Förslag till resolution - B8-0409/2017Förslag till resolution
B8-0409/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017

Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0409/2017
Ingivna texter :
B8-0409/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0409/2017

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2017/2727(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen[1] och den 9 juli 2015 om situationen i Jemen[2],

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om attacken i Jemen den 8 oktober 2016 och om vapenvilan i Jemen som inleddes den 19 oktober 2016,

–  med beaktande av uttalandena från talesmannen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den senaste utvecklingen i Jemen av den 6 oktober och den 21 november 2016,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Jemen, i synnerhet uttalandena av den 20 april och den 16 november 2015 och den 3 april 2017,

–  med beaktande av rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/634 av den 3 april 2017 om genomförande av beslut 2014/932/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen[3],

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2266 (2016) och 2342 (2017), och uttalandena om Jemen från ordföranden för FN:s säkerhetsråd på rådets vägnar av den 18 februari, 23 mars och 4 oktober 2016,

–  med beaktande av uttalandena om Jemen från talesmannen för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, av den 14, 15 och 17 augusti, 22 september och 8 oktober 2016, av inlednings- och avslutningsanförandena vid givarkonferensen för Jemen den 25 april 2017, och av hans uttalanden vid säkerhetsrådets öppna debatt om skyddet av civila i väpnade konflikter, av den 25 maj 2017,

–  med beaktande av FN:s givarkonferens på hög nivå om krisen i Jemen den 25 april 2017, under vilken det gjordes utfästelser om 1,1 miljarder US-dollar för att täcka ett finansieringsunderskott på 2,1 miljarder US-dollar för 2017,

–  med beaktande av den senaste tidens utbrott och snabba spridning av kolera, där antalet fall förväntas uppgå till 130 000 under de kommande veckorna och som redan har skördat hundratals människoliv,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, av den 10 oktober 2016 om den upprörande attacken mot en begravning i Jemen, av den 10 februari 2017 om de civila i Jemen som hamnat i kläm mellan de stridande parterna, och av den 24 mars 2017 om de över 100 civila som har dödats under en månad, däribland fiskare och flyktingar, i samband med att konflikten i Jemen nu har pågått i två år,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, av den 21 oktober och den 19 november 2016 och av den 30 januari 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Trots internationella påtryckningar för att hitta en stabil och inkluderande politisk lösning på krisen har parterna i konflikten och deras regionala och internationella anhängare, inbegripet Saudiarabien och Iran, inte lyckats nå en vapenvila eller någon form av uppgörelse, och striderna och de urskillningslösa bombningarna fortsätter med oförminskad styrka. Ingen av sidorna har uppnått någon militär seger och det är inte heller troligt att de kommer att göra det i framtiden.

B.  Den före detta guvernören i Aden Aidarous al-Zubaidi har inrättat ett sydligt övergångsråd i syfte att leda den södra delen av Jemen, och demonstranter kräver i allt högre grad Sydjemens utträde.

C.  Sedan mars 2015 har omkring 10 000 människor dödats och fler än 40 000 skadats till följd av våldet, uppger FN. Striderna, både de på marken och de i luften, har gjort det omöjligt för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) att komma fram till området och bekräfta antalet civila dödsoffer. Dessa siffror återspeglar med andra ord endast de dödsfall och skador som OHCHR har kunnat bekräfta. Saudiledda luftangrepp ligger bakom två tredjedelar av de civila dödsoffren.

D.  Det upptrappade våldet i de västra och centrala delarna av Jemen, som även innefattar luftangrepp och anfall från koalitionsledda krigsfartyg, drabbar främst civila och har tvingat tiotusentals på flykt från sina egna hem, enligt FN. I maj 2017 fanns det enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) så många som 3,11 miljoner internflyktingar i Jemen, som är utsatta för enorma risker.

E.  Enligt en rapport från Världslivsmedelsprogrammet om Jemen är 21 miljoner människor, motsvarande 82 % av befolkningen, i behov av humanitärt bistånd, och 17 miljoner människor är i behov av livsmedelsbistånd. Det finns behov av vatten, sanitet och hygien för 19,4 miljoner människor, av näringstjänster för 3 miljoner människor och av nödbostäder och andra artiklar än livsmedel för 2,8 miljoner människor. Barnens situation är särskilt svår, och över 2,2 miljoner barn lider av akut undernäring.

F.  14,1 miljoner människor behöver tillgång till hälso- och sjukvård, men mer än hälften av alla hälso- och sjukvårdsinrättningar har stängt ned eller fungerar bara delvis, till följd av avsiktliga bombningar, enligt FN: s rapporter. 1,5 miljoner jemeniter som arbetar inom den offentliga sektorn, däribland hälso- och sjukvården, har varit utan lön i mer än åtta månader, och många bland sjukvårdspersonalen har skadats eller dödats mitt under sitt arbete med att vårda dem som behöver hjälp.

G.  Nödvändiga varor såsom livsmedel och medicinska förnödenheter når inte landet. Detta beror på att saudiledda styrkor blockerar Jemens hamnar, däribland al-Hudaydas hamn, som tar emot upp till 80 % av all import till de norra delarna av Jemen. De saudiledda styrkorna har missbrukat FN:s säkerhetsråds resolution 2216 i syfte att blockera och förstöra hamnen. Till följd av blockaden har tillgången på nödvändiga varor minskat och priserna har ökat. Enligt Ocha har importbegränsningarna av centrala varor såsom livsmedel, läkemedel och bränsle förvärrat den humanitära situationen. Jemen är i hög grad beroende av import, då mer än 90 % av alla baslivsmedel, läkemedel och farmaceutiska produkter samt nästan allt bränsle, importeras. Bränsle är nödvändigt för att driva vattenpumpar och generatorer på sjukhus och vattenverk samt för annan livsviktig civil infrastruktur.

H.  Utsatta grupper såsom kvinnor och barn drabbas extra hårt av de pågående striderna och den humanitära krisen, och situationen när det gäller kvinnors och flickors säkerhet och välmående är särskilt oroande. Barn är särskilt utsatta i samband med det upptrappade våldet i Jemen, och 1 540 barn har dödats och 2 450 barn har skadats, enligt FN. Förutom undernäring drabbas barnen i Jemen även av kolera, malaria och denguefeber. Fram till mars 2017 hade över 1 500 fall av rekrytering och utnyttjande av barn i strider eller för militära ändamål dokumenterats. Enligt USA:s landsrapport om mänskliga rättigheter 2016, kunde merparten av dessa fall tillskrivas Ansarul ul Islams styrkor (72 %), åtföljda av de regeringsvänliga Popular Committees väpnade styrkor (15 %) och al-Qaida på Arabiska halvön (9 %).

I.  Till följd av våldet har över 350 000 barn tvingats avbryta sin utbildning under det senaste skolåret, vilket medfört att totalt 2 miljoner barn i Jemen nu inte går i skolan, enligt Unicef. Barn som inte går i skolan riskerar att rekryteras till strid.

J.  Ytterligare 40 miljoner euro tillkännagavs för Jemen i september 2016 vid FN:s generalförsamling av kommissionsledamot Christos Stylianides, vilket innebär att EU:s totala humanitära bistånd till landet sedan den pågående konflikten i Jemen bröt ut i april 2015 nu uppgår till 120 miljoner euro.

K.  Vissa EU-medlemsstater, särskilt Förenade kungariket, Frankrike och Tyskland, har fortsatt att bevilja överföringar av vapen till Saudiarabien sedan upptrappningen av konflikten. Enligt rapporter har dessa vapen använts för att urskillningslöst bomba civila och civila mål i Jemen. I dessa fall strider vapenförsäljningen mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp om vapenexportkontroll, som uttryckligen förbjuder medlemsstaterna att godkänna vapenlicenser om det finns en uppenbar risk att den exporterade militära tekniken eller utrustningen kan komma att användas för att begå allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och undergräva regional fred, säkerhet och stabilitet.

L.  Nedtrappnings- och samordningskommitténs byggnad, som skulle inhysa den kommitté som kommer att bevaka upphörandet av fientligheter och rapportera om brott, attackerades den 30 januari 2017, vilket sänder en tydlig signal om bristen på samarbete för att få ett slut på den pågående konflikten i Jemen. En varaktig vapenvila är rätt väg att gå för att undvika ytterligare civila dödsoffer och förstörelse av civil infrastruktur. En vapenvila erbjuder också möjligheten att ge fullständigt tillträde för katastrofbistånd för att tillgodose den jemenitiska befolkningens enorma behov.

M.  Situationen i Jemen riskerar att allvarligt hota stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i hela Mellanöstern. Genom att dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen och inriktningen på civila har al-Qaida på Arabiska halvön utökat sin närvaro och genomfört fler och större terrorattentat. Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terroristattacker mot shiitiska moskéer som skördat hundratals liv.

N.  EU står redo att stödja FN för att se till att de FN-ledda fredssamtalen under ledning av FN:s sändebud till Jemen leder till lyckade och hållbara resultat för Jemens befolkning.

O.  Det har skett en dramatisk ökning av USA-ledda extraterritoriella dödliga operationer i Jemen sedan januari 2017 – minst 90 attacker har bekräftats, enligt Bureau of Investigative Journalism. Efter att Förenta staterna har förklarat vissa områden i Jemen som områden med aktivt fiendskap har de skyddsmekanismer som utformats för att skydda civila allvarligt försvagats. Det finns övertygande bevisning som talar för att ett antal civila, inbegripet kvinnor, barn och äldre, har dödats, allvarligt skadats eller traumatiserats under dessa dödliga operationer. Dessa operationer skulle kunna utgöra brott mot etablerade människorättsprinciper. Sådana åtgärder föder bitterhet hos Jemens befolkning och spelar al-Qaida på Arabiska halvön i händerna.

P.  De flesta av de av Förenta staterna ledda anfallen i Jemen är drönarattacker. Beslut om att lägga till vissa personer i listan över mål för drönaroperationer fattas oftast utan domstolsbeslut eller rättsliga avgöranden. Inriktningen på och dödandet av vissa personer genomförs utan föregående rättsprocess och kan därför i vissa fall betraktas som utomrättsliga avrättningar.

Q.  Den 1 oktober 2016 dödades 140 människor och skadades fler än 500 andra människor under ett saudilett luftangrepp mot en begravning i Sana som flera politiska och militära ledare närvarade vid. Denna attack var inte en isolerad händelse, och luftangrepp utförda av den saudiledda militära koalitionen har slagit mot många civila mål, inklusive sjukhus, skolor, humanitära konvojer och marknader, och därigenom orsakat många civila dödsoffer samt störningar i tillhandahållandet av grundläggande hälso- och sjukvård, mat, vatten, el och bränsletillförsel.

R.  Det är samtliga parters skyldighet enligt internationell humanitär rätt att inte rikta in sig på civilbefolkningen och att se till att civila inte drabbas under militära insatser. Direkta och avsiktliga attacker mot civila och civila mål betraktas som brott mot internationell humanitär rätt. Sådana kränkningar, inbegripet eventuella krigsbrott, har dokumenterats och blivit allt vanligare sedan den väpnade konflikten inleddes för två år sedan. Vissa av luftangreppen inbegriper förbjudna klusterbomber.

S.  Den erkända nationella regeringen har inget inflytande i landet, då den uppehåller sig i Saudiarabien och saknar förmåga att verka som regering och ens garantera sin egen säkerhet. Jemen är nu uppdelat mellan Ansarul ul Islam i norr och en separatiströrelse ledd av Aidarus al-Zoubaidi i söder, samt terroriststyrkor.

1.  Europaparlamentet fördömer i de starkaste ordalag det pågående våldet i Jemen och alla attacker mot civila, samt attacken mot nedtrappnings- och samordningskommittén i Dhahran al Janoub. Parlamentet fördömer att så många människor har dödats och skadats helt i onödan. Parlamentet påminner alla parter samt deras regionala och internationella anhängare om att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur, däribland sjukhus och sjukvårdspersonal, utgör allvarliga brott mot internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att förbereda internationellt åtal av de som är ansvariga för kränkningarna av internationell rätt i Jemen.

2.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket. Parlamentet uppmanar alla parter att sträva efter en omedelbar vapenvila och att återgå till förhandlingsbordet. Parlamentet upprepar sitt stöd för Jemens territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla inblandade parter, i synnerhet Saudiarabien och Iran, att utöva maximalt tryck på samtliga parter i konflikten för att arbeta för en politisk lösning på konflikten och tillåta obehindrat och kontinuerligt humanitärt bistånd för dem som behöver det. Parlamentet uppmanar Iran och Saudiarabien att omedelbart upphöra med att ge politiskt och ekonomiskt stöd, och även militärt stöd när det gäller Saudiarabien, till Ansarul ul Islams styrkor i Jemen, oavsett om det är fråga om direkt stöd eller stöd genom ombud.

3.  Europaparlamentet fördömer starkt alla våldshandlingar i syfte att uppnå politiska mål från alla parter i konflikten, även deras regionala och internationella anhängare. Parlamentet fördömer särskilt de ökade luftangreppen från den saudiledda koalitionen, som riktar in sig på civilbefolkningen och civil infrastruktur och inbegriper bombningar, användning av klusterbomber och den påstådda användningen av truppminor.

4.  Europaparlamentet beklagar Förenta staternas ökade antal extraterroriella dödliga operationer i Jemen och de civila dödsoffer som de har skördat, och uppmanar Förenta staterna och alla andra parter som leder militära operationer i Jemen att förstärka sina skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet för det civila livet. Parlamentet uppmanar Förenta staterna och deras partner att underställa sitt drönarprogram rättslig tillsyn och att se till att inga avrättningar genom drönarattacker genomförs utan föregående rättsprocess. Parlamentet efterlyser att man utan dröjsmål inleder en internationell, oberoende och transparent utredning av alla operationer riktade mot civilbefolkningen som orsakat civila dödsoffer, samt att effektiv tillgång till rättsmedel för offren för dödliga militära operationer ska säkerställas. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att FN:s råd för mänskliga rättigheter i september 2016 misslyckades med att nå konsensus om upprättandet av en oberoende utredning som skulle skicka ett FN‑lett undersökningsuppdrag till Jemen.

5.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för en samordnad humanitär insats under FN:s ledning och vädjar till alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Parlamentet beklagar att FN:s humanitära stöd till Jemen fortfarande har ett finansieringsunderskott. Parlamentet välkomnar den nya finansiering som gjorts tillgänglig av kommissionsledamot Christos Stylianides för att tillhandahålla humanitärt bistånd till Jemen, men uppmanar samtliga parter, inbegripet EU och dess medlemsstater, att uppfylla sina åtaganden.

6.  Europaparlamentet är även bekymrat över de svåra levnadsvillkoren för befolkningen i Jemen, den kraftigt minskade tillgången på hälso- och sjukvård på alla offentliga och privata sjukhus, spridningen av endemiska sjukdomar och bristen på hälso- och sjukvårdsinrättningar, materiel, tillgångar och personal. Parlamentet är oerhört bekymrat över de 7,3 miljoner jemeniter som löper allvarlig risk för svält och över antalet undernärda barn som är bland det högsta i världen. Parlamentet uppmanar alla parter att tillåta införsel och leverans av livsmedel, läkemedel, bränsle och annat nödvändigt bistånd som behövs omgående genom FN:s och internationella humanitära kanaler.

7.  Europaparlamentet fördömer den pågående saudiska blockaden mot Jemens hamnar, som allvarligt hindrar det jemenitiska folkets tillgång till viktiga humanitära förnödenheter. Parlamentet uppmanar den saudiledda koalitionen att upphäva sjöblockaden och tillåta fartyg som levererar humanitärt bistånd att komma in i landet och att upphöra med attackerna mot hamnen i al-Hudayda, eftersom den fungerar som en livlina för befolkningen i norra Jemen.

8.  Europaparlamentet stöder EU:s uppmaning till alla parter i konflikten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bekämpa alla former av våld, inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld i väpnade konflikter. Parlamentet fördömer starkt kräkningarna mot barnets rättigheter och är bekymrat över att barnen har begränsad tillgång till även grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning. Parlamentet fördömer rekryteringen av barnsoldater i konflikter, oavsett om det rör regeringsstyrkor eller väpnade oppositionella grupper. Parlamentet uppmanar alla parter och de regionala och internationella anhängare som är inblandade i konflikten att avstå från rekrytering och användning av barnsoldater som är under 18 år. Parlamentet påminner Abd Rabu Mansur Hadis regering om att Jemen är konventionsstat i konventionen om barnets rättigheter och det frivilliga protokollet om barns inblandning i väpnade konflikter, enligt vilken rekryteringen och användningen av barn i konflikter är förbjuden. Parlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att stödja rehabiliteringen och återanpassningen av barn som har deltagit i strid.

9.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten) att omedelbart föreslå en integrerad EU-strategi för Jemen och att ännu en gång yrka på ett jemenitiskt fredsinitiativ under FN:s överinseende. Parlamentet efterlyser i detta avseende utnämningen av en särskild representant för EU i Jemen.

10.  Europaparlamentet påminner om sin tidigare resolution av den 25 februari 2016 i vilken vice ordföranden/den höga representanten uppmanades att inleda ett vapenembargo mot Saudiarabien. Parlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen. Parlamentet påminner de EU-medlemsstater som är inblandade om att fortsatta tillstånd till vapenförsäljning till Saudiarabien bryter mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008.

11.  Europaparlamentet stöder helhjärtat de insatser som FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Sheikh Ahmed, har gjort för att finna en politisk lösning. Parlamentet stöder alla ansträngningar för att upphöra med fientligheterna och uttrycker sitt förtroende för nya initiativ som kommer att leda till minskade spänningar och en förhandlingslösning som respekterar Jemens oberoende, enhet, suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet vill se att dialogen utvidgas till regional nivå och att aktörer från det civila samhället inkluderas för att säkerställa en fredsprocess som är förankrad på gräsrotsnivå. Parlamentet påminner parterna om att den framtida återuppbyggnaden av Jemen faller under alla aktörers gemensamma ansvar.

12.  Europaparlamentet begär att denna resolution ska översättas till arabiska.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.