Päätöslauselmaesitys - B8-0409/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0409/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0407/2017

Menettely : 2017/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0409/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0409/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0409/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2017/2727(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 25. helmikuuta 2016 Jemenin humanitaarisesta tilanteesta[1] ja 9. heinäkuuta 2015 Jemenin tilanteesta[2] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 8. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman Jemenissä tehdystä iskusta ja 19. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman Jemenin tulitauosta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 6. lokakuuta ja 21. marraskuuta 2016 antamat julkilausumat Jemenin viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Jemenistä, etenkin 20. huhtikuuta ja 16. marraskuuta 2015 ja 3. huhtikuuta 2017 annetut päätelmät,

–  ottaa huomioon Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/932/YUTP täytäntöönpanosta 3. huhtikuuta 2017 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2017/634[3],

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemenistä antamat päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2266(2016) ja 2342(2017) sekä YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan turvallisuusneuvoston puolesta 18. helmikuuta, 23. maaliskuuta, 8. syyskuuta ja 4. lokakuuta 2016 antamat julkilausumat Jemenistä,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin tiedottajan 14., 15. ja 17. elokuuta, 22. syyskuuta ja 8. lokakuuta 2016 antamat julkilausumat Jemenistä, avaus- ja päätöspuheenvuorot 25. huhtikuuta 2017 järjestetyssä Jemeniä käsittelevässä avunantajien konferenssissa sekä hänen lausuntonsa turvallisuusneuvoston avoimessa keskustelussa siviilien suojelusta aseellisissa konflikteissa 25. toukokuuta 2017,

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2017 pidetyn YK:n Jemenin kriisiä käsittelevän korkean tason avunantajien tilaisuuden, jossa luvattiin, että vuonna 2017 annetaan 1,1 miljardia dollaria 2,1 miljardin dollarin rahoitusvajeen pienentämiseksi,

–  ottaa huomioon äskettäisen koleran puhkeamisen ja nopean leviämisen ja ottaa huomioon, että tapausten määrän odotetaan nousevan tulevina viikkoina 130 000:een ja että tauti on jo vaatinut satojen ihmisten hengen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad al-Husseinin 10. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman Jemenissä hautajaisiin tehdystä röyhkeästä iskusta, 10. helmikuuta 2017 antaman julkilausuman Jemenissä sotivien osapuolten väliin jääneistä siviileistä ja 24. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman yli sadasta kuolleesta siviilistä, myös kalastajista ja pakolaisista, kuukauden aikana, kun Jemenin konflikti oli tuolloin kestänyt kaksi vuotta,

–  ottaa huomioon YK:n Jemenin erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin 21. lokakuuta ja 19. marraskuuta 2016 sekä 30. tammikuuta 2017 antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  panee merkille, että huolimatta kansainvälisestä painostuksesta vakaan ja osallistavan poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi kriisiin konfliktin osapuolet ja niiden alueelliset ja kansainväliset tukijat, muun muassa Saudi-Arabia ja Iran, eivät ole onnistuneet saamaan aikaan tulitaukoa tai minkäänlaista ratkaisua ja että taistelut ja summittaiset pommitukset jatkuvat kiivaina; ottaa huomioon, että kumpikaan osapuoli ei ole saanut sotilaallista voittoa eikä todennäköisesti saa tulevaisuudessakaan;

B.  ottaa huomioon, että Adenin entinen kuvernööri Aidarous al-Zubaidi perusti niin kutsutun Etelä-Jemenin siirtymäneuvoston tavoitteenaan hallita maan eteläosia ja että mielenosoittajat vaativat yhä painokkaammin etelän irtautumista Jemenistä;

C.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan väkivaltaisuuksissa on kuollut maaliskuusta 2015 lähtien noin 10 000 ihmistä ja loukkaantunut yli 40 000; ottaa huomioon, että maalla ja ilmassa käytävien taistelujen vuoksi
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston paikalla olevat tarkkailijat eivät pääse alueelle tarkistamaan siviiliuhrien määrää, joten kyseisiin lukuihin sisältyvät vain kuolemantapaukset ja loukkaantumiset, jotka ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on onnistunut vahvistamaan; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtamat ilmaiskut ovat aiheuttaneet kaksi kolmasosaa siviiliuhreista;

D.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan väkivallan lisääntyminen Länsi- ja Keski-Jemenissä, myös ilmaiskut ja koalition sota-alusten iskut, vaikuttaa pääasiassa siviileihin ja niiden vuoksi kymmenet tuhannet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan; ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston mukaan toukokuussa 2017 Jemenissä oli jopa 3,11 miljoonaa maan sisäistä pakolaista, jotka ovat alttiina valtaville vaaroille;

E.  ottaa huomioon, että Maailman ruokaohjelman Jemeniä koskevan raportin mukaan 21 miljoonaa ihmistä eli 82 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua ja 17 miljoonaa ihmistä tarvitsee elintarvikeapua; ottaa huomioon, että 19,4 miljoonaa ihmistä tarvitsee vettä, viemäröintiä ja hygieniaa, kolme miljoonaa on ravitsemuspalvelujen tarpeessa ja 2,8 miljoonaa tarvitsee suojaa ja muita tarvikkeita kuin elintarvikkeita; katsoo, että tilanne on erityisen lohduton lapsille, joista yli 2,2 miljoonaa kärsii vakavasta aliravitsemuksesta;

F.  ottaa huomioon, että YK:n raporttien mukaan 14,1 miljoonaa ihmistä tarvitsee terveydenhoitoa ja että tarkoituksellisten pommitusten vuoksi yli puolet kaikista terveydenhoitolaitoksista on suljettu tai ne toimivat vain osittain; ottaa huomioon, että 1,5 miljoonaa julkisissa tehtävissä, myös terveydenhoitoalalla, työskentelevää jemeniläistä ei ole saanut palkkaa yli kahdeksaan kuukauteen ja että monia terveydenhoitoalan työntekijöitä on loukkaantunut tai kuollut heidän tarjotessaan lääkintäpalveluja niitä tarvitseville;

G.  ottaa huomioon, että tärkeitä hyödykkeitä, kuten elintarvikkeita ja lääkinnällisiä tarvikkeita, ei saada tuotua maahan; toteaa tämän johtuvan Saudi-Arabian johtamien joukkojen toteuttamasta Jemenin satamien saarrosta; panee merkille, että saarron piiriin kuuluu myös Hodeidan satama, johon tulee 80 prosenttia kaikesta Pohjois-Jemenin tuonnista; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtamat joukot käyttivät väärin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2216(2015) sataman saartoon ja tuhoamiseen; toteaa, että saarron vuoksi tärkeiden hyödykkeiden saatavuus väheni ja hinnat nousivat; ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston mukaan keskeisten hyödykkeiden, kuten elintarvikkeiden, lääkkeiden ja polttoaineen, tuontirajoitukset ovat lisänneet humanitaarisia tarpeita; ottaa huomioon, että Jemen on erittäin riippuvainen tuonnista ja että yli 90 prosenttia peruselintarvikkeista, lääkkeistä ja farmaseuttisista tuotteista ja lähes kaikki polttoaine tuodaan maahan; ottaa huomioon, että polttoaineella on ratkaiseva merkitys vesipumppujen, sairaaloiden ja vesiasemien generaattoreiden sekä muun kriittisen siviili-infrastruktuurin käyttövoimana;

H.  ottaa huomioon, että käynnissä olevat vihamielisyydet ja humanitaarinen kriisi vaikuttavat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, naisiin ja lapsiin ja että naisten ja tyttöjen turvallisuus ja hyvinvointi aiheuttaa erityistä huolta; ottaa huomioon, että etenkin lapset ovat heikossa asemassa väkivallan lisääntyessä Jemenissä ja että YK on dokumentoinut, että 1 540 lasta on saanut surmansa ja 2 450 loukkaantunut; ottaa huomioon, että aliravitsemuksen lisäksi Jemenin lapsia koettelevat kolera, malaria ja denguekuume; ottaa huomioon, että maaliskuussa 2017 dokumentoitiin yli 1 500 tapausta, joissa lapsia värvättiin tai käytettiin taisteluissa tai sotilaallisten tehtävien suorittamiseen; ottaa huomioon, että vuodelta 2016 peräisin olevan ihmisoikeuskäytäntöjä koskevan Yhdysvaltojen maakohtaisen raportin mukaan useimmista tällaisista tapauksista olivat vastuussa kapinalliset huthijoukot ja Salehin joukot (72 prosenttia) sekä hallitusta kannattavat kansankomiteoiden aseelliset ryhmät (15 prosenttia) ja Arabian niemimaan al-Qaida (9 prosenttia);

I.  panee merkille, että Unicefin mukaan väkivallan vuoksi yli 350 000 lasta ei voinut jatkaa koulunkäyntiä viime lukuvuonna, joten Jemenissä on kaikkiaan yli kaksi miljoonaa lasta, joilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin; katsoo, että koulun ulkopuolelle jäävät lapset ovat vaarassa tulla värvätyiksi taisteluihin;

J.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2016 komission jäsen Christos Stylianides lupasi YK:n yleiskokouksessa Jemenille 40 miljoonan euron lisärahoituksen, jolloin EU:n maalle myöntämän humanitaarisen rahoituksen kokonaismäärä nykyisen konfliktin alettua huhtikuussa 2015 nousee 120 miljoonaan euroon;

K.  panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot, etenkin Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Saksa, ovat konfliktin kärjistyttyä edelleen hyväksyneet aseiden siirtoja Saudi-Arabiaan; toteaa, että näitä aseita on raportoitu käytetyn siviileihin ja siviilikohteisiin kohdistuneissa summittaisissa pommituksissa Jemenissä; toteaa, että tällaisissa tapauksissa aseiden myynti on aseviennin valvontaa koskevan neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP vastaista, sillä siinä kielletään yksiselitteisesti jäsenvaltioilta asevientilupien myöntäminen, jos on olemassa selkeä vaara, että vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustarvikkeita käytetään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden vaarantamiseen;

L.  ottaa huomioon tilanteen rauhoittamiseksi ja koordinoimiseksi perustetun komitean, joka valvoo vihamielisyyksien lopettamista ja raportoi loukkauksista, ja toteaa, että sen käyttöön tarkoitettuun rakennukseen hyökättiin 30. tammikuuta 2017, mikä on selvä merkki yhteistyön puutteesta pyrittäessä lopettamaan Jemenin käynnissä oleva konflikti; toteaa, että tulitauon noudattaminen on asianmukainen vastaus, jotta voidaan välttää uudet siviiliuhrit ja siviili-infrastruktuurin tuhoaminen; toteaa, että se mahdollistaa myös hätäavun esteettömän toimittamisen Jemenin väestön ennennäkemättömän suurten tarpeiden hoitamiseksi;

M.  ottaa huomioon, että Jemenin tilanne uhkaa vakavasti alueellista vakautta erityisesti Afrikan sarvessa, Punaisen meren alueella ja Lähi-idässä yleensä; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida on kyennyt käyttämään hyväkseen maan poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista ja siviileihin kohdistettuja iskuja, laajentamaan läsnäoloaan alueella ja kasvattamaan terrori-iskujensa määrää ja laajuutta; ottaa huomioon, että Da’esh on vakiinnuttanut läsnäolonsa Jemenissä ja tehnyt terrori-iskuja šiiamuslimien moskeijoihin ja tappanut niissä satoja ihmisiä;

N.  toteaa EU:n olevan valmis tukemaan YK:ta sen pyrkiessä varmistamaan, että YK-johtoiset ja YK:n Jemenin erityislähettilään alaisuudessa käytävät rauhanneuvottelut johtavat onnistuneeseen ja kestävään tulokseen Jemenin kansan kannalta;

O.  toteaa, että Bureau of Investigative Journalism -järjestön mukaan Yhdysvaltojen ekstraterritoriaaliset tappamisoperaatiot ovat lisääntyneet Jemenissä rajusti tammikuusta 2017 ja että ainakin 90 iskua on vahvistettu; toteaa, että sen jälkeen kun Yhdysvaltojen hallitus nimesi tietyt Jemenin alueet alueiksi, joilla on aktiivisia vihamielisyyksiä, siviilien suojelemiseksi tarkoitetut suojatoimet ovat pahasti heikentyneet; panee merkille, että olemassa vakuuttavaa näyttöä siitä, että tällaisissa tappamisoperaatioissa on kuollut, loukkaantunut vakavasti tai traumatisoitunut lukuisia siviilejä, myös naisia, lapsia ja vanhuksia; katsoo, että tällaiset operaatiot saattavat olla ihmisoikeuslainsäädännön vakiintuneiden periaatteiden vastaisia; toteaa, että tällaiset toimet ruokkivat Jemenin kansan kaunaa ja hyödyttävät Arabian niemimaan al-Qaidaa;

P.  panee merkille, että suurin osa Yhdysvaltojen joukkojen Jemenissä tekemistä iskuista on tehty miehittämättömien ilma-alusten avulla; ottaa huomioon, että päätökset tiettyjen henkilöiden lisäämisestä miehittämättömien ilma-alusten avulla tehtävien iskujen kohteiden luetteloon tehdään usein ilman tuomioistuimen määräystä tai tuomiota; toteaa, että tiettyjen henkilöiden ottaminen kohteeksi ja sen jälkeen tappaminen tapahtuu ilman oikeudenmukaista menettelyä, joten tietyissä oloissa se voidaan katsoa laittomaksi teloitukseksi;

Q.  ottaa huomioon, että 1. lokakuuta 2016 Saudi-Arabia teki ilmaiskun Sanaassa järjestettyihin hautajaisiin, joihin osallistui monia Ansarul ul Islam -joukkoihin yhteydessä olevia poliittisia ja sotilaallisia johtajia; toteaa, että iskussa kuoli 140 ihmistä ja loukkaantui yli 500; toteaa, että tämä isku ei ollut yksittäistapaus vaan että Saudi-Arabian johtaman sotilaallisen koalition ilmaiskuja on kohdistettu moniin siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin, humanitaarisiin saattueisiin ja toreihin, ja ne ovat aiheuttaneet paljon siviiliuhreja ja johtaneet perusterveydenhoidon, elintarvikkeiden, veden, sähkön ja polttoaineen toimitusten katkeamiseen;

R.  katsoo, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan jokaisen osapuolen velvollisuutena on olla kohdistamatta iskuja siviiliväestöön ja olla erittäin valppaana, jotta siviilit eivät joudu iskujen kohteiksi sotilasoperaatioiden aikana; ottaa huomioon, että kaikki suorat ja tarkoitukselliset iskut siviilejä ja siviilikohteita vastaan katsotaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiksi; panee merkille, että loukkauksia, myös mahdollisia sotarikoksia, on dokumentoitu ja että ne ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun aseellinen konflikti alkoi kaksi vuotta sitten; ottaa huomioon, että osassa ilmaiskuja on käytetty kansainvälisesti kiellettyjä kasettipommeja;

S.  ottaa huomioon, että tunnustetulla kansallisella hallituksella ei ole maassa vaikutusvaltaa, se toimii Saudi-Arabiassa ja on kykenemätön toimimaan hallituksena ja takaamaan edes omaa turvallisuuttaan; toteaa, että pohjoisessa toimiva Ansarul ul Islam, etelässä toimiva Aidarus al-Zoubaidin johtama separatistiliike ja terroristiryhmät ovat nyt jakaneet Jemenin;

1.  tuomitsee erittäin ankarasti Jemenissä jatkuvan väkivallan ja kaikki siviilejä vastaan tehdyt ja heihin kohdistetut hyökkäykset sekä iskun tilanteen rauhoittamiseksi ja koordinoimiseksi perustettua komiteaa vastaan Dhahran al-Janoubissa; tuomitsee iskujen aiheuttamat lukuiset tarpeettomat kuolemat ja loukkaantumiset; muistuttaa kaikkia osapuolia ja niiden alueellisia ja kansainvälisiä tukijoita, että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria, kuten sairaaloita ja lääkintähenkilöstöä, vastaan katsotaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavaksi loukkaukseksi; kehottaa kansainvälistä yhteisöä antamaan määräykset Jemenissä tehtyihin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneiden asettamiseksi rikossyytteeseen kansainvälisesti;

2.  vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa; kehottaa kaikkia osapuolia pyrkimään välittömästi tulitaukoon ja palaamaan neuvottelupöytään; muistuttaa tukevansa Jemenin alueellista koskemattomuutta; kehottaa kaikkia osallisia valtioita, etenkin Saudi-Arabiaa ja Irania, painostamaan mahdollisimman voimakkaasti kaikkia konfliktin osapuolia etsimään konfliktiin poliittista ratkaisua ja sallimaan humanitaarisen avun esteettömän toimittamisen kaikille tarpeessa oleville; kehottaa Irania ja Saudi-Arabiaa lopettamaan välittömästi poliittisen ja taloudellisen tuen antamisen ja kehottaa Saudi-Arabiaa lopettamaan sotilaallisen tuen antamisen suoraan tai välittäjien kautta Ansarul ul Islam -joukoille Jemenissä;

3.  tuomitsee ankarasti kaikkien konfliktin osapuolten sekä niiden alueellisten ja kansainvälisten tukijoiden väkivallanteot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; tuomitsee erityisesti Saudi-Arabian johtaman koalition tekemät ja voimistamat ilmaiskut, joiden kohteena on siviilejä ja siviili-infrastruktuuria ja joihin kuuluu pommituksia, rypäleammusten käyttöä ja henkilömiinojen raportoitua käyttöä;

4.  pitää valitettavana Yhdysvaltojen Jemenissä toteuttamien ekstraterritoriaalisten tappamisoperaatioiden määrän kasvua ja niiden aiheuttamia henkilövahinkoja ja kehottaa Yhdysvaltoja ja kaikkia muita Jemenissä sotilasoperaatioita suorittavia osapuolia lisäämään suojatoimiaan siviilien hengen suojelemiseksi; kehottaa Yhdysvaltoja ja sen kumppaneita saattamaan miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan ohjelmansa oikeudellisen valvonnan piiriin ja varmistamaan, että miehittämättömien ilma-alusten avulla ei suoriteta teloituksia ilman asianmukaista menettelyä; kehottaa aloittamaan kiireesti kansainvälisen, puolueettoman ja avoimen tutkinnan, joka koskee kaikkia siviileihin kohdistuvia ja siviiliuhreja aiheuttavia operaatioita, ja varmistamaan, että sotilaallisten tappamisoperaatioiden uhreilla on tosiasiallisesti pääsy siihen; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että YK:n ihmisoikeusneuvosto ei päässyt syyskuussa 2016 yhteisymmärrykseen sellaisen riippumattoman tutkinnan aloittamisesta, jonka tarkoituksena oli lähettää Jemeniin YK:n tiedusteluvaltuuskunta;

5.  toistaa tukevansa YK:n johdolla toteutettavaa koordinoitua humanitaarista toimintaa ja kehottaa kaikkia maita osallistumaan humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen; pitää valitettavana, että YK:n humanitaarisessa tuessa Jemenille on edelleen rahoitusvaje; pitää myönteisenä komission jäsenen Christos Stylianidesin käyttöön asettamia uusia varoja humanitaarisen avun antamiseksi Jemenille mutta kehottaa kaikkia osapuolia, myös EU:ta ja sen jäsenvaltioita, noudattamaan lupauksiaan;

6.  on huolissaan myös Jemenin kansalaisten kehnoista elinoloista, terveydenhoitopalvelujen vakavasta vähenemisestä kaikissa julkisissa ja yksityisissä sairaaloissa, endeemisten tautien leviämisestä sekä terveydenhoitotilojen, -tarvikkeiden, -välineiden ja -henkilöstön vähyydestä; on erittäin huolestunut 7,3 miljoonasta jemeniläisestä, joita uhkaa vakavasti nälänhätä, sekä lasten aliravitsemuksen tasosta, koska se on maailman korkeimpia; kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan kiireellisesti tarvittavien elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muun tarpeellisen humanitaarisen avun pääsyn maahan ja jakelun YK:n käyttämien ja muiden kansainvälisten humanitaaristen kanavien kautta;

7.  tuomitsee Saudi-Arabian toteuttaman Jemenin satamien saarron, joka hankaloittaa vakavasti tärkeitä humanitaarisia toimituksia jemeniläisille; kehottaa Saudi-Arabian johtamaa koalitiota lopettamaan laivastosaarron välittömästi ja päästämään humanitaarista apua toimittavat laivat satamiin sekä pidättäytymään hyökkäyksistä Hodeidan satamaan, koska se on elintärkeä kanava Pohjois-Jemeniin;

8.  kannattaa EU:n konfliktin kaikille osapuolille esittämää kehotusta ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin ehkäistäkseen ja torjuakseen kaikenlaista väkivaltaa, mukaan lukien seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta, aseellisissa konfliktitilanteissa; tuomitsee ankarasti lapsen oikeuksien loukkaukset ja on huolestunut siitä, että lapsilla on vain rajalliset mahdollisuudet saada edes perusterveydenhoitoa ja -opetusta; tuomitsee lasten värväämisen ja lapsisotilaiden käytön vihamielisyyksissä, syyllistyvätpä siihen hallituksen joukot tai aseelliset oppositioryhmät; pyytää kaikkia konfliktiin osallistuvia osapuolia ja niiden alueellisia ja kansainvälisiä tukijoita, että ne eivät värvää eivätkä käytä alle 18-vuotiaita lapsisotilaita; muistuttaa Abdo Rabbu Mansour Hadin hallitusta siitä, että Jemen on lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja siihen liitetyn lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin koskevan valinnaisen pöytäkirjan sopimuspuoli ja että näissä välineissä kielletään lasten värvääminen ja käyttö vihamielisyyksissä; kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä tukemaan kotiutettujen lapsisotilaiden kuntoutusta ja uudelleensopeuttamista yhteisöön;

9.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa esittämään pikaisesti Jemeniä koskevan yhtenäisen EU:n strategian ja antamaan uutta vauhtia Jemenin rauhanaloitteelle YK:n alaisuudessa; kehottaa tässä yhteydessä nimittämään Jemeniä käsittelevän EU:n erityisedustajan;

10.  palauttaa mieliin 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman, jossa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa kehotettiin panemaan alulle Saudi-Arabiaa koskeva asevientikielto; ottaa huomioon vakavat syytökset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, joihin Saudi-Arabia on syyllistynyt Jemenissä, ja kehottaa siksi jälleen kerran varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään aloitteen, jonka tarkoituksena on määrätä Saudi-Arabiaa koskeva EU:n asevientikielto; muistuttaa osallisina olevia EU:n jäsenvaltioita siitä, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle on vastoin 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

11.  tarjoaa täyden tukensa YK:n erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin ponnisteluille poliittisen ratkaisun löytämiseksi; tukee kaikkia toimia vihamielisyyksien lopettamiseksi ja on luottavainen sen suhteen, että uudet aloitteet johtavat jännitteiden liennyttämiseen ja neuvotteluratkaisuun, jossa otetaan huomioon Jemenin itsenäisyys, yhtenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus; kehottaa laajentamaan vuoropuhelua aluetasolle ja ottamaan siihen mukaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotta varmistetaan alhaalta ylöspäin suuntautuva rauhanprosessi; muistuttaa osapuolia, että Jemenin tuleva jälleenrakentaminen on kaikkien toimijoiden vastuulla;

12.  pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään arabiaksi;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.