Förslag till resolution - B8-0410/2017Förslag till resolution
B8-0410/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017

Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0410/2017
Ingivna texter :
B8-0410/2017
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0410/2017

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2017/2727(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandena om Jemen från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, och från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, särskilt efter hans besök i Sana mellan den 21 och 24 maj 2017,

–  med beaktande av uttalandena från Jamie McGoldrick vid FN:s humanitära samordning i Jemen av den 28 mars 2017 om den humanitära situationen i Jemen två år efter upptrappningen av konflikten, av den 7 maj 2017 om behovet att säkerställa finansiering och tillträde för humanitärt bistånd in i och i hela Jemen, samt av den 24 maj 2017 om det brådskande behovet av finansiering för att stoppa spridningen av kolera,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Jemen av den 16 november 2015 och den 3 april 2017 och av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Jemen, särskilt uttalandet av den 8 oktober 2016,

–  med beaktande av den integrerade åtgärdsplanen avseende kolerautbrottet i Jemen, Integrated Response Plan: Yemen Cholera Outbreak, från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha), vilken uppdaterades den 23 maj 2017, och dess åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för perioden januari-december 2017,

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna av den 14 april 2015 (S/RES/2216), den 24 februari 2016 (S/RES/2266) och den 23 februari 2017 (S/RES/2342),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 9 juli 2015[1] och av den 25 februari 2016[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare[3],

–  med beaktande av FN-stadgan och principerna i internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den långvariga konflikten mellan huthier och den jemenitiska regeringen har pågått under mer än två år, och lett landet till den nuvarande humanitära krisen, inbegripet ett utbrott av kolera som sprider sig snabbt och i enorm omfattning.

B.  Den 14 maj 2017 förklarade Jemens folkhälso- och befolkningsministerium undantagstillstånd, och konstaterade att hälso- och sjukvårdssystemet inte kan tygla denna aldrig tidigare skådade hälsokatastrof, som hittills lett till sammanlagt 14 000 misstänkta fall, däribland 186 dödsfall. Under de kommande sex månaderna förutses ytterligare 98 126 fall.

C.  Sammanlagt 66,7 miljoner US-dollar krävs för att genomföra Ochas integrerade åtgärdsplan fram till oktober 2017 för att kontrollera kolerautbrottet, förhindra ytterligare spridning och minimera risken för återkommande utbrott.

D.  Saudiarabien leder en koalition, understödd av USA och bestående av Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marocko och Sudan, som har bombat Jemen sedan den 26 mars 2015 i en kampanj som syftar till att återinsätta president Abd Rabbuh Mansour al-Hadi. Denna koalition har begått allvarliga brott, bland annat beskjutningar av bostäder, marknader, sjukhus och skolor, som har resulterat i tusentals civila dödsoffer, varav de flesta kvinnor och barn. Saudiarabien har infört en nästan total blockad mot Jemen, ett land som är kraftigt beroende av import. Koalitionens blockad av bränsle och inriktningen på civil infrastruktur strider mot internationell humanitär rätt.

E.  Denna konfrontation mellan huthierna och Jemens regering, som har förvärrats av den saudiskledda koalitionens militära angrepp, har vållat en humanitär katastrofsituation i Jemen. I dag råder i Jemen den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen, där omkring 80 procent av den jemenitiska befolkningen – omkring 21 miljoner människor – är i akut behov av någon form av humanitärt bistånd för att tillgodose sina skriande behov av livsmedel, läkemedel och bränsle.

F.  Inga löner har betalats ut på åtta månader till mer än en miljon tjänstemän eftersom milisgrupperna stal medel från Jemens centralbank. Detta påverkar mer än 8 miljoner människor och tvingar många familjer in i extrem fattigdom och svält.

G.  Undernäring och kolera är kopplade till varandra. Livsmedelsförsörjningen för 17 miljoner människor i Jemen är osäker, bland annat står 7 miljoner inför svält, 3,3 miljoner är akut undernärda och 462 000 barn står inför svår akut undernäring.

H.  Omfattande kränkningar av Ansar Allahs väpnade grupper, inbegripet användningen av landminor, har rapporterats. President al-Hadis styrkor liksom allierade och väpnade grupper har även utfört utomrättsliga avrättningar. Jemenitiska parter i konflikten är ansvariga för urskillningslösa granatbeskjutningar av civila och civila anläggningar, nekat tillträde för humanitärt bistånd, påtvingade försvinnanden och tortyr.

I.  För närvarande fokuserar merparten av våldsamheterna på den västra kuststräckan i guvernementet Taizz, där regeringsvänliga styrkor försöker rycka fram från al-Dhubab och al-Mukha i riktning mot hamnen i al-Hudayda och inåt landet mot staden Taizz. Över 50 000 civila har dödats, skadats eller lemlästats. FN uppmanar kraftfullt myndigheterna och de olika fraktionerna att tillåta ett permanent tillträde till de belägrade städerna, vilket skulle göra det möjligt att ge hjälp till de behövande, eftersom kriget i Jemen har klassificerats som tillhörande den allvarligaste kategorin av humanitära kriser. Tusentals flyktingar har lyckats fly till grannländerna.

J.  Landet står inför en humanitär katastrof, däribland en risk för hungersnöd, som förvärras av kolerautbrottet. Flyganfall, granatbeskjutning och våld fortsätter att driva jemenitiska familjer från sina hem, och det finns miljontals internflyktingar. Över 8 miljoner människor har förlorat tillförlitlig och säker tillgång till dricksvatten, eftersom merparten av vattennätet har förstörts i striderna. De flesta jemeniter saknar tillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård.

K.  Den 25 april 2017 hade givarkonferensen på hög nivå för Jemen gjort utfästelser för 1,1 miljarder US-dollar, vilket endast motsvarar 24 procent av den övergripande humanitära planen.

L.  Minst 1 540 barn har dödats och 2 450 skadats i striderna, och över 1 550 barn har enligt uppgift rekryterats för att strida eller utföra militärrelaterade uppgifter. Minst 1,8 miljoner barn har tvingats sluta skolan, utöver de 1,6 miljoner som inte gick i skolan när konflikten började.

M.  Kvinnorna i Jemen har traditionellt sett varit mycket utsatta för övergrepp, såsom barnäktenskap och våld, eftersom det inte finns någon nationell minimilag. Kvinnornas tillgång till medicinsk vård, rätt till egendom, utbildning och studier är sämre än männens. Situationen för dem har förvärrats på grund av konflikten och uppskattningsvis 2,6 miljoner kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld. Antalet barnäktenskap har ökat kraftigt de senaste två åren. Omkring 30 procent av de fördrivna hushållen har en kvinna som överhuvud. Mediciner för många kroniska sjukdomar finns inte längre att tillgå och Jemen hör till de länder där mödradödligheten är högst. Undernärda gravida och ammande kvinnor tenderar att ådra sig kolera i högre utsträckning och de löper större risk för blödningar, vilket dessutom avsevärt ökar risken för komplikationer och dödsfall under en förlossning.

N.  Omkring 280 000 flyktingar, främst från Somalia, befinner sig i Jemen som är det enda landet på Arabiska halvön som är part i flyktingkonventionen och dess protokoll. Dessa flyktingar är också i behov av skydd eftersom konflikten har förvärrats. Omkring 30 600 somalier har enligt uppgift redan återvänt till Somalia, och UNHCR har inrättat hjälpkontor för återvändande.

O.  Konflikten och det säkerhetsvakuum den har orsakat har lett till en farlig utbredning av extremistgrupper i landet, särskilt i områdena Abyan, al-Bayda och Shabwah. al-Qaida på Arabiska halvön har befäst sin närvaro och Daish har fortsatt sin kampanj med attentat och mord.

P.  Konvojen med FN:s särskilda sändebud i Jemen attackerades den 22 maj 2017. FN‑ledda samtal har lagts på is och konflikten verkar befinna sig långt från en politisk lösning.

Q.  Jemen är ett av världens fattigaste länder. Redan före krigsutbrottet levde hälften av jemeniterna under fattigdomsgränsen, två tredjedelar av ungdomarna var arbetslösa och de grundläggande sociala tjänsterna höll på att kollapsa.

R.  Konflikten har utmålats som en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer i ett försök att dölja de verkliga geopolitiska orsakerna bakom den. Saudiarabien anklagar huthierna för att vara understödda av Iran och betraktar dem som ett hot mot den egna säkerheten. Den komplexa konflikten i Jemen har inslag av ett krig genom ombud, med en stark närvaro av al-Qaida-grupper och med separatiströrelser och zayditiska shiarebeller i norr samt strider mellan huthierna och väpnade grupper i söder. Konflikten har främjat utbredningen av grupper med kopplingar till Daish i landet.

S.  EU och FN har infört ett vapenembargo mot Jemen, och EU har infört riktade sanktioner mot huthiledare. Samtidigt fortsätter EU-medlemsstater som Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland att sälja vapen till Saudiarabien. Storbritanniens, Frankrikes och Spaniens vapenleveranser har ökat avsevärt till aktörer som är inblandade i konflikten. Saudiarabien är Storbritanniens största vapenkund, och Storbritannien är den största leverantören av vapen till länderna i Gulfstaternas samarbetsråd. Koalitionen Control Arms har stämplat denna handel som stridande mot Storbritanniens skyldigheter enligt fördraget om vapenhandel, EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och Storbritanniens konsoliderade kriterier för vapenexport.

T.  USA förfogar över militärflygplatsen al-Annad nära staden al-Huta i Jemens södra del, varifrån amerikanerna har beordrat drönarattacker mot misstänkta medlemmar av den lokala al-Qaida-grenen. De amerikanska drönarattackerna och de utomrättsliga avrättningar som utförts i Jemen sedan 2002 har bidragit till att destabilisera situationen i landet. Enligt rapporterna om Jemen från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter dödar drönarattacker fler civila än misstänkta terrorister/al‑Qaida‑medlemmar.

U.  Enligt Bureau of Investigative Journalism har minst 424 människor, däribland barn, dödats i sådana uppdrag sedan operationerna inleddes 2002. Det har skett en dramatisk ökning av USA-ledda extraterritoriella dödliga operationer i Jemen sedan Trumpadministrationen tillträdde – minst 90 attacker har bekräftats, däribland två markattacker. Det finns bevis för att EU-medlemsstater som Storbritannien, Italien och Tyskland ger både direkt och indirekt stöd åt sådana dödliga operationer genom att tillhandahålla underrättelser och annat operativt stöd.

V.  Före detta president Saleh betraktades som en bundsförvant till USA och erhöll miljontals dollar i stöd till ”terrorbekämpning” och hjälp att utbilda armén. De vapen som mottagits som en del av detta stöd har använts mot det jemenitiska folket och används nu i stridigheter mellan olika grupper.

W.  Jemens geografiska läge vid inloppet till Röda havet, som leder upp till Suezkanalen och öppnar sig mot Adenbukten, är av strategisk betydelse med koppling till viktiga sjöfartsrutter och energiresurser.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över att konflikten i Jemen fortsätter, vilket har lett till den nuvarande humanitära krisen och en ännu mer laddad situation i samband med den koleraepidemi som nyligen bröt ut.

2.  Europaparlamentet uttrycker oro över FN:s svårigheter att erhålla de nödvändiga medlen för humanitärt bistånd och EU:s medlemsstaters misslyckande med att tillhandahålla de pengar som har utlovats vid givarkonferenser.

3.  Europaparlamentet påminner om att kolera kan förhindras och behandlas och att denna sjukdom därför inte bör skörda några liv. Parlamentet uppmanar med kraft världssamfundet, och i synnerhet medlemsstaterna, att finansiera åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Jemen.

4.  Europaparlamentet fördömer användningen av våld mot civila av alla parter i konflikten eller av terrorister och andra väpnade grupper, eftersom dessa handlingar har framkallat en allvarlig humanitär kris i landet och lett till att tusentals civila sårats och dödats och att flera miljoner människor drivits på flykt. Parlamentet uttrycker sin djupaste medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bemöta alla former av våld mot civilbefolkningen, inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld. Parlamentet fördömer kraftfullt kränkningarna av barnets rättigheter. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över rapporterna om huthiernas, Ansar al-Sharias och regeringsstyrkornas användning av barnsoldater samt barns begränsade tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning. Parlamentet begär att de som är ansvariga för att ha kränkt eller överträtt människorättslagstiftningen eller för att ha åsidosatt internationell humanitär rätt ska ställas till svars för sina handlingar.

6.  Europaparlamentet fördömer de militära angreppen av den saudiskledda alliansen i Jemen, liksom den sjöblockad som Saudiarabien infört mot Jemens hamnar. Parlamentet är övertygat om att den saudiska interventionen syftar till att stärka landets kontroll i regionen och att detta bara kommer att medföra ytterligare lidande för det jemenitiska folket och djupare splittringar mellan folken i Mellanöstern. Parlamentet oroar sig över den ökande spänningen i regionen på grund av Saudiarabiens, och senare Förenade Arabemiratens och andra länders, beslut att verkställa en diplomatisk och ekonomisk blockad mot Qatar.

7.  Europaparlamentet påminner alla parter, särskilt Saudiarabien och dess koalition, om deras ansvar för att säkerställa efterlevnad av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, vilket innebär att skydda civilbefolkningen, avstå från att rikta sig mot civil infrastruktur och se till att humanitära organisationer garanteras säkert och obehindrat tillträde till landet.

8.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien och dess koalition att säkerställa att alla hamnar och landrutter hålls öppna, och i synnerhet att öka ansträngningarna för att undvika en attack mot al-Hudaydah och att öppna Sanas flygplats igen.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att al-Qaida på Arabiska halvön och Daish kan dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen. Parlamentet påminner om att alla terrorhandlingar är brottsliga och oförsvarliga, oberoende av deras motiv och oberoende av när, var och av vem de begås.

10.  Europaparlamentet erkänner och upprepar sitt fulla stöd för de insatser som görs av FN och generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen. Parlamentet fördömer den allvarliga attacken mot hans konvoj på resan från flygplatsen till FN-förläggningen den 22 maj 2017.

11.  Europaparlamentet upprepar att konflikten i Jemen bara kan lösas på politisk väg. Parlamentet uppmanar därför alla parter i Jemen att snabbt enas om att upphöra med fientligheterna under ledning av FN som ett första steg mot ett återupptagande av fredsförhandlingarna med sikte på inkluderande förhandlingar som leds av Jemen, för att återupprätta freden i landet. Samtliga parter uppmanas med kraft att förhindra militära insatser i al-Hudayda.

12.  Europaparlamentet är övertygat om att en varaktig lösning måste ta hänsyn till de underliggande orsakerna till fattigdom och instabilitet i landet, och tillmötesgå det jemenitiska folkets legitima krav och strävanden. Parlamentet bekräftar sitt stöd till varje fredlig politisk insats för att skydda Jemens suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

13.  Europaparlamentet beklagar djupt att världssamfundet och massmedierna de senaste två åren inte har uppmärksammat den konflikt som lett till den nuvarande humanitära katastrofen i Jemen.

14.  Europaparlamentet avvisar alla utländska militära interventioner i landet, oavsett om de leds av Saudiarabien eller Iran, ett arabland eller ett västland. Parlamentet betonar att kriget i Jemen inte bara är en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Parlamentet fördömer att religiösa skiljaktigheter görs till ”politiska slagträn”, i synnerhet av Saudiarabien, för att anstifta politiska kriser och sekteristiska krig.

15.  Europaparlamentet fördömer EU:s tysta samförstånd med och medhjälp till diktaturerna i regionen. Parlamentet är mycket kritiskt till den roll som olika västerländska ingripanden har spelat under de senaste åren för förvärrandet av konflikterna i området. Parlamentet slår fast att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikterna i denna region. Parlamentet tar avstånd från begreppet ”skyldighet att skydda”, som även används som en förevändning av olika parter för konflikten i Jemen, eftersom detta bryter mot folkrätten och inte ger en tillräcklig rättslig grund för att motivera ensidigt bruk av våld.

16.  Europaparlamentet uppmanar världssamfundet, och i synnerhet medlemsstater som Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland, att upphöra med vapenöverföringar till alla krigförande parter i landet och att således vidta de åtgärder som krävs för att förhindra direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till, eller till gagn för, utsedda enskilda personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag i Jemen, för att genomföra FN:s vapenembargo mot Jemen, enligt definitionen i punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015).

17.  Europaparlamentet kritiserar kraftfullt den intensiva vapenhandel med olika länder i området som medlemsstater bedriver, såsom Storbritannien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Parlamentet begär att vapenöverföringar och militärt stöd till Saudiarabien och till dess koalitionspartner omedelbart ställs in. Parlamentet uppmanar i detta avseende rådet att undersöka huruvida EU:s uppförandekod om vapenexport kränkts och att anta åtgärder så att denna kod respekteras fullt ut av samtliga medlemsstater.

18.  Europaparlamentet fördömer den amerikanska Trumpadministrationens ökande användning av drönare för extraterritoriella operationer. Parlamentet motsätter sig kraftfullt användningen av drönare för utomrättsligt och extraterritoriellt dödande. Parlamentet kräver ett förbud mot användning av drönare för detta ändamål, i enlighet med sin ovannämnda resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare, som i punkt 2 a och 2 b riktar uppmaningar om att ”motsätta sig och förbjuda utomrättsligt, riktat dödande” och ”se till att medlemsstaterna, i enlighet med sina rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga till olagligt riktat dödande eller underlättar för andra stater att göra sig skyldiga till sådant dödande”.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar, Jemens regering samt medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd och FN:s generalförsamling.