

–  med beaktande av den briefing som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen presenterade vid det offentliga sammanträdet med FN:s säkerhetsråd den 30 maj 2017,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jemen, som redan var det fattigaste landet i arabvärlden, sjönk ner i allmän väpnad konflikt 2015 och har nu klassificerats av FN som ett land drabbat av katastrofnivå 3, dvs. den värsta formen av humanitär kris i stor skala.

B.  Mer än 3 miljoner människor har tvingats fly, varav 2 miljoner är långvarigt tvångsförflyttade, 11,3 miljoner behöver skyddstjänster, 17 miljoner behöver livsmedelsbistånd, 14,5 miljoner behöver vatten, sanitets- och hygientjänster, 14,8 miljoner behöver tillgång till hälso- och sjukvård, 4,5 miljoner behöver näringstjänster och 4,5 miljoner behöver tillgång till nödbostäder och andra artiklar än livsmedel. Enligt FN har minst 10 000 personer dödats och 44 000 sårats sedan konflikten började. Trots det allvarliga läget är krisen i Jemen i stor utsträckning glömd.

C.  Hittills har FN verifierat mer än 325 attacker mot skolor, vårdinrättningar, marknader, vägar, broar och till och med vattentäkter. Över två tredjedelar av skadorna på den offentliga infrastrukturen är resultat av flygräder från den saudiskledda militärkoalitionens sida. Den saudiskledda militära interventionen i Jemen har urskillningslöst riktat sig mot civila och har bidragit till att skapa en katastrofal humanitär situation som påverkar befolkningen i hela landet, har allvarliga konsekvenser för regionen och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

D.  Efter två år tillämpar Saudiarabien fortfarande en luft- och sjöfartsblockad mot Jemen. Denna blockad är direkt ansvarig för landets ekonomiska kollaps och hungersnöden, och förvärrar allvarligt den humanitära krisen.

E.  Vissa EU-medlemsstater fortsätter att sälja vapen till Saudiarabien, och bryter därmed mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel(1). Nyligen undertecknade president Trump den största vapenaffären i amerikansk historia, värd 350 miljarder US-dollar, med Saudiarabien.

F.  Ett nytt utbrott av kolera har rapporterats för Jemen med över 86 422 misstänkta fall och 676 bekräftade dödsfall mellan slutet av april och början av juni 2017, med ytterligare förväntade fall under kommande månader på mellan 130 000 och 200 000 personer. För närvarande är mer än 24 miljoner personer i riskzonen, och situationen är kritisk, eftersom begränsade tekniska resurser hindrar fullskaliga åtgärder. Den 14 maj 2017 förklarade myndigheterna i Sana, där de flesta fallen hade registrerats, undantagstillstånd på grund av hälso- och sjukvårdssystemets oförmåga att hantera den omfattande krisen.

G.  Endast 30 % av de läkemedel som behövs har importerats till landet, sophämtningen i städerna är oregelbunden, och mer än 8 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten och ordentliga sanitära inrättningar. Dessa omständigheter är ideala för spridning av koleraepidemin.

H.  Tvångsförflyttning av civila förblir kärnan i den pågående konflikten i Jemen, där nästan 2 miljoner människor fortfarande är fördrivna från sina hem, av vilka nästan en fjärdedel bor i uppsamlingscentrum.

I.  Barn får bära en oproportionerligt stor börda, och utgör mer än hälften av dem som för närvarande är fördrivna i Jemen. Unicef framhåller att ett barn dör var 10:e minut i Jemen av en sjukdom som hade kunnat förebyggas. De undernärda barnen är fler än någonsin i Jemen, där uppskattningsvis 462 000 barn lider av svår akut undernäring. Generellt sett behöver 9,6 miljoner barn, dvs. mer än 80 % av alla barn i Jemen, humanitärt bistånd.

J.  Icke-statliga organisationer och byråer som arbetar på fältet är starkt underfinansierade. I slutet av april var Unicefs underfinansiering 60 %, och det krävs minst 141,7 miljoner US-dollar för att tillhandahålla akut bistånd, bl.a. när det gäller näring, hälso- och sjukvårdstjänster, vatten, sanitet och hygien, utbildning och skydd samt för att se till att dessa tjänster når fram till nästan 10 miljoner barn och deras familjer.

K.  Lönerna till anställda inom den offentliga sektorn betalas fortfarande inte ut, och många viktiga anställda inom hälso- och sjukvård, utbildning och det sanitära området har inte fått någon lön på mer än åtta månader, vilket hindrar de pågående humanitära insatserna och de första återhämtningsinsatserna.

L.  FN höll en givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen, som Schweiz och Sveriges regeringar var gemensamma värdar för, vid vilken givare utfäste sig att betala 1,1 miljard US-dollar för att hjälpa människor i akut nöd i Jemen. De beräknade behoven enligt åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Jemen uppgår till 2,1 miljarder US-dollar.

M.  Stridigheterna i närheten av hamnen i Al Hudaydah fortsätter att vara ett stort bekymmer, eftersom Task Force on Population Movement, som leds av UNHCR och IOM, har varnat för att en ytterligare upptrappning av konflikten i området skulle leda till fördrivning av 100 000–500 000 människor. Att stänga hamnen skulle också få extremt allvarliga följder för tillförseln av humanitärt stöd till Jemen.

N.  Incidenter med könsrelaterat våld har enligt rapporteringen ökat med över 63 % sedan konflikten inleddes, och sedan början av 2017 har 10 806 fall rapporterats.

O.  Landets fragmentering och den pågående konflikten gör det möjligt för al-Qaida, IS/Daish och andra terroristgrupper att öka sin närvaro i området.

P.  Sedan konfliktens början har kommissionen tillhandahållit humanitärt stöd till ett belopp på totalt 166 miljoner euro. Kommissionen utfäste sig att betala 46 miljoner euro inom ramen för Echos plan för genomförande av åtgärder för humanitärt bistånd under 2016. Ytterligare 70 miljoner euro förväntas kunna tas i anspråk för utvecklingsstöd under 2017.

1.  Europaparlamentet bekräftar åter sin djupa oro över den pågående konfliktens förödande konsekvenser för Jemen och dess befolkning. Denna kris har blivit den största humanitära krisen i världen inom ett enskilt land, och den får fortfarande inte den uppmärksamhet som den förtjänar. Parlamentet uppmanar alla internationella aktörer att se till att situationen i Jemen förs upp allra högst på den internationella agendan, och att samarbeta för att finna lösningar.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt den saudiskledda koalitionens flygräder mot Jemen, vilka har lett till tusentals döda och förstört viktig civil infrastruktur och således bidragit till att förvärra den humanitära krisen. Dessa flygräder kan likställas med krigsförbrytelser. Att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar är avgörande för att man ska kunna uppnå en varaktig lösning på den pågående konflikten. De iranska myndigheterna uppmanas att utnyttja sitt inflytande hos Saleh-/Huthiregimen för att stoppa raketangreppen mot Saudiarabien, vilka förvärrar konflikten.

3.  Europaparlamentet påminner än en gång parterna i konflikten att det är en central skyldighet enligt internationell humanitär rätt att garantera obehindrat tillträde för humanitärt stöd. Den saudiskledda koalitionen uppmanas att häva den blockad som allvarligt skadar civilbefolkningen i Jemen. Parlamentet beklagar djupt att det humanitära biståndet och de aktörer som är villiga att bistå människor i nöd fortfarande måste övervinna stora utmaningar i form av pågående strider, osäkerhet, byråkratiska hinder och brist på finansiering. Parlamentet uppmanar särskilt den saudiskledda koalitionen att undanröja de hinder som aktörerna inom humanitärt stöd möter, inklusive nekade transporter in i landet och nekade nödvändiga tillstånd.

4.  Europaparlamentet betonar att våld och konflikt är huvudorsakerna till omflyttningen av människor i Jemen, eftersom majoriteten av de internt fördrivna kommer från provinser där våldet grasserar. Parlamentet är lättat över att mer än 900 000 personer har kunnat återvända till sina hem sedan i mars 2015. Dock befinner sig de återvändande ofta i en omöjlig situation när de upptäcker den omfattande förstörelsen och bristen på möjligheter.

5.  Europaparlamentet påminner åter om att parterna i konflikten har ansvar för att skydda civila och civil infrastruktur. Parlamentet uppmanar till åtgärder för att förhindra och bemöta alla former av våld, inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar till utbetalning av innestående löner, så att jemeniterna ges möjlighet till en basförsörjning för sina familjer, och uppmanar den saudiska koalitionen att behandla detta som en prioritet.

6.  Europaparlamentet uppmanar konfliktparterna att utfästa sig att nå en kompromiss om situationen i al-Hudaydah så att man kan förhindra att hamnen stängs, eftersom detta skulle få allvarliga konsekvenser för tillförseln av livsmedel och läkemedel. Parlamentet välkomnar och stöder FN:s särskilda sändebuds förslag i detta avseende. Koalitionen uppmanas också att åter öppna civila flygplatser för kommersiell flygtrafik, bl.a. flyg med hjälpsändningar, och se till att flygplatsen i Aden sköts på ett transparent sätt.

7.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det är omöjligt att nå en militär lösning på konflikten i Jemen, och att enda sättet att nå en lösning är genom förhandlingar mellan parterna. Parlamentet välkomnar rollen för FN:s generalsekreterare och FN:s särskilda sändebud för Jemen och stöder deras ansträngningar. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten och regionala aktörer att engagera sig konstruktivt i en process under FN:s ledning för att trappa ned konflikten, lindra civilbefolkningens nöd, och förhandla fram en överenskommelse för att få slut på våldet. Den saudiskledda koalitionen uppmanas att ta med samtliga viktiga företrädare för Jemens folk i samtalen, så att lösningarna inte dikteras från ovan utan får brett stöd, och uppmanar enträget Saleh-/Huthiadministrationen att förnya kontakterna med FN:s särskilda sändebud.

8.  Europaparlamentet uppmanar till snabba, förstärkta och samordnade humanitära insatser under överinseende av FN. Parlamentet ser positivt på att givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen hölls, och uppmanar parterna att uppfylla sina åtaganden så snart som möjligt. Det är oroande att åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Jemen fortfarande är allvarligt underfinansierad. Parlamentet uppmanar till förnyade åtaganden från det internationella samfundets sida och, i detta sammanhang, i synnerhet Gulfstaternas samarbetsråd samt EU och dess medlemsstater.

9.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen och det faktum att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1)

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy