Návrh usnesení - B8-0409/2017Návrh usnesení
B8-0409/2017

NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Jemenu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0409/2017
Předložené texty :
B8-0409/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0409/2017

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu

(2017/2727(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu[1] a ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu[2],

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o útoku v Jemenu ze dne 8. října 2016 a na její prohlášení o příměří, které se v Jemenu rozhostilo dne 19. října 2016;

–  s ohledem na prohlášení, které ve dnech 6. října a 21. listopadu 2016 učinila mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o nejnovějším vývoji v Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Jemenu, zejména závěry ze dne 20. dubna a 16. listopadu 2015 a ze dne 3. dubna 2017,

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/634 ze dne 3. dubna 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu[3],

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2266 (2016) a 2342 (2017), a na prohlášení o Jemenu, která dne 18. února, 23. března, 8. září a 4. října 2016 vydal jejím jménem předseda Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na prohlášení o Jemenu, která ve dnech 14., 15. a 17. srpna a 22. září a 8. října 2016 vydal mluvčí tehdejšího generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, na úvodní a závěrečné poznámky pronesené na dárcovské konferenci v Jemenu ze dne 25. dubna 1017 a jeho vyjádření k ochraně civilistů v ozbrojeném konfliktu, které dne 25. května 2017 učinil v rámci otevřené diskuse v Radě bezpečnosti,

–  s ohledem na dárcovskou konferenci OSN na vysoké úrovni věnovanou řešení krize v Jemenu, která se uskutečnila dne 25. dubna 2017 a při níž byla přislíbena pomoc ve výši 1,1 miliardy USD, aby bylo možné překlenout v roce 2017 mezeru ve financování ve výši 2,1 miliardy USD,

–  s ohledem na nedávné vypuknutí a rychlé šíření cholery, u níž se očekává, že v nadcházejících týdnech počet případů dosáhne 130 000, a která si již vyžádala životy stovky lidí,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 10. října 2016 o hrůzném útoku na smuteční hosty pohřbu v Jemenu, ze dne 10. února 2017 o civilním obyvatelstvu v Jemenu, které se ocitlo v situaci uprostřed válčících stran, a ze dne 24. března 2017 o více než 100 civilních obětech zabitých za jediný měsíc, mezi nimiž byli rybáři a uprchlíci, a to dva roky po vypuknutí konfliktu v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance OSN pro Jemen Ismaíla uld šajcha Ahmada ze dne 21. října a 19. listopadu 2016 a ze dne 30. ledna 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že i přes mezinárodní tlak na dosažení stabilního a inkluzivního politického řešení krize nedokázaly strany konfliktu a jejich regionální a mezinárodní podporovatelé, včetně Saúdské Arábie a Íránu, dosáhnout dohody o příměří nebo jakéhokoliv jiného druhu smíru a že boje a nahodilé bombové útoky nepolevují; vzhledem k tomu, že ani jedna strana nedosáhla vojenského vítězství a je nepravděpodobné, že se to v budoucnu změní;

B.  vzhledem k tomu, že bývalý adenský guvernér Ajdarús az-Zubajdí sestavil přechodnou radu, která má řídit jižní provincie Jemenu, a vzhledem k tomu, že demonstranti stále více usilují o odtržení jižního Jemenu od jeho severní části;

C.  vzhledem k tomu, že od března 2015 bylo podle OSN v důsledku násilí zabito přibližně 10 000 a zraněno více než 40 000 osob; vzhledem k tomu, že boje odehrávající se na zemi i ve vzduchu znemožňují pracovníkům Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) provádějícím kontrolu na místě dostat se do oblasti a ověřit počet civilních obětí, z čehož vyplývá, že uvedené počty zahrnují pouze případy usmrcených a zraněných osob, které se OHCHR podařilo ověřit a potvrdit; vzhledem k tomu, že letecké útoky vedené Saúdskou Arábií mají na svědomí životy dvou třetin civilního obyvatelstva;

D.  vzhledem k tomu, že nárůst násilí páchaného v západním a středním Jemenu, mimo jiné prostřednictvím leteckých útoků a útoků válečných lodí vyslaných koalicí, postihuje zejména civilní obyvatelstvo a podle odhadů OSN donutil tento nárůst desítky tisíc osob opustit své domovy; vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) dosáhl v květnu 2017 počet vysídlených osob v Jemenu, jež jsou vystaveny obrovským rizikům, výše 3,11 milionu;

E.  vzhledem k tomu, že ze zprávy Světového potravinového programu o Jemenu vyplývá, že 21 milionů osob, čili 82 % obyvatelstva, potřebuje humanitární pomoc a 17 milionů osob potřebuje potravinovou pomoc; vzhledem k tomu, že 19,4 milionu osob potřebuje vodu a zajištění sanitárních a hygienických podmínek, 3 miliony potřebují služby v oblasti výživy a 2,8 milionu ubytování a nepotravinové potřeby; vzhledem k tomu, že situace je obzvláště zoufalá v případě dětí, z nichž přes 2,2 milionu trpí akutní podvýživou;

F.  vzhledem k tomu, že podle zpráv OSN 14,1 milionu osob potřebuje přístup ke zdravotní péči, zatímco více než polovina všech zdravotnických zařízení je v důsledku úmyslných bombových útoků zavřená nebo funguje pouze částečně; vzhledem k tomu, že 1,5 milionu jemenských obyvatel pracujících ve veřejných službách, včetně zdravotnictví, už více než osm měsíců nebyla vyplacena mzda a mnoho zdravotních pracovníků bylo při poskytování lékařské pomoci osobám v nouzi raněno či zabito;

G.  vzhledem k tomu, že do země nelze dodat základní zboží, jako jsou potraviny a zdravotnický materiál; vzhledem k tomu, že to je výsledek toho, že síly pod vedením Saúdské Arábie blokují jemenské přístavy nevyjímaje přístav Hudajdá, který přijímá až 80 % veškerého dovozu do severní části Jemenu; vzhledem k tomu, že síly pod vedením Saúdské Arábie neoprávněně použily rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2216 (2015) k obsazení přístavu a jeho zničení; vzhledem k tomu, že tato blokáda omezila dostupnost základního zboží a vedla ke zvýšení cen; vzhledem k tomu, že podle úřadu OCHA omezení dovozu klíčových komodit, jako jsou např. potraviny, léky a palivo, zhoršila situaci v oblasti humanitárních potřeb; vzhledem k tomu, že Jemen je kriticky závislý na dovozu zvenčí – dováží více než 90 % základních potravin, léků a farmaceutických výrobků a téměř veškeré své pohonné hmoty; vzhledem k tomu, že palivo je nepostradatelné pro pohon vodních čerpadel, chod generátorů v nemocnicích a čističek odpadních vod a také pro další základní civilní infrastrukturu;

H.  vzhledem k tomu, že pokračujícími boji a humanitární krizí jsou obzvláště zasaženy zranitelné skupiny, ženy a děti, a vzhledem k tomu, že bezpečnost a dobré životní podmínky žen a dívek vyvolávají mimořádné znepokojení; vzhledem k tomu, že v důsledku narůstajícího násilí v Jemenu trpí zejména děti, přičemž podle záznamů OSN bylo 1 540 dětí zabito a 2 450 dětí zraněno; vzhledem k tomu, že kromě podvýživy čelí děti v Jemenu také choleře, malárii a horečce dengue; vzhledem k tomu, že od března 2017 bylo zaznamenáno více než 1 500 případů náboru a využívání dětí k boji nebo vykonávání vojenských povinností; vzhledem k tomu, že podle americké zprávy o dodržování lidských práv v zemi za rok 2016 se většina těchto případů připisovala spojeneckým silám Hútíů/Sálihů (72 %), provládní milici tzv. Lidovým výborům (15 %) a síti al-Káida na Arabském poloostrově (9 %);

I.  vzhledem k tomu, že v důsledku násilí nebylo v minulém školním roce schopno pokračovat ve vzdělávání více než 350 000 dětí, čímž podle údajů organizace UNICEF celkový počet dětí v Jemenu, které nechodí do školy, přesáhl 2 miliony; vzhledem k tomu, že dětem, které nechodí do školy, hrozí, že budou naverbovány do boje;

J.  vzhledem k tomu, že v září 2016 komisař Christos Stylianides na zasedání Valného shromáždění OSN oznámil, že Jemen obdrží další podporu ve výši 40 milionů EUR, čímž celková částka humanitární pomoci EU poskytnutá této zemi od počátku současného konfliktu v dubnu 2015 dosáhne 120 milionů EUR;

K.  vzhledem k tomu, že po vyhrocení konfliktu pokračují některé členské státy EU, zejména Spojené království, Francie a Německo, ve schvalování dodávek zbraní do Saúdské Arábie; vzhledem k tomu, že tyto zbraně byly údajně použity při necíleném bombardování civilistů a civilních cílů v Jemenu; vzhledem k tomu, že v takových případech prodej zbraní porušuje společný postoj Rady 2008/944/SZBP ke kontrole vývozu zbraní, který výslovně členským státům zakazuje povolovat zbrojní licence, pokud existuje zjevné riziko, že vojenská technika nebo vybavení určené k vývozu mohou být použity k porušení mezinárodního humanitárního práva a k oslabení míru, bezpečnosti a stability v daném regionu;

L.  vzhledem k tomu, že na budovu koordinačního a mírotvorného výboru, v níž měl zasedat výbor dohlížející na ukončení nepřátelských akcí a podávání zpráv o porušování, byl dne 30. ledna 2017 podniknut útok, což je jasnou známkou nedostatečné spolupráce ve snaze o ukončení přetrvávajícího konfliktu v Jemenu; vzhledem k tomu, že zachování tohoto příměří je vhodným krokem, má-li se předejít dalším civilním obětem a ničení civilní infrastruktury; vzhledem k tomu, že nabízí rovněž možnost umožnit plný přístup k nouzové pomoci, aby tak bylo možné řešit potřeby jemenských obyvatel, které dosáhly bezprecedentní naléhavosti;

M.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu; vzhledem k tomu, že se al-Káidě na Arabském poloostrově podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace a útoků na civilní obyvatelstvo v Jemenu, aby mohla rozšířit svou oblast vlivu a zvýšit počet a rozsah teroristických útoků; vzhledem k tomu, že Dá‘iš zapustil v Jemenu kořeny a spáchal teroristické útoky na šíitské mešity, při kterých zahynuly stovky lidí;

N.  vzhledem k tomu, že EU je připravena podporovat OSN s cílem zabezpečit, aby mírové rozhovory pod vedením OSN a pod záštitou vyslance OSN pro Jemen vedly k úspěšnému a udržitelnému výsledku pro jemenský lid;

O.  vzhledem k tomu, že v Jemenu došlo od ledna 2017 k dramatickému nárůstu extrateritoriálních smrtících operací vedených USA, při kterých bylo podle Kanceláře investigativní žurnalistiky potvrzeno nejméně 90 útoků; vzhledem k tomu, že vláda USA označila některé oblasti Jemenu jako „oblasti aktivního průběhu nepřátelských akcí“, byla zásadně omezena ochranná opatření, jejichž cílem je ochrana životů civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že existují přesvědčivé důkazy o tom, že mnoho civilistů, včetně žen, dětí a starších osob, bylo usmrceno nebo utrpěli kvůli těmto smrtícím vojenským operacím vážná zranění či traumata; vzhledem k tomu, že takové operace mohou způsobit porušení zavedených zásad práva v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že tyto kroky vyvolávají rozhořčení mezi obyvateli Jemenu a nahrávají al-Káidě na Arabském poloostrově;

P.  vzhledem k tomu, že většina útoků, které provádí ozbrojené síly USA v Jemenu, je vykonávána za pomoci bezpilotních letounů; vzhledem k tomu, že rozhodnutí zařadit určité osoby na seznam cílů v rámci operací bezpilotních letounů je učiněno často bez soudních rozhodnutí nebo příkazů; vzhledem k tomu, že útoky na jisté jednotlivce a jejich následné zavraždění se provádí bez řádného soudního procesu, takže mohou být za jistých okolností považovány za mimosoudní popravy;

Q.  vzhledem k tomu, že dne 1. října 2016 provedla Saúdská Arábie letecký útok na pohřeb, který se konal ve městě San’á a kterého se zúčastnilo mnoho politických a vojenských představitelů navázaných na organizaci Ansár al-Islám, a bylo při něm zabito 140 osob a více než 500 dalších zraněno; vzhledem k tomu, že tento útok nebyl ojedinělým případem, neboť letecké útoky pod vedením vojenské koalice Saúdské Arábie zasáhly mnoho civilních cílů, včetně nemocnic, škol, humanitárních konvojů a trhů, a způsobily tak mnoho obětí mezi civilním obyvatelstvem a přerušily poskytování základní zdravotní péče, dodávky potravin, vody a elektřiny a paliva;

R.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního humanitárního práva je povinností každé zúčastněné strany, aby se vyhýbala útokům na civilní obyvatelstvo a zachovávala během vojenských operací vysoký stupeň ostražitosti, aby nebyli zasaženi civilisté; vzhledem k tomu, že jakékoli přímé a záměrné útoky na civilní obyvatelstvo a civilní objekty je považováno za porušení mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že jsou evidována porušování humanitárního práva, včetně možných válečných zločinů, a že se zvýšila jejich četnost od začátku tohoto ozbrojeného konfliktu, který vypukl před dvěma lety; vzhledem k tomu, že při některých leteckých útocích byly použity mezinárodně zakázané kazetové bomby;

S.  vzhledem k tomu, že uznávaná národní vláda nemá v zemi žádný vliv, sídlí v Saúdské Arábii, a není schopná vystupovat jako vláda a ani si zajistit vlastní bezpečí; vzhledem k tomu, že Jemen je dnes rozdělen na severní část, kde působí organizace Ansár al-Islám, a na jižní ovládanou separatistickým hnutím, jenž vede Ajdarús az-Zubajdí, a teroristickými jednotkami;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující násilí v Jemenu a všechny útoky na civilní obyvatelstvo a napadení koordinačního a mírotvorného výboru v městě Dahrán al-Džanúb; odsuzuje četná a zbytečná úmrtí a způsobená zranění; připomíná všem stranám a jejich regionálním a mezinárodním podporovatelům, že úmyslné útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu, včetně nemocnic a zdravotnického personálu, představují vážné porušování mezinárodního humanitárního práva; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby přijalo opatření vztahující se k mezinárodnímu trestnímu stíhání osob, které jsou odpovědné za porušování mezinárodního práva, k nimž dochází v Jemenu;

2.  znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen i jeho lid nadále podporovat; naléhavě vyzývá všechny strany, aby usilovaly o okamžité vyhlášení příměří a o návrat k jednacímu stolu; opakuje, že podporuje územní celistvost Jemenu; vyzývá všechny zúčastněné státy, zejména Saúdskou Arábii a Írán, aby vyvinuly maximální tlak na všechny strany zapojené do konfliktu, aby spolupracovaly na jeho politickém řešení a zajistily neomezený a trvalý přístup k humanitární pomoci pro ty, kteří ji potřebují; vyzývá Írán a Saúdskou Arábii, aby okamžitě přestaly poskytovat přímou či zprostředkovanou politickou a finanční podporu, a v případě Saúdské Arábie rovněž vojenskou podpory, silám organizace Ansár al-Islám;

3.  důrazně odsuzuje veškeré projevy násilí v zájmu dosažení politických cílů ze strany všech stran konfliktu, včetně jejich regionálních a mezinárodních opor; odsuzuje zejména zintenzivnění leteckých útoků prováděných koaličními silami Saúdské Arábie, které se zaměřují na civilní obyvatelstvo a civilní infrastruktury a zahrnují bombardování, používání kazetové munice a údajně také používání protipěchotních min;

4.  vyjadřuje hluboké politování nad nárůstem exteritoriálních smrtících operací v Jemenu, které provádí USA, a nad civilními oběťmi, jež jsou důsledkem těchto operací, a vyzývá USA a všechny ostatní strany provádějící vojenské operace v Jemenu, aby posílily bezpečnostní opatření na zajištění ochrany životů civilního obyvatelstva; vyzývá USA a jejich partnery, aby zajistily soudní dohled nad svými programy používání bezpilotních letounů a také to, že prostřednictvím těchto bezpilotních letounů nedojde k žádným popravám bez řádného soudního procesu; naléhavě vyzývá k zahájení mezinárodního, nestranného a transparentního vyšetřování všech operací, které byly namířeny proti civilnímu obyvatelstvu a vedly k civilním obětem, a k zajištění účinného přístupu k opravným prostředkům pro oběti smrtících vojenských operací; vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že Rada OSN pro lidská práva nedospěla v září 2016 k dohodě, pokud jde o zahájení nezávislého vyšetřování s cílem vyslat zjišťovací misi OSN do Jemenu;

5.  opakuje, že podporuje koordinovanou humanitární akci vedenou pod záštitou OSN, a naléhavě vyzývá všechny země, aby přispěly k řešení humanitárních potřeb; vyjadřuje politování nad skutečností, že humanitární pomoc OSN stále skýtá nedostatky ve financování; vítá nové finanční prostředky, které poskytl komisař Christos Stylianides na humanitární pomoc v Jemenu, avšak naléhavě vyzývá všechny strany, včetně EU a jejích členských států, aby plnily své závazky;

6.  je znepokojen zoufalými životními podmínkami obyvatel Jemenu, vážným zhoršením zdravotních služeb ve všech veřejných i soukromých nemocnicích, šířením endemických chorob a nedostatkem zdravotnických zařízení, potřeb, prostředků a personálu; vyjadřuje své hluboké obavy ohledně 7,3 milionů Jemenců, kteří jsou vážně ohroženi hladomorem, a ohledně míry podvýživy dětí, která patří mezi nejvyšší na světě; naléhavě vyzývá všechny strany, aby umožnily OSN a mezinárodním humanitárním organizacím vstup a doručování dodávek nezbytně nutných potravin, léků, paliv a další potřebné humanitární pomoci;

7.  odsuzuje pokračující blokádu jemenských přístavů ze strany Saúdské Arábie, neboť vážně brání obyvatelům Jemenu v přístupu k základním dodávkám humanitární pomoci; vyzývá koaliční síly Saúdské Arábie, aby okamžitě ukončily námořní blokádu a umožnily tak lodím dopravovat humanitární pomoc a neútočily na přístav Hudajdá, neboť toto místo představuje pro obyvatele na severu Jemenu životně důležité spojení;

8.  podporuje výzvu EU určenou všem stranám konfliktu, aby učinily veškeré nezbytné kroky k předcházení všem formám násilí, včetně sexuálního a genderového násilí, v situacích ozbrojeného konfliktu a k jejich řešení; důrazně odsuzuje porušování práv dítěte a je znepokojen skutečností, že děti mají omezený přístup dokonce k základní zdravotní péči a vzdělávání; odsuzuje nábor a využívání dětských vojáků v konfliktech ať už vládními silami, nebo ozbrojenými opozičními skupinami; vyzývá všechny strany a jejich regionální a mezinárodní podporovatele zapojené do konfliktu, aby upustili od náboru a využívání dětských vojáků do 18 let; připomíná vládě, kterou vede Abdrabbuh Mansúr Hádí, že Jemen patří mezi smluvní strany Úmluvy o právech dítěte a jejího opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, ve kterých se zakazuje nábor a využívání dětí v nepřátelských akcích; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podpořily rehabilitaci demobilizovaných děti a jejich začlenění do společenství;

9.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby okamžitě předložila integrovanou strategii EU pro Jemen a obnovila úsilí o mírovou iniciativu pod záštitou OSN; v tomto ohledu vyzývá ke jmenování zvláštního zástupce EU pro Jemen;

10.  připomíná své předchozí usnesení ze dne 25. února 2016, v němž byla místopředsedkyně, vysoká představitelka naléhavě vyzvána, aby podnikla kroky k uvalení zbrojního embarga na Saúdskou Arábii; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby iniciovala uvalení zbrojního embarga na Saúdskou Arábii vzhledem k závažným tvrzením o porušování mezinárodního humanitárního práva Saúdskou Arábii v Jemenu; připomíná zapojeným členským státům EU skutečnost, že přetrvávající povolování prodeje zbraní Saúdské Arábii představuje porušení společného postoje Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008;

11.  vyjadřuje plnou podporu úsilí zvláštního vyslance OSN Ismaíla ulda šajcha Ahmada, které vynakládá do hledání politického řešení; podporuje veškeré úsilí o ukončení nepřátelských akcí a vyjadřuje důvěru v nové iniciativy, které povedou k uvolnění napětí a vyjednání smíru, při němž bude respektována nezávislost, jednota, svrchovanost a územní celistvost Jemenu; vyzývá k rozšíření dialogu na regionální úroveň a k zapojení subjektů občanské společnosti s cílem zajistit postup zdola nahoru; připomíná zúčastněným stranám, že budoucí rekonstrukce Jemenu bude odpovědností všech aktérů;

12.  žádá o přeložení tohoto usnesení do arabštiny;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.