Предложение за резолюция - B8-0411/2017Предложение за резолюция
B8-0411/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение в Йемен

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0407/2017

Процедура : 2017/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0411/2017
Внесени текстове :
B8-0411/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0411/2017

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен

(2017/2727(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 25 февруари 2016 г.[1] относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г.[2] относно положението в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции № 2216 (2015 г.), № 2201 (2015 г.) и № 2140 (2014 г.),

–  като взе предвид проявата на високо равнище за набиране на помощи за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева на 25 април 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че настоящата криза в Йемен е резултат от неспособността на поредица от правителства да отговорят на законния стремеж на народа на Йемен към демокрация, икономическо и социално развитие, стабилност и сигурност; като има предвид, че тази неспособност създаде условия за избухването на ожесточен конфликт, тъй като не беше образувано правителство, което да приобщава всички страни, властта не беше разделена справедливо и систематично се пренебрегваха множеството неравенства в страната и повсеместната несигурност;

Б.  като има предвид, че последиците от настоящия конфликт са опустошителни за страната и нейното население; като има предвид, че въпреки международните призиви за намиране на политическо решение на кризата, страните по конфликта не успяха да постигнат уреждане на спора и боевете продължават;

В.  като има предвид, че общият брой на жертвите сред цивилното население продължава да се увеличава и като има предвид, че гражданската инфраструктура и институциите на Йемен бяха сериозно засегнати от войната и за тях става все по-невъзможно да предоставят основни услуги; като има предвид, че системата на здравеопазването се намира на ръба на срив и ключовите работещи непосредствено с пациенти медицински работници не са получавали заплатите си с месеци;

Г.  като има предвид, че Йемен е изправен пред втора епидемия на холера и на остра диария, която доведе до над 100 000 предполагаеми случая на холера и до смъртта на почти 800 души в периода между 27 април и 8 юни 2017 г. в цялата страна;

Д.  като има предвид, че положението в Йемен крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално на Африканския рог, Червено море и по-широкия регион на Близкия Изток; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че АКАП и т.нар. „Ислямска държава“/Даиш установиха присъствието си в Йемен и извършват терористични нападения, убивайки стотици хора;

Е.  като има предвид, че хуманитарната ситуация в Йемен е катастрофална; като има предвид, че през февруари 2017 г. Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви положението в Йемен като „най-голямата в света извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност“; като има предвид, че през май 2017 г. Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) съобщи, че 17 милиона души в Йемен се нуждаят от продоволствена помощ, като 7 милиона от тях са изправени пред „извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност“; като има предвид, че 2,2 милиона деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като на всеки десет минути едно дете умира от предотвратими причини;

Ж.  като има предвид, че вносът осигурява почти 90 % от основните хранителни продукти на страната; като има предвид, че продължаващият конфликт сериозно затруднява достъпа за вноса с търговска цел и доставките на хуманитарна помощ до Йемен, по-специално в резултат на фактическата блокада на пристанището Ходейда; като има предвид, че насилието в страната и повсеместният недостиг на гориво нарушиха вътрешните мрежи за доставки на храна;

З.  като има предвид, че въпреки проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, проведена в Женева през април 2017 г. и по време на която бяха поети ангажименти от различни държави и организации в размер на 1,1 милиарда щатски долара, към 9 май 2017 г. донорите са предоставили средства, възлизащи едва на 18,3 % от призива на ООН за хуманитарна помощ за Йемен за 2017 г. в размер на 2,1 милиарда щатски долара;

И.  като има предвид, че Парламентът призова в предишна резолюция за инициатива, насочена към налагане на оръжейно ембарго на ЕС срещу Саудитска Арабия, предвид сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от тази държава в Йемен и в съответствие с Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета от 8 декември 2008 г.; като има предвид, че бунтовниците хути са подкрепяни от Иран;

1.  изразява дълбока загриженост от обезпокоителното влошаване на хуманитарното положение в Йемен, което се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, безразборни нападения срещу цивилното население и медицински и хуманитарни работници, разрушаването на гражданска и медицинска инфраструктура, продължаването на въздушните удари, наземните сражения и артилерийския обстрел въпреки многократните призиви да се възобнови прекратяването на враждебните действия; изразява дълбоко съжаление във връзка със предизвиканата от конфликта загуба на човешки живот и страданието на хората, попаднали в обсега на сраженията, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и йеменския народ;

2.  изразява дълбока загриженост, че продължаващите въздушни удари и наземните сражения доведоха до смъртта на хиляди цивилни лица, до разселването и загубата на средства за препитание, излагайки на риск живота на още повече хора, допълнително дестабилизираха Йемен, разрушават физическата инфраструктура на страната, създадоха нестабилност, от която се възползваха терористични и екстремистки организации като ИДИЛ/Даиш и АКАП, и изостриха вече критичното хуманитарно положение;

3.  осъжда най-категорично всички терористични нападения и насилието срещу цивилното население; настоятелно призовава правителството на Йемен да поеме своята отговорност в борбата с ИДИЛ/Даиш и АКАП, които се възползват от съществуващата нестабилност; подчертава необходимостта всички страни по конфликта да предприемат решителни действия срещу подобни групировки, чиито дейности представляват сериозна заплаха за уреждането на конфликта по пътя на преговорите и за сигурността в региона и извън него;

4.  припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде решена само чрез приобщаващ процес на преговори, ръководен от Йемен и включващ всички засегнати страни, с пълното и конструктивно участие на жените, водещо до приобщаващо политическо решение; отново заявява своята подкрепа за усилията на Европейската служба за външна дейност за улесняване на възобновяването на преговорите и настоятелно призовава всички страни по конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; подчертава, че осъществяването на мерки за изграждане на доверие, като например незабавни стъпки за трайно примирие, механизъм за наблюдение от ООН на изтеглянето на силите, улесняване на хуманитарния и търговския достъп и освобождаване на политическите затворници, е от първостепенно значение за улесняване на връщането към курса на политически действия;

5.  призовава всички страни в конфликта да се споразумеят незабавно за прекратяване на враждебните действия, което да бъде наблюдавано от ООН, като първа стъпка към възобновяването на мирните преговори под ръководството на ООН; освен това призовава всички международни и регионални участници да се ангажират конструктивно със страните по конфликта в Йемен, за да се създадат условия за деескалация на конфликта и неговото уреждане по пътя на преговорите, при което да се зачитат независимостта, единството, суверенитетът и териториалната цялост на Йемен; в този контекст подчертава ключовата роля, която по-специално може да изиграе ЕС за улесняване на усилията за започване на мирния процес и при постконфликтната ситуациия;

6.  осъжда най-категорично нападенията срещу цивилното население, в т.ч. бомбардировките, използването на касетъчни боеприпаси, ракети, артилерийски обстрел, снайперистки огън и ракетни нападения и докладваните случаи на използване на противопехотни мини, както и нападенията, довели до разрушаването на цивилни инфраструктурни обекти, включително училища, медицинска инфраструктура, жилищни райони, пазари, водоснабдителни системи, пристанища и летища; подновява своя призив към всички страни в конфликта да осигурят защитата на гражданското население и да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека; призовава за международно независимо разследване на всички твърдения за случаи на малтретиране, изтезания, целенасочени убийства на цивилни граждани и други нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека; подчертава, че гарантирането на отчетност за нарушенията е абсолютно наложително за постигането на трайно уреждане на конфликта;

7.  призовава всички страни по конфликта да работят за премахване на всички логистични и финансови пречки, които засягат вноса и разпространението на храна и медицински доставки за нуждаещото се цивилно население; настоятелно призовава страните по конфликта, по-специално да гарантират цялостното и ефективно функциониране на големите търговски входни пунктове, като например пристанищата Ходейда и Аден; подчертава тяхното значение като жизненоважни снабдителни пътища за хуманитарна подкрепа и стоки от първа необходимост; призовава за отварянето на летище Сана за търговски полети, така че да могат там да бъдат доставяни със самолети спешно необходимите лекарства и стоки, а йеменските граждани, нуждаещи се от медицинско лечение, да могат да бъдат превозвани оттам;

8.  изразява безпокойство, че конфликтът доведе до увеличаване на инцидентите по йеменските бреговете на Червено море, застрашавайки морската търговия; призовава всички страни да гарантират свободата на корабоплаването по този ключов международен морски маршрут;

9.  призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно относимите насоки на ЕС; отново заявява по-специално необходимостта от строго прилагане от страна на ЕС на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжие; подчертава значението на поддържането на съществуващите механизми за отчетност, като например на проучвателния доклад на Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека и на механизма на ООН за документиране на децата във въоръжените конфликти;

10.  настоятелно призовава всички страни да работят за единна и напълно функционираща Централната банка на Йемен, и подчертава, че средствата от международната помощ следва да бъдат насочени в подкрепа на валутните резерви на Йемен, с цел улесняване на вноса на храни и лекарства;

11.  подчертава, че е важно овластяването на местните органи и изграждането на техния капацитет при предоставянето на услуги, както и включването на йеменската диаспора и международните НПО в подкрепа на критичните сектори за предоставяне на услуги; подчертава по-специално неотложната необходимост ЕС и други международни участници да се справят с епидемията от холера и да подкрепят системата на здравеопазване с цел предотвратяване на нейния срив, включително като улеснят доставките и плащанията на заплатите за работещите непосредствено с пациенти медицински работници, които са от жизненоважно значение за хуманитарното реагиране;

12.  призовава страните и организациите, които поеха ангажименти на проявата на високо равнище за набирането на средства за хуманитарната криза в Йемен, провела се в Женева през април 2017 г., бързо да изпълнят поетите обещания, както и да засилят ангажимента си за осигуряването на цялостното финансиране на хуманитарния план за реагиране, представен от ООН;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.