Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0409/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0409/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0273

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 590kWORD 59k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.522v01-00
 
B8-0409/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))  
B8‑0409/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2016. gada 25. februāra rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā(1) un 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par stāvokli Jemenā(2),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini ziņojumus par 2016. gada 8. oktobra uzbrukumu Jemenā un par 2016. gada 19. oktobrī noslēgto pamieru Jemenā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini runaspersonas 2016. gada 6. oktobra un 21. novembra ziņojumus par jaunākajiem notikumiem Jemenā,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Jemenu, jo īpaši tās 2015. gada 20. aprīļa un 16. novembra un 2017. gada 3. aprīļa secinājumus,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2017/634, ar ko īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā(3),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši Rezolūcijas 2266 (2016) un 2342 (2017), un ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2016. gada 18. februāra, 23. marta, 8. septembra un 4. oktobra ziņojumus tās vārdā,

–  ņemot vērā ANO toreizējā ģenerālsekretāra Ban Ki-moon runaspersonas 2016. gada 14., 15. un 17. augusta, 22. septembra un 8. oktobra ziņojumus par Jemenu, atklāšanas un slēgšanas piezīmes 2017. gada 25. aprīļa Līdzekļu devēju Jemenai konferencē un viņa piezīmes Drošības padomes 2017. gada 25. maija atklātajās debatēs par civiliedzīvotāju aizsardzību bruņotā konfliktā,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2017. gada 25. aprīlī rīkoto Jemenas krīzes novēršanai veltīto pasākumu, kurā piedalījās augsta līmeņa līdzekļu devēji un kura laikā tika piešķirts USD 1,1 miljards, lai daļēji aizpildītu USD 2,1 miljarda lielo iztrūkumu 2017. gadam,

–  ņemot vērā neseno holeras uzliesmojumu un straujo izplatīšanos, kuras skarto personu skaits tuvākajās nedēļās varētu sasniegt 130 000 un kas jau ir prasījusi simtiem cilvēku dzīvību,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad Al Hussein 2016. gada 10. oktobra ziņojumu par cietsirdīgo uzbrukumu bēru procesijai Jemenā, 2017. gada 10. februāra ziņojumu par civiliedzīvotājiem Jemenā, kas iesprostoti starp divām karojošām pusēm, un 2017. gada 24. marta ziņojumu par vairāk nekā 100 ik mēnesi nogalinātiem civiliedzīvotājiem, tostarp zvejniekiem un bēgļiem, konfliktam Jemenā turpinoties jau divus gadus,

–  ņemot vērā ANO īpašā sūtņa Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed 2016. gada 21. oktobra un 19. novembra un 2017. gada 30. janvāra ziņojumus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā, neraugoties uz starptautisko spiedienu panākt krīzes stabilu un iekļaujošu politisku risinājumu, konfliktā iesaistītās puses un to reģionālie un starptautiskie atbalstītāji, tostarp Saūda Arābija un Irāna, nav panākušas pamieru vai jebkāda veida konflikta noregulējumu un tā kā cīņas un nežēlīga bombardēšana turpinās tādos pašos apmēros; tā kā neviena no pusēm nav guvusi militāru uzvaru un ir maz ticams, ka tas notiks nākotnē;

B.  tā kā bijušais Adenas gubernators Aidarous al-Zubaidi ir izveidojis Dienvidu daļas pārejas perioda padomi ar mērķi vadīt Jemenas dienvidu daļu un tā kā protestētāji arvien vairāk aicina uz tās atdalīšanos;

C.  tā kā saskaņā ar ANO datiem kopš 2015. gada marta vardarbības rezultātā ir nogalināti aptuveni 10 000 cilvēku un vairāk nekā 40 000 cilvēku ir guvuši ievainojumus; tā kā cīņas uz zemes un gaisā nav ļāvušas ANO Cilvēktiesību biroja (OHCHR) novērotājiem uz vietas piekļūt apgabalam, lai pārbaudītu civiliedzīvotāju upuru skaitu, un tas nozīmē, ka minētie skaitļi atspoguļo tikai to nāves gadījumu un ievainojumu skaitu, ko OHCHR ir izdevies iegūt un apstiprināt; tā kā divas trešdaļas visu civiliedzīvotāju upuru ir izraisījuši Saūda Arābijas vadītie gaisa uzlidojumi;

D.  tā kā saskaņā ar ANO sniegto informāciju arvien pieaugošā vardarbība Jemenas rietumu un centrālajā daļā, tostarp gaisa uzlidojumi un uzbrukumi ar koalīcijas karakuģiem, galvenokārt skar civiliedzīvotājus un ir piespiedusi desmitiem tūkstošus no tiem pamest savas mājas; tā kā saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) datiem uz 2017. gada maiju Jemenā ir 3,11 miljoni pārvietotu personu, kas ir pakļautas milzīgam riskam;

E.  tā kā Pasaules pārtikas programmā par Jemenu norādīts, ka 21 miljonam cilvēku vai 82 % no visiem iedzīvotājiem ir vajadzīga humānā palīdzība un 17 miljoniem cilvēku ir vajadzīga palīdzība ar pārtiku; tā kā 19,4 miljoniem cilvēku ir nepieciešama ūdensapgāde, sanitārija un higiēna (WASH), 3 miljoniem — ēdināšanas pakalpojumi un 2,8 miljoniem — piekļuve pajumtei un nepārtikas preces (NFI); tā kā īpaši briesmīga situācija ir izveidojusies saistībā ar bērniem, no kuriem vairāk nekā 2,2 miljoni cieš no akūtas uztura nepietiekamības;

F.  tā kā 14,1 miljonam cilvēku ir nepieciešama piekļuve veselības aprūpei, bet saskaņā ar ANO ziņojumiem vairāk nekā puse no visām veselības aprūpes iestādēm tīšas bombardēšanas dēļ ir slēgtas vai darbojas tikai daļēji; tā kā 1,5 miljoni Jemenas iedzīvotāju, kas strādā sabiedrisko pakalpojumu jomā, tostarp veselības aprūpes nozarē, nav saņēmuši algas vairāk nekā astoņus mēnešus un tā kā daudzi veselības aprūpes darbinieki ir tikuši ievainoti vai nogalināti, sniedzot medicīniskos pakalpojumus tiem, kuriem nepieciešams;

G.  tā kā valstī nav iespējams ievest pat tādas pamatpreces kā pārtiku un medikamentus; tā kā tas notiek tādēļ, ka Saūda Arābijas vadītie spēki ir bloķējuši Jemenas ostas, tostarp Hodeidas ostu, kurā tiek saņemts līdz pat 80 % no visām precēm, kas tiek importētas uz Jemenas ziemeļu daļu; tā kā Saūda Arābijas vadītie spēki nelikumīgi izmantojuši ANO Drošības padomes Rezolūciju 2216 (2015), lai bloķētu un iznīcinātu ostu; tā kā šīs blokādes dēļ ir samazinājusies pamatpreču pieejamība un paaugstinājušās cenas; tā kā saskaņā ar ANO OCHA datiem tādu pamatpreču kā pārtikas, medikamentu un degvielas importa ierobežojumu dēļ ir palielinājusies vajadzība pēc humānās palīdzības; tā kā Jemena ir ļoti lielā mērā atkarīga no importētajām precēm, jo tās veido vairāk nekā 90 % no tai vajadzīgajām pamatprecēm, medikamentiem un farmaceitiskajiem produktiem un gandrīz visu valsts degvielas apjomu; tā kā degviela ir būtiski svarīga, lai darbinātu ūdens sūkņus, ģeneratorus slimnīcās un ūdensapgādes stacijās, kā arī apgādātu pārējo būtiski svarīgo civilo infrastruktūru;

H.  tā kā notiekošā vardarbība un humanitārā krīze jo īpaši ietekmē mazāk aizsargātās grupas, sievietes un bērnus un tā kā īpašas bažas ir par sieviešu un meiteņu drošību un labklājību; tā kā pret vardarbības pieaugumu Jemenā jo īpaši neaizsargāti ir bērni — saskaņā ar ANO dokumentētajiem datiem 1540 bērni ir tikuši nogalināti un 2450 bērni ievainoti; tā kā bērni Jemenā cieš ne vien no nepietiekama uztura, bet arī no holeras, malārijas un Denges drudža; tā kā uz 2017. gada martu ir dokumentēti vairāk nekā 1500 gadījumi, kad bērni tikuši vervēti un izmantoti, lai piedalītos kaujās vai veiktu militāra rakstura pienākumus; tā kā saskaņā ar ASV 2016. gada Valsts ziņojumu par cilvēktiesību praksēm lielākajā daļā šo gadījumu bija vainojami Houthi-Saleh nemiernieku spēki (72 %), kam ar 15 % sekoja valdībai simpatizējošo tautas komiteju bruņotās grupas un ar 9 % Arābijas pussalas Al-Qaida (AQAP);

I.  tā kā vardarbības dēļ vairāk nekā 350 000 bērnu pagājušajā mācību gadā nevarēja atsākt izglītošanos, līdz ar to skolu neapmeklējošo bērnu kopskaits saskaņā ar UNICEF datiem ir pārsniedzis 2 miljonus; tā kā skolēnus, kas neapmeklē skolu, apdraud risks tikt savervētiem, lai piedalītos kaujās;

J.  tā kā 2016. gada septembrī ANO Ģenerālajā asamblejā komisārs Christos Stylianides paziņoja par papildu EUR 40 miljonu piešķiršanu Jemenai, tādējādi ES humānās palīdzības finansējuma kopējā summa šai valstij kopš pašreizējā konflikta sākuma 2015. gada aprīlī pieauga līdz EUR 120 miljoniem;

K.  tā kā dažas ES dalībvalstis, jo īpaši Apvienotā Karaliste, Francija un Vācija, kopš konflikta eskalācijas ir turpinājušas atļaut ieroču nosūtīšanu Saūda Arābijai; tā kā ir ziņots, ka šie ieroči izmantoti, lai bez izšķirības bombardētu civiliedzīvotājus un civilos mērķus Jemenā; tā kā šādos gadījumos ieroču pārdošana nozīmē pārkāpt Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP par ieroču eksporta kontroli, jo šajā nostājā skaidri izslēgta iespēja, ka dalībvalstis varētu piešķirt ieroču eksporta atļauju, ja pastāv skaidra iespējamība, ka eksportam paredzēto militāro tehnoloģiju vai ekipējumu varētu izmantot, lai pārkāptu starptautiskās humanitārās tiesības un apdraudētu mieru, drošību un stabilitāti reģionā;

L.  tā kā 2017. gada 30. janvārī notika uzbrukums Konflikta deeskalācijas un koordinācijas komitejas ēkai, kurā bija paredzēts uzņemt komiteju, kas pārraudzīs karadarbības izbeigšanu un ziņos par pārkāpumiem, un tā kā šis uzbrukums skaidri apliecināja nevēlēšanos sadarboties, lai izbeigtu Jemenas konfliktu; tā kā pamiera atbalstīšana ir atbilstoša reakcija, lai izvairītos no turpmākiem civiliedzīvotāju upuriem un civilās infrastruktūras iznīcināšanas; tā kā tas rada arī iespēju pilnībā nodrošināt piekļuvi neatliekamajai palīdzībai, lai apmierinātu Jemenas iedzīvotāju bezprecedenta vajadzības;

M.  tā kā situācija Jemenā rada nopietnus riskus reģiona stabilitātei, jo īpaši Āfrikas Raga, Sarkanās jūras un plašākā Tuvo Austrumu reģionā; tā kā AQAP ir spējusi gūt labumu no politiskās un drošības situācijas pasliktināšanās un mērķēšanas uz civiliedzīvotājiem Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un palielinot savu teroristisko uzbrukumu skaitu un apjomu; tā kā organizācija “Islāma valsts” ir pastiprinājusi savu klātbūtni Jemenā un veikusi teroristu uzbrukumus pret šiītu mošejām, nogalinot simtiem cilvēku;

N.  tā kā ES ir gatava atbalstīt ANO, lai nodrošinātu, ka ANO vadītās miera sarunas ANO sūtņa Jemenā aizgādībā panāktu sekmīgu un ilgtspējīgu rezultātu Jemenas iedzīvotāju labā;

O.  tā kā saskaņā ar Pētnieciskās žurnālistikas biroja datiem ASV veiktu eksteritoriālu iznīcinošu operāciju skaits Jemenā kopš 2017. gada janvāra ir dramatiski pieaudzis — apstiprināti vismaz 90 uzlidojumi; tā kā pēc tam, kad ASV valdība dažus Jemenas apgabalus nosauca par “aktīva naidīguma apgabaliem”, aizsardzības pasākumi, kas bija paredzēti, lai aizsargātu civiliedzīvotāju dzīvības, tika būtiski vājināti; tā kā ir pārliecinoši pierādījumi par to, ka šādās iznīcinošās operācijās ir nogalināti, smagi ievainoti vai traumēti civiliedzīvotāji, tostarp sievietes, bērni un gados veci cilvēki; tā kā šādas operācijas var pārkāpt nostiprinātos cilvēktiesību principus; tā kā šādas darbības vairo aizvainojumu Jemenas iedzīvotājos un ir izdevīgas AQAP;

P.  tā kā lielākā daļa no ASV spēku veiktajiem uzlidojumiem Jemenā ir uzlidojumi ar droniem; tā kā lēmums ar droniem veiktas operācijas mērķa sarakstos iekļaut konkrētus cilvēkus bieži tiek pieņemts bez tiesas orderiem vai rīkojumiem; tā kā konkrētu personu mērķtiecīga izvēle un nogalināšana tiek veikta, neievērojot likumā paredzēto kārtību, un tādējādi noteiktos apstākļos var tikt uzskatīta par ārpustiesas slepkavību;

Q.  tā kā 2016. gada 1. oktobrī Saūda Arābijas gaisa uzlidojumā bēru procesijai Sanā, kurā piedalījās daudzi politiskie un militārie līderi, kas saistīti ar Ansarul ul Islam, tika nogalināti 140 cilvēki un ievainoti vēl 500 cilvēki; tā kā šis uzbrukums nebija atsevišķs incidents un Saūda Arābijas vadītās militārās koalīcijas veiktie uzlidojumi tika raidīti uz daudziem civiliem mērķiem, tostarp slimnīcām, skolām, humānās palīdzības karavānām un tirgiem, izraisot daudz civiliedzīvotāju upuru un traucējot nodrošināt pamata veselības aprūpi, ūdeni, elektrību un degvielu;

R.  tā kā saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām katras puses pienākums ir nemērķēt uz civiliedzīvotājiem un modri sekot, lai militāro operāciju laikā netiktu skarti civiliedzīvotāji; tā kā jebkāds tiešs vai netiešs uzbrukums civiliedzīvotājiem un civilajiem objektiem tiek uzskatīts par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu; tā kā kopš bruņotā konflikta sākuma pirms diviem gadiem ir dokumentēti pārkāpumi, tostarp iespējami kara noziegumi, un tā kā to biežums ir pieaudzis; tā kā dažos no šiem uzlidojumiem tika izmantotas starptautiski aizliegtās kasešbumbas;

S.  tā kā atzītajai valsts valdībai nav ietekmes valstī, tā uzturas Saūda Arābijā un nav spējīga darboties kā valdība un garantēt pat savu drošību; tā kā Jemena tagad ir sadalīta ziemeļu daļā, ko vada Ansarul ul Islam, un dienvidu daļā, kur šķeltniecisko kustību vada Aidarus al-Zoubaidi un teroristu spēki,

1.  stingri nosoda Jemenā notiekošo vardarbību un visus uzbrukumus un mērķēšanu uz civiliedzīvotājiem, kā arī uzbrukumu Konflikta deeskalācijas un koordinācijas komitejai Dhahran al-Janoub pilsētā; nosoda daudzos bezjēdzīgos nāves gadījumus un radītos ievainojumus; atgādina visām pusēm un to reģionālajiem un starptautiskajiem atbalstītājiem, ka apzināta mērķēšana uz civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru, tostarp slimnīcām un medicīnas darbiniekiem, ir smags starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums; mudina starptautisko sabiedrību izstrādāt noteikumus par to personu, kas ir atbildīgas par Jemenā pieļautajiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kriminālvajāšanu starptautiskā mērogā;

2.  atkārtoti apliecina savu apņemšanos turpināt atbalstīt Jemenu un Jemenas iedzīvotājus; mudina visas puses censties panākt tūlītēju pamieru un atgriezties pie sarunu galda; atkārtoti pauž atbalstu Jemenas teritoriālajai viengabalainībai; aicina visas iesaistītās valstis, jo īpaši Saūda Arābiju un Irānu, piemērot maksimālu ietekmi uz visām konfliktā iesaistītajām pusēm, lai tās meklētu konflikta politisku risinājumu un atļautu netraucētu un pastāvīgu piekļuvi humanitārajai palīdzībai tiem, kuriem tā ir vajadzīga; aicina Irānu un Saūda Arābiju nekavējoties pārtraukt sniegt politisko un finanšu atbalstu, kā arī Saūda Arābijas gadījumā — militāro atbalstu — Ansarul ul Islam spēkiem Jemenā ne tiešā veidā, ne ar pilnvaroto personu starpniecību;

3.  stingri nosoda visus vardarbības aktus, ko nolūkā sasniegt politiskos mērķus īsteno visas konfliktā iesaistītās puses, tostarp to reģionālie un starptautiskie atbalstītāji; jo īpaši nosoda to, ka pastiprinās Saūda Arābijas vadītās koalīcijas veiktie gaisa uzlidojumi, kuru mērķis ir civiliedzīvotāji un civilā infrastruktūra un kas ietver bombardēšanu, kasešu munīcijas izmantošanu un pretkājnieku mīnu izmantošanu, par ko arī tiek ziņots;

4.  pauž nožēlu par to, ka palielinājies ASV veikto eksteritoriālo iznīcinošo operāciju skaits Jemenā, un par civiliedzīvotāju upuriem, kurus tās izraisījušas, un aicina ASV un visas pārējās puses, kas veic militārās operācijas Jemenā, pastiprināt savus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju dzīvību aizsardzību; aicina ASV un to partnerus nodot savu dronu programmu tiesu iestāžu uzraudzībā un nodrošināt, ka neviena nāvessoda izpilde ar dronu uzlidojumu palīdzību netiktu veikta, pārkāpjot likumā paredzēto kārtību; aicina steidzami veikt starptautisku, objektīvu un pārredzamu izmeklēšanu par visām operācijām, kurās tika mērķēts uz civiliedzīvotājiem un kas izraisīja civiliedzīvotāju upurus, un nodrošināt efektīvu piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saistībā ar upuriem militārajās operācijās, kurām ir bijušas letālas sekas; šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka ANO Cilvēktiesību padome 2016. gada septembrī nepanāca vienprātību par neatkarīga pētījuma veikšanu, mēģinot uz Jemenu nosūtīt ANO faktu vākšanas misiju;

5.  atkārtoti pauž atbalstu saskaņotiem humānās palīdzības pasākumiem ANO vadībā un mudina visas valstis palīdzēt apmierināt vajadzību pēc humānās palīdzības; pauž nožēlu par to, ka ANO humānajai palīdzībai Jemenai joprojām pietrūkst finansējuma; atzinīgi novērtē jaunos finanšu līdzekļus, ko komisārs Christos Stylianides nodrošināja humānajai palīdzībai Jemenā, bet mudina visas puses, tostarp Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, pildīt savus solījumus;

