Resolutsiooni ettepanek - B8-0410/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0410/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK humanitaarolukorra kohta Jeemenis

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0407/2017

Menetlus : 2017/2727(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0410/2017
Esitatud tekstid :
B8-0410/2017
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0410/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis

(2017/2727(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja ÜRO peasekretäri erisaadiku Jeemenis Ismail Ould Šeik Ahmedi avaldusi Jeemeni kohta, eelkõige pärast tema visiiti Sanaasse 21.–24. mail 2017,

–  võttes arvesse ÜRO humanitaarabi koordinaatori Jeemenis Jamie McGoldricku 28. märtsi 2017. aasta avaldust humanitaarolukorra kohta Jeemenis kaks aastat pärast konflikti eskaleerumist, 7. mai 2017. aasta avaldust vajaduse kohta tagada rahastamine ja humanitaarjuurdepääs Jeemenis ja läbi Jeemeni ning 24. mai 2017. aasta avaldust kiire rahastamisvajaduse kohta koolera leviku peatamiseks,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 16. novembri 2015. aasta ja 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Jeemeni kohta ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Jeemeni kohta, eelkõige 8. oktoobri 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) integreeritud reageerimiskava: Jeemeni kooleraepideemia, mida ajakohastati 23. mail 2017, ning tema Jeemeni humanitaarreageerimiskava (jaanuar–detsember 2017),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu asjassepuutuvaid resolutsioone, eelkõige 14. aprilli 2015. aasta (S/RES/2216), 24. veebruari 2016. aasta (S/RES/2266) ja 23. veebruari 2017. aasta (S/RES/2342) resolutsioone,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 9. juuli 2015. aasta[1] ja 25. veebruari 2016. aasta[2] resolutsioone,

–  võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kasutamise kohta[3],

–  võttes arvesse ÜRO põhikirja ning rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtteid,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsuse vaheline vaenutegevus on kestnud rohkem kui kaks aastat ja viinud riigi praegusse humanitaarkriisi, mis hõlmab väga ulatuslikku ja kiiresti levivat kooleraepideemiat;

B.  arvestades, et Jeemeni rahvatervise- ja rahvastikuministeerium kuulutas 14. mail 2017 välja hädaolukorra, märkides, et tervishoiusüsteem ei suuda pidurdada seda enneolematut katastroofi, mis on tänaseks kaasa toonud kokku 14 000 arvatavat haigusjuhtumit ja 186 nendega seotud surma; arvestades, et järgmiseks kuueks kuuks prognoositakse veel 98 126 haigusjuhtumit;

C.  arvestades, et 66,7 miljonit USA dollarit on vaja selleks, et viia kuni 2017. aasta oktoobrini ellu OCHA integreeritud reageerimiskava meetmeid kooleraepideemia kontrolli alla saamiseks, et vältida haiguse edasist levikut ja minimeerida taastekkimise ohtu;

D.  arvestades, et Saudi Araabia juhib Ameerika Ühendriikide toetatavat ning Araabia Ühendemiraatidest, Katarist, Bahreinist, Kuveidist, Jordaaniast, Marokost ja Sudaanist koosnevat koalitsiooni, mis on 26. märtsil 2015 alanud õhulöökide ja pommirünnakutega püüdnud president Abdrabbuh Mansour Hadit võimule tagasi tuua; arvestades, et koalitsioon on toime pannud raskeid rikkumisi, sealhulgas rünnakuid kodude, haiglate ja koolide vastu, mille käigus on hukkunud tuhandeid tsiviilelanikke, neist enamik on naised ja lapsed; arvestades, et Saudi Araabia on kehtestanud suuresti impordist sõltuvale Jeemenile pea täieliku kaubandusblokaadi; arvestades, et koalitsiooni tegevus kütusetarnete blokeerimisel ja tsiviiltaristu ründamisel on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

E.  arvestades, et see vastasseis al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsuse vahel, mida teravdavad veelgi Saudi Araabia juhitava koalitsiooni sõjalised rünnakud, on tekitanud Jeemenis humanitaarhädaolukorra; arvestades, et Jeemenis on praegu maailma suurim toiduga kindlustatuse kriis, kusjuures umbes 80 % Jeemeni elanikkonnast – ligikaudu 21 miljonit inimest – vajab viivitamatult humanitaarabi, et katta hädavajadused toidu, ravimite ja kütuse osas;

F.  arvestades, et enam kui miljonile ametnikule ei ole kaheksa kuud palka makstud, sest võitlejad varastasid Jeemeni keskpangast raha; arvestades, et see mõjutab rohkem kui 8 miljonit inimest ja tõukab paljud perekonnad äärmisse vaesusse ja nälga;

G.  arvestades, et alatoitlus ja koolera on omavahel seotud; arvestades, et 17 miljonit inimest Jeemenis on toiduga kindlustamata ning nendest 7 miljonit on silmitsi näljaga ja 3,3 miljonit inimest, sealhulgas 462 000 last kannatab akuutse alatoitluse all;

H.  arvestades, et on teateid Ansar Allahi relvarühmituse poolt toime pandud raskete rikkumiste, sealhulgas maamiinide kasutamise kohta; arvestades president Hadi väed ja nende liitlased on samuti toime pannud kohtuväliseid hukkamisi; arvestades, et Jeemeni konflikti osapooled vastutavad tsiviilelanike ja tsiviiltaristu valimatu pommitamise, humanitaarabi kohaletoimetamise takistamise, meelevaldsete kinnipidamiste, sunniviisiliste kadumiste ja piinamise juhtumite eest;

I.  arvestades, et praegu toimub suurem osa vägivallast Ta’izzi piirkonna läänerannikul, kus valitsusmeelsed jõud püüavad liikuda Al-Mokhast Al-Dhubabist Al-Hoeidahi sadama suunas ja sisemaale Ta’izzi linna poole; arvestades, et üle 50 000 tsiviilelaniku on tapetud, vigastatud või sandistatud; arvestades, et ÜRO kutsub ametivõime ja eri rühmitusi tungivalt üles võimaldama püsivat juurdepääsu ümberpiiratud linnadele, et lasta ÜRO-l puudust kannatavatele inimestele abi toimetada, kuna sõda Jeemenis on liigitatud kõige raskema kategooria humanitaarkriisiks; arvestades, et tuhandetel inimestel on õnnestunud põgeneda naaberriikidesse;

J.  arvestades, et riiki ähvardab humanitaarkatastroof, sealhulgas näljaoht, mida süvendab kooleraepideemia; arvestades, et õhu- ja mürsurünnakud ning vägivald sunnivad Jeemeni perekondi kodudest põgenema ja riigisiseselt on ümber asunud miljonid inimesed; arvestades, et enam kui 8 miljonit inimest on kaotanud usaldusväärse ja turvalise juurdepääsu joogiveele, kuna üle suurem osa veevõrgust on sõjategevuse käigus hävitatud; arvestades, et enamikul Jeemeni elanikest puudub piisav juurdepääs tervishoiuteenustele;

K.  arvestades, et 25. aprillil 2017 toimunud Jeemeni kõrgetasemelisel rahastajate konverentsil lubati eraldada 1,1 miljardit USA dollarit, mis moodustab vaid 24 % üldisest humanitaarkavast;

L.  arvestades, et vaenutegevuse käigus on vähemalt 1540 last hukkunud ja 2450 saanud vigastada ning enam kui 1550 last on väidetavalt värvatud võitlema või täitma sõjategevusega seotud ülesandeid; arvestades, et vähemalt 1,8 miljonit last on pidanud kooli pooleli jätma lisaks neile 1,6 miljonile, kes olid koolist välja langenud juba enne konflikti algust;

M.  arvestades, et Jeemeni naised on olnud traditsiooniliselt väga haavatavad sellise väärkohtlemise suhtes nagu laste abielud ja vägivald, sest riigis ei ole abiellumiseks minimaalset vanust kehtestatud; arvestades, et naistel on meestest raskem saada arstiabi, omada kinnisvara ning saada haridust ja koolitust; arvestades, et konflikt on nende olukorda halvendanud ning hinnanguliselt 2,6 miljonit naist ja tüdrukut elab soolise vägivalla ohus; arvestades, et laste abielude arv on kahe viimase aasta jooksul märkimisväärselt suurenenud; arvestades, et ligikaudu 30 % ümberasunud perekondade perepeaks on naine; arvestades, et paljude krooniliste haiguste ravimeid ei ole enam saada, ning arvestades, Jeemenis on üks kõrgemaid emade suremuse näitajaid; arvestades, et alatoitumuses rasedatel ja imetavatel naistel on suurem tõenäosus haigestuda koolerasse ning neil on suurem verejooksu oht, mis omakorda suurendab märgatavalt komplikatsioonide ja surma ohtu sünnitamisel;

N.  arvestades, et Jeemenis on ligikaudu 280 000 põgenikku (peamiselt Somaaliast) ning Jeemen on Araabia poolsaarel ainus riik, mis on allkirjastanud pagulasseisundi konventsiooni ja protokolli; arvestades, et ka need põgenikud vajavad süveneva konflikti tõttu kaitset; arvestades, et umbes 30 600 somaallast on väidetavalt juba naasnud Somaaliasse ning ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on käivitanud tagasipöördumise tugiteenuse;

O.  arvestades, et konflikt ja sellest tingitud julgeolekuvaakum on viinud äärmusrühmituste tegevuse ohtliku laienemiseni Jeemenis, eriti Abyani, Albaeda’a ja Shabwa piirkonnas; arvestades, et Al Qaeda on kindlustanud oma positsioone Araabia poolsaarel ning Da’esh jätkab rünnakute ja mõrvade kampaaniat;

P.  arvestades, et 22. mail 2017 rünnati ÜRO Jeemeni erisaadiku konvoid; arvestades, et ÜRO egiidi all toimunud kõnelused on külmutatud ning poliitilise lahenduse leidmine konfliktile näib olevat kaugel;

Q.  arvestades, et Jeemen on üks maailma vaesemaid riike; arvestades, et juba enne sõja algust elasid pooled Jeemeni elanikud allpool vaesuspiiri, kaks kolmandikku noortest olid töötud ja põhilised sotsiaalteenused kokkukukkumise äärel;

R.  arvestades, et kõnealust konflikti on kirjeldatud ka šiiitide ja sunniitide vastasseisuna, püüdes juhtida tähelepanu kõrvale selle tegelikelt geopoliitilistelt põhjustelt; arvestades, et Saudi Araabia süüdistab Iraani al-Houthi mässuliste toetamises ja peab neid ohuks oma julgeolekule; arvestades, et Jeemenis hargneval keerukal konfliktil on kolmandate osapoolte kaudu peetava sõja tunnused, riigis on tugevad Al Qaeda rühmitused, põhjas tegutsevad separatistlikud liikumised ja Zaidi šiiitidest mässulised ning riigi lõunaosas võitlevad al-Houthi mässulised teiste relvarühmitustega; arvestades, et konflikt on edendanud Da’eshiga seotud rühmituste laienemist riigis;

S.  arvestades, et EL ja ÜRO on kehtestanud Jeemenile relvaembargo ning EL on kehtestanud sanktsioonid al-Houthi liidrite vastu; arvestades, et samal ajal jätkavad sellised ELi liikmesriigid nagu Ühendkuningriik, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa relvade müümist Saudi Araabiale; arvestades, et Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Hispaania on oluliselt suurendanud relvatarneid konflikti osapooltele; arvestades, et Saudi Araabia on suurim Ühendkuningriigi relvade ostja ning Ühendkuningriik on suurim Pärsia lahe koostöönõukogu riikidele relvade tarnija; arvestades, et koalitsioon Control Arms on teatanud, et selline relvakaubandus on vastuolus Ühendkuningriigi kohustustega relvakaubanduslepingu raames, ELi ühise seisukohaga relvaekspordi kohta ja Ühendkuningriigi relvaekspordi konsolideeritud kriteeriumitega;

T.  arvestades, et USA-l on Jeemeni lõunaosas al-Houta linna lähedal al-Annadi õhuväebaas, kust ameeriklased on korraldanud droonirünnakuid Al Qaeda kohalikku harusse kuulumises kahtlustatavate isikute vastu; arvestades, et USA droonirünnakud ja 2002. aastast saadik toimunud kohtuvälised hukkamised on olukorda riigis veelgi destabiliseerinud; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo Jeemenit käsitlevate aruannete kohaselt hukkub droonirünnakutes rohkem tsiviilelanikke kui väidetavaid terroriste / Al Qaeda liikmeid;

U.  arvestades, et uuriva ajakirjanduse organisatsiooni Bureau of Investigative Journalism andmetel on selliste missioonide tagajärjel 2002. aastast alates hukkunud vähemalt 424 inimest, sealhulgas lapsi; arvestades, et USA on pärast Trumpi valitsuse ametisse asumist järsult suurendanud surmavate ekstraterritoriaalsete operatsioonide arvu Jeemenis ning kinnitatud andmetel on toimunud vähemalt 90 rünnakut, sealhulgas kaks maapealset rünnakut; arvestades, et on tõendeid selle kohta, et ELi liikmesriigid, nt Ühendkuningriik, Itaalia ja Saksamaa, annavad sellistele surmavatele operatsioonidele nii otsest kui ka kaudset toetust, pakkudes luureandmeid ja muud operatiivabi;

V.  arvestades, et endist presidenti Salehi loeti USA liitlaseks ja ta sai miljoneid dollareid nn terrorismivastase võitluse toetuseks ja abi sõjaväe väljaõpetamiseks; arvestades, et selle abi osana saadud relvi kasutati Jeemeni rahva vastu ja kasutatakse nüüd eri rühmituste vahelises võitluses;

W.  arvestades, et Jeemeni asukohal Punase mere ühes otsas, kust ühele poole jääb Suessi kanal ja teisele poole Adeni laht, on tähtsate mereteede ja energiavarude tõttu strateegiline tähtsus;

1.  väljendab sügavat muret Jeemenis kestva konflikti pärast, mis on põhjustanud praeguse humanitaarkriisi, mille muutis veel raskemaks hiljutine kooleraepideemia;

2.  väljendab sügavat muret ÜRO raskuste pärast koguda humanitaarabiks vajalikke rahalisi vahendeid ja ELi liikmesriikide suutmatuse pärast anda abistajate konverentsidel lubatud raha;

3.  tuletab meelde, et koolerat on võimalik ennetada ja ravida, nii et keegi ei tohiks selle haiguse tõttu elu kaotada; kutsub rahvusvahelist üldsust ja eelkõige ELi liikmesriike tungivalt üles rahastama Jeemeni humanitaarreageerimiskava;

4.  mõistab hukka konflikti kõigi osapoolte või terroristide või muude relvarühmituste vägivalla tsiviilelanike vastu, sest sellised teod on viinud riigi tõsisesse humanitaarkriisi, põhjustanud tuhandete tsiviilelanike tapmise ja vigastamise ning tekitanud miljoneid põgenikke; avaldab sügavat poolehoidu ja kaastunnet ohvrite perekondadele;

5.  kutsub konflikti osapooli üles võtma kõiki vajalikke meetmeid, et ennetada kõiki tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla (sealhulgas seksuaalse ja soolise vägivalla) vorme ja neile reageerida; mõistab teravalt hukka lapse õiguste rikkumised; väljendab tõsist muret teadete pärast, mille kohaselt al-Houthi mässulised, Ansar Al-Sharia ja valitsusväed kasutavad lapssõdureid, ning laste piiratud juurdepääsu pärast põhilistele tervishoiuteenustele ja haridusele; nõuab inimõiguste rikkumises ja kuritarvitustes või rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmist;

6.  mõistab hukka Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakud Jeemenis ja Saudi Araabia poolt Jeemeni sadamatele kehtestatud mereblokaadi; on veendunud, et Saudi Araabia sekkumise eesmärk on tugevdada kontrolli piirkonna üle, mis tekitab Jeemeni rahvale ainult rohkem kannatusi ning süvendab Lähis-Ida rahvaste vahelisi lõhesid; tunneb muret piirkonna kasvavate pingete pärast, mille põhjuseks on Saudi Araabia ning hiljem Araabia Ühendemiraatide ja teiste otsus kehtestada Katari suhtes diplomaatiline ja majanduslik blokaad;

7.  tuletab kõigile osapooltele ning eelkõige Saudi Araabiale ja tema koalitsioonile meelde nende kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõiguste alaseid õigusakte, mis tähendab tsiviilelanike kaitsmist, tsiviiltaristu säästmist ning humanitaarabi organisatsioonidele ohutu ja takistusteta riiki pääsemise võimaldamist;

8.  kutsub Saudi Araabiat ja tema koalitsiooni üles tagama, et kõik sadamad ja maismaateed jääksid avatuks, eelkõige tegema jõupingutusi, et vältida rünnakut Hudaydahi vastu, ning uuesti avama Sanaa lennujaama;

9.  väljendab muret selle pärast, et Araabia poolsaare Al Qaeda ja Da’esh võivad kasutada ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemist Jeemenis; tuletab meelde, et igasugune terroriakt on õigustamatu ja kuritegelik, sõltumata selle motiividest, täideviijast ning täideviimise ajast ja kohast;

10.  võtab teadmiseks pingutused, mida teevad ÜRO ja ÜRO peasekretäri erisaadik Jeemenis, ning kinnitab veel kord oma täielikku toetust neile pingutustele; mõistab hukka tõsise rünnaku tema konvoi vastu 22. mail 2017 teekonnal lennujaamast ÜRO alale;

11.  kordab, et Jeemeni konfliktil saab olla üksnes poliitiline lahendus; palub seetõttu, et kõik osapooled lepiksid Jeemenis kiiresti kokku vaenutegevuse lõpetamises ÜRO järelevalve all, mis oleks esimene samm rahukõneluste jätkamiseks, mis viiks Jeemeni juhitud kaasavate läbirääkimisteni, et taastada riigis rahu; nõuab tungivalt, et kõik osapooled väldiksid sõjategevust Al Hodeidahis;

12.  on veendunud, et pikaajaline lahendus peaks käsitlema riigis valitseva vaesuse ja ebastabiilsuse algpõhjuseid ning vastama Jeemeni rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele; kinnitab uuesti oma toetust kõikidele rahumeelsetele poliitilistele pingutustele, et kaitsta Jeemeni suveräänsust, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust;

13.  peab sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et rahvusvaheline üldsus ja massimeedia ei ole pööranud viimase kahe aasta jooksul tähelepanu sellele konfliktile, mis on toonud kaasa praeguse humanitaarkatastroofi Jeemenis;

14.  mõistab hukka igasuguse välise sõjalise sekkumise Jeemenis, olgu Saudi Araabia või Iraani, araabia maailma või lääneriikide poolt; rõhutab, et sõda Jeemenis ei ole lihtsalt šiiitide ja sunniitide vaheline konflikt; mõistab hukka usuliste erinevuste kasutamise poliitiliste kriiside ja sektantlike sõdade õhutamiseks, eelkõige Saudi Araabia poolt;

15.  mõistab hukka ELi vaikiva toetuse piirkonna diktatuurirežiimidele ja koostöö nendega; on teravalt kriitiline mitmete viimastel aastatel toimunud lääneriikide sekkumiste suhtes, mis on piirkonnas toimuvaid konflikte teravdanud; rõhutab, et piirkonna konflikte ei saa lahendada sõjalisel teel; lükkab tagasi kaitsekohustuse põhimõtte (mida kasutavad ettekäändena ka Jeemeni konflikti osapooled) kasutamise, kuna sellega rikutakse rahvusvahelist õigust ja see ei ole piisav õiguslik alus, millega ühepoolset jõu kasutamist põhjendada;

16.  nõuab, et rahvusvaheline üldsus ning eelkõige sellised liikmesriigid nagu Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa lõpetaksid relvade üleandmise kõigile Jeemenis sõdivatele pooltele ning sellest tulenevalt võtaksid vajalikud meetmed, et hoida ära otsene või kaudne tarnimine, müük või üleandmine määratud isikutele ja üksustele ning nende huvides, või nendele, kes tegutsevad Jeemenis nende isikute ja üksuste nimel või juhtimisel, rakendades ÜRO Jeemeni relvaembargot vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015) punktile 14;

17.  kritiseerib teravalt liikmesriikide, näiteks Ühendkuningriigi, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa elavat relvakaubandust mitmete piirkonna riikidega; nõuab, et viivitamata peatataks kõik relvatarned ja muu sõjaline toetus Saudi Araabiale ja tema koalitsioonipartneritele; palub sellega seoses nõukogul kontrollida, kas on rikutud ELi relvaekspordi toimimisjuhendit, ja võtta meetmeid, et kõik liikmesriigid toimimisjuhendit täiel määral järgiksid;

18.  mõistab hukka droonide suureneva kasutamise ekstraterritoriaalsetes operatsioonides Trumpi juhitava USA valitsuse poolt; on kindlalt vastu droonide kasutamisele kohtuväliseks ja ekstraterritoriaalseks hukkamiseks; nõuab sel otstarbel droonide kasutamise keelustamist vastavalt oma eespool nimetatud 27. veebruari 2014. aasta resolutsioonile relvastatud droonide kasutamise kohta, mille punkti 2 alapunktis a ja b kutsutakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja nõukogu üles „vastustama sihipäraseid kohtuväliseid tapmisi ja need keelustama“, ning „tagama, et liikmesriigid järgiksid oma õiguslikke kohustusi mitte panna toime ebaseaduslikke sihipäraseid tapmisi ega hõlbustada sellist hävitustegevust teiste riikide puhul“;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele, Jeemeni valitsusele ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide valitsustele ning ÜRO Peaassambleele.