Projekt rezolucji - B8-0410/2017Projekt rezolucji
B8-0410/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0407/2017

Procedura : 2017/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0410/2017
Teksty złożone :
B8-0410/2017
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0410/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

(2017/2727(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenia w sprawie Jemenu wydane przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Bana Ki-Moona oraz specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu Ismaila Oulda Szejka Ahmeda, w szczególności oświadczenie wydane po wizycie w Sanie w dniach 21–24 maja 2017 r.,

–  uwzględniając oświadczenia koordynatora do spraw humanitarnych ONZ w Jemenie Jamiego McGoldricka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie dwa lata po eskalacji konfliktu, z dnia 7 maja 2017 r. w sprawie potrzeby zapewnienia finansowania i dostępu pomocy humanitarnej do Jemenu i na terytorium tego państwa oraz z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie pilnej potrzeby zapewnienia środków na rzecz zatrzymania rozprzestrzeniania się epidemii cholery,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych dotyczące Jemenu z dnia 16 listopada 2015 r. i 3 kwietnia 2017 r. oraz oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Jemenu, a w szczególności oświadczenie z dnia 8 października 2016 r.,

–  uwzględniając plan zintegrowanej odpowiedzi na wybuch epidemii cholery w Jemenie opracowany przez Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA), zaktualizowany dnia 23 maja 2017 r., oraz plan działań humanitarnych dla Jemenu na okres styczeń–grudzień 2017 r.,

–  uwzględniając odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności rezolucje z dnia14 kwietnia 2015 r. (S/RES/2216), 24 lutego 2016 r. (S/RES/2266) oraz 23 lutego 2017 r. (S/RES/2342),

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 9 lipca 2015 r.[1] i 25 lutego 2016 r.[2],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów[3],

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych oraz przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że długotrwała konfrontacja między Huti i rządem jemeńskim trwa od ponad dwóch lat, co doprowadziło kraj do obecnego kryzysu humanitarnego, w tym do wybuchu szybko rozprzestrzeniającej się na ogromną skalę epidemii cholery;

B.  mając na uwadze, że dnia 14 maja 2017 r. jemeńskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Ludności ogłosiło stan wyjątkowy, stwierdzając, że system opieki zdrowotnej nie jest w stanie sprostać tej bezprecedensowej klęsce zdrowotnej, która do chwili obecnej spowodowała łącznie 14 000 podejrzewanych przypadków zakażenia, z których 186 zakończyło się zgonem; mając na uwadze, że szacuje się, że w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy wystąpi kolejne 98 126 przypadków zakażenia;

C.  mając na uwadze, że potrzeba łącznie 66,7 mln USD na przeprowadzenie działań w ramach planu zintegrowanej odpowiedzi OCHA do października 2017 r. w celu zapanowania nad wybuchem epidemii cholery, zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby oraz ograniczenia do minimum ryzyka jej ponownego wystąpienia;

D.  mając na uwadze, że Arabia Saudyjska przewodzi koalicji – wspieranej przez USA i obejmującej Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Kuwejt, Jordanię, Maroko i Sudan – która bombarduje Jemen od 26 marca 2015 r. w ramach ataku mającego na celu przywrócenie do władzy prezydenta Abdrabbuha Mansoura Hadiego; mając na uwadze, że koalicja ta dopuściła się poważnych naruszeń, w tym ataków na domy, targi, szpitale i szkoły, w wyniku czego zginęły tysiące cywilów, w większości kobiet i dzieci; mając na uwadze, że Arabia Saudyjska nałożyła niemal całkowitą blokadę na Jemen, kraj w zdecydowanej mierze zależny od importu; mając na uwadze, że stosowana przez koalicję blokada paliwowa oraz ataki na infrastrukturę cywilną stanowią pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego;

E.  mając na uwadze, że starcia między Huti a rządem Jemenu, potęgowane przez ataki wojskowe ze strony koalicji, której przewodzi Arabia Saudyjska, doprowadziły do powstania nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej w Jemenie; mając na uwadze, że Jemen przeżywa obecnie największy na świecie kryzys pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, a blisko 80 % ludności Jemenu (tj. około 21 mln osób) pilnie potrzebuje jakiejkolwiek formy pomocy humanitarnej, aby zaspokoić naglącą potrzebę żywności, lekarstw oraz paliwa;

F.  mając na uwadze, że od ośmiu miesięcy nie wypłacono wynagrodzeń ponad milionowi urzędników państwowych, gdyż bojówki ukradły pieniądze z Centralnego Banku Jemenu; mając na uwadze, że sytuacja ta dotyka ponad 8 milionów osób i doprowadza wiele rodzin do skrajnego ubóstwa i głodu;

G.  mając na uwadze, że niedożywienie i cholera są ze sobą powiązane; mając na uwadze, że 17 milionów osób w Jemenie nie ma zapewnionego bezpieczeństwa żywnościowego, w tym 7 milionów głoduje, 3,3 miliona osób jest skrajnie niedożywionych, a 462 000 dzieci cierpi z powodu poważnego ostrego niedożywienia;

H.  mając na uwadze doniesienia o poważnych naruszeniach popełnianych przez grupy zbrojne Ansar Allah, w tym stosowanie min przeciwpiechotnych; mając na uwadze, że doszło także to egzekucji pozasądowych dokonywanych przez siły prezydenta Hadiego oraz siły zrzeszone i grupy zbrojne; mając na uwadze, że jemeńskie strony zaangażowane w konflikt są odpowiedzialne za masowy ostrzał ludności i infrastruktury cywilnej, odmowę dostępu pomocy humanitarnej, arbitralne zatrzymania, wymuszone zaginięcia i tortury;

I.  mając na uwadze, że w chwili obecnej do większości przypadków naruszeń dochodzi na zachodnim wybrzeżu prowincji Taiz, gdzie siły prorządowe próbują posuwać się z al-Dhubab i al-Mokha w kierunku portu al-Hoeidah oraz w głąb kraju w kierunku miasta Taiz; mając na uwadze, że ponad 50 000 cywilów zginęło, zostało rannych lub odniosło obrażenia; mając na uwadze, że ONZ pilnie apeluje do władz i różnych frakcji o umożliwienie stałego dostępu do oblężonych miast, co pozwoliłoby na dostarczenie pomocy potrzebującym, ponieważ wojna w Jemenie została zakwalifikowana do kategorii najcięższych kryzysów humanitarnych; mając na uwadze, że setki tysięcy uchodźców zdołały uciec do krajów ościennych;

J.  mając na uwadze, że kraj ten stoi w obliczu katastrofy humanitarnej, w tym widma głodu spotęgowanego wybuchem epidemii cholery; mając na uwadze, że naloty, ostrzały oraz przemoc nadal powodują, że jemeńskie rodziny opuszczają swoje domy, a w rezultacie w Jemenie są miliony osób wewnętrznie przesiedlonych; mając na uwadze, że ponad 8 mln osób straciło wiarygodny i bezpieczny dostęp do wody pitnej, ponieważ większa część sieci wodociągowej została zniszczona w toku walk; mając na uwadze, że większość Jemeńczyków nie ma odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej;

K.  mając na uwadze, że zorganizowana dnia 25 kwietnia 2017 r. konferencja na wysokim szczeblu gromadząca darczyńców pomocy na rzecz Jemenu zebrała deklaracje pomocy w wysokości ponad 1,1 mld USD, co stanowi jedynie 24 % całego planu działań humanitarnych;

L.  mając na uwadze, że w wyniku działań zbrojnych co najmniej 1540 dzieci zostało zabitych, 2450 rannych, a w przypadku ponad 1550 dochodzą doniesienia, że zostały zwerbowane do walki lub wykonują czynności związane z wojskiem; mając na uwadze, że co najmniej 1,8 mln dzieci musiało porzucić naukę szkolną, do czego dodać należy 1,6 mln dzieci, które nie chodziły do szkoły jeszcze przed wybuchem konfliktu;

M.  mając na uwadze, że kobiety w Jemenie są tradycyjnie wyjątkowo narażone na różne formy wykorzystywania, takie jak małżeństwo dzieci i przemoc, gdyż w kraju tym nie istnieje prawo określające wiek prawny; mając na uwadze, że kobiety mają bardziej ograniczony niż mężczyźni dostęp do opieki medycznej, własności, edukacji i szkoleń; mając na uwadze, że ich sytuacja uległa pogorszeniu na skutek konfliktu, i szacuje się, że 2,6 miliona kobiet i dziewcząt narażonych jest na przemoc uwarunkowaną płcią; mając na uwadze, że liczba małżeństw dzieci znacząco wzrosła w ostatnich dwóch latach; mając na uwadze, że około 30 % przesiedlonych gospodarstw domowych to gospodarstwa prowadzone tylko przez kobiety; mając na uwadze, że brakuje leków na wiele chorób przewlekłych, oraz że Jemen jest jednym z krajów o najwyższym wskaźniku zgonów okołoporodowych; mając na uwadze, że niedożywione kobiety ciężarne i karmiące są bardziej zagrożone zarażeniem cholerą i bardziej narażone na krwawienie, co znacznie podnosi ryzyko komplikacji i śmierci podczas porodu;

N.  mając na uwadze, że około 280 000 uchodźców, głównie z Somalii, przebywa w Jemenie – jedynym kraju na Półwyspie Arabskim, który podpisał Konwencję dotyczącą statusu uchodźców i protokół; mając na uwadze, że uchodźcy ci również potrzebują ochrony, gdyż konflikt pogarsza sytuację; mając na uwadze, że według doniesień około 30 600 Somalijczyków powróciło już do Somalii, a Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) powołało jednostki ds. ułatwiania powrotu;

O.  mając na uwadze, że konflikt i brak bezpieczeństwa doprowadziły do niebezpiecznej ekspansji grup ekstremistycznych w kraju, szczególnie w obszarach Abyan, Albaeda’a i Shabwa; mając na uwadze, że Al-Kaida na Półwyspie Arabskim umocniła swoją obecność, a Daisz nadal prowadzi kampanię ataków i morderstw;

P.  mając na uwadze, że dnia 22 maja 2017 r. zaatakowano konwój specjalnego wysłannika ONZ do Jemenu; mając na uwadze, że rozmowy pod egidą ONZ zostały wstrzymane, a konflikt wydaje się być daleki od rozwiązania politycznego;

Q.  mając na uwadze, że Jemen jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie; mając na uwadze, że przed rozpoczęciem wojny połowa Jemeńczyków już żyła poniżej progu ubóstwa, dwie trzecie młodych ludzi było bezrobotnych, a podstawowe usługi społeczne były na skraju zapaści;

R.  mając na uwadze, że próbując ukryć prawdziwe geopolityczne przyczyny konfliktu, przedstawia się go jako konflikt między szyitami a sunnitami; mając na uwadze, że Arabia Saudyjska oskarża Huti o uzyskiwanie poparcia ze strony Iranu i dostrzega w nich zagrożenie dla saudyjskiego bezpieczeństwa; mając na uwadze, że złożony konflikt w Jemenie posiada cechy wojny zastępczej z uwagi na silną obecność ugrupowań Al-Kaidy, występowanie na północy ruchów separatystycznych i ugrupowań rebelianckich szyickich zajdytów oraz toczące się na południu walki między Huti a grupami zbrojnymi; mając na uwadze, że konflikt doprowadził w kraju do ekspansji grup związanych z Daisz;

S.  mając na uwadze, że UE i ONZ nałożyły na Jemen embargo na broń, a UE nałożyła ukierunkowane sankcje na przywódców Hutich; mając na uwadze, że równocześnie takie państwa członkowskie UE, jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy i Niemcy w dalszym ciągu sprzedają broń Arabii Saudyjskiej; mając na uwadze, że Wielka Brytania, Francja i Hiszpania znacząco zwiększyły zaopatrzenie w broń przeznaczoną dla stron zaangażowanych w konflikt; mając na uwadze, że Arabia Saudyjska jest największym odbiorcą broni od Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania największym dostawcą broni do krajów zasiadających w Radzie Współpracy Państw Zatoki; mając na uwadze, że koalicja na rzecz kontroli zbrojeń oświadczyła, że handel taki stanowi naruszenie zobowiązań Zjednoczonego Królestwa wynikających z traktatu o handlu bronią, wspólnego stanowiska UE w sprawie wywozu uzbrojenia oraz brytyjskich skonsolidowanych kryteriów dotyczących eksportu broni;

T.  mając na uwadze, że USA utrzymują wojskową bazę lotniczą al-Annad w pobliżu miasta al-Houta na południu Jemenu, skąd Amerykanie dowodzili atakami dronów na podejrzanych o członkostwo w lokalnym odłamie Al-Kaidy; mając na uwadze, że amerykańskie uderzenia przy użyciu dronów oraz pozasądowe zabójstwa dokonane w Jemenie od 2002 r. przyczyniły się do destabilizacji sytuacji w kraju; mając na uwadze, że według sprawozdań dotyczących Jemenu wydanych przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) ataki dronów powodują więcej ofiar wśród ludności cywilnej niż wśród domniemanych terrorystów czy członków Al-Kaidy;

U.  mając na uwadze, że według Biura Dziennikarstwa Śledczego co najmniej 424 osoby, w tym dzieci, zostały zabite w takich misjach od rozpoczęcia operacji w 2002 r.; mając na uwadze, że od chwili przejęcia władzy przez administrację D. Trumpa dramatycznie wzrosła liczba śmiertelnych operacji eksterytorialnych prowadzonych w Jemenie przez USA, przy czym co najmniej 90 ataków zostało potwierdzonych, w tym dwa ataki lądowe; mając na uwadze, że istnieją dowody na to, że państwa członkowskie UE, takie jak Wielka Brytania, Włochy i Niemcy, udzielają zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wsparcia dla takich śmiertelnych operacji przez dostarczanie zaplecza wywiadowczego i innych środków operacyjnych;

V.  mając na uwadze, że były prezydent Saleh był uznawany za sojusznika USA i otrzymywał miliony dolarów wsparcia na zwalczanie terroryzmu i szkolenie armii; mając na uwadze, że broń otrzymana jako część wspomnianej pomocy została użyta przeciwko Jemeńczykom i jest teraz wykorzystywana w starciach między różnymi ugrupowaniami;

W.  mając na uwadze, że geograficzne usytuowanie Jemenu u ujścia Morza Czerwonego prowadzącego do Kanału Sueskiego i otwierającego się na Zatokę Adeńską ma strategiczne znaczenie związane z ważnymi szlakami morskimi i zasobami energetycznymi;

1.  jest głęboko zaniepokojony trwaniem konfliktu w Jemenie, który doprowadził do obecnego kryzysu humanitarnego, a sytuacja staję się coraz bardziej dramatyczna z uwagi na niedawny wybuch epidemii cholery;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie trudnościami ONZ w uzyskaniu niezbędnych funduszy na pomoc humanitarną oraz niedostarczeniem przez państwa członkowskie UE środków finansowych zadeklarowanych na konferencji darczyńców;

3.  przypomina, że cholera jest chorobą, której można zapobiegać i którą można leczyć, w związku z czym nikt nie powinien na nią umierać; wzywa społeczność międzynarodową, a w szczególności państwa członkowskie, do finansowania planu pomocy humanitarnej dla Jemenu;

4.  potępia stosowanie przemocy wobec ludności cywilnej przez strony konfliktu, terrorystów i inne ugrupowania zbrojne, ponieważ działania takie pogrążyły kraj w poważnym kryzysie humanitarnym i spowodowały, że tysiące osób cywilnych zostało rannych lub zabitych, a wiele milionów przesiedlonych; składa rodzinom ofiar kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia;

5.  wzywa strony konfliktu do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zapobiegać wszelkim formom przemocy przeciwko ludności cywilnej, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, oraz by na nie reagować; zdecydowanie potępia przypadki łamania praw dziecka; wyraża poważne zaniepokojenie doniesieniami o wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy przez Huti, Ansar Al-Sharia i siły rządowe oraz ograniczonym dostępem dzieci do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji; apeluje o rozliczenie osób odpowiedzialnych za łamanie prawa dotyczącego praw człowieka lub naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego za ich czyny;

6.  potępia ataki wojskowe prowadzone przez sojusz pod przewodnictwem Saudów w Jemenie, jak również blokadę morską nałożoną przez Arabię Saudyjską w portach w Jemenie; jest przekonany, że interwencja Saudów zmierza do umocnienia ich kontroli w regionie, przyniesie jedynie więcej cierpień Jemeńczykom i pogłębi podziały między narodami na Bliskim Wschodzie; jest zaniepokojony rosnącym napięciem w regionie spowodowanym decyzjami Arabii Saudyjskiej, a następnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych, dotyczącymi umocnienia blokady dyplomatycznej i gospodarczej nałożonej na Katar;

7.  przypomina wszystkim stronom, a w szczególności Arabii Saudyjskiej i jej koalicji, o ich odpowiedzialności za zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, co oznacza ochronę ludności cywilnej, powstrzymanie się od ataków na infrastrukturę cywilną oraz zapewnienie organizacjom humanitarnym bezpiecznego i niezakłóconego dostępu do kraju;

8.  wzywa Arabię Saudyjską i jej koalicję do zagwarantowania, że wszystkie porty i drogi lądowe pozostaną otwarte, a w szczególności do dołożenia starań w celu zapobiegnięcia atakowi na al-Hudajda i ponownego otwarcia lotniska w Sanie;

9.  wyraża zaniepokojenie potencjałem Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim i czerpaniem przez Daisz korzyści z pogorszenia się sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Jemenie; przypomina, że wszelkie akty terroryzmu są zbrodniami i są nie do uzasadnienia, bez względu na ich przyczyny oraz niezależnie od tego, kiedy, gdzie i przez kogo zostały popełnione;

10.  potwierdza i ponownie wyraża swoje pełne poparcie dla działań ONZ i specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu; potępia poważny atak na jego konwój w dniu 22 maja 2017 r. podczas przejazdu z lotniska do bazy ONZ;

11.  potwierdza przekonanie, że konflikt w Jemenie można rozwiązać tylko drogą polityczną; wzywa zatem wszystkie strony w Jemenie, by jak najszybciej porozumiały się w sprawie zaprzestania działań wojennych pod kontrolą ONZ, co byłoby pierwszym krokiem do wznowienia rozmów pokojowych prowadzących do prowadzonych przez Jemen negocjacji z udziałem wszystkich stron konfliktu w celu przywrócenia pokoju w kraju; wzywa wszystkie strony do zapobiegania działaniom wojskowym w al-Hudajda;

12.  jest przekonany, że wszelkie długoterminowe rozwiązania muszą uwzględniać podstawowe przyczyny ubóstwa i niestabilności w tym kraju, a także spełnić uzasadnione żądania i zrealizować aspiracje Jemeńczyków; ponownie zapewnia o swoim zaangażowaniu na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Jemenu;

13.  głęboko ubolewa nad brakiem uwagi w ciągu ostatnich dwóch lat ze strony społeczności międzynarodowej i środków masowego przekazu wobec konfliktu, który doprowadził do obecnej katastrofy humanitarnej w Jemenie;

14.  sprzeciwia się wszelkiej zagranicznej interwencji wojskowej w tym kraju – saudyjskiej, irańskiej, arabskiej czy zachodniej; podkreśla, że wojna w Jemenie nie jest tylko konfliktem między szyitami a sunnitami; potępia instrumentalizację – w szczególności przez Arabię Saudyjską – różnic religijnych w podżeganiu do kryzysów politycznych i wojen religijnych;

15.  potępia ciche przyzwolenie i poparcie udzielane przez UE dyktaturom w tym regionie; bardzo krytycznie postrzega rolę, jaką różne zachodnie interwencje z ostatnich lat odegrały w zaostrzaniu konfliktów w tym regionie; stwierdza, że konfliktów w tym regionie nie da się rozwiązać przy użyciu wojska; odrzuca sięganie po pojęcie „obowiązku ochrony”, stosowanego również jako pretekst przez różne strony konfliktu w Jemenie, gdyż narusza ono prawo międzynarodowe i nie dostarcza odpowiedniej podstawy prawnej uzasadniającej jednostronne użycie siły;

16.  wzywa społeczność międzynarodową, a w szczególności państwa członkowskie takie jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy, do zaprzestania transferu broni wszystkim walczącym stronom w kraju, a przez to do podjęcia niezbędnych kroków zmierzających do zapobiegania bezpośredniej lub pośredniej dostawie, sprzedaży bądź transferowi broni zidentyfikowanym osobom i jednostkom oraz osobom działającym w ich imieniu lub z ich rozkazu w Jemenie, bądź na korzyść takich osób, przy zastosowaniu nałożonego przez ONZ na Jemen embarga na broń, zgodnie z zapisem ust. 14 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2216 (2015);

17.  zdecydowanie krytykuje prowadzony na szeroką skalę handel bronią między państwami członkowskimi a poszczególnymi krajami w tym regionie, co dotyczy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Niemiec; wzywa do natychmiastowego zawieszenia transferów broni i wsparcia wojskowego Arabii Saudyjskiej oraz jej partnerów koalicyjnych; wzywa w związku z tym Radę, aby sprawdziła, czy miały miejsce jakiekolwiek naruszenia Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia, oraz by przyjęła środki zapewniające pełne przestrzeganie tego kodeksu przez wszystkie państwa członkowskie;

18.  potępia coraz częstsze wykorzystywanie dronów do operacji eksterytorialnych prowadzonych przez USA z rozkazu administracji D. Trumpa; zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystaniu dronów do zabójstw pozasądowych i eksterytorialnych; domaga się zakazu wykorzystywania dronów do tego celu na mocy wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów, która w ust. 2 lit. a) i b) wzywa wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę do „sprzeciwienia się praktyce pozasądowych ukierunkowanych zabójstw i zakazania jej” oraz do „dopilnowania, aby państwa członkowskie – zgodnie z ich prawnymi zobowiązaniami – nie dokonywały bezprawnych ukierunkowanych zabójstw ani nie ułatwiały ich innym państwom”;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom państw członkowskich, rządowi Jemenu, jak również członkom Rady Współpracy Państw Zatoki i Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ.