Forslag til beslutning - B8-0410/2017Forslag til beslutning
B8-0410/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Yemen

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0407/2017

Procedure : 2017/2727(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0410/2017
Indgivne tekster :
B8-0410/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0410/2017

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen

(2017/2727(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringerne om Yemen fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og fra FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, navnlig efter dennes besøg i Sana'a i perioden fra den 21. til den 24. maj 2017,

–  der henviser til erklæringerne fra FN's humanitære koordinator i Yemen, Jamie McGoldrick, af 28. marts 2017 om den humanitære situation i Yemen to år efter, at konflikten begyndte at eskalere, af 7. maj 2017 om behovet for at sikre finansiering og humanitær adgang til og gennem Yemen samt af 24. maj 2017 om det presserende behov for finansiering til at stoppe spredningen af kolera,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) om Yemen af 16. november 2015 og af 3. april 2017 samt til redegørelserne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Yemen, navnlig redegørelsen af 8. oktober 2016,

–  der henviser til den integrerede beredskabsplan: koleraudbrud i Yemen fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) af 23. maj 2017 og til beredskabsplanen for humanitær bistand til Yemen for perioden januar-december 2017,

–  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolutionerne af 14. april 2015 (S/RES/2216), af 24. februar 2016 (S/RES/2266) og af 23. februar 2017 (S/RES/2342),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutningerne af 9. juli 2015[1] og af 25. februar 2016[2],

–  der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner[3],

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt og til principperne i den humanitære folkeret,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den langvarige konfrontation mellem houthierne og den yemenitiske regering har stået på i over to år og forårsaget den nuværende humanitære krise i landet, herunder ført til et koleraudbrud, som breder sig i et enormt omfang;

B.  der henviser til, at Yemens sundhedsministerium den 4. maj 2017 erklærede undtagelsestilstand, idet det anførte, at sundhedssystemet ikke er i stand til at håndtere denne hidtil usete katastrofe, hvor indtil videre i alt 14 000 mennesker menes at være smittet og have ført til 186 dødsfald; der henviser til, at der forventes yderligere 98 126 tilfælde i de kommende seks måneder;

C.  der henviser til, at der er behov for 66,7 mio. USD for at gennemføre aktiviteterne i OCHA's integrerede beredskabsplan frem til oktober 2017 med henblik på at kontrollere koleraudbruddet, undgå yderligere spredning og minimere risikoen for et nyt udbrud;

D.  der henviser til, at Saudi-Arabien står i spidsen for en koalition – der bakkes op af USA, og som omfatter De Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Marokko og Sudan – der har bombet Yemen siden den 26. marts 2015 som led i en luftangrebskampagne, der har til formål at genindsætte præsident Abdrabbuh Mansour Hadi på magten; der henviser til, at denne koalition har begået alvorlige krænkelser, herunder angreb på private boliger, markeder, hospitaler og skoler, som har ført til tusindvis af civile tab, hvoraf de fleste var kvinder og børn; der henviser til, at Saudi-Arabien har indført en næsten total blokade over for Yemen – et land, der er meget afhængig af import; der henviser til, at koalitionens blokade, som omfatter brændstof og er rettet mod civilinfrastrukturen, er i strid med den humanitære folkeret;

E.  der henviser til, at denne konfrontation mellem houthierne og den yemenitiske regering, der forværres af de militære angreb fra den saudiarabiskledede koalition, har skabt en humanitær katastrofe i Yemen; der henviser til, at Yemen nu befinder sig i verdens største fødevaresikkerhedskrise, hvor ca. 80 % af Yemens befolkning – ca. 21 millioner borgere – har akut behov for en eller anden form for humanitær bistand til at imødegå deres desperate behov for fødevarer, medicin og brændstof;

F.  der henviser til, at over en million tjenestemænd ikke har fået udbetalt deres løn i otte måneder, eftersom som militser stjal midler fra centralbanken i Yemen; der henviser til, at dette berører mere end otte millioner mennesker og driver mange familier ud i ekstrem fattigdom og sult;

G.  der henviser til, at kolera og fejlernæring er indbyrdes forbundne; der henviser til, at 17 millioner mennesker i Yemen er ramt af fødevareusikkerhed, herunder 7 millioner, som er ramt af sult, 3,3 millioner, som lider af akut underernæring og 462 000 børn, som lider af alvorlig akut fejlernæring;

H.  der henviser til, at der er blevet indberettet omfattende krænkelser begået af den væbnede gruppe Ansar Allah, herunder brug af landminer; der henviser til, at der også har været tilfælde af udenretslige henrettelser gennemført af præsident Hadis styrker og allierede parter og væbnede grupper; der henviser til, at parterne i konflikten i Yemen er ansvarlige for den vilkårlige granatbeskydning mod civile og civile faciliteter, hindring af humanitær adgang, vilkårlige tilbageholdelser, tvungne forsvindinger og tortur;

I.  der henviser til, at hovedparten af volden er rettet mod den vestlige kyststrækning i provinsen Taiz, hvor regeringsvenlige styrker forsøger at rykke frem fra Al-Dhubab og Al-Mokha mod havnen i Al-Hoeidah og indenlands i retning af byen Taiz; der henviser til, at over 50 000 civile er blevet dræbt, såret eller lemlæstet; der henviser til, at FN indtrængende har opfordret myndighederne og de forskellige grupper til at tillade uafbrudt adgang til de belejrede byer for at gøre det muligt at yde hjælp til mennesker i nød, da krigen i Yemen er blevet rangeret i den værste kategori af humanitære kriser; der henviser til, at det er lykkedes tusinder af flygtninge at flygte til nabolandene;

J.  der henviser til, at landet står over for en humanitær katastrofe, herunder risikoen for hungersnød, som er forværret som følge af koleraudbruddet; der henviser til, at luftangreb, bombardementer og vold fortsat tvinger yemenitiske familier fra deres hjem, og at der er flere millioner internt fordrevne (IDP'er); der henviser til, at mere end otte millioner mennesker har mistet pålidelig og sikker adgang til drikkevand, eftersom det meste af vandforsyningen er blevet ødelagt som følge af kampe; der henviser til, at de fleste yemenitter mangler tilstrækkelig adgang til sundhedsydelser;

K.  der henviser til donorkonferencen på højt plan til støtte for Yemen den 25. april 2017 genererede 1,1 mia. USD i tilsagn, hvilket kun svarer til 24 % af den samlede humanitære plan;

L.  der henviser til, at mindst 1 540 børn er blevet dræbt og 2 450 såret af fjendtligheder, og til, at over 1 550 personer angiveligt er blevet rekrutteret til kamp eller til at udføre militære opgaver; der henviser til, at mindst 1,8 millioner børn har været nødt til at opgive deres skolegang ud over de 1,6 millioner, der allerede havde forladt skolen, inden konflikten begyndte;

M.  der henviser til, at kvinder i Yemen traditionelt har været meget sårbare over for krænkelser, såsom f.eks. børneægteskaber og vold, da der ikke findes nogen lovbestemt minimumsalder i landet; der henviser til, at kvinder har ringere adgang end mænd til sundhedspleje, ejendomsret, uddannelse og erhvervsuddannelse; der henviser til, at konflikten har forværret deres situation, og at omkring 2,6 millioner kvinder og piger er i fare for kønsbaseret vold; der henviser til, at antallet af børneægteskaber er steget betydeligt i de sidste to år; der henviser til, at familieoverhovedet i mere end 30 % af de fordrevne husstande er en kvinde; der henviser til, at lægemidler til mange kroniske sygdomme ikke længere er til rådighed, og til, at Yemen er blandt de lande med den højeste dødelighed blandt mødre; der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at fejlernærede gravide og ammende kvinder bliver smittet med kolera, og til, at risikoen for blødninger er større hos disse kvinder, hvilket øger risikoen for, at der opstår komplikationer og død i barselssengen i betydelig grad;

N.  der henviser til, at omkring 280 000 flygtninge, overvejende fra Somalia, er i Yemen, der som det eneste land på Den Arabiske Halvø har undertegnet flygtningekonventionen og protokollen; der henviser til, at disse flygtninge også har behov for beskyttelse, eftersom konflikten er blevet forværret; der henviser til, at 30 600 somaliere angiveligt allerede er vendt tilbage til Somalia, og at UNHCR har oprettet hjælpekontorer for tilbagevendte;

O.  der henviser til, at konflikten og sikkerhedstomrummet, som denne har forvoldt, har ført til en farlig ekspansion af ekstremistiske grupper i landet, især i områderne Abyan, Albaeda'a og Shabwa; der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø har konsolideret sin tilstedeværelse, og at Da'esh har fortsat sin kampagne med angreb og attentater;

P.  der henviser til, at konvojen med FN's særlige udsending til Yemen blev angrebet den 22. maj 2017; der henviser til, at FN-støttede forhandlinger er stillet i bero, og at konflikten synes at være langt fra en politisk løsning;

Q.  der henviser til, at Yemen er et af verdens fattigste lande; der henviser til, at halvdelen af yemenitterne allerede før krigsudbruddet levede under fattigdomsgrænsen, at to tredjedele af de unge var arbejdsløse, og at grundlæggende sociale ydelser var på randen af et sammenbrud;

R.  der henviser til, at konflikten er blevet fremstillet som en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer i et forsøg på at aflede opmærksomheden fra de virkelige geopolitiske årsager til den; der henviser til, at Saudi-Arabien beskylder houthierne for at være støttet af Iran og betragter dem som en trussel mod den saudiske sikkerhed; der henviser til, at kompleksiteten af konflikten i Yemen har elementer af en stedfortræderkrig med en stærk tilstedeværelse af al-Qaeda-grupper og separatistiske bevægelser og Zaidi-shiittiske oprørere i den nordlige del og kampe mellem houthierne og væbnede grupper i den sydlige del; der henviser til, at konflikten har fremmet udvidelsen af Da'esh-tilknyttede grupper i landet;

S.  der henviser til, at EU og FN har indført en våbenembargo i Yemen, og at EU har indført målrettede sanktioner mod Houthi-ledere; der henviser til, at visse EU-medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland, samtidig fortsætter med at sælge våben til Saudi-Arabien; der henviser til, at Storbritannien, Frankrig og Spanien i betydelig grad har øget deres våbenleverancer til aktører, der er involveret i konflikten; der henviser til, at Saudi-Arabien er Storbritanniens største våbenkunde, og at Det Forenede Kongerige er den største leverandør af våben til landene i Golfstaternes Samarbejdsråd; der henviser til, at våbenkontrolkoalitionen har erklæret denne handel som værende i strid med Det Forenede Kongeriges forpligtelser i henhold til traktaten om våbenhandel, EU's fælles holdning om våbeneksport og Det Forenede Kongeriges konsoliderede kriterier for våbeneksport;

T.  der henviser til, at USA råder over den militære luftbase al-Annad i Yemen nær den sydlige by al-Houta, hvor amerikanerne har gennemført droneangreb mod formodede medlemmer af den lokale al-Qaeda-afdeling; der henviser til, at de amerikanske droneangreb og udenretslige drab i Yemen siden 2002 har bidraget til destabiliseringen af situationen i landet; der henviser til, at droneangreb ifølge rapporter om Yemen udstedt af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) dræber flere civile end påståede terrorister/al-Qaeda medlemmer;

U.  der henviser til, at der ifølge Kontoret for undersøgende journalistik nu er blevet dræbt mindst 424 personer, herunder børn, i sådanne missioner siden operationen blev indledt i 2002; der henviser til, at der har været en dramatisk stigning i dødbringende operationer på fremmede landes territorier i Yemen, siden Trump-regeringen tiltrådte, med mindst 90 bekræftede angreb, herunder to jordbaserede angreb; der henviser til, at der er bevis for, at EU's medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Italien og Tyskland, yder såvel direkte som indirekte støtte til sådanne dødbringende operationer ved at levere efterretninger og anden operationel støtte;

V.  der henviser til, at tidligere præsident Saleh blev betragtet som USA's allierede og har modtaget millioner af dollars i støtte til "terrorbekæmpelse" og som hjælp til at træne hæren; der henviser til, at de våben, der er modtaget som en del af denne bistand, er blevet anvendt over for den yemenitiske befolkning og nu anvendes i sammenstød mellem forskellige grupper;

W.  der henviser til, at Yemen med sin geografiske placering ved indsejlingen til Det Røde Hav, der strækker sig op til Suez-kanalen og ud til Aden-bugten, har en strategisk betydning, der er knyttet til vigtige maritime ruter og energikilder;

1.  er dybt bekymret over den fortsatte konflikt i Yemen, som har ført til den nuværende humanitære krise, og over at situationen er blevet endnu mere dramatisk som følge af det seneste koleraudbrud;

2.  udtrykker dyb bekymring over FN's vanskeligheder med at skaffe de nødvendige midler til humanitær bistand og EU's medlemsstaters manglende evne til at skaffe de penge, der blev givet tilsagn om på donorkonferencen;

3.  minder om, at kolera kan forebygges og behandles, hvorfor denne sygdom ikke burde give anledning til tab af liv; opfordrer indtrængende det internationale samfund og især medlemsstaterne til at finansiere beredskabsplanen for humanitær bistand til Yemen;

4.  fordømmer anvendelsen af vold mod civile fra enhver part i konflikten eller fra terroristers eller andre væbnede gruppers side, som har ført landet ud i en alvorlig humanitær krise og medført, at tusindvis af civile er blevet såret og dræbt og adskillige millioner mennesker fordrevet; udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene;

5.  opfordrer parterne i konflikten til at træffe alle nødvendige skridt til at forebygge og reagere på alle former for vold mod civilbefolkningen, herunder seksuel og kønsbaseret vold; fordømmer på det kraftigste krænkelserne af børns rettigheder; udtrykker alvorlig bekymring over beretningerne om, at houthistyrkerne, Ansar al-Sharia og regeringsstyrkerne anvender børnesoldater, og over børns begrænsede adgang til basal sundhedspleje og uddannelse; opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser og overtrædelser af menneskerettighedslovgivningen eller overtrædelser af den humanitære folkeret holdes ansvarlige for deres handlinger;

6.  fordømmer de militære angreb, der er udført af den saudiledede alliance i Yemen såvel som den maritime blokade, som Saudi-Arabien har lagt på Yemens havne; er overbevist om, at den saudiarabiske intervention sigter mod at øge kontrollen med regionen, og at dette kun vil skabe større lidelser for den yemenitiske befolkning og mere dybtgående splittelse mellem befolkningerne i Mellemøsten; er bekymret over de tiltagende spændinger i regionen som følge af Saudi-Arabiens, De Forenede Arabiske Emiraters og andres beslutning om at håndhæve en diplomatisk og økonomisk blokade mod Qatar;

7.  minder alle parter, navnlig Saudi-Arabien og dets allierede i koalitionen, om deres ansvar for at sikre overholdelsen af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, hvilket indebærer, at de har pligt til at beskytte civile, afstå fra at angribe civil infrastruktur samt yde humanitære organisationer sikker og uhindret adgang til landet;

8.  opfordrer Saudi-Arabien og koalitionen til at sikre, at alle havne og ruter forbliver åbne, navnlig med henblik på at øge bestræbelserne på at afværge et angreb på Hudaydah, og til at genåbne lufthavnen i Sana'a;

9.  giver udtryk for sin dybeste bekymring over, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og ISIS kan drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; minder om, at alle terrorhandlinger er kriminelle og aldrig kan retfærdiggøres, uanset motivet til dem og uanset hvornår, hvor og af hvem de begås;

10.  anerkender og gentager sin fulde støtte til den indsats, som gøres af FN og FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen; fordømmer det alvorlige angreb på dennes konvoj på vej fra lufthavnen til FN-området den 22. maj 2017;

11.  gentager, at konflikten i Yemen kun kan løses politisk; opfordrer derfor alle parter i Yemen til snarest muligt at nå til enighed om en indstilling af fjendtlighederne under De Forenede Nationers overvågning som et første skridt hen imod genoptagelsen af fredsforhandlinger, der fører til yemenitisk ledede inklusive forhandlinger, med henblik på at genoprette freden i landet; opfordrer indtrængende alle parter til at undgå militære aktioner i Al Hodeidah;

12.  er overbevist om, at enhver langsigtet løsning bør tackle de underliggende årsager til fattigdommen og ustabiliteten i landet samt imødekomme det yemenitiske folks legitime krav og forhåbninger; gentager sin støtte til en hvilken som helst fredelig politisk indsats for at beskytte Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

13.  beklager dybt det internationale samfunds og massemediernes seneste to års manglende opmærksomhed i forbindelse med konflikten, som har været drivkraft for den nuværende humanitære katastrofe i Yemen;

14.  afviser enhver udenlandsk militær intervention i landet, uanset om der er tale om en saudiarabisk, iransk eller vestlig intervention; understreger, at krigen i Yemen ikke blot er en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer; finder det forkasteligt, at religiøse forskelle, navnlig fra Saudi-Arabiens side, anvendes som et instrument til at fremkalde politiske kriser og sekteriske krige;

15.  fordømmer EU's stiltiende accept af og samarbejde med diktaturerne i regionen; forholder sig stærkt kritisk til den rolle, som de forskellige vestlige interventioner i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at forværre de voldsomme konflikter i området; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikterne i regionen; afviser, at princippet om "beskyttelsesansvar" af forskellige parter i konflikten i Yemen anvendes som et påskud, eftersom det er i modstrid med folkeretten og ikke udgør et passende retsgrundlag for retfærdiggørelse af den ensidige magtanvendelse;

16.  opfordrer det internationale samfund og navnlig medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien og Tyskland, til at sætte en stopper for våbenoverførsler til alle stridende parter i landet, og til derfor at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at hindre direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel til, eller til fordel for udpegede personer og enheder og dem, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger i Yemen, med henblik på at gennemføre FN's våbenembargoen mod Yemen, som defineret i punkt 14 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015);

17.  kritiserer stærkt den intensive våbenhandel mellem EU's medlemsstater og flere af landene i regionen, som det er tilfældet med Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig og Tyskland; opfordrer til øjeblikkelig suspension af overførslen af våben og militær støtte til Saudi-Arabien og landets koalitionspartnere; opfordrer i denne forbindelse Rådet til at undersøge, hvorvidt der er sket brud på EU's adfærdskodeks for våbeneksport og til at indføre konsekvente foranstaltninger til at sikre, at denne kodeks efterleves fuldt ud af alle medlemsstater;

18.  fordømmer den tiltagende anvendelse af droner til operationer på fremmede landes territorier, som gennemføres af USA under ledelse af Trump-regeringen; modsætter sig kraftigt anvendelsen af droner i udenretslige og ekstraterritoriale drab; kræver, at der indføres et forbud mod brug af droner til dette formål i henhold til sin ovenfor nævnte beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner, hvori den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet i punkt 2, litra a) og b), opfordres til "at modsætte sig og forbyde udenretslige målrettede drab" og til "at sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller gør det lettere for andre stater at begå sådanne drab";

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd og af FN's Generalforsamling.