6.  ir noraizējies arī par Jemenas iedzīvotāju briesmīgajiem dzīves apstākļiem, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma būtisko samazinājumu valsts un privātajās slimnīcās, endēmisku slimību izplatīšanos un veselības aprūpes iekārtu, medikamentu krājumu, aktīvu un personāla trūkumu; ir ļoti norūpējies par 7,3 miljoniem Jemenas iedzīvotāju, kas pakļauti nopietnam bada riskam, un par to bērnu skaitu, kuri nesaņem pietiekamu uzturu,— šis skaits ir viens no lielākajiem pasaulē; mudina visas puses ļaut ievest un piegādāt steidzami vajadzīgo pārtiku, medikamentus, degvielu un citu nepieciešamo humāno palīdzību, izmantojot ANO un starptautiskos humānās palīdzības sniegšanas kanālus;

7.  nosoda Saūda Arābijas pašreiz īstenoto Jemenas ostu blokādi, kas lielā mērā kavē Jemenas iedzīvotāju piekļuvi būtiski svarīgiem humānās palīdzības sūtījumiem; aicina Saūda Arābijas vadīto koalīciju nekavējoties pārtraukt jūras blokādi un ļaut ienākt kuģiem, kas piegādā humāno palīdzību, un atturēties no uzbrukumiem Hodeidas ostai, jo tā ir dzīvības saikne ar iedzīvotājiem Jemenas ziemeļu daļā;

8.  atbalsta ES aicinājumu visām konfliktā iesaistītajām pusēm veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai bruņota konflikta situācijās novērstu un reaģētu uz visa veida vardarbību, tostarp uz seksuālu vardarbību un ar dzimumu saistītu vardarbību; stingri nosoda bērnu tiesību pārkāpumus un ir norūpējies par to, ka bērniem ir ierobežota pieeja pat pamata veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītībai; nosoda bērnu vervēšanu un izmantošanu par kaujiniekiem nemieros, neatkarīgi no tā, vai to dara valdības spēki vai bruņotas opozīcijas grupas; aicina visas konfliktā iesaistītās puses un to reģionālos un starptautiskos atbalstītājus atturēties no bērnu, kas jaunāki par 18 gadiem, vervēšanas un izmantošanas par kaujiniekiem; atgādina Abdo Rabbu Mansour Hadi valdībai, ka Jemena ir parakstījusi Konvenciju par bērna tiesībām un tās Fakultatīvo protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos, kurš aizliedz bērnu vervēšanu un izmantošanu karadarbībā; aicina ES un starptautisko sabiedrību atbalstīt demobilizēto bērnu rehabilitāciju un reintegrāciju kopienā;

9.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) steidzami ierosināt saskaņotu ES stratēģiju attiecībā uz Jemenu un ANO aizgādībā atjaunot pastiprinātus centienus, lai atbalstītu Jemenas miera iniciatīvu; šajā sakarā aicina iecelt ES īpašo pārstāvi Jemenā;

10.  atgādina savu iepriekšējo, 2016. gada 25. februāra rezolūciju, kurā PV/AP tika mudināta uzsākt ieroču embargo pret Saūda Arābiju; aicina PV/AP vēlreiz uzsākt iniciatīvu ar mērķi īstenot ES ieroču embargo pret Saūda Arābiju, ņemot vērā nopietnos apgalvojumus par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Jemenā, kurus veikusi Saūda Arābija; atgādina iesaistītajām ES dalībvalstīm, ka turpmāka atļauja pārdot ieročus Saūda Arābijai ir pretrunā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP;

11.  piedāvā pilnīgu atbalstu ANO īpašā sūtņa Ismail Ould Cheikh Ahmed centieniem rast politisku risinājumu; atbalsta visus centienus izbeigt karadarbību un pauž uzticību jaunām iniciatīvām, kas sekmēs spriedzes atslābumu un sarunās panāktu risinājumu, kurā tiks ievērota Jemenas neatkarība, vienotība, suverenitāte un teritoriālā vienotība; aicina paplašināt dialogu reģionālā līmenī un iesaistīt tajā pilsoniskās sabiedrības dalībniekus, lai nodrošinātu augšupēju miera procesu; atgādina pusēm, ka par Jemenas turpmāko atjaunošanu būs atbildīgas visas iesaistītās personas;

12.  aicina pārtulkot šo rezolūciju arābu valodā;

13.  uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0066.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0270.

(3)

OV L 90, 4.4.2017, 22. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika